Skip to main content

Full text of "waqwajiz"

See other formats






r _ * 







* *f C * w J 



U\j^l^^yS^^}\^(^iSu 



s -" 



* ^- — ■-%. * y ** ~* 



*6 + 6*£ZGj>9A i^*<l^tjJJ 



cJCoSWAi*- 



^> 



* •« *• 



ja&L&fcfc 



c£^g!i> 



■^ 



Slfe^ 







jLiJ. 



» ^, 



♦. .-* 






a^u^aijuga ^ 



i/o>;^ : 



V A V i 







J*\c J JJI j*oa)1 ^J& VsS^oS 



» 



(( 



yi>ii f»u*i ^ 



. jLJNl dUi U*i oV«i oi^ ] ^^^ CSS* V-ls-J'j i^Lat-Mlj 1*0*^ 
^6 Nl y Ui n-Vi ^JJI ^*JI <> jl i£U>«Jl <y J>.j JL 6l^>l o"\ ^j'J^>\ {j** 

_ c ^ r _ «,>J j! c «*^J ^jUJI ^%j V ,>£ ^JJI .^J Sj^i £JI>J1 Jl5 oili 

. jtfftlj ^aLJl ^j l(J -Ul <>j i!L»Jl ^ -Js2 i^j cJ^ J\j il«> j£> s ^11 

l. ^y^j ^\&j Ji>Ji iL.j ^jWi jW '^ (> £ui ^^ c* 1 ^ 1 o- v-j* si^ 

«a^*^Ji, cKS- otli- ,yi,i dUi U ^^JJ itfUl o^Sc ^ SliuJ bj)\ 

i^, jyLJL Uy«LJ\ ^jjJI c-L2i li^iJl j^v l*Jx ^y-I v^-1 Jj a °^ U -' V*">M 
Jl» jtuj l«idi iil r * ilfcl* Uj>L o^l ^j^- iLilUl PjaII .Juj Ly>ll ^jAll ^ o^lij 

a^i >l Jl JUJJI ^ r Sc>l i% ^.li! ^j i f LUI yC\ J\ 0--JI ^j-^ ^ cJOJ 1 J^L-jt 
oJu. ^ >sr - jl! I4J Jl5 ^js- L*^i c-lij tdiLJI Jl* JjLS^j ^j^^ <^l j- f L-*l .o-lij 



jtjMt. .-II ^;J.^H ^il J»- <\+~* J* Li. Vp cJl^j MJ 0>JI IIa ^T ot ,Ji 

IjiUj tiJl/SlI ^ ^js* "oU JLp jtUl J*f 4_j*Juj Oj-Ut 151^1 0_*i>*l~Jl 0l5j 
eJl5 ^ ,^-li^ o 53 -* V*^ 1 ikUI o-M^ lAri ,J ob i^-LJI jJ <^IUL 0»_ 

l^Sl tpjly- isjJL. Jl uw' ^j 4^ • <H __* M« 4l- Uj^li *Jb jlS-j i v_^jui iJjJJLS- 
If* c.. l . . /i t'll jj i 4 ^_J_ ) > t LlJl iljJU ^ JjL^jj ^jJd i*jl^ U_^l Jjt oJlS'j iL^SvL. slpli cJlS' 

t-. ^jgNl JL.I c^ *b* ^^ "^ iJL * J ^>^L /rJLlill >1 4->>*M 4±Ui5_, 
i-jjIAi Lf^ixj 015 j iiyjJl^yi iJjl»i 1$5Jj ( _ 5 «— j ii^iu Jji <ui cu«lij t# ^ • ^ 1 _a i«V 

Jbu i>J^Ji ^ ^JI-LpI j^J £»£>_, iojjsJI .JL* i^JjuVH J j ..«.l Jl *f\ La£> j*. (Uj 

■ « $,a » -. / ' 

Jy~i i^-l ,J i^SU'lji. UJUjIj jtJI^ ijJi. jj ^JUI ybj t ^ «"l^ » ilY i- dLLJl 

^?J J^ SJ 015 j ku» t ^ c JL^JI iJ5 \yji ^jJUI (_i5l_^yi iJjJU »5ss- ^Js- ^^.a-S t <v5sL. ^J 
(Hjli, JbuL ol5j ijjLJI J^ ^ji ^ O^- 1 ^ 1 ^A" ^^ l-^J 'S?^ 1 IJL * c*» u:*' 1 Jt 5^ 

^.jJI J'jj u^ ^.jJI ^.Uj t.Li dLU jJiJl ^1 ^.jJI J^-j iOS-jT U^ t 1 ^ s^' «>- JI 

.oLi aU ^ ju^j * Jlill .Li cUUL. jjjJl ^jj ijjt5^ jikJI ^1 

gSji j*- ujuji ,>. v>"-> '«^-)^ B diL. ^ui ;dL j>j. 4i> >T j ^JijiJi Sjj jij 

. ^LJI C~JI ^ £jj± jl Jl ^UaJ ^Illj coil el ilUJI 

t V 1 ^' ^jliiJl C..M.M o^p Jj 4 Uy?}JLS\ ^jjJl AiP ^13 0150 4 j^L-jl 4JI L.1 



oi;>s J-? j >^ji Uj^j £i>ui o* ^.-^ >&' J~ ^ r^ 1 ^ ^ 

^ ^*Ju J\ cJ>J r » 4L-L- ^»J>J V^->l t^ 1 ^ ■«* ^ °^ ! ^ •"°^ JI 

jjjJl ^J^l iU L- cLjJI £x CJ15 ^1 jilJ^Jl »ljSll cOkl S^JI .!» >^ ^.j 

. v L^Jl ^ ^U ^ I4J ^J ^1 >L-Mlj olil>JL 

6j^\ L-1 ^ ,>,..! ..II ilJLL 0- jJ* JL* -ilUilL IjJji-l Ji J-iJLj i^jyJI 3j^\ J* 

I41. JJL olS jJI ^L4-S?l Jl v-J c v--^l oljL.NL c-w t oljL.I UjJ ^ l_^_, i f Li]lj 

. t l^a.11 ilii- 

• •» 

at ^>ji ^t ^ itLiui oj^i ,> ^ Siu- 1>i b-ji\ 11* ^ 6>tiHJi 0^ i-ifcj 

Jto-j c«fLiJl» :>% ^ ^j ^-LiJl C-o Jp IjJj^-iJ 'Jj-i-*JL pAjb >P J f+y****, 

I* fUJ c^ 1 ^ 1 ^ Cc*- 11 " a! -*->- N A> tLii ^ V^ 11 ; "a- 3 ^ 1 " ^J-^Wi L^t 
ta JxS(l > yyJI ^ *^Nl ^^SU, ,J i~>Jl jl* lib tO^I II* ^ o-ailH & >*" 
i$LpNI ^ r 'j t * \ • oT --* ft i Si- U^Jii .«Umi ly-yr J* LJj^- b\ p^t -i-i 
^t I^tf, cLUp^^Li-I ju.^^JL^JI ^^Ifc^j c f \.<\\__» iAi ii- LI* LOo 

. j^Jl ciiii J dj^ry. I^^» 'V^J ^^ **J>JI ,>. 

l> ^U a Jl 5y ^U: ly fa OjJlji M IjJU bj&\ II* ^ aJI I_^Uj L. ^ l j r J-Jl ^j 

^>ij u>JI ^ IjJLwx. jlj ifLSJl J *^>U (ijr-i-^l ^ Ij-WL b\ f4&>\ UjiJ t( ^J 

L*k; lii l.1 . f+k*j> ^A y j ^iapI J* f^ 1 . r«^ f^ 1 !I * '^^ ^-» 'u-i^^ 
cjio cdjui r Qi3 ji l-j t &ii&i >jIjlji ife^-i* ij^* i^ 1 -^ i W^ 51 *^ UI a* 
i^jIjuJi .1* ^ juui f it; jtft jJj 'vh^j (U*J» **it dU^r, >*Jij (O-iii ^ *i*+- 

t JJLDL ^-J L.j LjilijL a-jI^ citj 4 J^UJlj lJ 5L^JI v_JUaiJ v_Jjj liJlijVl UjJ* 4_i»_,j 

. frLi'Vlj «-LJjJI ^ ^i5 L^-» £j>*j 

J yJ c^L^J L-jJU ^ (JL-J1 ^aL s JU» 4jl>JI Jp Jii vU^JI ^loJI .^j 

|>tf ^. /ii ^ Ji (JLJ1 Ult t/SjX i3L* 0! o>J co^JI II* J JI>JI jjJ J! aUNL 

. ^LJI ^IjA-Vl JU-1 : Ji L-i 



■ hj*W\ ^i. Jl Jfc;i r ' .^*JuJl ^Li OK ^AJI fja - ^|_, 

• c^^JI ^.^ j-j^Jl f U, ^UJI ^jlj-JJl JU^I jjtj 
. o^3l II* ^ ^JJI J.L-JI £|£ U &s ^^Vl ^>» ^ i-Jlk. ^ 

. jWill villi ^ <Op_, 4^1. ^J ii^JoiSli a% iw>U lU.yH ^ f> - ^| Lj_, 



.pUl ^Lj_, 4 Jib o!*^Jl .0* 
.^ ^illj <*i* jiJ vl^ ii^LUji Jl JfcJlj t «jl jr i> ^ ^ij^Ui Ji^j ^ LiJj 

.f^xJli j i^i jj±j jl^Jl Jl yL-j ii JJ4 LJi h^ > s r*>eJl 6-^Jl f U, 

• «J^W -! *V A us* J • *»■*« J1JJSI LS 4L* W gjij 



* * ' ♦ * * o + 



.Us4 y, S^u, jj JUj>w ^j JUj*. JuU- ^t (jLSiJI ^j^Vl C-^JI *>^JI *-IiM (*L.)ll y> 



^jJI .u>^ ^ jup-1 :*1* jL-I Otf i^ i«-»Sfl jnilj t^Mj i£^JI J '&* jilj .tfj 

. fjJLiJl jgjfll JI>JI juU- Lt 
• «-t {L* »■** Ji : lMj 

** 1 *• •* •• ■!• 

.^IJJI ^Li^ HaJI>» :l«J JUL jiy jfspj 
:<J JUU itfljM JbJLi* i«JI>» Jl 4^i; ^JljiJI f U>l Ol Jl >Sfl >J! ^ij :Ui 

.jlLjl JlL-J t^jlLjIj tJ l£aJl JlLlJ i^jL^I :&. S^J^ii tfciiJIj ii>JI Jl 

ii«Jij iijjij \ \ • It J~~tt v«itiJi oUJ»j ror/r juSii oUjj rtv/v r >uSi ,y *u*-y >;i (^) 
<\v/r iwui v bij r«r/o s^ijii r> ^ji_, r.-\_r<\> ^^xiji v j^ ^^jj ^v./r ^UJij >vr/>r 
j-Ji v i^j ^ vv ix jb»Ji sT^j y o /a jUjii :ij-j r \ • _ \ n \ /r s^uji ^j \ • It v^JJi oijUij 

. \ . It ^JUJ 



SjLUI iJLJjId 4ibr ,y Ji> 4U&J JbjidL jJl L-JI JL* J ^xJ-)\ ^jn y jLJij 

s^Lp :Mli i^ h^jUU J b& jAj iij^Jli ^ ^JijJI c_~*i UjI v^' ••** ^b 
i^ljiJI :ljjlij cJ>U c_^i cU^i »UL c^l^Jlj £jLiaJ| :0^ fe'Jrj fa\£ >t 

.JLjtdJ rljJVi t»UI oJL* 

fU ^l ,% cJ^, ^Jl fc^JI <J*i)l Jl ^ cj,^ ^ ^t ^ 4il ^ ^> : JjMl 

.IfoU ^ JbJbdLj i«l.}L.)|| oli-jiUl 

• £-> yM «>* ^ i^ji 5i> : ,/UI 
r ULS" c^JljjJI UJ J* Jj4 M - IL-jU jT &y> Dtf «>- ciiL^Jl .1* ^ J>5J| JJbJ, 

.gJLiJl J^Jlj &fcj| y, ^UUll J, tijljll .JU & j^lSJI 



. iiiipij Lt fcjjj ot <ui jLj c^ t «ij v u, liyj 1 jii^i ^l^. ^^_, d^ ^Uj-y 

c <iiJ| ill j 1 o^l ^sj* jia-4 y>j c ^ II jiJ( .U>1 LiJ ^ijJJl ^Ui>l >»JI II* J 

.'<L±\ jjp ^sa uijj c*£L VJi jsa l.uj 



jLs<9 J~9- Jjij U-* il^iiilj AlaJUJI 



\ 



. \j» >Slij cipij LiU t^i fcjy *U ^>i ->j > - <ii au~-i ^aJj 

.^LlUvJIj jiljJlj OlJJIj ^UJl 
^ >j^\ |UJI jLtt Ui*lj 615" 1^ il—t : w-lj i^lsJl £jVT j*i 'M^l ^J 

. u^. j3 jte, iu^u- aa <~.jjuJi L4iUJi ais, c»>V iijjjJi gust oa ^-jl, 

. liljjji J l^JJj 5^ cu^j tL^rjj 

U— -j t^ ' U ^ J ""-' ^-^ ^ ^ ^^ J *H^) iU ^ !1 J ^ -t^ ^ 



^ 



ji ^5 y . ijijji «u o.u lit _,X-j ai ai JL»_ at j^j ^u^l j^ oir oiij 
ijjjdi ijj c— ji Uj .(Jl-j a* ai ju ^ai suj a~ jii-^Jij ^1 aji ^^ij 



^^ 



- f-L-J ^ <UI J^, _ £J| 5lL LUJlj t <^_, ^.j^i ^u, j_ ^ i JLlJIj 

•4 

J-^_<UI J_^ ^ ou~ £^0*. : jUi ? v y it L t iL *U- U : JUj ttfLi cli* «Jj ^ 
c^w tr J :;Up Jli c^jjl ^ J c«J^ ^ 4,. ^ U j,^^ ^ 

f>: 5Ll '.;£. c^ J* dill J Lji 3^ ^, : j^_ .^ u, aj, j^_ m 3^ 

diiXjH Jl Ulj CCUI, Jl # ^ V J1 ^ J^l r * te j^ . VJ JI y \ jL y 

. jUiJlj jjUJl jU^lj t jjji ;liPjJ tyLJ , ^ ^^ 
I^JI ^a~JI J JLDl, f ftl s^ >jlA ^ j\ : ^i^j, ^ ^ ^ 



.-b-l 



t >~ j'l <UL^ ^; ^U jL- ai) ?j.Ll oujl J Ujjb- jj^j Jfcj, : JU ikb- ^ Ml dL. 
cJb «ooJI» Jl o^Jlj co^lj ^4^ ^ ^U ^ Up JL ^ cl^^i 4 JW, j^SIj 

^ Las jjuaij ^uji j^ ^ t y j, ^ ^ ^ ^u, ^^ 5^ tsULJ| 
0- ^iji^ c^ujjji ^ jis-I yji JU jL- ji i jlui ,ju ^ Ui yijiji fu>i ^ (jj 

. .LUij 4:L^ ^a,j tr Ui j r->u - ^ '^ t ^J (j j^j, ^ Jj, ^^ 

•* * » TIT \ • 

coL JI ^L ^ ^|j JU-^L iliU oJl^ JJ>J| sl^ 51 c r l^)l 4^ LJ ^jjj 

M ^ji <i^j ^j c^u j^.j cui^ji fJ uij a^i ^'^ ^j ^j,^ ^ ^ 
• ^ yV ^j ii ^i ajuji ji j^^i t jkfcj M ^jui Uui ^ JJdJ jj^- 

.(^/^) . . (jji ol ^Up . .j ji\^ j,\j (v _ ^) . . ^juJi f jU a^ .. s? i ( ^uJl J (^^A.^) 

.A l V^i i a^J| fJ U^ r iUl| J BS|| 1 JU 4 j JJ (\) 






jui Jl Hi cikj itt^Ji., f >Jl ^ jb>J <*J. c^l ig>jij y#Jl jS U_, 

LIp o*^ :i^L «^ljiJl c*w :JU ^Jl aiil fLNI jl t ««aLU.» ^ ^£1)1 J^ 
hyJcZ j^ij ^» Ui lis* (jil-; ^Ip a> s ol io b^LJI j^y tiJJL. JUL.! : *J ciii 



. 4j 



.I^Jlp oy^j clf^UJj cl^L^J o>U io5u*J1 dUL> ^ ^S :cJia* 



. Ifcl* uil>i>li *) 4LUJI fa M* ^ • i^ 1 ^ 1 i-j-ull UfcJ J£L»- jl5j 1 i£J^\ 






jkuJ 1 



olSj^Jlj 4^-jjljiJI l*LJ J^l» :J^J ^ 5jli, t ..Ufc ^ Sjlji 015 J, 
ij^L-Ji ^ ^>i i^ljilJ <~JL 3UJ« o>- t( ^Jl fU oL. UJ_, «U&J 5o_, ^I>1J 



• ciy^l ^ «>*->' <J^I ^^ ^^> 



1 













u 



jij lijIjuji j &i&)i i-jjuJi ^Js^\ ZfJ iijj t JU- Ji JU ^ yi>Ji illati 

.^jVl J ^j iLuJl <k*p ^ tjjj^lj *I>1! JU y. 4» U J* ,>pI 

[^jLiuJl] : .-LijU tJL^-1 oy-1 <dp ji-ii t^-LJI JU, Uji jl5 

£ »_ V.? 1 kPj j. •— .J (|J If. ?., tiJ f 



! ?^_Ll s S13 j^-t j-^Ji *, — u 




£jl>JI J^r ti-^l >l»Jl cJlSj ii>U- ajlj; cJlT 53S0 J I «# Ji Jui-t <uLii M$3 

.lib Up iU L. Sjjl*. Si^l jlki 



cyL^j t Jjbji LAi tjLo 2U-1^>- ^^yj t^^iU L*^ii i«ilJUJ» j^U^ ^1 J^o» :Jli t^iiJI 

. iltl^J jii L^- i^^JL. L.^a taljJu J! ^Lpj 

t^yJl oUJI ciiJi 45yj t «iljJj» ^ JjSli JLpUI ^ iijjJl ^L-Sfl cJtf Oil 
t i>U dJJi Jj ^ly c^,„^;Hj JUI U^ c5* BUgJ^b itf^JI il£J!j c^jlUl cwJlj 

iL-LJI JI^Vl cJlS" i^>- tSljJu ^ ojj-^J ^ c^iL- ZLL-. i^l^ W 4L*j 

^ UjLS i-lL^j v^j tiaUiji ^ ^^^ ^ -*UI ^^j- ^JljiJI fU>l jjk; JiJj 

Jl J^i^J S-SljII ttjJJI 5^ LLdljj c«J^I ^ iiiJli ^ ,> ^.> yl^-I ^ ^Ji 

> yji ail ^^ cuvi ji ^.^ji y* jj j^Lii diiij ii. ^u; iiji* j jji ^ 

Q 

v_, .au J-u- 411 ^ u luj\j vi laicu Vj t «^ ^ j^ ^1 ^> >>!_, vi 

^0 



J 



J\ jA^ci\ olS* Jiij co Jul, *U**j J s-uMys- ^L^V <£iU Stlj, 

_ Jl~- 4lli ^ s>ij t 5>.> i^p jUJjj c^ r l jjl ^ Jfej J\> jy S\ j;u^ *# 

JJtfJl Jp o^-£l_, ijJLfall Sklj ^ Jj^l ^ c^^, ^L^l M .jL- j li^j 
4^idl > Ml tyj ^ 5_^ M ^jUUi ou, £J, ii jtiJi ^ ^ ^ '> Sjj^JI 

t( ocy J* ^1 r*J ; _^ ^ ^-Ji ^_> ^5fJt > Mi ^ ij& m a^ji au^, 

*fc 'Jt : Jli i^. i_ ^Lj 4* ill JU _ Jll J^, UjL, ^ £^j| j^Ji .Lm-j 
r * ijfcUl J* I41- J>JI jL: J., .oL-iL- l^L-ljlj toljJu&l .JL* ^ Jjjij i^ib-Vij 

. <Jy J ybUi y* U5 lillll ^ ^U L. ^ 

silt i*J_, cL«J J^l M oML^ iiU~ c-JLji L. ^ jl ciL- iflUJi ddi oijj lip 

Jli il ^o^Jl ^ iJUJl ^1L- Jj, .oMjklll .JU fr\y M Sfl^l ^l_^ ^ i^iij t( ^ 

i# UoJl SUJI J*U c 0) «l^2l IjfU li^i if£ ^iZjfl IjJL-j Up 4JI J^_ Jji i^_, 
:^i Xp <] ilijj 1 jMl iSiLi L. o^ Jp iUiMl <J o^ 10U lip iS^-Ml JJ a»UMI 

,j t O^ jj6 jj isii t a,*i ;> uji ^ ^ mi ^ djj ^^ ^^ t JJJL mi ti> -^ 
^ ijiiiui ^1. j* u^i ut ^i ^ Lji ^j t iui ijl* jo*U t jjji d^v ^^ 

. JUJlj jUJI jJ^ m c juji 
ip ±Jj ^ J\ o> 4f ^i^ ^ ^^ilj lfJ aji 4iL ^ i^l jl oij Hi; 

''^ji Os~J ;^l>-JJlj iiloJU oJUi^lj 1S3UJI cJ^oi * -lli il Jj ^-^ ^ t i^J. 
44^ai tji <j iiyj 14J o^i t 4iy4 cu5 u. ojj ^1 &x* jib L. jJLji ^ J ^aiti 

^^ <Jj' >•! fl* J ^U iUji ^-uj SJIaI^JIj i^LJL cJU^il^ 'cS^UJl Jl cJ«r> 
Uli 2j> iij| Jl d-Uy rfJU *4 V lili >V 031a r ' ^ cJ-> ,'Mjl ^oIp L^ LU 
f 1 * a* ~^Jr~ 5 y V lip *V ^>^ ' J^'j 3J j» '^fl* J ^JUJU /Uj, ^Jjt 

iksai^ J^j ^ji jp h\&\ d ] ,ijj^ r4'Ai\^\ ^t j»Ji ^ t( ^ui (JU^ cy.ukji 

■ ^ /- Ml jlMjl ^ j^-l ^ t j'jMl jjl*kJl_, t JjMl t LUJi ^ 
^i f4^> Ol c^Ipj t ifij-JI jj> Jp ^ diil) : <J^i iiUl J iLl5^ ^j 

n 






" ■«• 



> " * J 

J>-o; M t vjI^Jj tjiljij ^U Jj tJ >~ ^ JJju ^^ di^j oi cJtf cjU.Nl 
iji*i ^* fji* ^ J^ UJ Ut li^i I'pjlixJlj ^-ij-tJl L«L^Ij i JU*1 lS±»->lj is_Jl>»JI 



> tf 






c JI^SlI JVc, ji£i! ,J ol tJ l)l J* c^Lit Jii jlj cjU cJ^- LUi J^ jl c- . V rJi 

l> ^j J i3-UJ M ni^ *^ >-jb '^-j V f^b tLi ji fi*Jl J^b tL.jj Jl>^^l ^Ji; 
Ml j&\ & jL ,03 J^5JI t J^53l :^b c>U->l ^Hij 4f UJI Jl cl4jLSL^ ^iUJ 

x^i S^ L ^ui cJ2%Jl .-Ub j^i ^kL- ^ j|j ?JUi-J J^i t ;^5U oSlI Ic-; J oU 
yi»- oi* :J^Lj oikjill iyu pi ijl^jJIj y^JI JLp ^jiJI fj^jj t 4>laJl i^j dJUi 

4\ ^Z& i*?j c r> ^Ji <pjt^ ^p ^uii 'pi—Ji >Siij t^.a-iij ^.>Ji ,>. ^uji fjitji 

U]A jLJJl yi SiiiJI .JL* cJjjt pi t JsJ! lii.U-...! N^ ijj^Ij ill^ ^U jkL Si ilSS c^il 

j 1^41: Vj t lJ j ^u-L: v oi& t yiyJi_, r i^yi sji^j tf j4ji i*y ^ ciL kJuji ^ 



w 



>> 0> 



cULiJL J> Jit II* :ljllij i£*Jl ,>. p4^ >^»MI <^ o^ -^ ^-^ Ji iA"*j '^ 
J J U r * .fiDl ^1 ^ pi ^ Ot Ml ^l 4 J^ * 4 g.|Jjj Jl &. cj 

oMjMlj t JUIj i.UJI ^ >!>>( Jtf JLp J^j i.Im lil i$k^Jl ^^ ^Dl ^>U 

. f li]L -liUl J ^ J* v U^Nl ll^rj t sLUJl 

SL-M ii^^ij cUl ii*,ut Mt f > J* iiiJJu» cy £J^ J J^ 1 v^ £*&* 

S^ ^ j\..'r..A jtf ^JS jl i«jlyJI» JUi ji <p>j lOltLii-Ml J ^-Ul ilL^I (J 
^l^b t Jp yLCMfj ^ jLdl J -4^1 -^. ilS5 *;Sl}JI ^ O^ u- ^-> ^ 

j»1 c-U o^ Ml 4^- <J ^j i&U- £1 lJu : j^iJ tr *Jy Jl oldMl ^ t( ^* 

.^JUll Vyjj tf^CMl 

s JUtVl oyj isJl&l jii Ml >4t (J j cJUl j* ^ jlS U ci^j liloiji cJjUi 

•Jbtl ML. (JUI J j\ pJLi t( >....l »,H J* LBj ^J t^JUJU 1^ ijlyJI* JU jl uijl 

^JiJl -uhS ,y -u^ L^.j US *ia«jJu» ^ ^Jljill fUMl J^j li^ftj «<^ ^JL«t aJLoJ JJUI 

i^-aJij ^i>Ji ^ i*Jl Ml *iiJb M c^l Jl oi£* ,>• ^Ui a« JiJij t «J^Ji ^ JilUl» 

. $uii a* jjju«- ^-i J - <ui ^^j _ liu- ^j t J_,mi o> oi5 ^iii lii ji jj^Jij 

^ * *■ 



>i^ • 



z^j r^\j ^a\j o.uji ^>f» <j ^ jj t ^ u, f iitj r ui ji ji>ii >j 

i<u-ij Jp UjIj JUjJ 'J^-Jl JJ» .t->«..'..^,ll ojll* JLx-A)_j tHJJi^oi" Jl>%1~» J i_axl*j jl5j 

. jSljiJl SjliJL j*j UJ SjLJI ^LL- c..:^ aS j 
^ ^ill Ljlj J »JI jSSi OL^ JI>JI ol i^-ilill olii»» J 4&UI J^j 



d JljjJl jlj Uli i JiL JI>Jlj *Uj^- a> ljl>: J j cLui^ ^L-l ^j^l lib t( ^J 






U 



. ijj^ OjiiJl >Ik]_,l_, 
?£SUI li* ^ Ilil- ^JJI U :cjiL,j ifeyjh \^i Xu* o!A5 ja fci ULi 

I* 



iXj ►idSr i^. Ji j^-ji r - c_ r ^ui u*_ j^uji j^ijij # ^ cs^jji ss j^l, 

,_5jLij il_$J i-afC,':,..; J^-L_Jl ^^Ip i-^Iajj tjlJllJl J* J_^j _ <dil <u^-j_ y^l 5* I * - 'j 

.OU-lkJIj ^>'y&\ ?\y i<-< ^ a LC j tiolvs iwyu Ia.IaU«jj t<u»i; o^^jl 'j'-*^' i_yH 

SJLfe l^JU-J tL^J >i£j J i^T jl ^ icijJl <!£> J J** ou cJtf tsJJl ^J»LUI 

i . .obLJl ^sL-j tflliJlj S!^i Sibjj 4(JUJI <dy ^,-jJdlj 
• cP i^i 0^ ^.^>JI jpiji ^ jiji (J 131 jj. _ i^>» ^ 



*j| caw Jij» : juiJI Jup J Jj : LfMiiu JjLL* ^ ol*j*-~* i-jl*Jl J^^ 4* J* ^J 
^1 ^ jjt li^t ^jl^JI JuJ ^ J&>~ <u)l-L* ^1 yjl U^l :<JU" U JJi ^.j 



>* - ' . "- •* >> £ 



bljb« U5 1 dW oi^lj i«^» ^^ V> B -e - ^ ^ c^^ - ^ I 3 ;J, 5l ^ > j «>J 

^41, 1 Ju; 41 jiij ^1 jaT b\ Jl jj^->JI f*iltj * jJji ibijj c>Ui ^ll. j^j /l^ 



jljj. ^ ^U^JI a^ N OUtP y» JjUI 0! v ^j (ri>^) ^j v_iLJI ^W (80. /o) ^Ju.ji3l o->! (\) 

. ^.> ,>-*. *t,ju- LU : ^a->Jl JUj 



aOin j.uyi 



* ' A 




* * 



. JI>JI f U>U 'Sf! ^ V UU v> Ji ^^Jlj ,/UsJi .jlli Wj '^Jl 



> * 



f u Ji cUj jj Up ill- ^ c^aji ^ ^i>ji f u>i ^s j£i ^isisi-ji ju^-1, 



ilj^J ULpj tL-Jj iljjLi 01* tpiyij 'J-i^lj t( JUI c-j ja dOU-yr» J*t ^ 

.jLjij ^\j iJiPjji ^ju t *iui o^ ^la, # j 5J ^ ju j^j t L: 

. ULtj c^lklJI ^ J ^UJlj iUt^-j i^U#| J^l^l ^ ju^Ij 

^ ^ ^ 



.Wi <i^l vJLUioUU :>, (U 



T^ 



.^1 .OU>lj itfjUllj c^lll pJl <Jlj 

.((Ujb^j t«dUryr gu^'j l i^ o^ ^ l ^ I,,, -i ^^J ^^ «3lJLiu» J^j t«oLfw»t»j 

i3Lw«jjlj (jj^r-j g~> *i- « jU-^" -; <^»>> 

i^aJl Jji* J4^ ^ £j«£Ji i-jju J! c >,j i^-jjj jl£ ^j^iJ <2l& -uiU ii- 

. j>£iy\ ^>\y^y\ ^uji j > 44411 j^ij 

0> £^ tt >.j i^jJ* ^ C jl «450» H j_,U-_, t «jU>JI» Jl 5s*JI ^ £/-j 

J- ju* ji^j iuyi ^ ^1 £ujl> 4^.isSi *-ji ^^j c^u; o^t, Jip_^i ^^j 

. 4-»j il {j> ii-li>- <0 4iijJ Ai-j 4jUj">C ^jA y*j AJJ J^ 4jJj 

:*J Jli C4LX ,Jj *J U^^i^j tj^l-^ Uj^j ca5Uj l^*^r lil^JU :-uJU; j^j 

J fc_JL-^l» fcyl^j cfc-i^Jl ^ p\ yl*Jl yij cfc^viJI ^ Jil liilfJH ^ j^^Jl yi ^ *JI 
aJL-^JIj ciJlkLJi flSU-Sl fciULli vJ 1 * *J tiLL -i 'J*ijs* -*V- «c/LJJI» ^^j cKfcJ'jUJI 
t o> jji ^fciUJl fc-^Ju. JASH JLp v fcl^. «J>JI 5VI yi JUJI fcMJ»> fc^l^j cv-^ 1 

iUlj! 4AAJI J^»1 ,i «iLij)(Hj ifc-J^Jl j-al^ ".j-ajiJLjlDj fcAJiJl Jj^»1 ^j K^U^JtB fc-'US'j 

.T^i.T^i /i ^^1 Uidjl oUJ, :>, (0 



Aij t^LOUl ^1 ^i UJ i^yi- ^ p ^J^l U^ pl^Jlj pUJI joL ^aj t Uly ^a^I 

• ^JS*~\j ' *LA-^ f-*W- j^\ y)j 

' Wi <&■* r 5 «/H 'j^-^i t> «*>* sjiiii u^ ^ c^ >* : J^ 'i^Ji ±* *J> 

^ tSO*LUt jl^l ^ £,$ <uU ^ ^ tSdAUJl ^& ^_, iJSJI ^ ^ luij liioiJl 
i^J&J ^j ,'v^j !J»Lii ^IjJl ^IT^Jl ^UJI J ^JL J^llj t V>» Ji iU 

ijujji b\Sj I*. <j ^ l. 2$t u^i jl> jiL' oi5j i*u 5j^fUJi 44jJ ^^ ijiljji ^ 

.cijJl 6U ol5j cSiljVL ^j\Li\j t \;yA\j UjlAS jUaiNl ^ 
W ,>• ijLl*Jl «j>JI ^r^J ' 1 «^j «oU>i oU 015 :^U111I ^1 J\ij 

< Y ^ All . . :.i . . . i tit. ti , i- T Ci • mi t* ' '• 



JjjJl c-Ja5 Ja^j A^j L. 4jj^ Ljt* tiJJl J5j (.AJL>J i^^ *j& ^]j ^Lilll ilii,^ . 



.rM.r«i/o ^^ji ^oljji ^uj, \j&i (y) 



Yr 



^y^Li c4^ ^ ^jUI oUU^j oeJL^I Jl^V l^SSi <^1 itJb ^ oj5 : f !>U)/l 
ll I : Jli J ccJ! ciL-^ L>4JI till Ut J, iV : Jli i,>J£j uUaAll jl cJLii :j^U- ll I 
4J0 ilUlii j^uj <2JL, ^UJlj :cJJ<i Jli : Jli ^ ^1 jlJL y>; jsi>\ Sfl it]*, :cJi 

.^Jli j\yr y> \j\y\ ^JLJlP cjlil JLA3 t 1>U l+U gJiJ (31 JJ cijl^u- l*U £>U cUjJi 



01 J- ilil^-jS* yjJI ^ lill^li HJ-I3JI .1* :juU Ll 



Juwu 



J . ^ 




J**>-1 /jj Juii^a 



tf " * 



illl fl Jl : cr -j^- JU:- *UI u^ ^lk*JI *^jj t^LUp j> Jlp Jjj l&J, /jS&\ 
^!>J! r U>l oUj^-I i^Jli-juJI ^Ij^Jl uliiJt ^1 ^lill ^1 ^v ^^ iiUJI : _ \ • 



_ i 
_v 

-A 

-1 



Y* 



: JI>3I f U>l >'l ^L 1^ ^ill i^^Jt Ay ^ ^^ 



>.. tf 



ii6^i_. *J»j JlaU^J *i f LJl»j 4 «jU^J|ij iijljjli JJ^ yLj t ^J|jiJ| ^^ jj 

.**ii jlijj c*i^ mj Li £»—. ais; v cj^kiJi c.^* 4(> ijji 5iu oiTj 



■L J^JI 0> ^ jJUJl > Lblji Jji (Jj 
^ lj.1 V : JUi »^JIjilJ Ll^yii ^bS j* L.£ ^ $% b\ oJL <*L*. jt ^S£j 

* • 

jJi jl <~ Ijjy jl Jl i^fclUl ;>jjdl 5^1t cijJl IJL* ^ : J^Li di^JI 0>^ IjilSS 

To 



.°\ilJS j-pj , J~!-^ , j» I'Ja-jMU :L^" t<a * )l <J^ <y oUl^ *Jj 
1( jjj>ciJI c-jL*^ x^j tU£Jlj ^IjjJI ^U 4iij co^j wUJ! ^ j5o 

• 'j^-j '•"•ly" £j> ^^' j-^ 1 y) <** iSjj 

U^jI ^J 5 —* lUjblo^-J jlk OUl^l J J>-j :iJL-Jl oJLa ,y L«Jy ii-*i* s^lii Lj^o ^>>-j 
UtLjl oJu. ,y :U '6^. fl>y\ b\Sj i51£i* iiL^ oJL*j :cJUi ..Ju» J, »Ju» :JU» Tc.'s1h 
ol* 1&.MI ,J* U : Jli *;! IjuJ- <ui Sljj i f L.>l Jl SLUM el* ,l*Li)l J^~ J^i t JlCil 
«i_,5Jlj^» J\ ll^j o^ii tiil^fll ^tlj £l* yjl Uoi ttrW US' 1^43 U_, ciJlUI 
^^J* ^U ijj-ii ►LjiiJIj ^-jJJi ^ 015 gJJl oJUai Uli t/UL l$JI cij»jj i'SU-Ij 
i^Vl ^ 015 *ti Si&dJ '■£.£ jJ>^> Mj 4JLp15 v?v (ii'^l fO^ 1 4* f u >'j 'a-J^I 
x*_, ^s-^Jl : jUUMl Ml J-. ,Jj i»l«44]l £>-_, i^JjJI ^ fL.>l £> ^ o^i tJ L53l 
JUJI cJ->ij cox^ai £)J *Jj ^ L, c r *>UI j^AJl r U>l i> tc^Lj oi^oi t(K >3l 

r u>i jui lf ii>ii 4JJ ^l: ,Jj . jKi>i J^ Mi UiJi ^ :^JJi r uvi jui .u^.jb ^ 

lotii! JU. \y>jsu b\ 4JUII >>i ,>.j 4'lUjJ v>^-> 'U»>^ *W*»W ^! : *J tiJ 1 ^ 1 (* J -> :J, -^ 

^3^1 iiJua- ol e-ij :ju r * 4j )-iaji ti^. ^ o4^i5 o^.j i5ut <^ J^ ^j^. 

.bj* U1U Ol^j '«%J1>U UU^>H Ji^, efjljjl 0l5j 



.r^ _r« /-\ ^^£11 v^uji oiu* :>^ (^) 

. \A» . ^Y , \/V ^oLiJl oUJ, i^kj (T) 



Y1 



•5£ J-* 1 * fW :^U^Jt ^1 v Jli 

^1 ^ >Sll ^j ^ ^ ^1 J>" : JW^JI jUi ^ > ^ ^Ji > ;\ Jli, 
tt^jjl t^ii t«Cj*JI {is** ttJU^Ji p^.» tfto^jJi p^i4» olll^Jl ^ <Jj : Jli 

a 

. l^Jii tUjj tlJUblj tUJL^ t*>U-j 015 

«• ^ •• «* 

*■" *■" ^ * ^ ^ 

. o>3 /.lit ^ lyJLi tJ £Vl ^i iJL_, ii^i Jl Jrfo 



■ ^ ^ /V (^£1 voLiJI oUJ. :>^ (\) 



TV 






. jjjJl J_^f ^ Lil 



.<!}£* J 41 dUlil :<I jUi c*IpjJI aJLj t ii^ 

I* a^> iiafci iy Jl L^ £>ti 4 Jj$ #J I* r liti i i^i Jl abl ^ ^ pj 

"* ** ** > ** ^ 

t^j^JlJi^ <4sf «ui «-jL^j *Sj jJ jl5* o^i^5 ^jI <1>J : J lift t^^Ji]' 4*^ l^ jw-jiJl alp 



4-*— - ij 



nil J\ jfi-Jj cpJLj <uU 41I Ju* ^Jl iji ^ c^Sli y^illl ^JL Jij iil^j 

jl£ JLdi t w^liS" ^ oJj>o jl ^Ip ^a aIS lLIJS ^pjj ^ ^ill 4b I jlj tjjb 4jT <cio ^ ^li 

. LSU1* tUJL^> t*>U-j 

?JJLL-I L. ti^ L :JUi c<*jj^ o^JI 

.^jUl jlS :JUi 



.,0-JI UUJ tJ^iJI :Jli 

> - . " I \ * * * " f '"* 



^^ 



(>. 



y«li II* ijb, :^LLJI JUi cpULJI 



YA 



iULJI tr JUJl 4JaUJI liiliJI IIa j^ ^ J^ill ^ dL* >/£ jJUl L. :IjJUj i.jJsi 

fJ~Ji J! 

• Sljil «Jljj & Jj 4 4S1S Jii ^ Ji L. IS.T : JUi 



t/^JLlUl j*j ^jjli>Jl ^^^jj t I^LJ-i- P'LJ ^1>J! 01 ^^li L JUii J^i ti^J-j^ U* ^4*^ <lrf 



or 



.tUi J>lj ivllUJI Llp ciji^ iviUS ^ 1^ jjipj c^£)l t Jl^l iijjj 



. Up ^il ,J Iff y Ob ^Uv^l^JJ^I l^Ol^w^ciJ^Ol :^4ij^ JJU JUi 

?^k> :JUi 
^ ^-Up ji^-j i*,l»w! (j^-Jj tA^Ji ol tfjtj cj^l IJL* j* 41p L$£- ^1 : Jli 



olj i^\j ^ j «jj ^J r - iii* iikey. ^ ^ at yj eHUJi u,l :jJ j_ji jui 

.*UjJI <jL, ciip»j ^j^Ji pStf3 iiiJi iii3u 

■ «jli 0? Jl ^3 JUL; 4^j J* ,J "^ ,>. ^> UJ o^y ^1 01 : JUi 

IJLUJI £, cJab III? :<J JUi 



. cJJ^t l. >i ^ Udi ^j 3j[jC St ojjl JUi 

. <1 Jit Uj ci^. Ul iJi t *-frIyk t Ul 4IpU>- ^ yUi 

.^^i e^d L^j tSjL * U Ij^k^li t J^>Ji IJL* ^ 



Y^ 






J! 

4 



LJ o^jf j^l jl « 1t j>*J|9 c^hS' c_^U> i^il^JI ^-.♦rJl J* jj jb»l^l jl*- ^ ^j 

fJ4 Oij f Utj c>JI J «>1 i/HJI ^ .tjj L. y*pl J*t > #J ±+]j ,'^\ ^Sj 

1 jii-^ J t (liiji jj Jp jy ^il U t _^t £. JSl <ot ^ iLjj !j\j Ji ^jJl -Up jlSj 



• 9>. J* ^i A J! 'Os 1 — Jl j^ 1 <> jj4 /S >jJ ^ M '^ j>; 

?0^i j.! : JUi 



. SgiiSl Si> J^ :>li*Ml ^JLp *JI y>JL L. Ji jtf, to,>JL >Vl ^Uti 







. <~ZJ>*j, aJLp jLili 4 Lo <iii ^p <_*i jii 
Jl ^L>w»jl j* j->*3 .Up £->J ^j 1 5^" Up Id ^L* (J L*> ^il ^ : JUi 

eLS»jj iJL^I-ij oy^jJl c-^al ^-fljip «JJaI^I ji^ f-fr^ ^^>-j j^b tSJii jilS ^ l^ilili 

Jlp ^ Ju>^> Ljl * Jlij i<u~Ad villi ^pSI tcijj i«lDj t^-lf^" iUai- *-*Xp jy Uii 
cijJaJUJi (^Jl^-JI <0Ij <.<~JcS j.^.sk^-11 {£j*±* rj^j tf^LJl aJLp ^Lp J I L-Lj 4J JT^J t4 ^ 

. «juLj t 4juU*JU Jb Ja—j « 

^ ' ft 

tw^Jii ^JlP JLjUpj t^uJJaj L* jp\$ aU*- c-jUS' L^L« t (^-*-^ (_5* *-^U^aj *-^J e-al-i? ^ 

. ^1 ^ ki ^ o\Sj 



*^(JI o^iJl J\ I 



il y .^\ f U ^U>UI ^ ^t > iil s t ^Lo 3,1* Jjj fUl : -gllLiJI ^1 Jli 



. \ \V_ \«^/T ^^l^iLiJI oUJ. :^ko (^) 



r^ 



■ 'jy^ &■ J u* , ^^ J| » &j '^]» >,/iy^-j 1**1^1 ji jijjij 






<»>! 



• **>-> 'API Oi ^ J- ^J^JI £~> ^l>II JUU J f *->l i^- Si,* j. 015 



4jU--*>-j j^*j ^tAi iu- d)Ui»j j^ jtjt** ajL— i>U ^^ 

• ^^jIj j~-j ur^* 1 *- 4* 

-l> ^ , 5^ 1 ^b i^Lili'j^ J j itUdli ^Uj cJljiJi ju <!l-_, 

• ^J^ l AP 1 »>i J-^J '«/^l <*>• l3jj J* ^-l*JI £~J 

^&\j ^IjiJt si-* j- .&L&M 6*^1 '^tjtf *t i4lo£ ji ^ ji JU ~ - ^ 



J-^JI 









. > U/V ioJLDl oliJ. : jiiu 

. YTV /V vjUJI oLU, : ^ 

. <ir /v v»iLiJI oUJ. :^ 



(Y) 

(r) 

(0 
(o) 



rr 



. o^j t^L^p ^j! JaiUJl Alp ^jj 

il^Ui ^JSjVi ^>ji ^jUjVi j-^ji jjl jJl- j, j^. ^ ju^. & j^ji i^i _ i t 
.^ilni ,>iij *ji>Ji s-*->-> 4 ^A! ( ^^Vi v^. ou ia^j ti^-iJii j** at Ji >j 

^ Jj 'fcW $1 > & S ^ ^V ^ f-^' Crt JrSjJl £* CH £^ . \T 

«• «• • » 

. cp i^tj jj^ . o> aii ^j _ ^Jijai f u>i x* f utj t <^>» jt c > 



T^o/V i^iUJl oUJ» 
. *\ • /V ojUJI olLU 
\«\/V o<iUJI oUJ. 



>* (T) 
>i (V) 



rr 



.UlL- ^ t ^li :^yJl ^1 ^ ^1 t^Ul ^L^NI £>lii!l -U^» ^ JiIXp ^ -U^» 

jLpUj JjUU^ ujj-Ip «i-3*>UJi J:L^ J> J^a^\)) j ijJUl, U,^, Jlp ^UL^J!))j 

* — f * *■ 

i3i 



^ JU,j «j>» ^ ^ dio ^L;» :l4J JUL ^Jl Lr Jj*l\ isyti\ ^jl^I 1^1 Jjhl ^ 



. V. 






ri 



. ■gijiJl juU J r Sc>i ^U- J* UJl a1l-j : ij^U ^bS J -JUUUI U Jli 

s "" k *■ * > * 

^Ai coJJIj ^Vl lijU cij^ cl^L* cLlk* cSuU /UU Otf :^U.<JJ1 ^1 JU 

:<J JUL, , a -jJ> Ijjili- U-li 35S LJlj iii^lljVli ^ i^Si Jj itjj^H ^ o*A£ IJla 

•* •* «• 

. JU53L uJl ^JJI IJla b\Sj 

< T >>t • t - 



.rYY/VoJLJIoUjt i^kj (Y) 



ro 






.iL^JI JIjJIj *UJIj iU^Jl *UJI £J» ajJ£- ^JU\ tipl^JI 

a 

. ei*>UJIj tJj-^Nlj t^L-*-UJl JA^j 
.^jj^JUJI *l$iiJI c^Ulj t^Jdl i*3i ^y» jlSj 

. s^ ^U^-j ^jLiiJI ^l^j *u-jJ^ a; c> # ■ u ^^ ^^ ^ «>* ^■^ , Cf 



. <\r_<\YAi(«iUJIoUJ. :^kj (\) 



ri 






. Oj-^aP ^ ^JL-I^JI ^laJl jl£i ojJj 1*1 j ! Jli 



UU L-ii 5-Jfr ^ lSji isi 






1 9JI u? 4 r jjl u 



- Lf 



JLi I i-U j ij 






•Jjii ,Jipl j-531 oLkLJI > l^>. U JUS; coU ^ ^1 « ^ 1^ ^1 : JJ 

^ (^uiij cjk, >r ii^ji i_^ciij ^i&i »>*, c^^uji »l^ ^^ ij^iiui 



♦' 



c^ 4ULUJI ^-i»l ^_i jU. JLJ 



? -o 




f 



Sl_&l 



> > 



-<*J e-d. 



S 



C^-i 



U 






[>l^l] :^JUi t >Tjlij 



II UV, 



1JI 



• > 



i: f SL_J->l3 



J 



o>« 



-r*"J lT 1 ^ 






4 lip 



iii . j-, ai ii s lit St 



^ ^j- 



VJ < - 



. ^1 Jill !.%- e l^j ^ ytj 

. ( ^iL » .^..r J i ^> *^>-^ji xp °-^jj c/^jiwft Mill ^1 <c* <, ftl .< 
UjU iJsL-JI ^ f -as3i o-^ lijl^JI ^ U?i ^J t ^ )l u»» t>- : ^' ^ Ju 



rv 



. J w/Vl 



.>JiL 4iL; b\Sj i^J,}\ juJ j,ji\ v ip ^jji £p ybj 

OU : JJ .Jill iii ^ t<5U-w^w>-j t>*Jj'j £-~^ <^- t jUi-j ^ j! t^kill O^P /»^j ^jl 



> s -^> . 






^ aJlUI ijLii t^tUij tyiJUJl /»}U! ^y Ol£j tf^Nl JLp- jjJJI ^^i ^*~! <^J 

«IUS» ^Lij t^iLJl ^jbJLu ^Vi Jil Jao-I -01 : JUL otfj t<pjjj coj ^j£JI <*li! ^1 

(r> 2M ^. 

4j t ■ » .,...o. > - j 



iki :«ili^->>j ^J^>l OjU- y) i&lli>yi ju~ ^ dJLUl jup ^ ju~ _ Yi 



.IfU 






wt. wr/-\ a^iLdi oUJ» 



>. (T) 

>. (V) 



rA 



. \*t & . I ■ 1 ... 1 1 



A 



: [h.,„.ll ^J\ *~Jti $j~A\ f-?-J\ \* r*> y\ J>^ ■ ^ 

jLj\ j — j i — . c — -sj „ — iij — i s Sl- jj v. 



J £* > V 0! q^ » 



.^IjJl i&JLjl iiiljl*Jl <-te~y) Ate* fr **>* & & ±* CA ^» C* 






• ULl <blx^ ^.L ^ oij 

w * ** ^ I «* "* ,, 



c* 



.^UJI^UJI^ 



r u3j» ^b5^ OjJi^j -^b '^ a* 5>Jt»j '«j*^Jl VJ^'J «oULLJI £>i» *J_, 



. 41P I 






^ 






r 5 






ji 



.t 



J i_,l 






' «. «• o 






\t/\.\tV /~\ ^oLiJl oliJ. . 


>* 


(\) 


^or_ \oy /\ ^iUJi ota. 


>. 


(T) 


. AT /V v>*LiJl olii. 


>* 


(r) 



r<\ 



^JLjJl l£) .>»*"j iiUJUJI l^Uo ^ iji^lj f>Jl tV ilsU* SjjJ *JI>JI llljjl Jiilj 



l*U- 



. l-^-alfl.:.:.. ■..■* Ij^j ^p-^l Jr*iJ tlfi)^ ^ij cjljj *! ci^-iJ toliwa^j oUJ^ cupcJIj tojwL^? 




v ^ l. js ^ t ^>^iJi iiUii jJb as ^ijiJi &M ol iv SI3* v ^jui ^ji ^ 

.-.Jill tj\iJi\j t jJdkUl i,L>L jkJ =i\j t*lljiJI L^U ,/Jl SS-JI 

. <JL>-Li>-lj 4jy Jj^a^j t^^UJI twJ^JJ iL-j pti*JI i>* •i^l ^ <^^ ' f>^ ^r^ 2 ^ 

<J\ $y*y> s y*> S^j <-cr^h <**>& if- &*>.j tii^Ji cy ^.^ v^ ^i Ji 's-^^ 1 j* 

•«> ^ i^i ^j "ill* Vj |U *J ^ t-tiii 



jIp uu/i jji ji-OJi ^ ctiii ^ oilL: ji r * tJ ^Lii ^'i d^i ii^ lii -jlj 

c^L-Vl v_iUJ! la* jj*j J^l ^j ili Ji^io V ^ill ^\j 4 J].L Uiljj JJJ ^J| iaJbJl 
ijujjjlj tO^UjIj cci^liUJI Up U -Li, ^ i> ._ £J|jiJl ^ t JUSll ciOfrJlj 

.^^b c^ij 4^iiiiij c-^uij t ^uij ^oiuij 

Jl^l JS" J^^xli J^n.U.\\ d\jyi\j iJUJlUl *#l IJUb ^X j^a, _<jb! <^j. ^ La, 



v., t o'lL ^ ^1 it iJ, vi kuu j^l v : « jm^ji ^ iiUu *i* j ^jijaji 3>l 

UiScu Vj c oLJi «* JL> ^y^ll l^itj VI ti-Ji Vj c 4jjl4t J^U jUp! jl Ijj VI L>Ui 

<MJ "bj i-Wj ^' 5uL. tiojj Vj t ^Su j^u -gi ^ u li^-lj vi iaicu Vj 

jjia- ^ yiifli ^ ^JijiJi til u ^ p^^ ^ ^iii ^di ijl* ^ ^t ^Jj 



* - -°, *. ? 



' • * i -»- -* 



:^JI>UI alt a^iJI 

5oJI t JiilL i^j ^JljiJl U cJii^l Ai^JI_, t jikji ^i ji j^ji j_, ^_, 

.t^S ^a^. V i^ill ^iJI Jl V^j i^fri^ r a* 

.L^JI jkj ^iij ciibkJI ^*ll^lj c^UJIj c^jklUl J^ pU l y 'U ^JljiJl ^iSj aiJ 

"las ^Vij c^uji II* jxi liuj i% L^ Vj t%L >Li J i jL y , V c^j liiu idij 



.£**&! ijLUI :UU . «iJuJI ill)l :'^I 
jlkJl j>^)L .^|_, i^!LJ>l j)LJI dU ^ lj«» i Seism £&ij| jpjJI V U^,I jfj 

• «2iii' Cr* 6£jU &** a*. tS&J t ^ 1 eJuk f^ ^LU ^ii 51 4^. IJJ 
iji-LJ ilL>j 1*1. iUJl 6jiA* il /uik. l&S 0^1, ^Ul iiljl ^U^U 
#*J *L-j f*-^ iliJli ijlfc- SJl ^j Jj^Sl |4i Up., »ilSj| Jl j^j t JlljL 

. liO* jl LI* J_J j i y Ij^Jl J| J j^jJJ t gf* jl 1 jl^j j^ ^Jip 

.1* jl i^-L-Ml IjjJl II* J* Ujj^L- Jj ^J r * 1 j^ _,! ^ ^ JltJI l^JI J*ki. V UJ*. 

a* 

t V^i >iji ^ i^jijiji :u>n -Ji Uj U5 ij.i^i»j Lji >^ji lui ^u ^ 



i*l* JL- ^11 p^^JL J^J! ^Lk^l ^ 4lj ILl-SII vt-jjj Ayi LJ iJ_^l i_,q J,> 

. iks i>i v ^1 >* ijb-ij ki ^>t j\j : ii^ii i^ ou l. U^j 



n 



.«j^i_,j*iJi jj* 
oill^Ji j Mi 4^1 u^ .lui J* ^ Jtu <d! jbf-j t JjljLji '<Uj ^iijiii Tjb u^_, 

. olL,j>J» J M_, 4 oipjl J ill ,J 4 0/ SiU J JI>JU 4 oil 4 J^JI 

aj! il 4 1*1* jLcpNI f j£j 4I4J JliJI J! J&JI villi lUjl 4>U»JI J JSL JUl UJj 

J 1*1 £• Jjbj. ijJt^ Ul> : l^U c^l_^l Jl o^ lil ^U ^Jl i^U Slui t l«J U! M 

.il-a^Ji alS\ 0>s us - i.yjNi ^ jStSj-s ja-a»Ji 

Ml U! M aLu /u,t oLl^JL &JI ciL jl* fyi : Jli t olll>JL oil JljiJl J& UJj 
J jli^e M oliMlj ^2llj iSfrslI ^ ?& s>LiJ1 iU^ solpjMl ^ ^ jJI t oQa-JL 

. «Mlii U-lj ii.jJ&i b_U> tUiJi liali. u^. M J^-ljJI *<>Ljlj t J*-IJI e^l 

.olfU-JI ^ JjLljl Jl ioISLJI J diljl ^ £II>JI jrJJb" ULs^j 

.oLlUlil £JUtf > 5*1-1 ci5^ t^l 4pU M^j 4l^ki t jkjl p\*. >Ui 4oLl^l!L 
cjkjl j^b- J~ U5 4^iU J JiJI ^i5 4 JLpJ li^i 4^1 U5U- ^Jl illjil ^Ijj Jili 

. icJUjJ JL* 51 M dtji>l villi JLjJ f ^pj 4<JU ^ ^Ji v k» 

. f SUMl !j»lb ^j tMli^l >MI oSl; 4^3 ^ i>t oUi Jup ^IljiJI iu-l ^ 

L-Li I4J lijjj 4MI_^1 JUjJj tljjil f )lJI ^ lb-; ill^ lil» :^II>JI fu>l Jji 
^^1. ^^ ^ ,J a:I '^lo t iL-i £ 4^ iJUJI dlL- ^ &s Mj /ijlytltj 
5^ y, 4^ j\ ^ lS&* J iitau L. Jj^- 0^. !)! iib 'p-ii Jit j. J->1 ciLlSik.j 
V~S t JjbliA Jl Us-J 0^- W ^ l>" jl ^ JS3 * I4J cJI Jl viiilU Jl <iUML 
U ^- 51 41JL- 4'aJUJI 4iU; oijj li^i 1 1^1 ^UMb U^ i^iii O^ij 44IUL. Jl dbki 
Jl iiUML <.}y lijJI 5UJI Jji ^ 3U)I vilL" Jjj 4^ J^U- M co^L> Jlliu c^ijl 
3li liii&i i^UJi JLp <J Dlij 4iSll iJLiLi L. 4Jt>U JU iLiSl <J 4i,>U 40U liU 4»3>-Ml 

^ jil!i» oils' j jUJi ^^ji ojL-l, ji>ji &>s Js\ jl>Ji auji oJu j^_, 

0Li»tMij iaiil _^j t( yjl J jklj t.jli J iill iiJii ^JJI j^lJL; 11* J3 ^ ^> «JSl^ji 



. Ur ^ JL* j--* /a ?iULill ,y» L. (^) 



ir 






li tli < .11* - i * J-.. i . . ■ ." . T' . > 



l£t jUi i^ (J _ UliJ L^JIj t Lii 3^11 4JLL ji 5»i- ^ J L^U tf i*j ^ tjli.' 






,> <UpI Ujf ji vLUp ^ t^U ,cU* UJ iliJl UU t <uU AljJii ilL5 j* ^Lci\ VI 

Siii v jJ* fc, 4*« aU ^ n, aj M fip ^i t( ^ui ^ ^Ui ii» 4ii <*_, t ^i tjuT 

4A; ^ >j 4 4*^ g»lu, ^lli ^ ^LJ>l j&Ul 4*d L. J* ^11 Jill ^Jlt li£*_, 
t yl^Jl jlIL; ^* 'oU 015" j, 4^ ^ii- jt t ^u 4_J>Ju, Ali'j^ _,? t ^ J| ^ 

41 J^j ji5^ £ty tViJ jt ^^ j^I 4,^ jl ^ lB ^ ^j (j t ^j, ^ ^^ 

.SlSUUl 

oli1> ^Ij il^j-i ilil^Jl oUUiU ^ yijiJl ^ ij^l ^Iji ^JUI Ij^j 

.illll f U>l II* S^l* ^ SSfl j] !jmLi cJlj L. oLiL^j 
: ^ 1 J^JI jl^» ^ J II* ij^l 4^J| UL ^ JljiJI ^ii! aij 
Ji>; 5>JI yltti t <iU- L^ ^^ ay*~> '^ J^lj ^ Jpii n^*|JUJ| ^1 ...» 

«jl ^j itfi^j L^j j^ji ai ujjj * JLu j^l 5j ^ ^ -^ ^j tir ii. c^^, 5^ c^ji 

yi a;uI^ ^ Uj 4j3^ >. 55 ^ i^_ t \jj t aJLii ^jij^ji ^ UL?J , ^ ^ 
4/ 31 ^> ^ 4>« «4fc fc- 4J^1j ^iiib ciijLlJb cifj.u^ r<Lh\j tf ^i jjp 

^Jljill UiU ^Jl fJ iiJ| .A* ^ J^( jii _ ju: <l)l .Li Li_ SJUI j^Ul Ju ^j 
oaiu iii^ f >Jl .1* 55 cJiil ^j 4 Lfc* *;Ul^L, 9H ^ ^ ^j t u _ ill 4^j _ 

. j^i r u>i ijl» jb JU 

:(&\^*J yi«iJI S^ : SlSl 



ii 



jyiij co^ji jj Ji ^Li\ '4-jJij 4^uaJi fJi ji>1 ^ Mi ^ Li" i^iJi l^Ji 



« ^ • • • ^ " • > 

. Jil3l l«Ji J^ku V i^>o /UjU- bUiPl LiiUiPl yb l^ ^^ll! j\ ^Uij c^Uip! 

g •* f- #■!* *" Oft 

cJl5l 41 j— t JUpVI ^ J^p y* ^JJi jiJl ^j-i'j^ j^» ^j& ^ t<iill Jlp J^L-* Ul 

: Ji^ * J1*j <aLc^ L^j^/ t a!Ju-p ^l^-Ml oJla J^L- Jj t^p^ f^" J* ^y^^J ^K^ r l V^ 

.AIp l^pj-^j-* ^iiJi Jlp J^L— • J^* ^V^ij e>^>!^ <V ^'j l Vr'j 5*>dJl 



: j*3l jUej #I>JI f li>l 
j>Jlj y*liJI > > !>U_, li^Sa gjj ^ t £>^_, l*J Llj jJI iOJ! ^jJl Cjdl <J 



. ^-Isuji f 1*511 iju 

: J Jux i~jVl J^iil oJL* 

.pjjij tiLSuJij ijitdi. ^'-Jls^ji 



oJU ^-JJL. iil io> V jJLJl _pj ( ^ iJ tUl> V iiJbJl ^ JljiJI fU>l iU U, 

j^klj tJ 5ki JLJ>I jijl it L* lUjJtf, t-jVl ci**-^ U3 tdLllJ iJL-Vl ^"j j5^ 
tglj> Jib* j^lj t ltdl 4^ ^J '^iJl fjliil ^ J&t- ^* f^Jl jU* J*tf 

: jyj tf S^sai pi-j «-ija ^ ol^. ^ u, i^cai ij^j p^. j ^jijiii ji ^ 

*J cJLsoj tj4^* u? 2 ^"*^ 1 V^ cu*JU»j t-clipj tAiUi^i t/»*A$3l JL oIjU jjl ij)i 






* ■ ■ A I > ■ A I 



^p ^L!L5u ^i^ f*^ ^Jl J-*^ <-<>*>& Vj^cS <^j *^a^p y> l!^>- /^ -^^>w?i -Up «u^ 

ijj^ ^V cOJij s^ji>ji f uyi ^i 4^jJ v o^Jkiji 'cd\ ^jSi ^uJi iju 51 u* 

f^j_^i jL^-L, tf jjJjl oUiLi. y>i-T ja j^USiJl *j jLs^ L. 'p\ d\S JUJOj i jL^\ 



sUiJlj oi^-VTj jiyij ^UuJlj rJ^Jb 'vMj< v'i 31 ^'b ^^' ^^b 

jw.lj vj^' 1 Ji fo^u,)! ^UjlLij t(:r; jL£uJI olSLS^J ^ (JjJJ viJJi J">U ^ y*_, 

. jjL.li_> J^>-U ;^>^>- JjJjj toU? 

jui 4*J i^j*i^i vJil. ^ Wj> !^*LiVl li^et v^ 31 ^^ Cr* 'jr* ^ jb* 

.SJUbJl J ol^Vlj i JSL^JIj ^;Jjl '.^1 

- . > 

■ V^ 31 ««*V cy j~> *'jr J* J^~t yj 

ji; aS^ji ^i» jjflii A,b5 j ^Jijiii fuvi jjjs ,_> V U j»j co-lap j ljJ^ji l> . 

j&Ji ^j v l*Jl >ji c u.,,^.7 Jl jiJJJlj 4 jjllII £Sfl LgiT sJj j£ «lu 151) 

4^1!! o%U* jlj— 1 J La ls^J l llfS' ^a-j Jp S-iLiJl ^ iillis jjJJs ^ kili*~. £y 111 
je JjJjJI 51_j 4 ( j r JiiuJI ^.LuJlj 4^JiiJI i_->LS^S/l (^Ju 4_iJU»j L. \+J 51 »^»pjj 

j-Ml Ifcl 4j^i 4^-J iSU J^ 6( >i J jij l^jL-J 4^ ^ ^ J ^ I^j-JVI 4_^L 

cci>J N J^l jl yS^L y ;;.^?.Jj coil' Vj lliJ N y 'jA>cJ\j ,%^. \j>* ^J^\j 

:iLj; LkL^. iUi ju; JljiJl ^ ^ 

^^pjj o\j&i <L[JL» 4»«1>oJ ^ <«- JLaUj tjlijJl ^>-*>L^L . * . ; ■ •! 7 ^i tjL*jJi y ^x*^' 

tv 






t( ^JI ^531^^ jl^_, ,'jj J* J U!U~ jl fi>.j i^Ml Jl y*IUl jJL- &. 
Jj el£JI ii^ J *i)U- SI i^UI >£ ^ J^ » Up lii, J*JI b? <J ci ^1 ^' : tfUi 
»>&L J_,I «$iUI > jjj foliJl > Ulj Jlu Jl Li^j y> ^ «2t ^j_, t Ju; 
?JLJI j^ Ua-M ^> Lii j 5>JI jU ^J, i#*»UI «i)U^ t&^iSl ^ t( ^lNl AxilU^J 

1 4* jjjUU £>Ji .jSUi t 4j^ji ^ S^p i&^aMi j- oa foujii j jpi j^V jus oi^T 
Si 51 53 c ^ ^ ^jjiui oUj; jii jls^j ji_^ ^U vJLjij, jjiui j o^uji j^V .1 

. VtlilAj 4P_^U Ja iy~ji\ J Jj»] 

-.\-ja\j c^ui ^ j>ji u, ?.> > j^ j4i t ^u^ j ^juj ^ ju 

Jl cr^- y^ 1 ^^ ^ r*j ^ ^J" 'Mi o*r*^\ iljai l.j V>-> '<H^ 3l -> 

t j>r^JI fljj JU Jiaiji. U^jT LpIj ^ ..„g..:.,Jl Ja*; Jko , if,,,; U5 i.»ljj jjLnI N .LtJ 
Ui i ixtdl ^_* V i-ji <i*t Up jJlj ^ Jl jl olJUl Jl y.j, U)S 5! J oSUJIj 

« . . OLL2JI 4J: J Jj^Jl Jp J JJI jli, JL 

: U^L oJLJb" LkU*» ^~.l *j* 

j^ 1 Jl j** **~ j 1 ^ 1 ' <>• -*»-lj J* l*ij J»JI Jv.yoi cUp c,i„ rt ;| jl UU)_,» 

Mi jLwNl c-i N tiUl JJ Jl ^ fJ ^Jl ^Jl U^ <Jy- «uHi i>fll U i Vj il ^UJlj 

jfj i>ji ^-^ jikJi ^ a^Ij js" ol ^i j^itdl ul_, i«iiu^ Ni >£)i fj L M_, i-cai^u 

V 1, ij!>A J J - ^ J -^- <>* Ori <3> Jj '*!— «ib L. J5j .c-lj L. Nl ii>J J (iy ^ 

. i.jtfbsJI Nl Ii* J*j ;L> JJ^j ^*i- J Ui JyL j, ^j 

* 2JI jiSlU JljiJI JL£ 
c^ ^ <V JI>JI ^ 




.jJkiJJ loiU H5i JsJI A^is-ul^ i *JljiJ|iL.Nl JvL 






!>" 



)) 



l. iji^. r - ijsJ^ji ^ s^w ^j^ Jp iiij '4ji \j^j iSijl o^lp J* u-ijji 4i L*-j 

^j _ LUwUl ^j t - ,0-j Up JjI J^, _ 4jI J^j j^p J ^} ^Ji SI iUL* aLjl ^ yl^; 



U~ '>^d ^ J ' J^ J^L-i CjJj^ \y\S t ^>!l o}U ^ Ck\J, f }L.L f4^L _ ^ <i>l 
tk>Jl &Vlj 4^1 0Ui>l 4,JU Ot ^ jij iJ^l^L J t % IJUUT ^ c JJjJI 
^j £].» t o^p ^^ J Wbl iiii jy jL^I Jj c^tjuNl I?. £# oii cii^ 1 oU ; ...,*Jlj 
JU ;.uL^ ijL-j tf LJl Ljj ^_w SjL-j il^ ^Ul i-^J M J,UI ^ j4 ijL- t.Jnp -^ 

LS * Ji^JI ^ J ^LfJ| ^Sol £ft| J, ^ Ul ^ cAiP ^^L, ^ ^Jj ^Ul 

J jLjl £^J L*. ciiJi S^j LJjj 14-i; ^ iL- <b_^ ^ c^UJl o> >«J Nj^j Lw, 

jt Jlj»«tf ^ Ji2l -H_, ^ Lk&, £$& sjj ^kuU 5>L. Uv j>- N dJUJUj i Ji 

»^J S^jJL yiilll Lip ^ (J JUJJ_, c^ullL JliaJI J J^ ^\ c-.L-l oNL&Nl 

. iJljUlj ^JL Jiii-j c t SKll J ^^ ^ Jp J^l Ijjlt J, coS/il^Jl 

ciltf, m^JUl ^i iljat oii c^UUfl c? ^ J ^^kuJI JljiJl ^L-j ,J li5Uj 

U-^ji >iiij iuui £lui 5i ii ttij Is^i .jlp ^ lij. j c Su r S^i jJp 51 iiui^i 

. oU-SUl . I* Ji. JI ^b^- M 

: d* « f ^il jOp ^ ^1 r UJl»» <,hS- J dll- .>' -&rj je > ji_, 

l ^' cWj 'CT^jJI ^1 *i y=i cUJi eUJU jl^JI da! J, ,bjpS\ a, ^^j c^llJl 
jU^Jl L^ Jisj Mj t ^f L^ Oj-i^j c's> JCyVl L^ ^ ^11 ^4,^1^ &Sl ^L-j 

. i . . . SLil 

^ i^ 5^J! ^ jL^Uj cC^cJIj cOl^Jlj /sjuLuJI :^u jUJl J 5^; £* jjjj^)) 

i t jjUxuJl 



^Ul II* 01 ^j t( i>l i^l; jj. ,^05^1 ^U .jjy jujj 



J crU^ ^W*J 'Up ^» L. Jp l^sij^j JSLUJI cliis- ifjUli U \y% J^u liLii. Utj 



M 



i<- . i * 



3^. ^L. la* £wt» c iy^- L. ila*I ^Ul it i ilJL >i Uj c &ji^ jt iaii & «~- 
J\ dUi jj^j tt> J5iuJl ^> ^ Jl v Jibdl a~_, co^JI ^l~ a^ /.5u r ' c' f *fll 
^ la* y. <i>JI jslfc- Jl ji>JI at jk:j lf ^JI £ji 4^^ 'A ;> <> J^ 1 

UU- JLu _ *ip «5il ^j- ol^a .ij^»Jlj aJiJl iia* j! atf ol a~ iilitj cOt-L aL «JuJti 

. ^1 -.all iJ^JLUl ^ gi»j jJIj*-^ £i ^ W 

•^ Da^lj il>LJI c^Lij iSiOli}! iUjVl ^ o^l ai cJtf aj! JlIS L^j 
fJ ii. el^-i" ^ ^ ^ col>LJI oa* ^i OL-t *0i\ £j>y.j c^^kiJIj e^l 

,i*uji ^ ^ <y Ji L*-^ - 1 ** rt-ut ^ ijS^ ,J ^ Jt ji^i ^1 j*a tfji 
i^j'ijbai > ijfisU 4sSijm jj « .i*m J^ 5-)i djs J| 5iijj ifLii Ju ijfcito 

jjliJI ^ ^aL 3^ r ' coU^JIj oLNjJI ^ U^l ^UJI ol^J ^iMlj ijbill > 
d^iii cl^J ^JJI jL. Jl <~J± ^j cajlijl aply ^ ^lUl oNU. c ^- d ^ »l^lj 

^ij caUJI ^ iuUlj tjiJJI ^ ^ail f 4i> Si I^Ujj toSlSb^Jl J> v 'je-w 
c^i_J| f l5^l ak'j c^.Sjl c^lxilU JU^NI j> |»ilii 51^^ '^j U5 i^Jl 
^ »Jl' y ^-, ,J ji jja^JI ^ dUi a« ^ fS c ^ 'a^^j t <til Ji^ > UILS1 
oU_^Jlj 'ciJ^UJI oLkll ^ L*U ^i ^ l^jl ai Jtf UJ * aJ 5>LJl v U ^ij c^l 
uLj Aiill ^ ;>LJl Jl Hi cJu/ o5ui y^-j c.Uall Jlj*! Jl » v^JI j^iliJl 

J^l a^-j tv *laJI ^ie y.y&j L&h\ js\i> LlsJ ^> b'\ lji*jj tr *>j '-^-^ 

tJ Up f ^l ^ LiaL UJ Jill XaAi tilll L. ^jX> L-Jj tfJS Jl Jl a^ b/y»^- ^j 4^jl^JI 
Jl dail ^Ljl » cJL. jjj ^ M ol>LJlj ui^UJl > yLJ>l > i^Ul j* la^i 

^ i^5Lw (jj tf4 *. UJ IjSl. * f >» ^ >-» ^ Ji 1 ^ ^ ^j- 1 -! c ^f* 31 

• 



» > 



Lj^« ry>^ tvl^wJI 1$11p jii^I jj i*Jap i<j^L« ^^i- Jji>JIj ^>Jl ^JUwoj tol^lliJij 



Jl~ 



:L>-J ,) 4jll5 ^ ipj^jJ! oJLA ^ <U~ ilj yh ?wail OSj i*iJl Vajj coOjUJI \ lw JJJuj t 

^ bUJI ily, ^ :«JL»j t^US j^i t^ 1 ^ ^ ^ r^jj ^^ ^>L JJcuiti i^ \*j 

c^Ui, ^ u> J^ ,'pl y» U ^ jU c«>LJ( ^ J^l iLK >y £>. ty : JliJl 

• h^ u^'J *j$ u* J-*-^ 1 ll& jr-r^- 
.I4J ^5li N tiUp oLLB ,>j> JJJl J j tS^LJL ^jxJuJi 

Jlp -ui J^ UJ AJil^J. iUipl j^to ^llS 4^ i^AJI ^5! ^ Ij-j, M il 1 vLLJI L^ *il j t L4JI 
t L- jJlo ^j^>JJ IjlaLL« AjyiLu ~i>t^ ^y ^bLuJl j^o L^jjj toLli^J! ^y>j^ /y> j$* t^L*Jl 

^ ^Ulj jJj>JL >Vl ii>: ^ .4.1 J^j LI : JJ» 4JI _ cp -dil ^ _ ^1 ^ Ai^ 

^^ ^Ua^j t4l> ^jIj t^iLiJi e-^iJUj N ^I^j ^jiij 1jl$x>«-4 ^tLJi j^j jl :iJLJl 






^p ^U «cp JLIj U-i j^iij LJlj t^ajJl J>1 J5" ^>- ybj ol^-Vl <Jj <d ^J 9 \^ Uli 

o> Uyr ^ V-^> ** & '^J* $ <i>. *> J*A» k> ^ i>UI <J o^J '?>* 

t^lJL>Jl J^I ^1 *>La y^Jl ^ ■■i : .a. : .^ J > t Ujh Jj>-L ^iij Ujj «u^5 tiLil jl£J t4-j»-UaJ oNJ jl 
ill — - ^iij i aSlji jt jl^-j Ifcj ^Jl yL-Jl 3j; USj J, .Li L^J LjU- ol>LJl iSji Mj 

t-.^ii ^j - cu^ji 5u c'uip ^ijji ^.y jl jjjj jjL^ ^i 'Sii >l, Nt : e ijJi 

tl«J JjLjJI <Jb~ ^jj c^w- Jjl ottjJdl ijJk J, clfci'^L j&JUl «^; ^J| JiL-JI 

^Irtll J&\ ^j ij)»UJI ^ ^*tj -Jt 4-^t sJiJ! ^ SjbLJl 0>i jl :,j-.UJI 

i.%^ j\ j IS" U>^ i<^i J^lj J5 5^ ^ ^^Jl 4-^^iJ l ^l ^ij^ ^i>«i L. ^j>JI 
try t> >^ (^ 't^ r 1 ^ 1 jl 'f^ J& !i b ^VrTM 5U i Up jyUj LJjj t^K. ^i 

Ju jl .jj j* du^Ji j^ju it ^ j>. v ^u. jjibs - j>ji ^ik j ^ at ij.iui 

<il ^j - >i Jlp oSj e!^i jl ^^ _ j^jp -oil ^j _ LUwJI oijjUL. cJl5 liS^i 

4 lis ii5 ^j ^^>iJi 3- 1 L - cilJiS J^ : jUi fcl^ti .4ip -41 ^j/Op J^rj aJLj 

jii u diiij ,^i>! ^; iiJi \1mj c^s ^p ^lU Si :^^ ^1 Ju* . u^p <ii ^ . 

:^jjc^* jj\ JU* c^jI^>JI ^IpU tUp Ij^IpU V^aj J 4iiJi t^Vl ^^ oJlp! : jUi c: 



OY 



j! j'l £b*j M : Jtf, coJu^lj o>;V c^ JiV jSlI II* Ji* £i jij ?j>JI Jit iujj 
</J*>- oU Jp 5>JI ^*f lij tj^J^t *>-j i^4 CX5 ipJl dLLj ^JjL. J! ^U 

M jj n^ JJ» A^>j| 'J* ^1 k_iIS' ^-CjOii J^aiL; <cIi-L>« J JL^«j i_i5j ?<; J^u O-S'j 

t JlSLil JJ JlSLil ^ c^J, Jl ^J, j, Jli^T ^ >J| ^ iLJ ^ Sit :£LJI 

: JjiS' ^Upj J L_i Spji^JI Jj£J| jslii ^- o^tf ^ ^p«j t , r al:.JI ol>L. dJl5 liS^i 

>SL* j^Jl Jl ^j. Jl jU *alL. JJL ^i *3jMl iU*r J^£ |JL»j /.>& ^i^JL y |JL* 

iS-s 2 * JU oSliU«Jlj oUiljJl J .^jtfa ^JU.JI ^ jt & cJj *«$*• ^hj i >LU 
i-. II.- rA/1 ; -_ <T. II .\T i U. I 1 til l. -.I lit; .i-.1l. -rl i M i. -t ._ 



J~i JL49 tUiLff jlS" Olj iLf^ JL>- yb iiy^ ol^pjb <kiwJ ^^'j t^UJ <l)l ^^k^ tolas' 
^1 j^-J tlj "y «J^ ^^ • V 5^-J 'H*J sLiliJI 8j At *JL. ai_, t^JLJl ^t ^ iiy> L. *JLi»-k 

^jLilllj JL^^i j,> J L*J\j J^]\ ^'iHiiT ^111 J^Jl ^ ^ : ^I j^jL; 
J^a^o i^-li Ulj c^il5 Ul :/JJl ^ 4pu£.L ajU i^jJL ' f jN ^i Mb . tt/ L.>. M tf ^3L 

j, ?jiT Jl ^ ^ ,j\ ji ^u ^ t jl ji ^ a ^ jui^i y. 1.1 e J.j fji^JI 

i>* JJJ^^ (*^t JJLiJIj tjj— JL J^-^ >* ^*-j ^» SiLi^^i «j^j ^ ^tbj 0t ^Wl 
gijj'" J L ^ 1 ' ^J- 5 ^V Jj^js* 'j^F-Jt J* J^JI j_^Ji ^ Uy- i^tfVlj J_^i!l d^L. 
>Uj ^ Jl ciL^, L aJLJI >_,yJl ol* J ^^ 4?^ iiia ij^i .1* iljjj t^^Jp J^Ul 



* " • 



: #^S3l J^ J JljjJI oUl^i 



'or 



♦^ I •• I II » 



:J>. ^ s5ut 



^ > 






• syr'^ {-** iJ* u-k 
.1^->S oi JJLJI IJL*,» : f S£ll (Jlp ^ L'jbju i«Ol^l ^l^-» obJ ^ ^JljiJI fl->l <!)>. 

^ jlk^JI cli>j v* 3^U SjSUi. oil* <]JL^j f ^JI ,jp jl^-Li ,y '\JS 5! US' 

J^ tyl ^ «lSl>j £ll>Jl oSl>* ^ lj^ ^IjJlj £ij&l 4^ ^J ^ 'L*l> 

.J^jIm JL^b c^lj y*lJUI ybj 

ijjjj ^1 (Op ^ JJAJI jJUl IJL* f Ss ^ij & '4 ^ ^ ^ $fM °i* 5* 
^j _ JLu 4l' ^^j- *U &L. c-li^j *5kl- d^3!j lr LJi II* c^^i ^1 oLi^ 












j, ^ fks 4I4J eiJUlj UliiJI jilja ^ *:L.l4-b ^ , > J, ^ c/ J>'J^ J^J 
■U,.J.iJt jJL. SV JUij ^iL^Ull J5 a!p ^^ iJb-lj liijiu JUliiJl iiyu j~-i!l Cr'j 



0* 



»• - -* «* • s 6 s 









o ^- -^. -^. -^. *- ^ 

oLj^j t«Sophia» «Gj^-»j t«Love» «strive» «Ji ^y^^ j\ t«<fii» ;oL*-«j t«Fileo» (( jii» 
<i>*i : O^So 4.a. Ull ^iUitfVl ^jwaJI oU tij j^j Wisdom, Knowledge t Sijj^ j\ i.hS<>- 



,t 






•^ 



>,- 



J ^L-j N jllttli i^jidl U&JI aS^j t&jyi i^Jl ^ SLUJI y» : ^liil >^l 
iJUJj iJSUjJI JLlill >*SL, i,JLjl II* c^J l>iii ;>.«.L.JI >U1* ,>. liilt ^ 

. Aj^Laj ^jJl JjV?l ^j^L^ (J^\ djb^J\j t^kl-jl 



. JUi Jl 4xl*j ilU o>i f ^->l eUlp ^ 1j^! 

s^l^ ijjlk* cjLJ5 Nl (1 4 ; .1.p SjJU \jikiS\ <L~>- 'p+*y£ jj-* ((^JlScuJI) c.^5 J j5l. Jj 
i^p cf^LJI jslij ^1 ^1p SU^ c^Ip ^U, l^ jl>^T ^J V c^LlIllj ^Ld! SybLt 

t>* c^^ ^^j^ J ^^ J^ ^^^j tSli*-L aJUi^I ^-p {j> <iJLkJi ^5 : >^ v-^^ i>* r^ ^^ 

- L 

. Jlp ^^-^ /i ^ UJ1 ^ Li ( ^ ) 

a 



Jit J ^> ^ ,> ilk*Jl oiijVl ol* ^ tfikJi ;>~ Jlj, Cu- '<il ^U 

JuLtrtj L*i*j\j i^jlpl tjL- ^ ^j* *£*• **** C V js$^' (J^ 4*1?' J' ^' (^ (^ ^jr^ o* 

: oLwl jWB JJI iL^Ul Cisl> _ cp 4l ^j _ ^lljill ^li 
b^> j>. ,J pUI 51 l^jj tj ?JuJl £UJl ljJ*£ oi^ 1 ^>^l r*J :^« '*'*" 



'••'JI 



<bl .«.l./? ^JU*p ^Lp ^Jl^^ Ijii^i toUljI>Jl eUaPl ruj^ {j* 1j-Jl5oj totillj jlji>Jl 

i**.\y. O^ki Jk: l*l_, c^I>J tub 0Ll3>l ^ iULJl 5>\)l Si j^IU yi £j ^1 j«p 

Ji t N3»j i^SlI f j?L 5Ui>lj 1 Jlu a15L OL^I £LfcJl OU^I J?^i ^ 5M t^JlJAll 

. £)I>JI Jy -b- JU. tflU*, <d!L lji.T jlj ;>Sf! rj JI IjJlA^- 

• >ijlj 0>SuIj liljii jL iSj^JNl j^i :iJlsJl liliil L.1 

t ol%..tillj colfah-.JIj ioOLJI : fJ U JL Jl l|..*.i juu lildiJl fjlp L.1 

.oldlXjIj toli-LJlj iol^)llj 

Olip <ul 3^ toliiUJlj ioIL-LJIj toLtikuJIj toll^L^I ^ ^lljiJl JL*^ (Jj 

,y J^JIyl JjJU^aj Jl ,_yiiJL ,jjjj Ji JJLliJI oJt* ,_^Ju ,y j4^.-U<a; ol iljJI-ti ^Lp L. 

. «<LSuii cii45» oils' ^i jji J\ ol* js /i jSj cSJli^ s^Ip ^p ^i j4*»^j ' W^ £^ 

0^ 



«jX-=4 cr^J 'j^ 1 &* r^J tiiJ^JIj tyL->Jl jJLo jLc3 iSl^Jl till :1^p Jjij 



Ul jjjl !)!_, 4^- «&$, tc? ^^J| oAJl j,^ 1^- ^ t0 U^3l oUjiI. Jpj^ij 
'^i Ot ^ U Li* ^ ^/tSli^l 5»^« J^j ij.0^; ISJj ci^Jl ci^ Jsr-y i#^- 
coU^k^MTj oljUJL ^JyjLL Uijj t &Ml ^ j&\ J*t_, tOjJkiJl ,/iL.^^J; 

JM jlfij Ul *t^S ^ ^Ji t ijj| (JU jl£l ^1 ^s ^ ^ U5j» : l^ J_^ 

._ JU; 4)1 ili 01 - ttlUtl pl>J 

\ Km*A**4» '. \ju\ ) 

j^SlL iiLuJl a^JUJI f&Jl Jl ^ Lfci J^^ ^^i t olL-LJl ISti :L*lp j>„, 

:Z2>± :L-4bfc 



il«*3Utj ty Jjl oLL^ >^ Jl ^ l«j j^^tf £^ t ^UJ| Uti :lflP ^ 

:£^1 :LiL- 

c^L- LgJ S^ S^J^b SJ^I-JI f>Jl of j* *^W c/ ^^"j ^UiUj f^JUlj 

0V 



8 «* 



t jL,*iJI Ai*j ^ ^ 4ii ^.jJl *Vy> at jk^. il i *s\S>j <±* >ijj iaJj^J-J* 5oi 

: ^i ^Jjl I4J £J? Jl 5>1p £Ui J5l <JI Ul 

\ 

T 



r 



V 

A 



. oij>L ij>w^ Si^ turn St j4Jy 

. ,UUJ i)>JI ^>JI & ',yj* L. 
• iW u-^ 1 c*^ ^L^-<L j4Jy 

• t^^ 1 f >** f4Jy 

r 5L->l p%- V i^l JJUJI .JujD :OS^JI ,>. i£Ul» UeS J ^IjiJl Dy, r ' 



Y 

r 


1 



<u 



«jjj & ^ >o ^*i r 1 t ^ JJl C 1 ^ 1 ^ -** IJL * J tl +*?A> J^- 11 j?* 1 ^ ^^" c^i^Ji 



. " 'j-v^J-s**^J I 



'" ^ -" j 2 s 



a « 



aJ ^j^Ij y>j «<l^*>UJi j^?U^b ^li5 ^.l^trj 1I4J ilUJj^j iilliJl ^i oi^>^ lot 

. ^Jljl Jliu'lj ij^iP 3^1 J ^ jj : g »Jj i<A^*>UJi ^ 

^ >JI vl^U y» yJ> ^.t y ^u Si ^>- i'aL-L- S^o £J\S oil' u Dj! i^Ui 

. J ^-ji ^1 c^di f u>L 5jy. i^ul 5V i&UJL d^ 



* lo <_~a JU 



ur, 



jjL, ^ ^Jl ^ ^ j^laJI ^ ^1 1; : ^1 (r) 

. 5*iyij ouisai j* jiiL. ouJl ^^^ji ^pjuii i;j -.$ kj\ (1) 
dp ^1j i>iSii j^Ji i>.j oij-Vi ^ Uu ^laj /jl 51 ^ :^j^ji (v) 



»,* 






^j^l j^Ulj t( >LJl gjlsJl J ijM bljJ c^J oi &J»UI ^> 51 /JUL ^j 

.(.^>l j» diuJl SjjlUI ^jblUlj tollpj ti^^i i jjjjJIj 1 55 Jill 

: jitdl pJUcJ ^IljiJI lllj3 

> * > -' 



^j 4^,^ c-ikj oIjloU 4^Ui ^ ^UVl o^pUJ U^ i^jli ^ 'li^c^. JUS jL^j 
^l^uJl JU N 4^*JI Jit >ly- l^-jjj ^Jl «jiiL*JI f^Ui* ^ ^ ai 6lSj 4^LL, 
liy^lj t^^iiU Ijjti, Ui^i Ljjj IfJjj t oUK!l cliL- cJc^i 4I45L -,, 4~Jt 

.1I4IP i^l^i 

4l^tA£J J5lt Nj 4P^jjb -Up Js?l^» a!L 1^1 cJdiS! oij)) ojkL JUi Jl*j ^jhj 

JJ to_^S ^Joi 4ilj 4/»j-ha«-J1 JiiJI ^[j 4 ,,-..U.:Jl ^J 4>-U>Ji ^ ^liiJUoi 4^CjU- HJli 

jiiii 3i> 4^ ji. 4^iJi3 44ULi3i ^li- jjuiii ju. y»j t (ii5Ji oiy-i) ^L5 ^ «^ji 

ipLJI x^li. ^l >jt <ul ^ILj tcilUJI viLS'^l ^LJi dJUi lL gL pJ i(jL)l vJii ^ 
5-LU^j ^l^iJi ^Ijji^T ^1 j^i^»L>- ^-y ij4%Lj (^*>*^» ^'^J '(•J'^j^ 1-^4' ^>** 



■\* 






l^AsUi o>iilj t L*j^ Jxii-tj t y^!l .J* ^.1 ^ Mj i^JljiJl fU>l *U- 

^Iji 5a* J5U ci^L &£ ^.j ci^j- Jsi, j^i a* jji& ^»>ji jkjti 

. f &.?l Jp^ljdl 

. Olilii -. £J»UI I4JL. ^1 igjVl ^JiLIUI 4.13^.1 _, c«a^UI jUfl^i" Lit eilj 

. Aj JsU-I J^J AiP 

.^L^ j4^ iLS, J^L; i^ MjjlljJli (.ypl £jjj|i ^rf, 

iSC>l o^J cJtf ^Jl I4JLV iLJJj i&UJI Jp SjJI J JljiJI L.L.I ijt* j> .1* 
53J3J ^Li-. jjij pi* ^ ,>JLUJ lly Ujj i^jU J5I1.T Uj fL-yi IJL* <ul j*>-j t( j,J,„Jlj 

• ^ ^ c u " <> 

UjIp !;« il ^Ip tiLiai ^-j3 /<ip ^j^ v 4j! jii_,_, ,^\ -pip ^ijiji ^jS ua*, 

.lAi-j i^Vl £ll>JI cJik. aIL- jp oji^ U Ull l^i t jJli>JU L-l jl c^k-'V i 



CU-I 

• • p 



I 



i_iiJj tL*J_rf>Li» AjLi^ <-V»J i&j~a}\ )*£• *^rj JLi t«i_»5-^l B J^ t ±J_jJL£JI ,_y 1*JJLj ^1 

: 1 jSUiJI ^ iiill» a,1^ ,y ^Uij t U>I A>.ljij i Ai_^U a*U;I ^ iijb^. «3l]iJl J^i 

UJl [4^» ^ i-^J tA^^aJl Ji> JU ( _/lfr; Cl3t ifjlill «I* ,>• di^i LJ Jl ^» 



1^ 



.iihUJl Ija Jili!l» ^i dUJby*^. U5 tojl^ ^y Ju; '<bl 



i^ailJ 



jr*iJ 



: oUiUJI "j, iji; U, 1 ilJlJI SLiLj «JSL^JI ^ JJjlills ^ U tLUj yijiJl _^a Uj 

UJl j4^^ ^ i-^J liSj-^aJ! Jj^ ^U u^4J vULil t/*^i*Ji oJL* ^ cJ^ LJ Jil ^» 

jus ^ i>Lj 4 ai /l c^Jj 4 JlI- 4ii ^ ^ villi u^- Ji i* jj,^ ^^ ^aJJi 

:_ 4)1 <uj>-j_ 

0>» Ji- ij^ juJlk. y. -p+js- £~*±Cs. otjBili tJliJl ,y yjp 3IJ! jJLlI 5l5j» 

: L4IP (J^i il i L^S 
t^-JI ^lil p+ij--. 5lj tliU- JL~' <bl ;>.>J 5_^JUI (*» b^l ot Li c-LU J\ 



1Y 






chilli ^ ^iU^^lj cJbjJl <3l^Ij to^ll ^IjSj tJu^Ill Jl*, JiLdlj iSjLUll ^ 

^ijij t ^UzJi ^ !>1Ji ^j ciiiiii 5uij, t Ju\ ^ij^j t^ilii jiiitj * jj^i ji;,V,Jj 

J\ LJI SS^JI oL^JJ £ll~, c»l!l tf jLi, i jjjl li+i £JljiJI f U>l 4J. jj^ 

.52 yuji >L 5! s*-jjJ ^j > 4ii ^ ^SVi j£ ^ rrr->M *JhJ5Uj ^i^Li 

IxJl 3^JI *i^"j ^j^ 1 fli>l itf '' UL ^ ^ J* o-^ 1 J^J 

[U.....H] :<Jy JU S>: ,J ib^JI 5uJI <Sji\ Uu>J 

iJl j_i. 31 li % 1^4^ ^_4i .;$_&! c J L_i, OLS" 1— ; 6l-£ 

-uii jk, 5! o^kji ji ^uN ijLf>Ji yi ii*i lf i3ii ^> ^^j csuiui y>Jtf ^jNi 
Ji ^Ujij c^ju iUoJ kb jL-j jl c^ipi s/j*. jJji ^ jiiJ jI cpji ^ i4i JL» 

1L M ,>i2^ Vj coIjL^ ^ l ^J V Jui 4.1 Jl il^LLJl j 4 > ^ ^>]l M 3 
JjVl 01^ tUJl U^S ^JJI jJiJl ^Jj ^jS"i ^ ^^j Lw JJij iililiCJI ^jip ^j>- £p 



iUj! ^ £M jJl ollilXJl ja *i 1/^4 Uu Uij Jju^j, to>>Jl aJj^j c^Ull JUj 

. ^^ ^ 4jj cLj ii>'_, t jiJl Ji ulv>' of 4)1 DL: 

SSNl ;L^ pjU ,>. f>* V lj*- y* i! i<i.}C)!t ^bU !il»c- SU» *^Li>l iiUl ^i~ 

. Juji *\& JUT <,_, ^yJi j, i£.Si)fl ~i*Jl jy>J jL. i£ & y» ii i gij U 

c^Jlj *>JI p ^Jl ^L^j ^L. ^ dUi ^ J} i jiLkj ijffj a\Sjj ^j^j t ^U 

iiu-jj %ki Lj j^ju iSj*^. ^l:u; ^i *ii)l ,JU ^ £Ji>Ji oLLw* ^ is! 



Ii 



1 .1 



•« • 



.iJa^U i.ai.^j t«»£-)l1» ^s^^rf 1 .^ <> ^Ji Ji-^i 

•• •• 1 •» *• M 



4^>"j „ 



.ilJU 



J .J 



• a > 






10 



: J>. £-»» i villi ^ <JL ^JljiJI jJkS lu iiiu-^li J i^, Ul 

,/-* itf, c'^li l+U*^ J JljSllj c's^li fJ liJi Jit J JU4JI cJb Jl> : JOu L.T> 
«> aJU^Ij cjijjdlj ^Jl ^ ajUj_, .jjiji sjl>j L^j jLi- g ^SU\ J ik-JH 
U ^ c^l 5> .^ ^ t £> jOJl la* LU o*~ £_, cj^JU H* Jl £b-i tJ^Ji ^ 

Ji j^i Si Juo i^fti > Sfi l* y& v >j tJ _£ji_, jJji ^ ^\ > J^l 

*SaUl oUi^Jlj iiL^Jl ; ^lj liLiJl JlySlI jj^j ^h£JI 1^ o^ j£J,» 

:0^1J JI «k^>ll>. ^)l>il ^ oij 

.Sjl^Jl J iijSfl^Ul 

.il^iJl oLJIJ : Jdl 4-Ul 

. Lr 4JI J ybLUl J,, il^r^i J : ^JLtJl 4.UI 

:Ujt v l_^! iuj vj c^UJl j :j\H\ ^j 

.^Ijb-Sfl J :^Jli:i ^Ul 

11 



\jp\ _ J.J..1....JI *ui* jit- o*j ,>*»*-t r^ ^ «***-> - o^ lJ] ^^ ^ r" 

Cii^ Jiyiji f-»U &M ^ : W* ^l ^H^ t ^ u ^ p ^ ^ t «W J,,, -> 
^i* JU^NI Jp 4l ,*—/- ^U ^ *U&I ^l ja f,>JI 4.1 >_, aij . U^ L^JL^I 

015 Afr U5 »ULJI x* U^J^^ iLu*., U5 U15 |jp ijlilMlj ^lyJl ^ ^ j^' 

\jis y>\ r u*j. !>i» taiij-Ji iMj *jji>h ^ ^ ii ^1%^ <;l*ji ^Vi ^ ^ 

^ L. ^_, iIjl- L>\yr ^ o-s 1 U ^ -^>* ^-^ ^ ^-> t ^^ J1 ^ U ^ 
^ 4, ^1 J\ yc*j &yu. \'J±X ^J -^ aii > ^jiji\ J[ '^ ^Jyry'py 



£^>jy 









J4 



. « oLu* oUw^l j - 3^ 

t «V«JI» oL-j i,yLij^Jl ij^M 1 c^*i Cy.-^^ Oi" 01 l^ •■ i s* L * ^^ ■**» 

^^_, ^ VVV t- J>uJl ^1 J^^ ji ^ ^W-Jt ^ Oi-^ 1 H ^-> 

IJla ^^iJj ii_^ll ^l>r» oU-j 4-«iJ jJ ^V^JI j>Jl» oU- oIjL^ ^ ^L^-^j 

e L-j i^UiLw'j ^Uij ^r- AAV Si- ^^xJl ^uJl A^u. ^ ^ ^ill £)>- >^JI 



cSlLi-, ^Lij jjsSI "VAT ii- .yjiJl i^JI ^ ^ >U ^.jJl ^t U>ij 

oi*-t i^j^ ui-^ 1 3* J '^L^ ^" *— s!**^ 1 Jk^ 1 is**** S? •**-' rj^ 1 ^J 

J*sJ- fp y>j cAKii v c ^i tiiLi-, j^Jj jjsJI ltY i- J>uJl ^LUI £^1 

. Jri> c-& J* 

^A, o%* iir ii- ^_>iji ^j^lii c !AJa)i ^ ^^ij^ •* ouipj ^ jil jL, 

aJlpj t olSki jIp ^ Y ii o JjxJ\ fcjk\ '&1±\ £j ijkj cJ^JI ^Ij t «sU_^, 
. JjLi-, ^^j C J 1Y I ii- JjxJl ^UJI £>Jl £l* ^ ^JIjS ^.JJI .UJ ^ 

*■— - " -' ' - • T TT *r 

•-4-* J yj «jl£Vl ^ VjJI J l~ jL^-Vl !>Jb"» oU-j 

r=*»jfl ^ J^-l & '^A oi^ ^ *-mi> c^J • fc> JI -' <^ , 3 J( ^^ u v c~^ 

Jj^- Up aJL^v-j jgi-j a -*>- Vioc- ^>*JI &_>&JI 



1A 



^J>Ju> jU ^o t^iLiJI ft>Ni ^i-U <ui ^Ljtj y»j tA^iiJl ?J)}^\ Cj\J&y jl^-T y*j 

^ gu,^ i'4 i a)\ fis^Vi 4,^^ ji iiUVL r<^j,\ji\ 44m ^l~ «3^^ji» jl^j 

ji-JbJI 5jL~ ^iiJl jJ^Jl ^i, j] i£j±| ^Jl J\ .UL ^JljiJl >, jtf U Ij^j 

: 1 j^U yjuii ,y yijiJl 3li 



*H 



i*>jft <±*>y\ A\ r* 



a " ' °i 



e ■£ ^ 9 j> 



jjS l^L* ^ >j&l ji>~ d^ ^j t &lL)l cL.j t iLU! *ji J^ <il aiit 

ifeijj ^ j~i; gi^j ^jiDi ^dJi ^3 i^i* o^ i^ 53^3 c^jdi ^i 

Ji JL& ^jOji oS/iiui j^ui i^U-ji ^ J^JJ jL;Ltj .iisijjt oSlUiJi'jJ.it 

^t_, t -^Lll dl ^3 t jiJdl ^l jj£j| chilli oi;Sli i#J| alii ^h,Vo.ll 

ti *U}i 214. *j Jjj dj*^ 51 ^j 4 3ji%;1 ai ^ 3^3 lUjiafrj iifjj> di 

l*j c4^3 10*13*11 JjUS ^ ; 0J3I11 gj>j| i«j olS3 jlii sS^lki ji^l ^ ^ 

Luj,^il^i .^13 ^ji)i_, Uii. ^tj 4UU cjJx. &£ -L5 /4i i^j ^ikii ^iiiii 
ciL^ J iiS^- iuJij 44UU liS^ jL-Ju coukji 3> 53^1 js^ui ps^iij 4ou%ui 

cJiLUJl ill- ^ j^2lii JU oUKII J> oli%Jl .ii olil 5^ti t *jjiJ| 'o^ £|jj|j 

J^ 4 ( ^u&i •£ IjSjl, t yi^,bU ^ii ^; J3i jl ^3 JU siai i> ;3^JL JI3IL, 
£ ^ikii ^ ty dii ^ ^iau bi;^ ty iii,>i ^ 1^ iuj 'J: ^Iiji ^ jjJji 

p> ^ yiijl ^13!) IjU. c^.J4:3 <w»> ; ^J.3 4^j> s ^.0:3 t Ji2 ^j ,kJ^ ^0 

> ^i cjbi oiSki •> I4, olj^-i ^iii yj> s ^ ^pi ^uSj lijjijj oll : 3 

y -^ dii: S\ 4^13 ^34^t iii oikU'i ^ i^ ^1; b\fej'£ & ^ 4^1 1^3 

. 5jl3 -^ oLp Ji i^l ^ £4 3^ t 3j 3t >^J, ^ ^ iii 3L: JI3 1 3^3 ^ji ^ 

4_~*i< 4> SJ -^ ' JrW 4-.LS >*j tljj-i v iljj 4<J V^'j VrJl ,>• J'>JI •■!*! -A*j 

n«n t-, ^jiji ^jgi ^^ ^ a»^ ^ji yj .u>/i <^yi t i»iSfi *, js*\ Mj t^ui 



V» 



otA-CJL* ry-i ^y LliS" ciw? 4<lL)ll ^y j/Ui ^^Jl ij*j>** j> j*uJ ^jiiJI jjIj 

d/Ai nrr iL- jju)\ ^ldi ^IJI ^sji ju~ & ^i jl* ^uii _*t f L)fi_, 

^ ^a*j joy oSj tJrrjJI V 1 ^ L5^ iiJ^ 1 £^ oLwi '^ ^-^ ^^ ^^J <jij^*J 

J^j ^ ^VV Si- ^jlJi» (ij^ii J^ ^ j^. U^' L5~ C^ 1 -^' ^ 

.oJL^J ^y ^i U5 t^^xiljl r^J. ja Lj>jJ\ ^US" (ajL_^j 

^£11 ^yJl nooi fc- ,y>uJI ^l*Jjll ^U^JI Jup ^ ^1^1 f l,)M ^J-J! ^a^-i Jij 
*-oi jlrj aJ JU ajUi^j jij^j lt^^- *^° ^ 0L«-i ^y <u j^i t jjjjJi (^) SjUJ olwj 

V^<\ fc- ^yJI ( JlaJI ^1^1) ti^aJI ,>^JI Jup & AillJLP JjiP ^1 Uu! c^^lj 

^j Jl^>^J ^^^i Jl5wl rjJ> ^J j^\ ^Ji-JI jJJ!» -> oLw V^^ 'Sr^J t a5U^-j ^~-j ^-J 

Lr ^i ^iu^j . 45L*-Jj Oj-lP ^JL^I ^ ^ ^ AJ_ ^jiJl J^j-Ji ^ ! ^^ J?^ 1 G^ 1 ^^ 

Aii Jlp ^^1 UllS UJl-J XjLJUJj jUi A • A ai^, ,y>uJi ^^J^i ^Ju-Vi *U^> ^ J^^» ^jJi 
. ^J| J y> L^ t jJ&\ C ^JI ^>1 jsuJI c L^Ji ^j c oi^i>^ ffJ i ^ ^1 c ^Ji 

jjJI oLw u^liS 1 J AijiUt iUJUIj ^jl A* £ ai^ ^jiJ! ^1p ^ ^^> ^iLJi ^1 ^j 

jA\ ^aU-Vi gpiJ L ^J aj! yjL^ll c^iUl gpiJ ^y o/i US ^^tiLill y^ ^1 .u^Jj 

^j^Jl hxjIjlp ji JU>^ ^jJI j-bj t aLwu-j ^^i^j a^ VnV t- ^j^Jl ^U^- ^ j Oi^ 1 

,_,» j-fxJI 8 'L*— j t»j--a^l isLi-j (j^vJ ti-^l ^ V ^ i — l^^' J*°y^\ ^^ 

S\ 



.'<ltJ J~- ,J 4iJ : Jli <^UI ^ i SsLiLJj jJlJ, ^ AAV <^ jjj i «j^^| 
toJlU, jAail ^gj ^i ^i 4j| j^, u juJI jj. ^l jl ijuui ^Jiyi, ^ 



VY 



••I'm tiirr. ^-^' 




I 3 jUuj j^a^gfeoJI 4+oy^ m i 



S "" * i> S > 



) jf"»' l ^r^^**^ 



.» 



J 



^ujjj tjj^Sii ^Su, r ' iSijj luJi £*** <uLj Uuji -Ji {U; ^ _ *m\ J>. ijl»ji 

^^P Lja.il 1 j ctlp^l £r* °^ l^ "W^J t j5*>^'-J jl$l*£^l JbjAJ *1*JI !JlA ^p-Ltf J^oj 

" " " '- t 

Jj t*ui y>jJi <Ll>- jy ^.: j Nj t^jJij N : Oji y^ j <.by*y± j\ toLo^U Ojii^j 1^15 j ki* 

i" ^ ^ t 



vr 



« 



yOiiifUjn &te Jaiu».o 



> * 



Ajjlzs j^ LA^. j^kwJi oJLa ^ ijyj toj^JL* <Pj^>«^ lSJ^I j^ CL'llS' ^JljiJI fL«^J 



> > . . + > > . . . , 

tl 



^ 53 ii& Vj Ji^Ji JU> isiuJbJ s^ilj Jjl i^ %\Jfrft it t'dl <^ tv U-U 
£-, ^ alyiiNl ^ £*^ j,! U5 jl* cjUi>J ^ <pU>JI S*>U ^ £*>■ ji ot& t 0> S^ja 

o^t ji> yj t (0 £jJbJI 4ipUJl5'>U J^i ^l :*pU>JI S^U i-Atf :(m/\) JiJL. o-y-1 
:(*o. /\) ^j iOio) vi^JuJI i<pU>JI s^U JJ* ^ :C>tiNl ^S (\T\/\) g;jU*Jlj i(WY) 
v l :r>UJ1 ^US" :(r/Y) W^p _^1j t (lo«/tM) vi-JbJI iSpUjJI S^UJI JJu ^L :j^UJ1 ^US 
(W/Y) juJ, ;ipU>Jl S^L* JJU ^ >U- U V L :s^UJI ^L5(o<\/r) ^a^Jlj c<pU>JI i^L. J^ii 

^JL-^lj t(YO') ^.JuJl UU>JI s*5l^ Jja ^ ijl^L^JI ^bS :(io\ /\) pL^j t ipU>Jl 5!^ J^ii 

J* JLaj t5j-»jJl j*s> y t 4lJLp --^aJU-j ti^-jJ ^jJ^j «^«> iiJl S*5U? y J-^*1 <pUjJ1 «*>L^ : cjli /J— j 

- (ifi />) < r iyc)\ jk-ij y-i.m.s> 6j+^>\ j+* <>. 41-Lpj cp (Y . . o) 

ju»-1j i(Y) v^juJI t^U>J! 5*>U JJii ^L ^U>JI s^L» ^l^ :(^Y < \/^) JJUU o-y-1 
:(iM/\) jJl-j c("\iA) ii^JbJl i^jUll s^U J^i V L :0liMl V L5 (^rv/Y) ^jUJIj t (ivr/Y) 

Vi 



<pL*J( ^L, :S*>L*)I ^li* :(UY/\) ijjUJI ^tj c(VAV) ^jlJI 4<pU>JI J-*i ^ :j*A-JI ^US" 
:<v/r) <y4^L> iipU^Jl ttU J^i .-A- :s^U3i ^^ :(T / T) *V *'j tOT'l") ^.^Jl .oU^flj 

^L :Jb-UJ1 ^l* :<io./\) ^j <1iA) pij i<\rv/Y) ^jliJij i(o.\/Y) .uJ ^>1j 

.cpuLJ Vjj 0* <n/\) >^ii J </>JIj *(Ti1) ^.^ *«T) ^U^JI «U J^i 

^ ^ -JU iljj ^ (r/T) July> ^1j i(YiA) cU.Jb>J1 iJ^L-JI ^ :U°'/0 r 1 — *r>l> 



^,A>Ji i*pU*JI S}U J*ii ^L :j^L«JI ^li* <io./\) ^X-j UiAo/Y) x^l o-y4j 

s^u j* J ^ u ^ :nu» ^i*>Ni jul- i,^ (v./r) j^\j *<y /y) «v ^ i(yiv) 

^.jlJI .ipU^Jl -OU J*ii v-A- JliMl v-A* :0n/Y) ^jUJIj i(»Wt) -uJ **j*b 
J khj & t(00< ° ^-^ t5 ^ uJl ^ ! Cr^ 1 ^ ^ :5 ^ uJl ^ :< rvA /^ ^ b ^J t(llv) 

. o-ji Oi^j L-»* .J^-j ,» !*-» >=• ( ^r JI ^ 

.... .'I j, x~ Ji> ;y <^^/» l^j 1 ^ 1 *^>b 
ju^Ij *(vo) ^.jlJI t ^U*Jl 5!>U v 1 ! ^'^ V 1 ^ :< u ^/^> ^y* 11 J > j-} **jAj 

JiiL ;^^ J jp \S*S ^ J j> 'J-*^ Ji> o> '^l^ 1 : ^ J^ ^ :S ^ J1 ^^ (i / r) 

.dL^i ^ ^AJI ^ (TYA/Y) ju^I o->1j 
U,.,- SJ^^JI S^U ,> <^U>JI 5^U J^i; dLLib .^Ji <^ ^U^- y> Uioi/Y) j^I <>->-ij 

S^Uil JsiA; : JUi j^f^i a»i^ JU «/ii *^ (ol ^ ^^ jp ^ 5y (oY /Y) u-1 <^>l> 

(in) ^jlJI c«>U>JI ;^U J^i ^ : ^ li ^ 1 V 1 ^ :^ r Wr) ^jUJIj t (oa/r) x-t *r^1 
= :<ro^/\)v-U jjlj ^ov) ^.jlJI .S-5UJI J! ,^-JI J-Ai ^ :! ' :,L - iJ, V^ :<T'V^/^) ijb jjlj 

Vo 



rf . * 



J5UU c^_iJl ^ ,U lil : JU lit US t jL; /«13 fi> 4li t ^a> 5j^ : ju lil • 



J .x* o-ij ;jL^ ^Ull ^jji^lj ^U^JI ;->U, J^i V L, :;!jUJI V IS :(v /r) L ^ fc JI J ii*L*- ,y 

.(rAi/A) «u>jib ^ ^ ^ 4 (\ .r/Y) i /ui\ J a VD ju^I o-^t 

.iU- ^ crmi jj JJ J ^ t> ^^ ^ ^IjJI JU **i J^ ^ iU* ^ JJ J j, ^J\ jup ^ ^ 
^l>j| JU-jj fcjr fl| ^ ^jjij tjij j| o(jJ :JUj (tr/Y) ijbIjjJI ^^^ ^ ^^^jt^Jl ./ij 

y>J 'j-*- ai^l Vj ^^i J ^I>JI oljj :JUj (tY/Y) usljjjl (=r >^» ^ ^,^1 B /i 



LAJI..^ 



V\ 



• «JJJJI &1j5 ^ jjiJl JU» v^ c> *i"£jl **\i 

ijiiJI Jj^i 61 jJUJ oUjJ jJ^ cjt J cl^Jy lliJj c^Ip c.^?;! : UtkJl cJU lil • 

.^lijiuJj 

villi*, c^e>i J^ 5jJ| oSl njjeiti :<Jji jij; ji il^Jt ^ aijsJI iL,U U >i *i 

"* ^ ** ** * 

tj^j i«JW ic^-SlI J^ ^ #&| j^UaJl JLp SjuII iJVa ot iU^ri %& j! toi-SlI J^ 

^i^ 

.jjsji o^ ^^ »;ui iii: 6t ^luii f>: • 

^ j>Jl ju, ilk' V tUI Ot ^ lii-t JeljiJl ^^ J| <la s^lji ^ ^Jl <^J : JJj 
. jJJJI ^ aljj oiiti ciS^iU iUI :Ui ob 'j^r ^ ^lj c^5 ^ -dj CJii *J|£j|j 



vv 



tJLOL-^l f^ 1 C* 5 j^' *~r»-*l> iv^ 1 ^^ a* ^ '-J^J • ( ^* )1 'J* JL* '"»j^ \Jk> ol 



.4-j *" 






" ^^- • • X 

UJ <jUJ^« ^ JlSo1m-j t*uJLAjj mJuJI Jj-^?l i^ljJll IL-L-I U^^ Lfi« J5 - JuL tj^-5 ^a:..a« /^ 

VA 



I 9 



. <U* 4J)I 

*LLii ^b* ^ Up JUj t « t > i ,/ t? ... J Il L.JJL. Ji* i^ji ^ j*1 ^ <~^ y> J> ^j 

^ ,j^ uuj c*iyi j^i ^ yijiii i^fi ,/» v=*" J 51 ^ a- «J>iiin^^ ^~~> 

iJS £.*. c ^ V ^/jj nlljSl ^SUj i^j^JI f U .SlsJ »ljSl lull ^b*ll II* 

t j^i oi- Jbu O^Sll jU~- ^ J>^Jl» fU; ^ tuWI ^ J^JI fU* Li»i 

J* jUJVlj i JUUI .LLi aJ U r ljJlj ijJjjLcIl ^ £*»>! £• J>*U1 g»U, i)t~, J/ JJi^j 

. a1U£JI ^SoH\ j J^JI - T 

. cij^Jl J\~j ^\ o* S*h J^^-^ 

. ^$1 ^ J^ill - A 

.•SJZi\j ijji^^h tyj&Jlj lyjljll i)U ^ ^U_ <\ 

. ^_^JI_, piiJl ^ - * ' 



. (.^-Jlj »!>UJI Up Jji$JI JUii J J_^J| _ \ £ 

. UJ ji ^'1^1 J (J^JI _ ^ o 

. ^-Ull v bJ _ 1 \ 

. jdajl f ISUl ^ ^'LiJij t -ul^fj aI^NI ^ : U*Jb4 . oil <Jj * j^l UtS _ Y ^ 
. ^jblJLJl jL* Jlp . cp 4)1 ^j _ ^llll ^.JU pjjUB i-^- jL ^J V L _ Y Y 

: Jji il t c5 A s a l ..>,JJ 4iJl" c--— £W>jl L.J1P . « < _ > 8„^:„„.J|I 

Jl <J oluJI <liy^\ nju)\ 6yJ\ J LLjJ»:_ 4li]l ,4* J-*^ ^ tglk J* c >li» 
jl>«>l Jl <dLJ tiJyuJH ^k* Jij tjUio-Nlj pUml-MI Jl 4JLJ iJ^SlI v-jiiJi ^hS" 

J;iljuJI dJLuaj JjaaJIj <UuJI jUj ^i JjItJI *tfj£, Lis : 'ujtf 

J oji LS iiJJLiil *LLi» ^1 Je j-^ilj t «^a„ rt ;,„JI» ok* J Jl^iJI f L.>l »>i Jij 

i ouyJl jlj-M i^li LpIj Ui* ^ jUj il t J^*Vl jOp J U!> i*J ji v bS3t II* 
UJ^ V ^UJIj JJLdl J;L-J oUJaJlj Ui-Sfl y. ji& >J* j*j ^\yj>j ;U^lyj 

jipIjSJI j>. ioli^U Q*p W^ v k£)l IJL* J*^, L^ ;iib^JI Jill J_^,I ^ ^ jS J 

. j«ji j^kJi ji ^>ji 5> 14ji ^ opI_^i dm ^jj t y^Vi 

: v l^)l |ju»^p Jl>)l J>. 

►LLSi Jl ^UrL^I jL^il J il^UJj cdl^l^l J li^LUl 1^1 ^UJI jli tXvJ » 

. Jli-Sll sUUi ^ j^juUI JUVlj jaiJL j41iJI 4iju*JI :a3j! £j| v U^l v Uj 



# _ ■* 



^ £j>\j y, us tOlfj! u*>.j ioai. ^ Jlti _*i ikjl^ai j^ ^* Luk; lil u 

:jjUl^Jl>Jl f 5tf 

^k; ,J ^v-LJIj i£UOIIj .UiVlj 4-dlj t^Ul S2UI oLJI J> J>- Jj4t , : J#I ^JJI 
>LUI ^*ix. ^^. li* JS ^ ii^ JJ.JI y^, ^j^j r*L*jJ\ ^lUJl ^ 

jsi £»*}\j ciUII j^iJ jsL*, i a* J»>« of j^pu U, 14I5JI J_p- j^juj :^liJI ^| 
ikAl ^jy^\j iUll isLiJl ^LJI j. ^Ui ^ J| t j^|_, ^UJ ^ 

>UJI aL-j o>w V k> i^UL c-i of j^ U, t ^,Vl ^ J_^ jjju, :^Jli)| ^531 

?U* ^Ull {^ j^j 1^1^ t ^S/| j^ JjUiJ : c g, ^| 

J^t ^ iJlsJl SUJI v l^)l IJU jLjj caIU~)I $£. jC\ jj. yi>J| f U>l <2l jij 

i ^bfli 11* ^-iJUj ^iji ui^. c^i^ji oIl. ^ ^Ui ji ^ji_^ji jLi! oij t «jj^Vi 

: Jji 
i JTIIaJI wi^I t<2i)l J_^l ^ LL^a; will jjp JJ»^i ^. UtU> ^U Cj aUi 



* c^juji ^ jj^Ij vJ>Ji ^ v ^^-> ^ '^^ ^ Ji r*^ u o^^ij 

lilit JW» : JI>JI Jji *i~jVl o^jVl .JU ^ .ioJbJl l«J Jljill j+* £-*- :L.jlaJI 

" -f 

jt dLLp .lii; ,J c^pyJl f£*S\ Jlp <Ua.?JI JJiVl iftS >yrj J Z}yJ*\ j£ h\ cu^i til 

iL-iJlj i<L>«-s<aJlj if-ta^Mj *LaaJ1j iftJillj /^L>Jlj tijhl^SGlj tc^JcJlj i^la>Jlj tc-J^-^Jl 

. L^l* Ja..:..:. J I lfcL**j cL^Jjah.»j jl tL^jjj^-^j L^jU^iiLj tLp^i^j 

.^jikjl o^Jl L4JV 4 Jj! l^ siljdij tf l5UNl J : JjVl jfjll 



>>x .. 1 •(. .7- t. 1 1- *r. 



c« uy a..,^:.Mo1t)) «--»Ii^j *-Ui*JI IiaI JLii t<iA]l Jj-il ^y <1JLaJI ^li^j ^Li^ll v^^J 







AY 






AT 



yijill j»UVI oULai 






JJ^ 1 



. &i\ oJi ftULc ^ jL5 !Jb-L-Sl 4JIU; Jl Jj-Jj iijju, Ul^j cL^U ^£>t Jll 4jliU! 
. JtjJbJI j^iJI J ^>Jl iUU l^ ^aLj. ^Jl ill- ^jUJ £L1p £*L«j ^1 JU l^JlJb Lsli 



'lip l^L* * IS ai f G)fl II* s^i 51 >ilLj Jijbr 



<jj! JjrjSj c JJ^il jj^l II* olil> ^ ^ ^ ^j^li jiljb '<£ iil^JU gill J*i 
^;UJNI >LtJI J iy±Ill l* r li jdl dJL- 4 4jld>.j ^1>JI SL>- ^ dJ>1 Ii,lj* <JjU, 
<jl JjUj i£)l>Jl fl->J Uji J^jl ^ ^ JjLJ i^ t >Li ^j,lsJ| O^JI ■>,> !" . yi «<Gj4.» 

• ^1 UV^ **■-* J£*d 



HjJ pJ 



. &l dus ju> jLj ^«^Jiiji 

i^o J -cl j^ i^JljiJI cj\Ay ^j^t SJbJbr- il^U^j lijiuilii i J A£liil Ali J 

.a Jul 4>»1<JI .*^j 4-i 1a **k?naA \1>**a IUj «Jb * co > ^f i pLc « Jj *JL^» i «_Ja c 4JL>ljLi>«i 



J_p*lJ 









Ai 



.J l4~-J *^ ^ ^' JjJi £■=* :^' 

- *•« U I '" * f£ -t- " 1 * ' M * V ^ I'll 



<* 



>> 






UJI 



Sfi-jL" Ltj* U^i>j £H>]| oLiSj, ijjL; ^JJl jJiS^JI., ^UU ^>JI IJL* ju, 

(*S3l jJU ^ j.1^1 (.L»JI_i 



i>~j 



Sll.o 






•o- 



UII ^L-l _ A 






. Jj^ ill c^-ji^j _ 



OIJu* ajJoUI L^JL ^1 J;L~, ^jVl v !^ 

. jnuJi j^ jjlui ~u- 



Y 

r 

o 

V 
A 



AO 



. OljiJl iu.JL>-- YY 



.alfcp^lj JiPjll,./ 5)U,j-TA 

.V-jlUI JJL-^l.rY 
.SJJdll yu^JI -YT 

.^jIjJI ^ L. «_ii$, ^UJI j-_ro 

. jjjji jiL- ^ j>Ji y* - rv 

. vw^Jl iJUJl ^i jjJJI j> - VA 
A"\ 






j 



. aIa! ^ ^^ aj jy...,Ajl - ^ 
.<d*! Jlp aj j^iJlJ!_ or 



. L^JNI i^Ji v Uj SJLiiJI cijUJl - n 



. 4jL-^UJ1 Jl^Lu _ A 






AV 



■>.M> 






AA 



^j^ji 4*1*11 j^i\ ij*j> ^ijj^i 



» 



oUl^>l ^ <J U Slij iiljUJl &JI Sl~ $&| e uii ^ ^ x* ^Jijiji & 

cji^jll > *\y^\ £>_, 4 4pxJ| SyU-j t ^Ul et^-1 yi yijuJl ;***.., t J^lj ^uUlj 

• ol^Mtj JSUJI yiJl> jJL^j 4^.x>UJl iU>UJl_, i«2d.yij 

. UjyJl ^!>C>I 2j U~J| ^ ,b ^ c^-1 jJl UIAJI 
: pL-j 4jp 4l J^ 4l J^j jp 4 _ 4* 4l ^ _ iyj, y \ ,!_,_, ^jj| 

. 0) «U^ ii! tf a»i y $£ ^ tf J 3 & jsMi 0J4J £j£ Juj 41 5i» 



* <^J y^y?rs> ty CbJl ajl ^ o^j 4 jgill Xp ^ -i ."^ Up 41 ^U - 

. LiUlj .^UiJI a, all f jiiJL UIp SlJ S# V j : jJUJI iL'I >^ JU 

•£-idji oui» ^ ^ t*$ ylui .x% i -£1)1 .^ 



> .^ • 



, <0 



L^JI fuyi *i\ LOp 4 <l> 3 u5fj c^iLLJI ^Jilw UiJu; ^L. jsu tf Jij j o_^j 

^XP j^J l^fe, 4 ^.X, j*i ^ jJU ^ ^tj ^ .Xy ^j t <3y J^ ^Ui ^t "<k.T ^ Jl 
Uj 015 Jb 14* 41 ^j 4^lMl ^ij| Lt o^i i^>iVl Jp jiJlsJl ^ ^ ^l J^jlb 

^1 Mj t i+p^ uji t xluji j^i ^ iiiu oLi j\s t *ku jij 4it v"i 4 viiji ^Q 

^1 jl5i 1 4^p 5-i-t JUJI jt l;^i ^JLli ^iijl IJL* fjj &. ilu oLij 4 L^ii 5u^ "J^ 
• 4>- A" J-j Jl u^Jl ^tj J* o>t ^>^?l SUjj Ui- V 4 ii^uJI .xj, Jjl ^ 

(oYY/O^UJlj (it^) ^jf aUl Oy ^ /X U V L :^SJI v l;S (o^Y/Y) ^b ^t ^^\ (>) 



o » 



ijisii j* j ^i ^ y^ sa-j» ^j > ^: j^ ^ to -^' ^ >?? : JUi 

[J-1531] : J^i List fi i$L£&\ J\j & &^,j i^-iLsJI 

il J l^i * *lfSM * n»\ IS 



mj_jji di-JU i_j L_Lkji '—^ i— uj ii>. — ii i_ui j_i 01 



i - > * 









431^1 



,- » 



<>4 



...A..,* 



<r- *■ 




^jvi^ 



21 o- 1 -^' 



J 



.^Jj Q\ tf jlSJ : JU, ^ ^ •* o-ilJI ^ C Ui : J« 

j^l ^ pull <cSf i^>iMi ^i J jsJliIi jsUi Jj & ^^ ^l : ^>' Mj 
'j-j\ J >p^\ chilli iij^JI > 5jL-Jt i*£JI i U£'r& !■*> 'o* J^ 31 'C^ 1 

. ^1,11 e UiPj ^uJi ust ^ u**s, ^jbJi ^^cAfe it-Mi 

^ t U^_ oL^flj ^ # ^- ijjjJI .i» Id dJjj U :^UJI ^1^ ^1 Jli 
j*u J JLi i^ttll ^li^Jl ^ ol5 Uii i*«Ji i^I ^ if^ ^ J^J '*# J* ! 

^ > *Lrj ^ yi)l J ^ ioLjSi 3L; ^ ,lj oi ^Jl II* 01 :^UJI 

[J-IS3I] :Ljj a^ju SJUai ^ JUi (.aJU^jSM 

^ J <, J ^ I O-kP ^_>t^5l J *i~J> J j— < JJ J-~«JI « ll 11 




t " ' * " 



jai it Jl c^Ui ^ c jLJ! ,Jj cli^ cSJUj-Jl o^l ol* d^w LJi :^UH Jli 

. SlUl Jib tflij 4Jil 

i^b 4,-Lij ol Sll c^l^l fU>l 5^ Ol J^oj ifetiH ^oJt >i fU>l :^^UIj 
d- L- ^ ^1 o^ yiiJI ^j *^j*iSl 8U, o>b U5 cSiL^j j^iJI a- Jl 

>J f U>l'o^ dJUJ^J C^.yUjI A~ i^iSfl O^J ^^iMl ^J 4J i^^Vlj CAiUiL'j 



II* ^ ^iljllj * V-j i&^iMl L-b ,>_, lffc i OJU« ol oJ ^ S 1 ^- ^ **}*J 

w L, SjJb ^JLJ i J-JI £» ^1 JI £«iliJI ^ c Jj^Jl b\S c f UJl 

^ t U^i J.UI oL;Vl 45l c-Ulj nk J~l\ II* lit cJOl' oij 
*^ b\S jSj c^jiUJl gljll c^Jl o^i r ' i^yuiSlI ^ o^'il OjJi r ' 
^Ij ^ ilijjl ^j ttittJl ^ J^U- j^jl £^U a^jU-J t£*fe ^ fUJI II* 

. ji,lLJI Jl .JUi ji oiij i J*£ J ^Jl <> 3**Vf o;fc r * t f >JI a* 

[J,l£Jl] :oL\leI*j 







ii L 



-<a^ 



JL 



<JL\ I 



.*-* 



'hi. 



j*\ 111 




I 



iVl 5l : it 






^'•li 



i * " ' r > ; 



i dUi 



-r 



j^ 




9 *- • 



is-i — m cj 



^ j-Jg Biij ii 










•l 01 ;> 



> > 




JL 



JL 



fl _->l >_^Jl ^ ; lJjij 

il Oj—o-^Jl ,^-ol -Jl i_*_JasJl l j— ;b 

( *_*^L_5 J^P J_J:> cj — i* £— J 1 — ^Jlj 



4,!^ 




i>j ,:« ./lib L-iit_» l_ll_^>i 





_.l C aill 51 \_ i* iJ 

^jl^j jl^^jui l^-j-Ji M3U 



^ > 



l-4^,j ^ ikkin !L_* •— :t u 



4ii j^-jii ^ «iLjji)) <,& j alui .i* ^ ^ ^ ^jjiJi ojoji J->w i-^Jj 



^^ 



4. 



• *J*r} J &^ && &*■ J>. 

iiii i-s <_;l_^ ^ >_ij <jlJi ^^ui 61 iJi ^ L>1jij 



Sl_s ^_i L_liJi 5 — ^j «_-.i_s; •_Ji ( ^_k]i_ ji_L' 






J ^U_,J 

A\'j ^>j _ JL~- 4l <^j _ ^JljiJi x.U- ^t GUI 



Jc5^' 



r^i 



J^. dj 5i ii liL* cli ujj idjL. jj JL, uj Lb- au^ji 51 &; ^ t k^ 



^~^v> 



«,& ^ ,UlDl £S £11* J,\ JiiUJl f ^ ^ SSVl *Up Jp JjlLaJl Ii* JiJ Jtj 

Sis- ^iJi ot (H^- ^ ja «!t h^Mi ^i J j\ c^ lj ^>ui y i5 ^ ^i 

O-L ^ fa ti-»Jl it ii-^j» :Jli fi lA Jjji-Jl o~;>JI jJ JLL.UJI $UI ^ J^ 

:^u -^ Jp j«j3 cjiiSii ^ jJul s^i >12l' t ^ju lC iSuj u^t cSuu\jj 

jl 5j o^i Sua t^ «5^ Lit U^i 4 *5it jl ^.^ *i^ jl^J ^L. ^ 3 5i o^_, 

• ' JJAi ^ 6!>>JI ^o^ 11 fW ^ Jli - JU; JM-»LS 01- iotiil j>£JI .JU ^ 
4^-jJI fUJ ^ *£&jJI 015 :0jl>. iU>Li)l vL**- :^kj| ^»lt _^T ikiUJI Jlij 









6^3' 



^Y 



. 4jjlP 



* 

^ 



" . f *. 



43i>ji pi* ji* ijjj i^i ,4!)^ t j£ jLju c^ij jkJi ji i.iL\ Jui j 4u Jit 

^~ * ^j *>^l 3-VJ jji-Jl ^ «-> ;UjJ ^ ^iill r U; ^ 2 V :Ui? Jli_, 

pip jlOiu U 4 Up jlAi~ "iff^ljiJI pip jlJji V., i^Jljifl jltf ^JljiJI JU, ;Ug. ^ U 

£JI>JI jli^ t .xp u joi Sjoi d^J Ul <J ^JlJkUl pi tiiL ,ji~ *^ (J il s^j t^JijiJi 



• * • 



oljU ^ VI jJLJl ^ ^Jl j4i ^yJ V : J>. 4_ 41 ^ _ f U>l £jj| >Lcw : Jlij 

> " * 

UJlj 4 JUi 4il VI 4 y4i j^ _ pLj Up wbl J^, _ £j| a»-t jli' V : Lit U «!)>. Mj 
J^il ^S/ j -u* 4il ^ tjjIiJI ^ j*I -jJL-j Up 4il jL- .jli tf\|l o>ti : Jli 

^t ^ u j^j u .pLj Up <i)i JU_ t ^lL^ji jIxl. ^ jz ^i i^ ujr, : ju 

.4i pip ^ ia^j ciiie i^ L5J jj t iiy 141P y& u\ pj t >: 



<\r 



9 - 

- i v - 



« 



y\yu\ j»uyi sb} 



» 






> . .;>• 



1-3"-, >-ii H & * i^Li 



^ • « 






O— P 1 * 






^ t ^ (Jti it. i^ jiiJJ '.lit 61 ^. i pJUl elii ^ £* **" f^ 1 ^ 1 ^ 



- * 



9- a 



*. * 






V J .1 u ,1 



Uj_l ; ^juij s>_*i5 J>_yLJ 

• 9 



J«> 



r 






4r 



>^ 



^ -^ f Su->i M^ ^ ^ 
,jji ^ s_U Ud 

jj Sfl^ rt — lapl — « 



'.' 




** ^ 



[ Je>JI] : .yilUI ji ^Ui ^ J^l <A AU\ X* ^ UJI Jlij 



^JI3J jj -^ ^Jl Jl>4 pJ ^i 



4 II • (^ U 



t'Jcf 



* « 



• ^ 



■JU i. 



L& 



VJI3 1__S «_JI 




i •-.^ li Li 3l_u L-^ ■•■ ;t^j 



<\i 






AiJl 



9 > 



Ul 



. p-LpjJI ujx« /*-^-^ ^| 1 4«*-ku LiaJj t0 ^ ^" I - ^ j <*^*!j 4-*->-j <6I ^-^-^j 



<U 






» 



i iJM a+}\ k_-i£!l jlJb ojj-^. «*_J Ihj <Juj^\ y»jVl S^UJl ij^JL it_^UJl : JjVl 

. (I) y^JU UJ U^ 

Uju^I LS tLj-U JUi*JI gH) UfiiiljJ J-i»dl »tsSt ^ U»-.U»! Jij tjjV <« (tYY) pij 



*1 



•-«L 



•':3,v 






•v-.^ 



A 



« •». 



Y 



\-« 



i> >->• D 



•-5 *« 



**c$ ; Mr -^ 

«'*.*•■*•«' -it- 



\N 



\ 



i 






■?'■ - 



* V,! 



V 



*?3 



:.-Vi 






^« 



"****■&" » 



.-t-rsar. 






.— *. 






■v - * ^ » 



*«M 



J - 



.« 



?>*;*■■ 



■/<>' 






«r> 



*r 



«*<* 



4 



't «. 



■*-. 







\ 








i*s * ■* 



Ipf 4 II? • 

iff? m 



3 V3 5 V y-3 



Hi: 

nil 



*V 



» 



c4 
1 

*7 



Jt jS^ 







<w 



/ 



■>*' 



l-v 




;: ? t ml -a- 



*-n3 



n 



\w 



4 






• •< J 5 -ft) 










£ 

* 

3 



<\A 



/ 






i 



)' 






oS\ 



> 



.' W 



<Q-to 







9 

4 









• / 



i 





># \ 



<K<K 



. v h£Jl ^U ^ ^JU^j Ll^ jlS U ^1 J Lv'lj c^Jl iLLL, lui : Vjt 

.li^([o]>^lj« » i^l^L! JU)^^l«Jl 

.^1 J iij\ji\ fjf.\j&\ jjji Lui :i_.U. 

. v li£)l v_^U Jl>il f U>U i^y : U-l; 
. k_jli£U i^ii i.jLL. «^»j : i^iLp 



• » 



i**vrt o*>J\ ^ r^ 



<». ■ -- 



1^1 j j ^ j^l jii^j , ir) ^p\ ^lIji ^uy i^i* 6jS l^s s^j *&jdT ^i 



ijVl Jiil : ^al-JIJli (Y) 
tal it&iUi ^Lj liiADl <*i Jti 41 JuiU :. 41 -u^j _ Jli : jUn^l ^U v L£il 4^-Lp r ^Ji J> 
£j*iT J& v-di jlUJL v \i£ N >1 J5" jl» :^L -Ui Uulj 5 Ju -oil ^L£ Lib iUJI ju, ju>JL 

.4±jU*Yl iJLoiJL ddl y>j tfJJl JaJK ju>J!j i^JI <Xp«- 

t l^ :*3 JU, Vj tUXi ju£ <J jL^I N Li coilj ^1 (> 1>J jlljyi ^U ;idl o**J : JjVl L-1 

. ,j~£a~> M j t r--U Jl>- j£j 

5jL*U j>^Ji <iij» l( ^ ^j 4ju>- ^Li J£i ci^dl <LU, »/ ^L U /111 Sbu r^fcll U_, 

Jl l*S^ <lS£j t iUjD LU. *S>«Jl cJJb* ^ c^lj ililVl Up I^UjI ^ ii f UJi jT i<JJb <Ut : JJ 

J* |Jb-lj ibUJI j>^li jl5 jlj iJ4Jl> JLp i.fy \y^ rJ iUujcU *oUi_, ^ilSfl <u J>J! ^ i^iti 

[r t : pa*! J* p « fryUc Si A Jl«J IjjJj 
iiULlj i,JSl1 :jciJL jJlillj d^" > lijSJH C ^; J 4(J 1^J|_, ,»UJSlij ^i UL« ^ 

. id U*U jU lit 4^ i^l jJJj , SJIDI 
'j-^^ 1 ^W— L» '^1 W*-b «o-iJlj c-L ; :Ujii- piJL S^-J Ldl ol::. i^lsJI :«i;LUli ^ 
jil jj.j t iJ^JL *ii*t :^U*^ <iLiiJI U«JI JJj tc^dl :fcJlj 4 ^_I^JI jOl)l :iLHJ|j t iiUjJ 

[W :p ^ljjp i'*LJ iis: Nj» JU JU si^t '^Jj «ii :JIL> ^Ic, Aij , JJUJI ^ <Ux. 

.'Jj^- :«i^,j t ju i^l ^L,j ,iiiJ| .o cJd U ^JL ^plj 

C«ili ^id; ^lj» JU Jli SdljiJl JiiJ Jiljj cJjSlI L.1 t £jl; £p\j ,'Jj\ i«JL jjiljlj 

[o] jkjl j ^ V, . jiiji ^ £j| j^j j^j ,i. i£j| .cVi :^lt!l Ulj 
->jL.j l^« Oji ,^15 s^j ^jgi j^-lijl JjJ l^O j >^J iiy^ Up j^jrtji : ^IjM Jli (r) 



» \<*' '^i., ... *'*'•.* > \<L .. >A 



J t O^UJ cJi> : j t j^l ^Nlj coJi^i ^i 4 Up ciSj; : JUL ^Up ^UipNI : ^JJl J* jljJl 

.ill* LSU JL^jj ;<Ji ^>" jl : J^jJIj nl l$y 
C ,J^JI .y J^a>-I ^j tyl ^-^J J^-i &(_r~" -^LpI *V*-*J' J' p 4 «* * ■ «* _/^J ^^i^J cii^ <i^p JUjj 
jji 4<l*Lu? ^jJLo ^Uj «Il j-tJl <iy»* j 3 «-k>-lj Jj*A4 JJ IjJjCU ^4ll iJJu JUL ^j c <ul ^J_/«i 0*^3 '. JUj 

. La La aJlp Lfl^>- Jj->«jj 4 «*_*)> L$l« ^S 3 ""' tjL«_ftj 
4 Ipj-^j '*J-^ f ",>-^-' J^' O^Ltf I JUb to^~jl *L~>-Nl /y ^tlU j b j^flJ JL»j 4 p VvaJl MULwaJljtt 
! (jjl 4 jUJL%-lj P'/^JLJI juij 'J'^J' A^-^'j t pI.. /?h jjUIj 4(_£JL*Ij ij (jjjjw 4 La yJ> OpL<?!j 4 pLvOj! OpL<?Ij 

.pLii 

t L^i JL-I ISI 4 aIIjlJI jLkJl 9-y ja y* : JU» j 4 Lpj^j 4 c-«ik : /^LiJI ^~^^j 

o^s^Jlj 4 4iywj Ji>*J tjl t[^ *A : 4-jL-jj] S^wiJ ^ip 4ll jj^ y>^l -jj^ djij 4^UkJ o^ysoJl /«^>j 

. <>»>Jl a j«*jz,.}\j 4 -jJI 

^^o-i Oj&j 4jJi>Ji ^ w; . . -> Jl : jjjJlj to^j : <iJJ^j (j*^^ >*j t ' A ^- ^'^ " t^l tlii" 0jj> IJLa_j 

i^ili (_$j^- Li : JJj 4dJJi ^ Jsl :JJ [iA pLJI] tlJL. ^U Jili jj^ Li ^Jj» i^L*: 4Jyj 4^^ 
isUUJlj 4^ ^i cji^l 3J: 4i- JUL * t >liJl UI4JI1 j iJjb" :^l p^jJL p!>!AJ Ii5 diij^ :JUj 

^(j-'lj— jJtj tL-jL-jj 4 4^-j.^j 4JI ^^,j : JUL t4jj^3l s^la^Jlj 4 (J -JJt «^Jl>- :«4^-^«jJIj» 

<r -Nl i^L 

" - " + * ^ ' ' - " ^ - 

Mis' j liS* j 4'aj^utjj ^j^^ V^ J^J^' : J>^i ■ *Sr* 4> l ^ s ' l5' t<*^5L <*yj tJ-lil : fj^ OLkJJl ^j 

• • . [o] . JX^Jl J\ ^'j*\j (^jil jLi^Jl a!* tf> j^UaJl J^jlJI 0U 

J^Ui \$*r % } J 5^wJ <^^j t iijl jJ1 oNCijI JJ»i;i l|Sljj ^ i»«L : ijlJLAj ^gi :JLi 
4a^l!Jl : oJUl ^ ^IfJlj tj^ij 0^ ^Aij ^^ 1 j iSjjUl ^o+Jlj ^>"j J"^" caJNjJIj jUjJI 

t ■» " \ L J - " ** ' "m" •''•t "m" "* I -*«».l( - * - t ' 11 *t T 1 - • " J - * " " 111'""-' 

4^1 4^>vJl <UWnm»J 4(j>v4vjij 4^j>W»lj 4P ( _ r Ul (J>v4vJJ I ol>«AJ 4 <Iml .' ^1 U>** *Jt^«»*J ^^T-- 5 ' J^^J 






tlijl «o!jlJ Jo- :Ul.I *lj jj tlJlj ^~iX 4*Ul j* tljj ^jij ^\jj <J Jp-J : JUL c^kJI tljJJij 
jkj 4^ i&ij 4JIJJ cv-jo lil /u^kj NjL' jLr ijLll jkj 4^1 l_^^ pfe i^l^-Un ^ 



iJLLJ < -, waJL ^j4-^l JKj '^ J">UaJ IjjwaJ JJfc : cj^Jl) ^ycuJl fL>JJJ tjlij iljJL» jU? lil i^ 
t sl>JI yj ^LuJI J jyM* IS Toi^^JI SjjJaJi : Jli j t ^4k!l ".iJl^Jlj JUJIj i$U* jb :2>Jj 
SC^ ;^JI cL-j c 6J >^- J^llj c^ijl y t( ^lll JL^ iij-^J J^cJij i^JI C* d~ )^\ J j 

/sl^Ji cjJ>-j cjyuMj ^yj iJUl :Uljlj 4JJU ^LiJl cJ^ljj t ^ £lj : Jli : J^Jl :«£.jjij» 

* ' , " *■ -*. " "- * * " - * * 

X>%*~j>\ '. jjIju l>v^x«l : Jli j u«_JLfij : k_-)UwJI Jjh*w>Ij v^ao : (_gl « ( JJ>l fc w>lJ ), 
.5JUJIj tJUJlj ij-a3l ^5 : Jlij t «Jli» jJU*. l^ 5 iJ^iJij t 4J}iJlj tiJUUlj t JliJlj 

[o] k— jIj-^iJIj tAJLi>JI ^p iJU- : (^1 lipjU iJUUlj iv-j_°pxl! ^ LfU-lai UJ 
S\ J* j t iiJUI £>-iX j!>JI cii-llll olSfL ^^pl -JU** ^L^iJI J^ Jl^!j» :^i^l Jli 

:«OuUI <PJX;^J1 t_i^^ L*lpjl i^j-fcUaJl AjU^Ij tj^JaJl 

. «U-l*Jl /wo <U-iJ ^*^J Jl -iiivaj U iliikJlj 4 Cj°JZ>-\ '. (_$i 4 1 JS ^Jlc- 
t ^ ' ' 

:^^Jlj 14^ li* (^Jjl ^L^ ^y (^1 4J>3 4^^ JA 4^J5j C^jwU i 4Jl^-jI 4 4iolj l*t*JJ 

.jj^ili :<>\^ i^uj tl^jll :^^Jl i^j ^^ 
[HA :*-lyutJi] «ij «j J5L» :JU: JU iil : ^i^JI AJJ Jlij t o%Jl :«i^lj» 

iii.jLi JkUJl Jli jiJt 4jli j:» JUT JU t iLb :i^5Jt i>^JLJ Jlij *^jJI ^5 i^lllj 

[U :,uSfl] 
4oly :(_$! touJ iiU ijl- ilJbl iwux. ol : Jlij tSJbjJjl ij£\ y»j t-b^( j* J^ :«-u.Ulj» 

. <>*^JIj **Ai* • c5^ 4 4^*>u 4>-l>- 1 Jlij t ( ,. ; i:.l.»Jl JLs<aiJl ^j 4<>oJJ a^JI iWaJl :«i«Jlj» 
^ L4S-JI :ii3UI <^Jlj 4 j^jJI y L411JI :iiJUI oUJVlj JUiiJl Jl tl^^T :^UIj ^jiplj 11 

.SjiJI 
Jl ^Ij^ j-*" :dy ^y U5" ^ 4....,..i ^^jcoj J 5 ?"^' ^' ^j^i ^j ^ <pUI :<Jlj 4<]Lpj aIaI : J>-jJl Jij 

«ijb 

W^-l^3 *^»J>»JJ 4 4_^JJ 4L r ^'1^5' 4 4 T ->-l^3 A*^ ' ^T^*^ 3 ^ t r^'- J r"-^^ ^«w^v-^ A*^" • K ^l>«-^ J B J 



<jisj.tj 4 ^yi ajT ^j cWuji ^jjl J3U1 t iLi2ji ol^l ^_^ji jjui . & 






(T).: 



jliJl $pj~UI ojjV L.l^Ji jj^lkJl 



• tf • ^ 



il ^jJi ^Ji li* ^^Ji ^^ t( ^liJl Jjui l«ii ^L^ J^ «& ui> 
.ul: ^4i» ^ ftan 4^^'tj .^i :Ui cuiiij c'^u t'aiij bj, 

.-Ijdl :^ »fl*iHj » f U«JL«i*Jl : rf 1 i2Ul lijlj 

^ : ti' *l**o ^ jri ^j 

^ij ^ai^ uSu ijg. j^ji ^u ;^ou uj *yUj,% cjSfi ju s*iji ^ ^ j^ <fo 

: i iljliat <£ j Jlij , h^\j itf jj> 
^j tsjUUl :ii^Jlj *<3 jijj :>bU ^iL-j c^iJji 4 aj| *, t ilUxJi . ii^uJvi.i 

^-Jl p[^\ :y>rj>\j i}?rjj ^Jrjj <-'J>ry j*j i'*J*'.J\ '-^'^Syr^j 

to] 4.U : ^ ijlL Iji JUj . 5^> d^U ajI : ^JxJJ JUj . Ol ^l 
^J^ i^ti t ^l Jw,U; o^l^-j cifjjj l^^JJl ,^\ hJr aJ iu UiL il iu : ^1^1 JU (T) 

: ij^l^l iUi iiW > c^j t Jijjl Llji ^jui Ju l^lj .tl^j 



.^.. ^ 



.iJU t^l SjUSj cji^l ij^ji^ tJ L^Nl s^ui^tj 
[o] i^i; 5 ^JI i^Ltj toU^UAj ly .glsJI JjuJ Jlij ^Uil^>Jlj t J*>Ji :ivl*Jlj ik Jin 



copi^i jj& cJJ cijijlii £#ji ^ obj ciLii sijk; jijji ^ .iijj ;j5^i jsujI 

ol>j ;<i^ %3>x~ jjljjl J cUJaJ Sj>^ ^UJU Ifpjyj ^^ -JjC* ^>- c**olj :^*il^l Jli 0) 

i ■* **" -^ • 

:«jj^3! Ji o^ijJL <J c4^j copi^l oil*, cJj ojlybi ^,^J| l^j 
<r^ ^ V 111 (?*•> r ^ J ^1 : &ty : JsO 4 V ^^ IM i^ 1 J ^ ^t*ol : JLi 

[o] U^ilj apljill J aI^JI ^1 ^j Oiji o^Ji J ^_, t ljs 1> ^ t ^Ji ^ 
^ ^U ^ jUip ^ ^iSJl ^ ^^i j, x+^ <bt ^ ^1 y> [cp 4l ^j] :«^oLiji)) :_ol Jl JU (Y) 

>• . * •> . 

.Up Up ^ij t Uip ^jSi JU»I bU, LfJU 01* j^JLJl ^JuJl J*^ aJlpj c^j^I jLLJI i <uip 

: Jli J ^ ^ ^^1 ^p j*j ell* l^JL : JUj c^djl Jl c^Jl -OAilj ^iJl ^ ^ .^ lil jl^ 
^j <.^\ ^_, cgjji ^_, Jip! ^.j c-!j Ui : Jli aA xJ> J j* j i^i ^llij ^ ^j s^u j^i u 
*bi dlup>- jj i4-j 4^1 j^ jus :^lj ^ ji>_y Jli <:! j^ ^ ju^I ^j ^illi ^ Uj jii 
j*l iu^j ^j ^ jl ^3 jl oil cJl» ^UD Jli ^ ^jji oJU ^ jJL* ^j c^UJi Jl -u ^ii 



J! lHj 1 r '5-A- I4, plilj Ijlyjll ^jjj t-r lp ^| y^j lUp^Jll _, tt> l^ ^ ^1 ytj j|^| Jii^_, 

jli ^ li J^aii jiCi o^_, *jl. j UJ. bjj ^j ^ fJd /f^tj C jl ^ 1^ ^Uj «^l-» 
J ^Ju c^i> J>m pJj c Jlaip)|l ^Ij ja ^.uJlj ^Aill J a^Ui c_^ jLii : jai %U UU ^a^j 

V-Vj ^A*/^i a,L>Jl oUJ. i0» _ iA ^jlj-iJU p-L^jUJI ^UJ, vr .on/T jIjJu pjU ,\^\ _ -\r/<\ 

L-oi^-j t rrv _ ta^w .^S/i ^^o^ ^o/y s^^aJi u^» t ro^ . ro^ /v v lj^i t rAT/r Uji^i 

S/i; t T^_ TA/T yj| jl^l ^ ^i^Ji t m_ Ur/i jLpS/I oLij t nV_ ii/\ ^UJJlj ^U-Sfl 
- ^on/Y ^aUI^LjJI ,Toi_ Yo^/^. il^ij ^|jj| t YA_ \T /Y jL-Jl Si^ iHr-Hl /l JiU>Jl 
c(^oY) iiU>Jl oUJ* ;WV t Wl/Y Sytl^Jl f ^Jl t Yo/^ ^J^Ji ^j^ ^o/Y olfJl <,Lp ,^^^ 

* * * * * 




/ 



•1 k*& iUJlj m«JLIli £$£ j^-Jli coUKJ 

iUp^-i ^ Uj-* jitf j^ JU A ^li* Jbu L. : Jl! J ^LJI ^j * JSJ ^ Ml £u»h N o15j t ^JliS/l t y 
; JU g§ ^1 jl lo^yfc J ^o>- J^-j ii«- <il» 4*. kiibJb J-ti b-^ ^^J ^-^rj ty : JU ^J ^^ 
jl^Ij ^j ci^lj UiU C w JJU J^ liiJuJH pJU ^ (JUl UU Jj^_ Si Ji>l SLSl ^Ul ^^JJ» 

(Toi _ > * Y />) iijlJuJI ^Jyj it^. MA i-ii ^N ^jl~J1 TVo iiJ^ oli> J c-^y >: 
t V<\_ Vo/Y ^,JU oUJJlj *L-*\ll ^i* (UV/1) ^'Sfl ^N J.IAI (U* - WV/Y) :S>^Jl ii^ 

^oUJ olji sl r .yvy/^ ^m ^ji t nr _ y*v/^ ^u>ji ijx <.\r<\ _ ^ro/s juVi oLjj 
pjUi ^v_^/r «y>i;ji f>? ji i.o/\* ^ii^\ ^M ' Wo - wt/^« o*Jij yjji irvv-rvr/^ 
,i^ji oU>.ro/r v^ui CJr ^r a>:...ji jjlji ^0 . u/y ^jji ^ijJLs (rWv) ^1 

(ro/Y 

J^ ^>a^l ^j dUU ji ^J ^Ij <ul Jli UiSfl JbJ jyr coi: ^ jLUl «U^ jJ» :^»il^l JIS 0) 
«,^i Up «JU c* *pli fUiil jj-^uJI Up ^^pj 5^j ti^lj i^jj J oi +^ £^<J tHijfll" 
^ <ii3l J ^ jl ilj ^R : JU d ,>LiJI ^j l^JLi pii UJl ^^Si J r li o jAipI ^ tU,^ ^SS 

t^JL^JI -Oil oU» : JU Ul^ ^\ slij oJ- U Iju-* Jlij . «U> ^il JLp JLp 

c ^>Ji 4 it A jr-^ 51 Qij^ 1 tA WA ^jUUi gut (nv . nv) iLU oiai.) ^ «cu^ y - ^k; 
jijup^i ui>- ha/^ j»u>ji s/jj t uw 1UU jus^i s-^ifj irr - no/o uLpS/i otij ^m 

tioY .i^ /^ vi-^ 1 Vi 1 ^" ^'V/^> SilfJIj <jIjl31 *r^/^ ul^JI Sly t rU/^ ^xJ! tX^o/i 
_ TTV/^ ^Ul oljiJj 1»T JUiai ^J^J <*,** TY - Tl/\ wlJ! y^l^l 4 \T /Y i^l^l r ^Jl 

^ <]^ ^ JL- cj, JU-1 ^ j^^ ^ J^M j* .y-i ^ J-pL-I ^1^1 ^1 yt t « J>JiB i^l^l JU (Y) 
^j^fll ^Uil" W^ L* ^ii^j p^-j tiiiJJI ^JUJI J* Ul> 1jl^>- ul^j t^j-Xll ,>>3I <ul ^V- 
H oj.wai ^Ul .L, Ui^ JJL- JLp J*ii, ^ «dj «.a J5U^Ib ^bSj ijjSuJIji ii^aakJIji 
«^x-» _, jy 4 J_^- ^Jl-, dU u^L- :*J JU -ulj i^jaJL. ^»U JjJI» :cJtf d ^UJl ^j Vj^ 1 ' 

[o] Ui ji jj -o ^-*^j 1 Up L«—^ Ju CJ15 I^J» jl (^j^ij 0=^^^ iJr^J £.J' <i - 

ouSi oUjj rrA/\ ^^jj u^Ui oUi^j t v^ ^ ^ji^ *ifUJi oU>) j <i*^y j& 

^}\j ,r<\/T ij*\$\ r ^rJl i\iA/Y l-*JJI oljJUj .Y>Y /> c^^j vOTV ^LjSIj \^-\/\ 
= ^M ^iUJl^U^j 01 /A v^JJI ^j^j i WV/Y 0L>JI 5l rJ cXAo/T cjUUIj ►U-Sll vi-V tXA / T 



4 ^^^ j (j-^j ^y ^.j ^^^ ^L^-j <-*???*- s*e g ^usji j>^3 t c^uj 



^° * ^ -" -" 






UX*j>o 



m 3& 



Y * ^ 4)1 <j\Xa ■ 

> " __ ^ J ^ - " „ "' „ ,." ' 

!)jiiti JjiJI i.*P (iljjlj /uj^ J i-^U tUJIj ;dUU L^p j^-JU toUKJI 3y S^L o^^Jl 



^ 



^1 ^Uw^ij LjUwI ^^2l. ^ <pUj>- l^IJJ <£l* jJ i^jfclUl Jl ^jyJL SjLiVlj c-uJ-V i-*>U ^iJVl 

to] S-UUJl AJj 4 aj i »^»j 4<> *-^*>5i .m,.;,i 

^j^ - •'St^-f'j <u-w3jj 0-^j 4< 4^y ^-^J t<Uki 5^'i^j iu>«> yw >v« 1— . fUS^I jj^v : Lf *i\ J }\ JU (Y) 

Jp ^^ l 3^?^ olJi>v- ^p Lfj iij\y>-\ _ L^IjLw* yjjj J aIp^JI l^ijliij ^-*jj-*^ olkiJj tl^xi^-l^ 
cJiU^i ^3->U JJ^JI JiAJJIj t iaii ^JLS" IfdLii s^5 jjs 1 ^. ^ ijL> ^ ijj^i l^iSb lii ij^a^l 
f ^ r ^ :JLi c4^^Jl r^^lj coyil :^1 ^Ik-Jl ^ <J oJ^lj .^k^JI ^^^Ij Ji^3lj 

it^JJL ol^-1j t^UJI ^ai iLj t*Jjb : J tli5 ^x 0^ : JUjj tiij :ijijj ^Li, (4 J Cj; ;^di 

[o] Jl^»Vl c^y^ L^yr»d tt ^i^» ij* ^j?*^* 9 ^yj t4 H °^J t<J . ^'i*^ ^-LSj •<; '_ , ; " c ! 

^^4^1 lit cjUaJji jls* u jii jl ju 4)( jLjj t j;i Uj ^j ji u r ^ji ^jo» :^gi jii (r) 

-.l^ii-lj ^ 5j^I U : JJjlJIj cJIjJI : JJjJIj tiiSlij 5J^j 2Sfi j,>JI Jp iJ^ :iu «Jj!j ^ji 






)lkJL3! 
i» « 



\>A 



Mjji iju; ^) 

(S^UaJI *Udl ^ OjVl -Oil) 



(Y)H! 






j^iJI ^ I^B L* ,«ilJ| J»t J _ H ^ r tf tj Ij* ,4. #£a ^JUI ,UI -.^iilj t ^yj| ^Ju .Jji., 

*ui >ui >, ,«, ^ u > &' ^ l(H , > & H u ^b ^b o^Ub 
^u. ^ Ui" ijiCJij jj-duij S411 ^j. ^ ^ ti iUiJi jip ^-u k ; jW yi ^^ " 

i-UJI aijjj ' J-«Jlj ^>!l -^jl oi f^Jl ^djl jl,j IJUj i^Suyij jL,^U oLJJl ^Ji; lt JLaJI 

jj* i^iii ^Ml uu^! o^i^ji > oGuji i^j ,1^1 it jjuj, jisUJb ^^Jij uLii sji^y 

.J. c >Ja- (Y) 

Mi 



^ jd-ini tun ^i 51* ^4 Vj c.uui ^ 353 ji ^jSfi ^ ^ 6 u fcj c (t ^ji 

J ji'^illij jJiIii a) [!5S3i] ^ J^^Ji Jib ^ l >^Ji r^J ^ iS'5" ?5^i c/ Ji-^Jii 

0) [^i j>, >&tf,] 1 JLdib ^Lil _£&tf *'<i* *uji S> ^x4 v Uj >&t 
ilij * j_iiui '*l-ji i—f 4JL; v dLJ> 3_j> 5^_» cojj-iJij j-^jj-Jij yij-sJij 

[o] . ^ jj «UUxJ(» kiJ JJb- ^ «aiaU oLojI Jlp JUI jlkJl *U1» : ^\J\ Jtf ) 
y^_ (Ji SlL. *l .W irj 5l> :*i-JbJl <yj cS^JJI :s^Jfj .s^JI :5jj3lj .3^ :£l : % ^ Silfc^l (T) 

:>^_ ji^ Jt tJ b> jjssai ^ i^j 4 f ijlj f ii»j rV : ^ UJu - ^ *^ ^ 4 ! A ^ ^ : ^ J 



. jj*k ^-J y»U, ^Jl .U^ i*^i; ^i >0, _>* J, 
->» * ^ " %■ •* 

j^kll yt : JL2J ty^Ji ^ J^ II ^iJl S^ ^lk^ II* j * Jb-lj U4J ,>JuJl : Sir*- J> 4 jU ^ 1 <J U 3 

\ \ l\ ^ixL^JI jjtll >ej i*^ J cj& & i5L ^Jj »>JI ^ki : j^ JiLUU :^kJI :^l iiju 

.Jp^k^ (O 

.l^ki- (0) 
.l^k^ (l) 

«AiiL>- o*i:ji £y-j» : s ^ 1 ^ 1 J u ( v ^ 

[o] 

. k ^* kl^ (A) 
■ u j^ kL* (^) 



i jikUi t uu pi frij ^~ iiiP iUJi ^4 u ikJL^ s_#? ^u; u ijiui iiafl 
. u^V T) [ c ] ^i oi> Jiij ^uJi ^6 S> T Lit Vi; jj Ob i( C ) ;.*% ^Ji 



•£ eJlllt ^ J5I; t^jl £$C' t (0) [L^] l^Ulj cUJI J 3V/h c^il ih :^ui 

^uj o> ^ 'Jfo >] i^ 5i* 0^ ^ ^ <n) J^ ,U > £L ^ IH : iJWIj 

^llll olill 

&ujl Jj*aS 4*93 (iu^qeJt 0U0JI ,-3 

— — — — — ^^^ 

^ i^Sii iJtfj oi^jij viuui fy la^i j£ i«fc o£aij tu^j^ij >_ji^J^ ckii 

^1 J is .3UJ! :^aJL ^iilj t ^j y__, ,UI ^_, .ojUi^j t ^j^ <uuj^ *U! Cj s^ (\) 

(\\ 1 \ ) ^jki ji jjiji ^ 

. u 1 1 ^4 Jais- (T) 

[o] ONy Ujb JJ «oL^j v Ijufli v ^j>JI v l^JL ^JcuJI» : ^1^1 JU (r) 

-U4* : v ^ (0) 
iJJi ►L. J^ jSL- ^v, isji :^l^l JU (n) 



^L ^p iUiuJI il>'Sll li i^-UiJ >J! jJu 5>li l<fy i^SUlj .jljliUI ^ I* ^Lj! 



^ ^ \>\% ih \^J&\ V ^13 c^£: jj oi3 c^UUl cli^C ^J ^ jJilij 






. <UJ 



JL- :^l ijyJl jui* ccJ»U li^ isljjl c..:.a> :ilij iii* :^1 4 aJ) cJU :JU c^jJI :U U ^^Ji (t) 
:y6j tcr ij| CJ ^ l^w^ 2S iLU S^NjJl c^j .^^ »H :iUI JU ^ ijU- :^l cUjUj 

. «— J /y Jai— V w 

l. f b:^ (V) 

J^JaA- (A) 



t*i it)l>jjlj ^i^JI c > Jlj o^ iljjJU SU c^iOJI J> £sJ| Jlj j^ /^j^lji; 

V L> ( °^ 2U%' d &% t (r) «V j^_ jj c^li'iUl JL: lij» : ^Ul 



ijjjA; 



ill ^ £«iliJI ^ aJ L>')JA ciSUiJI ^ ijji ^ji; V l. : ,JjSfl :1-1». £jji 



4AJ 



■ [^] Jj' 0tf jt OW U-j ^" /•** (J j3 "^-j L** j^" ty ^!» : ^Ul Jli O ) 
:Jli i Jii Jp ^fj jli j io^^ll o^JLS" v ^UtU iUJI i^j-*^ 1 J^ (*) 

^1 jp ^U>- oijjj ioIjj J jj4^* ^i-^lj <-J^ **L*' Cf, ^^ ^^ J J* ^ J^J 
oljjj -Oil Xp ^ 4bl -Lp jr jA*>- ^ iU ^ J^. Jjw ^| ^ Jr i*^ ^ ju>*. ^ ^ ^ jjjj! ^ i,U 

-Up ^ 4ll -U^p oU-1 -Oil Xp ^j 4i\ Xs> jl5d ijLo-j i^U> oljjj ^^^1 ^*w? Jlli U.o. r jJjb^Jl 

Xp jl :iyUj .L^^ ^lj> lj«w Oj^lj Jk^JI ^1^1 ^ JU^l X.P £^>w2Jl y^j ^ ^ 

,Ul V L :s J l^ a Jt v l^ :(U/0 f Sli J ^UJIj t (^V) ^jbJI i(o) V L :5jl^Jl v l^ :(*\V/0 
:(WY/0 ^U ^lj ^Ul ^ oJ>Jl UL, :(.LJI V U5 :(Wo/\) JU-Jlj t (YV/Y) ju^Ij tj^lJI 
^>L iSjL^kl ^L^ :(^/0 i^_> ^lj t (o\v) ^_o>JI tj ^ V ^JUl ►Ul jIjO- V L :"»j^yi ^l^ 
U V L iSjl^l ^bS :«jL>- ^1 juljj Jl jUkJI ^i^» J jL^ ^|j t (<U) ^jbJI t ^OJl ^1 /i 
c,^ <_>^_ jj ^ ,UI jl* W V L tSjl^Ul V U* :(^rr/U ^UJlj t (> \V) ^_j^Ji t ,UI J ,U- 

s ^ji J 4 (yo _ o ^iU-Si 4 i^uji ax*v lij pUi ^ v u iSji^kJi v u* :(rr _ \r/\) ^^jiAJij 

0.0 t ^ J -r 1 u ur^^- N ^JJl^llj tLr ^ij^JL3l JJUJlje j>II v l iSjl^kJl ^bS :(TnY^ Y1- /\) 

^i JU :(W/>) i^^uiJJli J kiUJi Jl5j ol>>« ^j jj^}\ ^ J^ ^w, :^UJI Jlij 
. v >J^. N c^»U j^w^ : ( \ o ^ / \ ) a JU«JI» J Jlii ^ ^l_, jL^ ^\j i^-^ ^\ \jj ^^.j 

[o] .i^ jj^^j jbu ol ^Uw»Sfi i-ip ^j ^jui i^; fcutis -ui <«iSfi» ^i^Ji Jli (O 

[o] .i)I_Jl J ^i>JI ^ :^1 fl^JJ . . ,jb- JJ <0i c^ijI U j1 uySlly ^l^l Jli (o) 

^Ulj ;<Jy oUI ilLjl J j>Jl 0- C!^^ 11 °>' J\ •}*• J! ^ ^H^l L. j1 uy^H Uul JUj 



. eiiji ^ Si j 

J>i!t JU L^Jl^r ^ il>Nl j>, ( °[^] 4b «U ^ dJj tuU- Ll^J :£jljj| 



*' 



«j >1ji ^ 'jjiji j^'Si h 4j^ ^ 'i-^ ^ « l^j ii ^i ^: J^-: ^ 

J^l& *5*lt L^- Uj ^UJI 5ji Ui c e Ul ^ ^^5 SjuUm dJtf 6^ ^hj±&\ 



'ot dLi N <u J./iy- L- jji) o^J g* UIU*. ^ djjb N jl>- JJ Aili c^( L. ol ^y%» Uuj Jlij 

. [o] jjJJI ^ib^l olj *iJjJb N <UJJ iijJb N Uj tl^daJ tfjX. LwUiil jSS ^ U L. iJL^Jl Sj_^ 

. t— j ^ Us,. 1 (T) 

. t— J ^* Ud„,.r (T) 

J» ^* c.. ; *,» J lj *— > tl /^» Us,,,., (i) 

[l-»] .^j^rj *Jl~Jl ^ ^"^UJI ulw^l ^^ J^ «jJl . .ipUl ^^,» ^\J\ Jli (0) 

.(S^r/T) J^JIp^uJl^ .LSLj lyuiJiiL^; (V) 

.1 ^« ix5^« (A) 






(")? 'i ''^ ii ?ii»i * J i' ft *i ° 






«* 9 



. (— i /w« ia.<L* (T) 
^j Juji i^-UJJ j-i«Jl p~*jo l y~*-i\j (.aaJlPj <^U»JL ^Jcdlj i<j^i5"j *UJl iU J^ jv^UJl Ijlj IS^j 4lSjUJI 

. ~»l>^ll ; *^j»Jlj t .~>Jj 4 ( j~>*J ^pTJJ t (T^*^ J ; iT"?*^ j4* 4 L~>*j j«>vJ tj-^SJb 4f- ( -*iJI ^j^^Jj 

A^ij ( - c r^ <^^~jj 'j-^n J^rj tJi*-lj Ja^j i^Jj^'j c (*-*^'j (jr^*^'j -i^-ljiJ O^i ^j-^Jl -Jt^j 

a^j^^J jjS'jJuJI LjJb :JL~ -oil J I* t<j~>*j" 
A^lc-j i^ji *^j 4 *-*>^ N (j-^ ; *-ljiJI JUj . <~*>*Jj jjwU^jl :I^JUi t lyjlj Ijj«^>-j lyi Ijj— -S" 1^1* 

iror /I Vy Jl jLJ ^_ 

jl jju ^ Uj^Jl! Nj 4UjiJii^N Nj 4l^^>J N >^Ji iJj^ ^ 4jLj^NI ^U- 4j^>l ,> l^jbJ 
<JU>- jLj^I iJU^j 4jj-^ ^f 7"^t WM 1 -* Jt* 4 4 ; .ft..;Jl cjIjUJI ^j^S 4«dJi ?-Lj U j^'V^ Vf** t /}* p 

JLiJl \1aj i^^dl a— U^Jl y, /»^L V lij 441- 4_L~p i^-^mj Nj 44KL *iJl (j-^j M •j^j Cjrr*^^ i?^ ^° 
iJUo 7rj>-j '-^y** -^~~J ^^J*"^ ^ 4jU-^^U J*-^i3' ^>f^ /*-• 'j^r^^' ^^" ^^ ^»-*J '^ cS^'j 
f^*- ^b ^^ '1/°^' (^ Wi*yJ % r/^J 4SUL- *>U t 4^yJi ^ib ^ jLipVI ^ r^ :^1 4jL^-*yt 

\^C,\ 41a j>J Jj 4 4l«-U»ll V j£] CrJl jLl>-N! Jl?- ^ tjS> j\ t4^jj ^ Jj jl ^i5" 1^1 iUik* 4jjbj 

> > 









>. .? 



IJtfj ^ (r) t c ] SfrU ^-LiJ* 4-^j l*j^ j^> IP- iU3t £» J^iti cD>: ,>_&! ^Ul IH :^lill 
5>: :qI5» .a^L Sji ellll i^ i>US ;*£ £J> 0^ t (0) j^l iUJI ^ 4~i> \a[ jit 

( %j^j iL^ii o^ >J^i 4-**: ^j '<r c } ^ «& ^ ^ r^ '& & ^ 

j\ J>JI ^ V j! tJ U j* J* ^ ^ ^JU jJj t JUi *SjJ> jj i^l SUi ulS" d\j ^jSfl *lj^l 

[o] .^^^31 ^ JJj ^1 j* J\ i^Ml JU j^tf» :>l^l Jli (Y) 

.^ ^4 Li- (D 
[o] jLJ ^^ V ^^J! jl /Jb jj _p ^>« *y ^^Ji jtj ^LJJI Sjl^ U^^ liji : ^gi JU ( O 

[o] ytSlI ^ ^ UaO^Ij . . . iuwj ^Ul.1 Sjl^U! ^ < r \J6 otAp ^JIJpj ^W^^ L . ^! c^j^l 

t(rvn) ^jlJI i V ^JI «,...,^. ^^.oJI J^ V L iSj^l ^U5 :(T*\\ /> ) Aj b ^1 a^^} ^jlJIj 

L. V L :SjW^i v 1 ^ -( w °/^) ^L. oeij ^(^a^) SijM J^ v L . - 5 j^^ ^^ :(^oA/^) ^UJlj 
:(^r»/^) ^ jiJIj iij&\* (TV/\) ^NjjJIj :(on) vi^^JI i^k jj ^JJl ^1 J^ y ,U- 

= i_^Lju ul ij^ijti ejj-^ <>> Ju ot-^'j u-*^ 1 . fr ^ SI i/J' f il ^ ^ 5 ' B : <J U (YAr) ^j (ur/o 



t(oYY) ^j^Jl tr *k» (J ^JUI v/r *Jl J^ J *U- U V L :Sjl4Ul v 1 ^ :OV*/U ^U ^lj i(TVo) 
tfUUl **l jl JJ ijUJIj f^UJI Jj< ^ ^L Sjl^i ^hS :(<\Y/0 ijL'SlI JU- ^1 J cijUJJIj 

y Ji^JaJlj i(LiJUi_rAo/U ifc-JI ^b y ^>Jtj (TAT) ^j (UT/0 <~> jjlj cwaJij 
:cJJii Up jLi^^l j^J J* Ji ^-»Jl OlSi :cJU ^jUJI cjo iU J-^iJl fUjp] (o/r)^l 

d-jL»Jl i^ (J ^Ul ^oJl J* J A* L. ^L rSjl^l v ltf :(Wo _ Wi/U o-U ^lj t (TVV) 
*$l jl JJ iujUJlj f^UJI Jj^ ^ ^L iSjL^i ^1=* (<\Y/U ijUNl J\~ c ^i» J ^jUUIj (0Y0) 
^UJlj c(r)j (Y) ^JbJI LwJlj ^\ dy. J ^>J< ^L :5jW^I uli(U1/0 t/WjUlj tf Ukil 
cwJlj ^\ J^ ^ J>]l y ^jj L. ^L IS^UJ! ^b5 :«WY) ..^Ij i(m_ u_ no/i 
^_a^ ^ (TAI/O i-JI ^^^yJlj ,^\ r (YiV) jL^ ^1_, (YAO pij (Ui.iT/O iwj>. ^Ij 

. jj-«>- vl*jJb»- : ^JUjiJI JUj 

Jij <3L-jjj <lL«9j ^jj <£jj t<*ij ^ wftil>-l Jjj r*-^-^ ai^—[ "(Y'A/^) t^^ajJilJlB ^y iaiUJl JU 

._».!. L yiai jl-Ul IJlS'j Alfi^0 tiJ^**^' r^rj 
fjj(TA\/\) Jij^l J^pj (UWU <^ J J>\j iino/t) ,^4-Jij *(tVV) ijb j,l o>>! Jij 
^ ,U- L. ^L iSjl^laJl v-^b5 :(i>-L. ^1 . Wo/O jlkiJI ^ (> ^JI JU :S^U .liyV J^ 0* (^ AA > 
: JU i l j J ^J\ oUJl j*! Li iji^ ji ^^j^i ^ jup-1 Li) i(oYo) ^»a>JI t (VV) ^^k jJ ^JJl t _ 5r uai! Jj, 
jUUJIj ajjUJI Jjj j* J— *ij i^^UJI Jjj y <J>sJ :^ ^1 sl^J^ ^ kip -il ^j ^LJi cjL- 
: JU j\ ?c^i : J JU pJ r oJlj ^>JJI ^ ^.jUJ( J^j t jJJIj *UJl ^ f ^UJI Jj, o^ : JU t j^lj U^>- 
^Ul ^ p^UJl Jjj jUai ijy^\ <*U ^ ^ cuil^ fil jJ^ U JUj -Oil jl :JU !N :cJi Sc^} 
JJc- ^/^ 11a j \aj 4jI dUi: : J JU i^ :cJi cu^i J JU t^-Olj ^^JJI j- i»jUJl Jjj jU»j ^>W1j 

> w 






Si j: c^s: jj cJ^ji j£ 4^1 ji ^ ^y ^ c y 3> ^ 4^1 ais # ^ 

. J^Jl y 'j ly. jjlsll jlliJl ^iLij ^ &sli [ ( °^j c Jliil 



';;ifti jLi-i Li£i <&'j£ J£ to ir>i#» •> iii5 ^ J&j '(3) 5^. fy ^t 

'*£\ £> S<L.\&\ alibis _*i c^L^JI JU^-l jj-Jj&JI jl&lj c>iJt ^Ji .U- ^ *jj& 

. ^13 slIjLUt ^ i^Jl3 r >^JI 3^ ^ J>w Slj ^^»J V^J' ^ 

> " ^ J " - 

.^3JI^I^,UJU C ),3^ 

jh j si^vt git kJ i2 Li ^ ^ to '^ Ji J^ 1 ^ W i»» -^ 



L* 



k> CT < rV ^ ^i^ ^^ ^i l^ 1 J* ^i :5 jWWI v 1 ^ ^ 0V - ^°^/^) ^^ ^ ^^ ^^ 
J^ J-JJ cJ15j ^lL-p ^ ttl* ^-k. ^J U f^JJI J^ J^ ^Ui lj-a UL- fl o^ I4JI ol ^ j^Ji 

.t,yia- (0 



•-? *• . ^ "J • ...... -*. .".... <- ' ' , t \ \_ . _ '- • * 



o> J-^l jl 141II4II jl tAjUi jl teliJl tf;^ U$&\ m C?fr u 1aJ] ^ jl : L15JI 

T^u* ;u cii 5'V iijiiJi sSuji ^i ji t >lji ^U_, itSj A \^» u; S> »Jj*fl ^> 



^usi Jdsd ^ ^ijVi <j -.yw 0UJ1 

ti^lt jM 5yC 61 i?>L jJli- «5uJ^.ij c^JAJi ^ iiJUi li^Sft c( (r) [jU4li]) 

eUll iUJeL-T 4^, Nj c( c ) ^.....y'lfj i^'^lj-Jl ^iC Hj tii^Jl tLi^L oSOiiJ! £]; 

j^-^1 liUj J^i tji-JUaJlj jUj^U :<iii :Jli ?^JL-^Ji ^J\ liUj c,..,*,^ i J IS Jli>Uv. dLj IJU 

. dJU >pL ^J JUi 

>\1± pjl; 1 M / ^ jLp^I oUijj fc A<\ ^ ^ jljr^U ^l^iill oU> iWA/l ^ ^p^I j^ «o^y ^ 

r ^".Jij iAn/r jiUJi s/i; lU^/n ^i^Jij otxJi tAv/r c5 $1JJ v^llii oUJ. ^yav/i 

. ^i/r ijt\^\ fJ >Jl t TiV/T ^jbJUl oljUi t u*/n 

.t,>.jM- (r) 

.l^J-i- (0 

.l^Jai- (0) 



: JJj c^J»ijl j}\& ^U io^JL ( c ) JJi; jl^Jlj c r lLjl ^ JUilll :^li!l j^jJl 

■ cilll <-UJJ i.VJ 

^jJJi sk&Ji ^j c0ip-3i cui^i j^j op c (A) ( r ) iijii cOi^Ji Jit j^» t [ ( %)] 



Uiii^T f«ii 3*j c0«JI_, ^iljl ^ JUlUl :£jlsJl j^aJi 

Uj H j i (j) iil&f j_^; Si j' c ^l ^ I* c^;iyji ^J j^: 



1? 

• > 



: ^>\y\ ^*jj^ U^ tJL-^Uill ul toU-ULjl i '..? IJLa 






.>.< 



[o] ^Ui 

^Ui ^ ^i>JI Nl v. M j^U! ^U ,^1 ^v>Jl ^ Lr i^ •: c Jj^JI (X) 

[o] .jJ>i3l ^ ^t i^Sl ,> o^Utji r^li^Jl JU U) 

^^U. o-^JI li> ^-j i«j«JiMl e> jj^>«i VJ^ 1 jJ >. J>- ^ il^ y v :XJ1j» r^ljJI JU (0) 

.^^J^ (V) 

. *--> /^« Jai.^ (A) 



<Y>0> 






S». * •* /Y>\ -. >. f 






(n/o v .u-. Ji^JaJi jkj 0) 

"ITT /t V^JI ^^.UJI ^y v\\ /U :oJJi ^If itAoo c Uoi/1 : vy Jl jU :^> 

> ^ J 

• T * /^ liJ^J-y ^»0>JI ^y U-lj jL*j ic 3_UJJl Sj^p ^ villi «-J 

JUjj to j-^i3 ^ii o^jp :^l k li5 jlL c^j^j ti3ju<a3 :^1 tAJii^ -til ij|_^ :JU. ^juoaJI ^» : iJ| (V) 

UL. jl^JI ^JL^Vi fliUifl V L ^y Uj.^j iillj i^UJI o^5 U5 o^5 j\ 4»UI ^d .jyll o^5j 

. J. y (1 /T / 1 ) ^.Lc^JI ^ . I4U L. jUS^N 

•^^ (0 
■ u^U- (0) 

v-jJjC — Jl jJaJl Ja± b^i t— U> ^ Cj-Uj '. 4^-iUJl CUj^Pj ^LjJl y -Loo : Jgl t JL j^ J^TJJ . O-Uj ! JJ j 

> T > 



> „ ° 






> 



ii a^L: 



Jipl ^j t ^Sfl JLp ijlf c^-Uu-Wl ji ^ outfit (v) [^j] ijiaiJl ^jj s^LSJ 

J^ ^j t Jl^j O^JI gliJji ^ c jLil xji JU 5JWI 55531 J ci-iiti ^j'SlI ^ Lu 

•^ t( yjj| ^ ^ h^JI ^ IJV ^ S^JI JIp iU^i :ijtt\ >>!!> 
yiJuil ^>j iJiJ^Jl J cUJl] J~?> ^j c (0) jl^3J! jJ-JJ ^ .i^f-lj OiSlI Jl t jTSlI 
JJ ^ ^leUJi iLi.1 ^ 'c<^J! ^ ^>-l Jif-JJlj c (A) ^' (V) > t'V^ C^ 
^Iju&Ij ,. quits' iUIp iLiiJl j^LiJl ouL* Ji *LJI iUit 4-^~> '^W*v» 'yey»i 

5u^ 4^4 jj *^ilu 2>ljt ^ Si £~~ d& h\? c^lii ^i uu ^jiiJij ^jiliij 









(Y) 

(r) 



(YV/O ^Jui^Jl jJiJl ^ 

. 1— 1 ,v laa.-o (V) 

[o] .^1 ^ -ol jJk^Ji x^ grjSi i^Sll J^ **rj\ j* *Ju m l*cl\ ^yj* '-if&Jb ^ (A) 

(\0 



ey 



:J. 



Cr° 



HT 



J~ oiU \>[% J-Ju- M xiJJl ^ d^> 0^ ,L4Lp C^j i*jj*\ & ailjJl jlcj J I>b 



'V^ 1 > °V ] -v^ 1 ^ J^' >H V B) Kj r c )] y*'> > LLJI >>" 



i^ Nj c^JuJl *JJ 2* j t;SU JS 2* dLJS 4^=AiJ t " Ui, > jl>^1 OL-il iiili: 61 

. »— » /-« JaiL- ( 1 ) 
. w » /w4 La.* (, T ) 

.j^j^l- (r) 

o*>U- ^1^ ^-Jl. . UjLo j «jlaJ1 ^m ^p JLUl (^x^ ^y *-UJIj JLUl Asaa* jlp jUjUI jUk«H U-* jLa^JI (O 

" " . o J ** * . "" 

^J>JI J-^k, UUj pUI ^ ^UC 01 pJLi IJla «^^rjJl ^1 Jlp ^-JjJI Jai- J^pI lij Vl» :^l^l J IS (V) 

[o] .*i^U ^Vli c^Llii ^S^j jj jU aJ 

.1 ^4 iai— (A) 
. i— » J^ iaA~- (%) 

< i * > • » ^ 



J UwlJI fas a^\j iijlll cjis lij, c^*^ 1 j^-1 JU sliiJ ^ cU4J £> JUL j,U\ 




£,U-I JUJ ilj tiJ^ 1 £-~*i ( - ) '-> tL *^V^ UiykQi xjl>- *U, oil ^LJ 5i_, 4 i.LJl 

^~ ^j t ^i ^J~ ^oi, t< £3i j^ji c ui Jbi j- ^i oJi ^ ^5 



sj/ui oi>jl jil; ob ^ ^ oi j*L Sfij t0 ^-^i ^ii Jti CtL jti *;u*Sii 

.if 



(T) 



kill., jUJlj J^iJl I* ^iUj Sfj 5Zj> 3L: jl ^j t o-UJi ,UJ yiST j :^|> 

UljL-T f c L^Jl 4,14- ^ Vj t ;^Iill jUJ&l cJj Sfj ii>*Jl ^ ^ 1JJI5JI e Ul J Dji 
^> ^ *Ul ( >l£i: Sfj (0) jiJl %_, i^l J^-JI J* ^^Jl ^ jukuj cjj^l ^ 

dyo yi ^1 j^Ji f l£ ij^ijj Ju: 4.1 |U.T *> ki v— ^-. ^j 'j^iiJi sii 

iClS, aj Ljj .jXj p :$ <Z\£ ISj liiis .^l ,_i^ jij tj _iSG( jjiill y. :^s3lj Isai (^) 

(TV/\) ^Jbo-JI >Jl^kj 
I^U il<-. Ui-jiJl :ij>l!lj io-UJI ►UiJ i^jSl ,>. ij*lll Jl 4-UiJI :iidl J t U^Vl J^I (Y) 
^ *i^ _^lllj iox ^ _^lJI Jljl :J\ iJ^^Jl Jsi-I Jj :li* J* J-ii 1 Jiiu IjjoJ lil L^ jj^l, 
^ ^ -S ! j^» ;^U1) iijili; 1^15 t( yjSll ^ ^yukJI :J»;UJI J^»tj . J.5UJL «c* Js L^S 4 ^j>JI 

.-uJ-l ^Uu a^JU i-Jfcl^ t^A>Jl 

: y^l i-j^u-lj lentil i.c^i^lj tv lp«J| ^^ i^^i ^j t w riy ^1^ :^U^-V1 :JJj 

.^\j ^1 ►Ul ^ .c^U lit 

^J^- Oi^ 1 S| JU- «*U ,y JL5- lit VI IjLj^Ij SlLfc-l UoJIj ^Ij ^^jlJ! l^ ^iU, Vj» i^l^l JU (r) 

[o] .b J JL^ lit L. j^, jl ^ ^ t «l^l ^U- ilj! JL> ^.^lj *U1I ^ ^1 

.\> ^c-JUJlj v l^ iai^ (t) 

.vro/Y j^^Ij^mJi^ .jU^Si ^ o^Jwxii ^ uji «> j^ (0) 



Wi 



Oj>)L 'jjki ^i tyy** JJ> jil3 Sybil, ^p J* 3*j ^*j ( ^£j L*J :£jli)l JJollI^ 
>UJI ilfJij ^j«k. jUullj i jl^-j fjikUL ^>JI >ji- ^j 4 f> ii0Jl3 ^JL&I ^UJilj 

t <£) [j f c ] i^-l., iiiJlj cjUJ-l «*, ^yj^J ^eH^L-MT &^ ^ ijjl«j| JJaiii^ 
^>Jl ^^ JU >^ Jj ^.j ti~-L~ yjl J^- ty ilulj JJ&.I 4»la5)fl Jj^. jj ^ 

. ]a~.yd "oJj>-\jj LtJj~J\ Is t ' ajxM tJo-V/j t^U-Jl i^aJaD oJ^-lj 6l : JJ j 

oju s ^ii i Sij i^rjJi e^' J* »^ ijii jjj' t >i 6^ t i^jL£i 151, Si j iL^Sji 



.i * •► 



CJ UJI ^,> (ijSlI) LuJI jjil Jiu^- UJlj ( %) jlSJl '*il. L. JSlJ cU^ S-5UJI ^ ( r ) 






. ^LJi NJ oL ^j xij J*l- lit : lj-u jjlj ^1 ^ : JUL (Y) 

[o] o^j J^JUJI ^ J>Jl ^tSfl iJlyVl jw,1 J 4j ,U^L->! j_^ y,UaJl ^UJl» : ^1^1 Jli (T) 

JJi( f ): V( y (0 

f ^L^J t1<>»«l»A- (°) 



Ji *J jUJM! j\yr J J "ttja cl^U ^jUJI SIS' JU ^ :&i ty iON^i tjluUl 



.SS>- d[j&\ ^ "\&\ ^ 2>.^ J-^ y^i 



fJ Ul Sit >3i U) M >iL **JJ> ^ ^ jl '0>A jl i*li^ ^ JJii :(^l) ^ 

.jNy^Jui Jj t n \j^Uji3l> cl^ULil^ jl iU>& jt 4 U^i> jl tS^Jw. 

^ (J6j iSljUl c > £-, IJ^j <V) UWJ] c > > u ^ J"* >- ul ^ ( £^° 
(A) [j] c4Jl ^ji'liJj y.-^l J* ti^Jl c > ^ Ii5j iJU^JI J* i( f ) juJi isL 

c L*Sli ^ ^Jl Jj cU^j jLJI /ill Jj c ( %] 4^Jl 5— USj *( f ) jjJxilj 






vIjlIjl £> Si c^\j Sj~< £& *& th '^3 &j *£ ^ cr^- ^ 3 l ^ N ^^ 

l4,iA pj ^Si-ijUji ^i ^ ^ ^ ^ofe jJ5 ^^Ji ^ Si j .ijiiLJi ^ Si t ( f ) 

iLij t {lu i> -^ ijSl ^^a oni ^ ^oaji Jl ^i '4 fe ^ Jl r^^ 11 ^ l ^ 

,'li L. i^iLJ 2l : Jij t i^ ONI ^i c>3l Jl ^1 6t, c^kll ^: ^^>JI J 

.^^i^ (r) 

.i^JJ- (r) 

Sjl^yi:^ (V) 
. c-j j^ Jai- (A) 

.1^ J*L. (U) 

>Y1 






^Su <J ^Jdl ^j t jJJJloLj :(L;dl) J£ii 



. IjJj ojJj t J^-j III 1 Jj^j jL 
J^ 4^, Si Ll J-^Ij '(j) Jl^ill ^ iL-ljiU ^5 U fy il^Lui ♦aIjJJIj _^J!j 

^ -* -"' V **" 

. yb*-^JIj ^-jill ^^J SjLgJaJl j~*Ul ^-JJl i-a.-LC JbcUl 



HV 



nO) 



<r) 



^J^ill ^4 :£j£ll ulli!^ 



ij^JiSlI j£ Jii> oli JJii OLj tiiN^lj io>Jlj c^UlJlj iJ^iJl : vr^j 



J^UJlj tJ-jJuJl vJUJLS' kj J^Ju ^JUI *UI iJ^-JJIj i*^! *j cJi~p L. ^UJJlj t<JL-Nl : J iJl^ 

^ p 

„ — - ■ » 

. UAiI «j L...> : - « >j (_$JJl *-LJJ *— «lj w-L~>Jl * LJ J p »jtj 

. jjUl Jli- : ajL ilii>Jl a3^p» : U-^Ua^lj 
Jjjljl £. 5'^UxJl o-L^I *L J-l^JI ^^ *UJt JUa,; : ij&Ul jl*j . jjjl *^ J^ *Ul j^ : ;L*iUJi jup 3 

cl^l ^_^p U^^ J5 Jp Jl^Jl ill ^rjl ^i J^-^ j^ (. L^"">L^ ?waj M ^U; jl Jj^u>- \& j** «. -oil 5J v> 

OJ U^L. y& jl ^ t J^Jl ^J^ ^ AJl^-l ^U J^P MJ 4^J ^Jj I^UJI ^J^- ^ JXJI £y+S~ J_P w-^-J 

^1 o^ iL*^ Jjj^l ^ J^JI jl Js> v JjJl ^y J^JJI j^UJl £jULll ^^ r _ ^J Ijjj .^15 

J^JI Jjy jli iJU- ^1 J^j tl < i , ^>.|j jJUJI ilJuc^i ^1>- ^a£Jj Jb^ si* J5 ^ Nl ^->u \ ^l!i 

ijJJl jjSLw ij_p : Jli ^)fl yfc : ? ^il J — ^JU .^-S^lj v^jillj t lJiJL» :^LJI aj% 4 :: . , J i_U (T) 

. ^Iww^JxJl J IS k I £« „h . k U^p : JU. « 

jUaiJj JU^^o aJlp UL J^»p y. 0^*^ J S*^ 1 ^->«J 

v^wb»- oJ»»j '. pLJI ! LaiI l.,<a)L I m}\j . jia-^Jl y> ^Vj *- *-L*Jl Vo a y>wJL)l J^- U <~ip L~o r~>-J J »J - A-/? > 

^^JLlI cj-L^p : JU. . ; .x-aJI _^i "r^Lj <► J iJl Ulj . «^L-p ^ <ul Jj— ^J oJjl» : Lfip 4bl ^-^ wajj^^ 

J^SllS" ;j;U L^c^- .JiSU Uj . ^I^JI J_pj t jjUl J_pj ^yjl j_p : ( Jjl- J y> ^JMSj ,y^ 

J-J«JL ji 7-L-j^fl J^jp lil^ *Jx— jjj 1$^ yjJl ^.LJJ ^i 

: ^ly-Nl ^1 a-lilj <°j?*j j^JaiJlj jjuUl y» (j-'jJI *^ J-^Jo U ; j^i fc ^^iCJL _ J ijl Ulj 

J_kil jlL^ N ^ JU- Ufl c^^ L. J^JJI jl JJ Li 

J Joj U5 w jjLllj frUI «us -Jbjj v^U^j jCjl jil >»_pj y J i6\ L. : yfcj j^i— *Jl 4^*j r^Li^S'l J Li 

(^y* ^-^ : <J?y J^Li- J^i / / JJj . jlL : ^ .Q -^ Sfl JlSj . 5JL-U : je3^) ji}^ 

( n . t • / O ^.u:...oJi jJiJl ^k. 



^ J 



. jilAJI JM 0) ^ jl ^&i\ t \&l \^^J-j /^ILjJIj 



'&. £> 'ji ^<frYJ~. i&lj i^tta, SiJeJIj i£fUl LjIj :&« «jU* >I>J ' (r) ^l 

'^^ ih^ Jk (f c } c^ ^j t ^ L ^ 11 ^ J 1 ^ 1 w 't^ 1 ^- N 'c- 01 ^ 

.^AkJl Lrt, c-£ lil cibJl ( °[ f ] dJu^'c Jlil 1L 5lL'g>. jl 



( c ) L^;/ t (A) [ f ] jiT-rt H> y* ^> N p t ( cf ) Su .j^iii isi 0) ^ui ^ ^i_, 

o>j i">M -JLisJl fe-LJ 5,1 i ^UU) , 4 l~ Nj 1 ^1 -Uai ,'ii 41 *-L : JO. 01 Sl\ 



t jljill S^lji r .>J SaLj £ ^JbJI j^U (V) U 
( c ) l^/i< A) [ f ] iJol S.l> y* & v f 

o>j i">[ f ] ^JLisJl fe-LJ 5,1 J ^UJJ 5. 






. /ij| ^ jLUi Jy L. : ^J^JIj 4^1 J JJJI gj^> : JU: Ay ^j t l^JUol : ^| ( \ ) 

u ( t\ I \ ) v .Ui j 1 jjiji ^kj 

-tj-iu- (Y) 

^ ( i\ I \ ) v .ui j 1 ^ji ^ 

to] 




r 4 Lk^ ^ ,1a ^V^' J^b^ :li^j *a~ ^ :^l 4v^ ^ *i ^^ri> : J^ *^yj -^j* :^l 



JU- 



^ . *, . „. # 



rjJ tv ^r sl^lj ly > J^-j :JU, ^^ :^ ^JJU. ^^-j ^ J^j JJ J^ aJU.c-1 ^ 
^vl :«d*i ^ JLi t j^rj 4^ :<Ut *^ l> ^ u ^jj ^>Jij t ( w>JI J jl^I^I «ui ^ji^ lijjj- 
^k, t^HJI J^pIj L^U :^l 4 4^ 0*i J> :JU, . JI^NI ^^^^^ Li, I dj£>j JL^JL U,l ^-rj J^^Jl 

(iY. M/Q v .u: JlfJfcJl 

.l^iO- (A) 

t^] ^^1 0- til ijw,Sll JU 0L«JI ^^j» : ^gi JU ( \ . ) 

m 









jtf £_U»Jl JUp /Jb (J jJ «£_U*Jl X* o-y J-ijj t :*-»iJ .^j Uji ot <J 






.1^ Jai-. 



0) 



00 



\r 



' i °i lutit* A i O) t la * i- 



(cjI^I <uSUi *^J < a a nil cjI^) 



lu*- CIjLU 3>»^JJj tfcUJl JLjcl-J j* ,r>*Jl y^J t(*-*-d1 A^» UJ tJjNi <^UI) 



. <cjuaj :^i ^«cuibj ncuiij ^iill^j i^*^i cJ>JLj Jli JUiiJI «^yJl jLJ» J (i-*~JI O) 

'J* - - . * . -t 

((^L^aJI" j «jli^-JI" J Li" tl^iu^w N *~Jl Jb.\..t.:.i <cuJi1 - * {■■*■» JUj . JbJLidL <w JLi y*j 

j./»4.H oL*«i 4-^lJl :«du*I (^**Jlj -u-*-^j 44 -«-*iJ t«uJluj iaJL*1j A^Jii" loJivai lol I « ^ ^* UJ 1 » J Jtfj 

Jtf j aj .\./i57 N : if 1 i J^iiL" JL. tl^sJI Ij^-Lj Nj» : Jtfj _ .jjuojI : ^1 Hi Ujw ljiLii» JU: 41 JU 
^Lp ^ l_*jb ^1 <S^o L^Lilj oLpjSI ^_- L|LLj [J-.P-] Wjj ^J "o^JI j^l» 

tyl^Ji] y^LiJI JUij 0X43 : ^ I 



i^j-^jJI JlSj .LffJU^i li|l 
jt-ljJi jJS/1 jjii (jyj L*~- 4IpL- jyUJl JLj ^y ^- L> 
. x^ju Nj Juail if! 4 J^U- ^ If^b Nj V( JU ,y ^Ia*JIj ^ik^Jl ^b : JLLj x^a* : ^1 

. ;l^a^ JU J-r jL t^oJtj ^i j j ^\) ju,^ : <;b ^iLlil *jj*j 

,jj| ryj _ i-UU ^ lI^jlJI ^ ^U j^iw ^-Jj t*JL ^ ^-Gt err 1 ^^ - L^p- 4iil ^j - i-iilp Sa^J! 

^U ttL. j^JM ^-Jj t*l. Jlp Ij— Jj k** ^Ul fUlj t-u-UiJt Jp ^ 4li J^-j pUli tjj Xap aJoa)1 

^j c.L- Jip i^j t^bJij jjg -Oil J^y, c-^u! ajiiU c^> L. Jl ^ Nl MjJUi ^ ^1 Jt ^Ul 

_ : JUi t ^L* aj ^JLiJ Jlp <— ij a-^Ij JH - <1j J>-jj - cp 4tl Lf >*j - ^ ^' Pr ^** c ^ M-*^ 

= L« JUj t^£j ^j1 t>^U* - :*-iiU cJUi 4*L« om ^-Jj it^- 4 J* l>- ^J t^-^b 3K - ^' Jj**j ^ ■ * ■■ ;» ■ 



lio^-y i<jp o^ ^U! ^Jl uuJ :UsIp cJUi i^Sj ^1 Jl L. f&Sj JjL ^ L. \ JT J^\ ^ jLL\ Jtf 

I4J ^ iSjbJlj <£lUI ily Jl J^lj ft Jlfl| SjUSfl ^1 ^ jjp UJ JUJj ^k. _ 4)1 0! : JjSfl 

o^JI ^j t jU))fl J ^<ap o^l jjiJ IfJ^JL LfPj-ii^j ^JlJl ^Jl^Jj tjL^Vlj jjj^i j^ v U : Jldl 

. v 1yJ! ^j i»bAl Jr>-L 
J^LJ ill j^ L^ : J[*j A]yu_ g jUJI j^lj £j£Ji j.jpj t^^-^dlj ti^Liidl U^uL. :vidld! 
I— 5=J» Vj^- <*> Joe L- :^1 ^Ojji jjfo'jjdi iii £jj ji ^kJ l;j -^ c ^ ^ jjdi 

p-SLU C^ diJi, ^j t*-^il1 y fS j^S ^ ^&j i^i '*^JJ f£J* <*~*y **UJl Xas J^j 

SiLj i^ljxJI 4-J^i ^ UIp 0Lj)|I U^ajL jlJUJI U> ^.j-^J! ^Ju jSl ^.xJlj to-^jl JU v ^aiSlj 

U^^ jp 
Lh tibuJI J <.V/JZ ^\J\ J* v (yJI ^j 01 Uujj tcr ^iJ jLX'NIj 5JJLJI ^ v i^)L L^>_ ^ 

.c-jljJIj t^jLaJl jup ilAUJl 4i*i; oJl5 

. jL^NIj 4JDI U^^ <fjAy* ^ ^^ <-&> J~ oS^^Jlj 

^cU, * c c ^ji ^ v yji oM c j^ji jx ^di j^j ^jji j^ t jiiji j^ ^ ^ u 

6U 4^ ^Jblj ^^r^. 1^>^.U U. iJL*i l^^jj ;u 1jJ>J (Ji ^LJI ^Sf jl igUJl ^ ^ jl>-1 
.^j^ j^Ldli t^ J-r l* j^i t«o ill L>I Li J^j fiL> Ixuw, Ij^^iB JU" <Jy ^ ^L li r 1 JU3 Jil 

. L^Ip pLdl ^wv ,s^k* ^jSh id J^ ill jl ^jbJl Ii* ^ JL Ji |g. ^Ji 

. *ui (.Ip -up AijPj^i; jip U^L i-Si cju>I .a* ^Ujf-yi Uj 

\£'j cd^j clJL>w^. I4K ^jSlI Id cd^j caSwUI ^J>^ ui^U ^^r -^^ ^^ J^ bl-^i^ 
toja^, j^ t oJLii V *UI I>.Jlp lij l^lfl ika* 'j^jll NJ JbaJ V cdl5 iiJLUl ^Sl ol» ^lj^ Id 



: 3l>l i~J ylliilj * t Ul 0U2i : ((jjSlI) 



o>i 



U[ ^>')]\ o^j i*Jl l}^. 01 (T) [ C 1 iijU ly^Ll 1- J tUJI S^rj ^ 61 : JiJliJl 

t J -ill ^ JU 6tf IH'4ijL ifl > ia i^-JJI & h\s bij &jk * icipi J jui V- 

» * ^ * *> * 

jj, i4\\y±* j>^i cji^- ft *^i ^ '3^ ^y : J^ ^>: ^>*> 

U> : 0^? ilJ^lj Sf> i>lsll Jj'SfU t cJ^Jl ^i JJ *UI >yrj 'j& h[p ijjjjl y> 

.^j\ dijiiy> £ ^ #' ^ ^ ^ -^^ l ^> ^ 

iUJJj *0y>l SyJll 01 ^ : Jja ^ Slj i f OJI 5— ^^ 'H 'W« JU ^ '*-£» 

. f Oil J£ SjJJll £ J&l <> %■ 
. guJiJlj J&L 0V iJJj 

■^ t\£ y^ 'ji li ei^j t ci^ J^ 4-^' ^^ *5Ph ^ ^ »*p£j ^ 






.I^J-i- (Y) 
.Jp^J^L- (f) 



^ rr 



2&.T J 3>£ii # d^ Sir ih ty fjl: c^ji ^ iSji^ UJL: ;tf ^ ^ * 0& 

: (T) [iJii3!] ^j&i ;^i jib o>; jjiji ^j 5i ^'Sfij . ^L, jaSj ^ 



5^ ijiji ajjjj i^>j .ft* ,^^ /.jUijj c^ui d^u ou ijj t <uiJi iu ,^ 
'<& *^i i4*Ju ^ ^Uj t ^ >i^ ,'"[,] ^iiji j/V jsLw ^ ^ 

. J&1 .^ ijLi- Stf 6^ i<-i; JUL, Jji j^Ij J^ C(4J dUUti lj2\ ^6[ j \yjji.\j -tS 
Ja SsiJi ^ i(^) ju-d jUj ^ ;lji ^-j lii ls * j^i ^ ]>^ii (0) [ ff i5Ji] 

j^Ji ^ £yi j^Ui ft ieiiili ijL JjVij ^3* 4JU-511 ^"iLj *$\ 3JJ ijiaii 
Ja c^ik yj* ijs- £2. ;iiy t ( ^i ;i4j ^1 sis ^t liL; ,j !»i ijjj »u>*. U^ J\ 

^JUJI S--JI :!,>. (Y) 
.tj.JUa- (r) 

c ^t^Jt:1^ (0) 
.^UJI ^^Jl it^ (V) 

. 1> {ja ia2— (A) 
J* OVy ^liJij JjMl Sj^Jl ^ « 6 >l Jl .^Jl .^ J^\ 5JLi Vl ^o (J JJ IJ^jB I^l^l Jli (<\) 

[o] ^iJL jj^Ju ^Ij tiJ'^UJl ^> jU> ^1 ^j col^rj V jjiAytl 

^:U! ^^Jl :t^ (>•) 









jas, n Sji 3*3 lijui (r> [> 3j*] Sli *4-ji »*s p-JJi j£ cJ^Ji ^ ,/> i (T) [l*w»] 

o^Sib c>k fiiJi j^j uiii uj> i^ii. iyj 3j&ji -^J fi cjU ^ ^ 
j^. S3 i'i>\j & ^ 5^ ^uiuiij pUi^ D/ui 3*^ ^Siij ^Siij p>'Sii_, 
^*ji 4,1 Jji j3~ S13 /u y - ^ Si if ^\^\j ( c ) .33*11., ( c ) ^13 ( c ) ^#1 
c^- j/ui iy^Ji Jji ^ o>ji aui j^w % *5lu 5ii o^ c ji>j)L 4,^1., 

3*5 ^ 'o£ ^*i V3 ^ r 3 'C^ 1 ^^ <^" ^ t ^ lJ1 ^ ^ :( ^° 

^ ^ jai N H ^1 p ^L S«3i cily 4 ^-3 & b\s '£ ^1 : C^JlIso 
^ '^.3 ii. 3J3 c^l > JL^ c^-3 Ji ;i ji J* OU O^ ^j Jl ^1 

.^^ij^jbr c (v) [^l>] 

.l^iai- (t) 

.l.yLi- (r) 
C UI >__JI :\ y> (O 

*;! iijl u;l> '^i >ji r 1 ^ jsi u 'V-^ 1 ' l»» o^ ' v-*- 1 ^ 1 y^ t** 1 .^ c=^^ >** ' oU ^ 'f*^ Jt ~- 

V I^L :1 ^ (V) 



.* .> 



» - it . * " 



jl£ i^^JI Uliit ^ > i(j) 0) ^» iUlii sSUJI Si-liiT j\ i\*~Jr fil\j o^'J^\ 

c • ** 

" x ». » o i "' •'"•'' 111''* . *^ e f f • " , ( >5-' «««-^»^-^«' vti • .i.tt\ 

& gpS \^H r^JI oi-l ^ i^lj ^ ol>I! -^j L^L ^.j cUj L4j! 

: Jj'j /*ii lii t ( °'[fUJI >] .SjiaJI ^ ;SU J J&t Sfj t ;jl^. iSij i^> ^'^.j 

i '^.j iQti} >£\ (.uji 5'S ajjji\ zj^.v >j&\ y&j <j&\ >^i. 143 : JJj 

U ^ ;ls 6^ 1 JJ5U ^ 5b '^rb firi ipl^U ( >U Ju. ol>U ^ ^ 55U 

jik- aSi i jiJi ^> ji i*s *i\ ^Siij tkr ,Uwbu **-j iju «vsl> /uik. ;t>uJi i-u-i jt» : ^i^ji ju ( u 

.,»]! Oji JiJL iiLkJI !*ill iJ aic; ^Ui^j t iJL -u-u^iJ Jl ^ ^^Jlj JiiJ SbUJI p-l 

[o] 

[o] . -uStJl a~ A^b ll» , 



( c ) j^ J45 jju^j'^. Si iuiij >;-~uji ^ s^/Sii L~/Sm u^lIil-j j-i^Ji 



ji-1 j£ sijl*-: cJiL Si vi'j^ 1 Jj'j^j '^J^ £UJij '*f4- J| J-* '^J 1 ;** ^jj 

/r^J. U»G r i a ? 3Jj iy&\ Ji- S % **j Wali t'&li jli? |tf t ^iil r l s J 3J iJtfj s£^»'Sll 
14 t [r-] jiij 6l5 U o\ <J Ll&I cUx^ISI 0I3LDI ja Ig&i UJ :(£jlisJI > r i^JD 

tU^JaJwj l-U>li ^yij^Jl S!>Li>3 'J3r" ^r^J i<w?l^-U! Souks' S*J JLai ">U Sib t*5j 
( °[j] v_J-j c3l <J jfe JJ 0^ ^ iL$b *j jiiJl ^. JJ 1^ '(4*^ i 1 -^ 1 5 ^J 
jl e Ui>L JU 1*1 ^ JJaHlj (0) [*ll^ 4-^- ,>] JLii /bly Sl3 itti 1>J Si ^i ciUiJl 

c jN>i eUil ^ii 4 4^11 ( c ) jliJ \j\L&\ ^jLs jl iSjs^JI s l2)l fiiJl jl t[j] pJuJI jJLtf 



i - 



■r* ^^^c/j 









■ dJ^Jl ll^ O) 

i-^ia^ (T) 

Ol^rjJb OW ^'W /^. (J jJ 'or^^l JbJ JL* U^ cuiL" V ^"Ij^lj Ji^'j" ^^ J 15 < r ^ 

.t^JoiM. (0) 

[o] . jlj^JL. j^y JliJIj JjS/l it^jt «%• 4;!^ iJ^ J ^xJ( ^>U(j» :^^l Jl* (1) 



6 «• a St' 



tf&ij ^ ^ j~i jii r£y jLir gu sjitf. j£ i&i ^JL; 61 :(3j'Sio 

• fej ^j Uoi ^J i^jVl l^fjlit ££ >J 1^3 J^ 015 U ty c^i 5j ^L 
jj c^lii^i Oji 015 jl ^>i 0^ c^SU tfy IjJL- ^jdJI oj; 01 :(<jUl i>ill) 



JLp ^-Jlj t-dp jlJI o jr 1 lil UJJ .uu ^i iiL. . J^a ^l JLp jlJi ji^ uui j ^-Ji O) 
oJb ^.1 jL 8-Lo cJlS* j\ U J^JLt n<|U^j» : Ujii i ^^a*^ <ij Jp ^j-iJI ^-4>Jl! <Jdl i*L*j U^Ji ^IliJ! 

JjLil jo U^p j! iih** ^j 'jL^I js* i>" *-^p W*~*J J' 'W** ^r^ *^1 ^** J' «- v ^>«J1 ^U iiii ^yfcj 

dUi j IS" *lj~- to^JJ l^U^J £>« 'u^j-^ 1 ^^ B : ^J '^^ c^ 1 ^.^ V f J^ *- i ^ )1 ^ kJI 

C-ap-j . 4JU- j ^i cJ>Ji ^pJ ISJ J>-^l c-AA>mj ^JUjj iUajl oU>-ij ciU>- ^Js- ****j <*T «q\ Ull ^yj 

* " * 

l^uu J IS" jl iU^I l^JLST cJl^j ijS\j J^U-j <J jl5 ^ U_, i^^l JL5J oJ^lj J>-j aJ jl5 ^J U J*JLi 

iJUljJl JLp Ju,^I ^J ^ jl Ml 4 JU! jj^ lit JjVl ^^Li t jbMjJI jj^ J-^Sfb 5^*JU cc^L^ 
V I^>JI IJUj : JL.1^1 JLp JU . jU)M ^_, /uyi ^^^Jl ^iiJU ^1 i^yJI a4il3 Lfil j\ i\j^ *~~±j 
Sjl^Ij ^^^ ^ jaio. dLJJJ c J53i l> w> ^ J2^xj U5 ^^Jl jSf * f lfc)ll ^o, M -uSl iJ_,Vi ^ Jjl 
aJUj ^Jb-1 OJii jJ UJ Jb-I^l ^i>J! J*JL, ^ ol Ul,1 Up ij, -ul* ^>AiJt f S-)ll j^-i jk*" Ul . U^ 
o_^l 11* JL*i .UaI^J Jlpj *^>ll JLp liiJI jikj «^^ UJ! JU J ^^ J* ^1 : J^e ^ ^! 

f Vlj ii\/\ iij^Jlj 4 < \ < \/^ ^L^ail jJIjl, :>^.j ii^l/1 c-vJ! jUj t mn/T v^ 1 : >^- 

W f\ Jl^JIj i T fc \A/> jJcJij t Y<\^ 



»£p £iai jj4-; v ( %] i^iiiJij c&^i VJ >tj ouljij t 0) yj^i^ Si cjji^Ji 



. £j jj] ^^ji L>\*^\j id&SjLi ij\^cS\j jiiii is*j i l^uJ aiy j£ S5& 



)Jj i^-JllI ii. ^ (j) iji JJ iflii p i^iUi ^ ^li y'j coli^J LiL- i (v) [ c ] • ) , t; ;ili 

tlilsi £ ii>. Sij i^iIji 4-^4-5 J-^'Vu t^Ji ^j gii ji tslui cj^i iji jJu hIla 



.i^Jai. (X) 

(rx/o v :u^....ji jjui ^ ^i>. 

[o] fA <>-j j\ Jy aJj lio ^1 y^Uii JA^S/I J^ ^^Ji jU» I^i^Jl Jli (o) 

j^y^ (i) 

1 y Jai^ (V) 



(oi^t tutiL t* 3 ( 0) (j^Ji ydi) 



, .S m \- I \ * * } .11* i a « 1 S • O ^ . ..*»•■ ''« ^. . 



^3 (f {) jji u^h^ 1 






> >'l «*'' »^ > « « 



^1 e/i cUuj OjU-j ^U ^|i ^j U4>- ^^o" sl^l cJ.£ i^y^JI JU ;iScUl :*Utj 0) 

lil :s^LUt cu^U- :j£Ul ^j :i$&?l ^Ui 4,1* J ^^jl^-jJ\ ^ULH ^1 Jtf, ,s^UJl ^ !«.;,> 

■ fJlOl^g^. 

feU j**j ^ jj ^ <_i^ ^ sJjlS- j! s^iis- jo : d, ;l£)U1 *iy> 
J^aJi Uil^ t (^r) ^ ,14*4)1 ^1 Toa/1 jolJI t Yl/^ jU^>l rUY/^ tij^Ji a-^^ >- 

:<3y ^ p+^L-u 14*^>-j .^UiJlj t( ^-jJlj 

iiji i_Jj >u_Uj j_^ ii — £jij ^ — i^ «; — jijl 

4 jX>- :*UJ S^Ip <Jj 4 J^Jl & JuSl tf l ij^Jlj iSpj^Jlj UXJlj «4i£ll ^j 4>1 i^j! 0j J> a |jj 

. ^Uij - iU^Jl 
to/^ v .'u:... J| ^\ Jfr (T) 
JUj «U.y jsa U^ MjJU i^UJI Uuy JT ci^J UjS.^Ujl-JI jl ^U^Sfl jipj c : J. ^ (r) 
T • Y /\ ,ULJI U^. >^ ^i^Jl Jy-^ JJ U^" ^j ^Jlj 4^JI ^ ^14^ cr? j r^JJij ^| 3j Sl 



> , ' ' - ' -•- ' » 



.•5l3JI lj6U- iiLiiJI 4^j ilfL. J-*i 5u *fjiJI :(^JWD 

• • ~Z ~ ' ' ' \ * ' * * * " 1 ' 

e ilis-.VT ^ cL^ii o^Ji jjss ^Ji M-Jj ^o^y '^ i\p 4 ?^ JI Jl Wj ' <t) ^^j 

. jlj^Jji ^ jJ * ijiUJI ^> fall ^ ^ '"ty^s-J ^-> u^ 5 ^^ -^ y^-j <>-> 
: jl^-y tWLiJl ^ cjtf Olj iij*#l cJuk.1 t ;">L^I J3 cOi Ui-j 

. iUJl jlj ty ,.../« US l«2l : Uijb»t 

[cj iONji JJ iOl^j jlj>l c^J U-ij» I^IJIJU 0) 
o-j ^ >JI <^l^ J^ U4V. t*^ 1 <SsTJ J^J jt» J* ^J^ ^ *jteSj (^^"J D : cf^^ 1 ^ U < r > 

[o] o^y : JJ 1 jl^-j ijus J^i iUJl J4JL5J ^j^-j Jj* : ^1^1 JU ( t) 
i^lilli ^ t IfU juu f 111 14- >s-l : ^1 * il VJI c^Vu^Ib : jUJi 

. JSU3I :<i Jli t^l ^i/OSo* 4iUuJ lT-^'j u^^ 1 f^' > dr* ^ jUJl f- 01 • :^^< ^ 
: JUL jj*^ JU .U^. cJ^i lil lOr^J' urt ^> .y .i^U^-Vlj ^^Jl ^. J>* c^ 1 ^ -SjS** 31 ( ^^ 



j* >i, Ml ^ ^*i3l ^ J^clij . *& 3 ;>: '&■ ^ M j , U>; >i* ill* ^ 1 j, 

aj>-j ^yj i ^JLp J^-l 5jaj>JI 3r^ ^ "^ a*>«JI J^il lij. lilj^JL J>Jj ^=>-j ^yii t>_a<.^aJlj 
p 4 bl>i. i-U p /«^U iL*>- o'j }Ii 4«^2jl J.JLL- \i\ IJLi 4 5^1, iJbl SjJJl J^L- 

* jLjJi -^ii ih ^liiw : Jjj iSJjVi ^fM f jJi c# J^i Si ^Jju /s^iii ^<J\ 

UjiU liiji jjU ^ /U> J&l 5^J 4U>: >Lp LUJI Jjj £ksL .Li-Jill ^ju * JU- 

jl il JiAd I fill (f) 4lii^. L* i^liJI ^Ijl ^ ij^J 4 4_4^lJ| (.U ^ OUU iljlji 

'S/l 1->L io-j Ji* *t|&s4* 6 LJ jl 4^-j JU il^jJb »UJ SaIp Ji I) b\ :H*Jli-l 
il ^ ^ t/ j 1 Si» : (Jbj Up aJUI JL* 4l J^j J^J s£- J£ ij, Mj 44L- jp ^L 



(r) 4.l 



[o] tUul 4JU^Jlj h*S\Jl J^>J j^UU J^a>J 



yj viUi J U^ ^:U*jb^l *j-LjU J*s»« : jUI J JU .j^idlj iUJI ,^i 5ytLt iiilllj .bu. 
s^UJ! ^ ciU Jl :^Wlj .Uuj ^J iJU i^U ^Uij .AJ& J b^ 5aU cJUl oM i^lliJl ^1 jL>-l 

(n/o v .ui ji ,jiJi>j 

(Jp J f Ul iju- jl fill aL sr VJi : JUi ^^^^1 . gg ^J| J) cj^J t ;jujLi iX^ ^U^-l i-5 : cJU 
;>f Ju^ oUL. j^k l+Sj ,UJI ^^j U^ 4^Ji JS J J.UU ^JUJ^j 4 dL*>i 4j^i ^^^j ^Uj 

[o] ^*JI jl cu«Jl ^y ol^Uil ^JpI J[ Uljj tSljii^ 

UY 



ylil ^S> c^kll ^ 151 j t s*UU LtL^I i^l 51. Jil ^!y i^ : jdi i^J|_, 



i^L^u-Nlj ^^Jl f l£J J ^iUl ^Ul lojl^UI ^LS :(lV/\) x Jl J ^UJi ^^1 ^jbJlj 

i^Jl eJLil lil Jtf o* ^L rSjl^Wl^lsS' :(T»\. m/\) ajb ^1_, t (ir*\/"\) ju*4, *(U\)^JbJI 
^^J 1^1 U»Ux^Jl J *L-L ^L Sjl^Ul ^IsS" :(TTo. TT > /\) ^JL^Jlj <(YAV) ^jl^JI cS^UJI *jj 
bj JJ\ J >L- L ^L :SjltUl v l* :Of«o/OM- ^Ij UUA) ^jjJI ,^l_, J^Jo ^-^UJl oh 

wr/O^UJij t (U)^jL^Jl i^a^ji v^ :(yu/\) s? JJ j IjJIj iCiyv) ^_d>Ji t ^Uw c-Jaii 

^ ju** j, Al xp j,> ^ tj^-JLJI Orf >*j" M tfJLuJI ^L lajl^Wl ^li* ^^Jl Sjl^JI ^btf :(wr - 
cj5» :cJl* JL«- cjo iu^- ol jjP t i>Jd» ^ OIj-^p 4^> ^p ti>Jd» ^ J-**** ^ *^l^l o* tj^ 
L :c~Ui iu-Ljj j^l c~o J 4J0^ji i^Ij 4*^J jg| 41 J^j Jl c^>J S^ 5JbJLi i-^ ^UwJ 
^Jl*j&\ <±L) cu*:l : JUii fUoJ>j s*>UJI ^^i- jJ tlfj ^ Li SJbJLi 5^5* i^u^ ^L^-1 JJ !^jI J^-j 
:cJU 4(</ *>J^ :Jtf ^dUi^^y. :cJl* tljS ^JUjli :Jtf .dJUi^^y. :cJU .^jJI v^aJu ty 
: JUi tpJUl cjli L*Ap ojjj 01* i^SlI o- cULp 1^1 jJii cJLi L^l je^L il^L : JUi t UJ ~;1 LJI 

JJ JX>\ C«j1j lil ^jXp- Jl^IpI *j t^ill JlP J JLw» jl ^Ljl t- j^^va-^i jlkJLJI C^LaS'j ^- 'Lai'j oJla LJi 

^jLoli ^iJii'j cii^>- dUS 01* ^^ L^Ljj aj j,yLpj U^J jl iiJ ^yLpj lujl JUi ob^-lj o^ 

^JiJI ^»" 0t Jp c-jy Olj i^^j a^-^ ^^ ^^d ^J t#-l—jJl ur V«: L5 ^i JS" J 

* - 

^^J^u; pj t^u^Ji iJ^Jj ^j^Jl ^j>-^ ^* '^^-^ j-^Jij ^Jl C >U: |J t^L^ui ^x*Jl J>*^j 

• ^^ J^ ^J^" 01 ^_^J J-^J ,J«J^ ^-i& Off^J >^' f 0s^-=«J J^^ ^"^aJl Jjj Jj**^Jj 

• * J! Oi^ 1 v^' ^j» : IB *l Jj-j J^j 
«>• <^» ^ 4 J! c>-y , ^ , v^'l lij * :il ^ ^^ : *J U J^ oi ] o> tC -i^ oi -j^^ 6 bj) : ^ b ji' J 1 * 

: J^5j »u*-1 o^^,j : Jl* . .Lwailj c^U ^ j^*p 0l5"j) :^jIj y\ JU .(ai«^- »^ <Ajc»- t^ ^Jl Jy 

. (^ ^ ^^ J J^ ^1 iioj^ 
4 j— >■ ^i^>- : JU* <^p _ tjpU«Jl ^^j - Jj^L— I ^ -u>** oJL-j) (r^>w» j—p- £~t±*- li>) : ^ JL^sJl JU 
v-JU* ^1 ^ J^ap ^ ju*u* ^ ajj! x^j) : p5LJl Jlij , (r^>w ,j— >■ £~>±>- j> J^?- ^ ju*-1 Jli tiiUj 

. (UjS'i ^ i. Jufcl^i <3 ^ «u Lu^ ^ L^l ^ i,ljj p-a^lj i J^y ^J 1 ^' J^ 
^ «uSf 6>r ^Jl ^^j^y j-aXp ^. M iu^ ^,J^ :«jj^ ^1 Jlij :(N"\r />) .y^bJl J JaiUJI JU" 

oL) :(rr^/o jdi y^>>Ji j JUi jl^^i ^i <juuj a^j*. *iy ju i^*^! jjj ^j^ ^i iijj 

^j.-^lj tj^ jjl 4>u>w^j '*ii-i>- ^jU^Ji t >~ > "J t*ijJb»j Jjj^i**j IjJl^ t^-u^Jlj tJL— lj tJUj>-l 
^U J ^1 t/ij ^J^>l II* v ^ju-Ij (nr/U s^^Jdls J L5 Ju«J( JJ.> oil V^"j *(^ U5 

.(oL-1 JipJj .o^y) cpoU X-4il itun^tfl! />) JJUJI» J 
J! ^1 £fr* j^i r^l - 8 »>l Jl ojj^j C J ^j obLJI ^JLpI J! aj d ^1 J Uj J : >^l JU ( \ ) 

[o] . oij-^j cr 1 Jl v" ^ > bUiJ1 - , ^^ j 






> * > 



Ob laljUl & liaUJl f $ LiUai Siyjl olj ty .sJ^Ul SatuUl idul^Jl Uuiiao 

i^aif p *k£i 's^i £j J>£ Li* s.UJl f d ^ ofj oi I A* >J o*ji <J t ^j«U 
^1 ^ jiu^i c^il (T) [^I] :^-_, ^ t ( f ) s^LJJ j&Ji : ^ ^ °\i^t 

\+j^ jUl ^1)1 ^ t ^i_, ^J ^ f5j| jil p ol^ Llrf. olj Slav :<3#l) 

: j4-jl iiSC* >ia LiUl fL; ^ litljj LJ, t sSUJI f LJ ^ iUJtf 

. Su Sl^ iU- 6^ lUjJ £, 4 &y j.i lijiL, Olf jj, : iJWij 

. ol^-j <J tU*ljj Ui jl iSjUJI f ife slaslUl 1^3 

J^ J fe^' Jl V4> lA> ">«&! ^j Mjj tjJi 5^1 o_j Jj| :(j/S/l) 



.J.^Ja- (Y) 

.t^-Ja- (r) 

■ I^J«i- (0) 

• i,yJii- (1) 



Ul 






XL. i ^Z jl 1*0* p c^aJI f l> JLa^ igiiij ^ ^r ^ 01 L^ijJL :(£|<JI) 

iu^ ^ i*>>< >I* SL (0) [Ji] i^ii^Tj /u>. ^ L>u ^11 r i> jui^n ilji >^ 

j cUoii joi ul* J^JI jV t^J- l«& H, ^ t ^l l^, ^ ^ ^tu) ^ 



l^ao- 



- > 




Jj-i»**j 4j j 



^ ajj ^ i^i 35 jii f jdi ^ijsjT 01 j cii* >) ui »ki lu; ji (Lwi awo 




^ ^±_ >jJi\ f ^ij c^.^Jij ^liii jual Ji JUfj U_£ 10 jl. U- .>T ^ lh 



0):!^ O) 

.1 ,>..!«- (Y) 

U-L : t ,>. or) 

>:',>• (0) 

Jii L4JI iy M :Ui o^i i-oyrj >>UiJlj n*-j l-i* «£y*il ,yuU (_*« M olyUJI »Uuj» : ^«»ljll Jl» (1) 

SyS Lw. Jy'loJI ciUI Jl Jy N L^l J* ^yl. .yc^l .JLA li_iJI J 5jyK^ L#J">f» : *Jyl Jl l+il : JJ 

JJ ^S/l jlaJl Jl jy 1 ! SyljJI JiUI JJ >J\ Jp Lyt .jjj O^-y. ^jj)\j lv .US3l s_^U L^.ljy 

.l,>.u. (v) 

. J. ,>. J-- (A) 

Mo 



* » 






; i.,1; l/Sl c /J- ^ jflll Jjl ji ^Wlj bill SlliJU c^l Jjl ^ ii^ </ 
/Li- ^ ^ H .Li* ^ y ^ ilSs ^ ^ >-- ^J ^ ^>H :<t>> 

6u t oil* j V?i all s^t ^ Jl ^ > c dJ^u-t jy * ^-yJi lii JU o*Ji ji lyj p 

. sills' l^l : JJ JJi ^i *>* ^ : ^ 



* - ' J J 












(O- 



•«. .. .J , . .. i .• 






.Jp^Jm- (t) 

.j^^i^ (r) 



(l\/\) v Jbcu> Jl ,JiJ»>i 



U..1 



•- -*- • 



• ^^ o> ; ob ' J41j;>: fUJ >i* iliSJl SJuJl <> ^1 jii ^ ol : C^liJlj) 



s. > tf 



. UC*. JU\ > cj.>. LL^j jo* ^*^JI SIS' >) J, cciJLJi Ljii; N : Jjj 
jilj t jjj U*Ui c^.^ipj L-U >L"^ t Lu J^J cJlf ol> c(oili*iJl : j/Vl) 

> £ 



J^ l^k>j ty iUl J^i ^Ui c JjJJLs: »L&Tj /il3, l£ c jJI ^ dJl5j t JL&I £ fjdl 



^ . *■ 



.^llfrl^N ijjj 



* s> * 



^ abjl oi o^J ^l^UJI f#l jL-y 4eL£JI aj ^ ^1 ^ 4^J : jj_, 



* » 



U4- i Jiii \J£*j iclij 4C-.U. /"^jUI r yi ^ eliJI olj Ity iCsuLUl :1j&I) 

fy 4iLJj f>. I5t \£y> p cUu^l l^lf jfj'4 JjUi fjdl i,U- li^ 4>ii L^ Jl J&l Olj 

. Sils*Jt j^ ,i SiUl^ ' L^ ^ eLiJl oljl* cULpI 
lu, ^.i^All jii 5l> t Lw L.a 'U^j cL?y U L>. ^ ^1 ^ t (5j^Jl :ULt3l) 

oljiJ Sj^l iaiU ^|i c^l)l ^^ ^ ;^JJ|_, ^IjUl 4ISUJ 5*siT 1^ lilj 4j-ili]l 4)>" 



■^P 



Jio^j ujil Si iji ,> L^ijii- uj^ u^ ^ 5i j^oj ^ ,ia ^ u ii ^^aui j> : J^ 



uv 



O) 



<>liij| ^ ^liJI otlJl 



ilj ty o^l J£ <J Je^Jlj (3) Sb»J ililj tU>. S^j 5&1j ^>- ijt- #& 

Jv-'cjtf >u .*. iLii t ua1 ty c^i ji.1 (T) [ C ] ^1 fj\ fr us pSi^Ji ja 
Ui\>3i ^ ( °^ i-u ^ J^ ^ ' cr) ' L - u ^'^ ^-^ '^ ^ ^ 

•" . 1 > ^ - .» . 



,ojJ, lil :U+J »UJI -L* ~ Lpcij JyJI *> :1jJl o_ii j-u~ :iiUI J-il J bjS\ ^X ;>U-JI 0) 

^ OjJl ^ *^ ^^ ^ ^ JUiJ -^ r^ ^^ ^ '^ */ ^ "°' NjJl ^ 
^yjl jU >i . jLU J>j ^Ijii 5iU Nl <J Jii ^j yLi ,> ^j iJ-UJlj *ti3l^lj i^sUJI 

.iu/t ^^uji^v *(tx)^ c fkjf^Ao/r c uji t ru/r ^>ji cio.r/n 

.5^1 Cup £jUJ1 flil :<:L v^UJI o^ 
. Uj- jrtJ r us Ji u^.j iSjUl c a* jl o-^i WMj »^j £. f>-3M ^j5 r : ^ ^^ ^ 

J.^i^ (Y) 

dJJb o.Uil jl^r Lj^l J! L^t c^Ui c^^pj L— fc ^j *L^t j^nJ cJU? ^i» :^gi JU (T) 

[o] L.U f jJI olj UJ J* 4 JlL-Jl J ±>s^. ^ 

[o].aL-JI ij^ iiUS OVS" i^tp <-^ ^^ J.3* caJjj! :^l> JU (i) 

.i^^i^ (0) 

ob ^^' a- UL: N UU cjUJ U* UlJU^ji :^Ji>^ «>* Jl s^jll ci-J»j» :^\J\ JU (1) 



. ^.UJI f dS «!! : JJ, 



* ». .» 



. -L>-lj ^.LiJVL) tjL-LLi tUjj ^^ JjVl ^SUJ Jl : JJj 

jji J* j^jS/I jJu ^Ll J^J s r * cSlL. o-uj^l ^ l^-al* Jl S> /i a tuJl : ( JjSl\) 
p t ljl r \JSUj t iL o_^j ti^U cJ,U >J I4JI t'feU I4J c-ij V ^lilll ^Ipj coIju-JIT 
. Jy J* i ^J Jl l>- dJ^I \i[ liijclUl : (JJliJO . aJ LuJl >*^ Si iiy Ui t L-.S/I sic 

•#^ >:*~J Jb 



1^ CtUj U4A jilll jl Si j~Jjl i>i ^ o^Jl JL&- IfUA* iSji^Jl :(iJl*Jl) 



>li il^- o^ a) [^j] ijjilSlI J JftUJl Si* leLilJl JU poll ^i lil, : <J>) 

io-j J* *< c ) >^ >j c^i ^ r*J *£j & *u*& '^ ^ >& r '' u >- 

. 5-U UJl el^ll & : wADl J}i J& i^li; % : &S j^ 4 J* LIS ^ - jud 

> j» to iui j g\j\ pin 51 ^ ;Ip Lu JifoJi >• ^ coj'j iii> ^ d*j : 'u^ 



— - ^ 

[d] *lJj~aJ 0\ cJU? oLlfJl oUJl JJ i^JI ^..rtTa; ,, tin oil J*>U?jj 4 JUaJ! 

(r) 



Jill »>.i j** > ^ ^ 'JbSlj ^ J^ '#*» ^ '<^ a 55' ^J <> &Sll> 



[^jlfcJl] ^Sl JUj ,hJ e t :^1 ^ -V ijdl] (^ ^-j) Jl~- A JU -^ ^ ^ "^' < Y > 

Aiv/r ^j^uji ^j> t rrv t m/T iijji ^ij; <m\ cra> A : vy Ji oU :^. 

. ,,l- ,;,»,: LiiiJl i j-jScJL Usii JUilj Jlyt : X-Jlljl .iipj 

^J15 ^Jlj ojb 3^ cJl5 ^Jlj , f 3l S^li cJl^ ^JJI Ol :^I>J «^—Jl C ^ 8 ^ 5^ ^ 

^0* 






v i>^i j{j\y*i\ Isj i&j t Ji. ^i ^ Jt jLiNi vii^ ;Il uj jj'Sii j u-Aiji 

(j) ^-U ^ 5-liU Olilj s_A> cij yj>Jl i~ ^ IH ij^i JUj t J^i ^ .jaIj, 



• C-sJl J o> IJL*Jj UU U jL^N ;i jl^II c-Ui cjl^JL coli^. :'<JU_, .oli. £U ic-il^Jl 0) 

•^^ : j^i(^J tC-Jlj^ ijjij 

i.jsij oLjNI Sl^ : l y^h\ (Y) 

J^( C ):1^ (r) 
.t^Ja- (o) 

J-. ^j ijiiji v u [jis] ^ »lu)i J^j lf iuiji ^i ^ V>J | jLij t jj. ^ ^ ^ ^ 
v> r lU ^>- r 3 J ^' >"" v>J< J-* r ^* ^ J* <> ils o=- >Ji J^ r * 1l t-Vl ^ji 

[J11J j. ,US/I oJj ll»] i^. L : JUi oJdl r ' >L-{ j^ j^i J^ ^ cJJUl ^JJ ^i ^ ,LUI 
J ^UL tail t ^ UliJI ;^JI ^ ^| j. y J ^ ltij \n ^ J .j-^, j _ aU)1 . j^ ^j, 

■jiiSii ^u. c ^» j ^uyij u^r/u ^ujij ,(ud ^i-jjij ,<nr> aj b ^1 ^^1 ^.a^jij 

^UJ! j, j^J xs. j,> ^ (nt/U ^ifcJlj .(TOA/U ^jlaJlj t (VA) .jjUJl ^ij t (AV/U 

• (^^^ j-*-) ■ S j-»jsll Jtij 
V ' L ->^ -^ **<>■ LJi'j "J^ o^ 1 *~->-> '^JJI <iiljJ "1^-jA, ,Jj ob-yi j^ :^UJ| JUj 

> > 



Hjju Jlij t juJ v (Jfi \1a (^>JI ^ ^^1 jlpj) :<n\/1) <VJ\ -r^>" J >sky J« u& 
:«jl^JI» ^1 Jup ^1 Jlij 410*^1 J i~> ^ ^ jil oljjj :i f L)lli ^ : Jli 0U- jAj t J-~ 

4^-^I Jij tr uju ojj^r^ r^ c]jJJ t4j ^ J ^ f^ ,1a ^^ <*' ^-^ <■/ ^ Ul ^ r^" •**■> 

^ ^^mJI o* Lift **jAj ioM* cjjjUJi ^ «>^l V- O* tS ^r" i/j ai*j <tfjj^ 0* djjfl ±» 
f JLp ^ r UJi S^ ^1 dSj ^JtJ! Jli t*y** ^-U ^ o* i«J ^ 'f^- ^,1 ^-^ ^ £JU ^ ^p 

Vi • - 

^.jbJl iS^Uil c~il^ ^ ,l> L. uL :«UJI ^LS : < YAr - YA ^ /^ i^-r^ *(^ A 1 ) -^ *r>-' 
:«UJl ljLS :OfoV/\) jj«i jUlj 4^-Jl cJj >l ^ :s^UJ1 ^Is* :(Too/\) ^UJIj i(^0 

J* J^ j^ or- ^ ajJI J 1 -** t4jUAi r* : JUi ^ ajJI "^ r 5 c or^ J, ^ M J o^ ^ J-** tAj ^ r 5 

tC-Jlj^Jl ,> ^ g-^1 - tijl^J^ ^ - *^~ J^j) '(ji^- O* t0L ^ c^ V^J ^-^ J^ 4 ^i s^ 1 

lift) : jlkiil ^1 JUj c(TTT/\) ^^1 Jtfj ^^JJI *Siljj '(j>4^ Cr^ 9 ^i^ llfc ) : r 5UJl JU J 
pip U -\jJ$\ a**—* dUi JuLli (J ^.U-j tdUJL 4?Jb- o- /i- (J ^l^r o^ t^L-^ tijf* ol ^^i ^• J ^ t 

OjC. jl -UJI JU«1 ^ tJ U> > J^^Ji IJ^j) :JUi (TTr/\) ' H \J\ ^^b J U^ j^Jl JJ. ^i -ui^j 

^t : JU m At Jj^-j ^p : JUi •^l. J d1 jl-i ^ U^ <| ^1 f « o- 1Ijft ^ ^^ C" ^ : ^ 

. ii^>JL>Jl JSs Jij?>- 

> or 



>Di Si /.;>> >iUji j.uji^i piL jii; ^i dJ^ t0 ) >i)i ^ ji ji^ji 

. .a^; >Slij t £idi ju 

JS oi>Jl i^j J oLi > c( c ) Ui> ijrj cJ^Jl ( c ) Jjl ISUJI L* f.^li> 

j&i MSI ^ J coJ^Ji ^ pUJi J^ £> ^ >U A c^>!i ^i Jfc ^ teb M, 
sLiij fti* ( c )^i oi^UJi j^ -j t ( c ) ;gj ^,Uji j£ji j^ ^ilii ^ t <"^ 

ci^Ji ^ iiSu c^_, ty .u>j jij^l Sj£^3 ^. CJ3J1 d^ 4it ^ ^> 

Ji^li* :JiiL(r^/\) v |a H Jl J .<\^t/O r SUJi J UYoa/O t> J« JjJIj .(YAA/U^jUJl*^.! 

. J^Sfl d*i»Jl ^ . . . _^ij| £& j^ Cr- J| JL.J ^ r sUJL i ^u 

. ^ill *ailjj t( 0— J.^ JU 2-^. : pSUJl JUj 

.<rir/o s ^ te iij .(w/Ofiuiij .(Yov/o^jUiij .<n»4ji*j«'*f>t 

.(aa/u ijuS/i ju. c ^ii yi ^uuij t (r« /r) ju*-1 o->1 

.J.,yJa- O) 
.J»^i^ (Y) 

• J.,yJa- (T) 
■ c V bS3l ^ jlfcl IK, i^t «« ,b1 ^ ^ 4C j^| ^ -^j, ^ ^ ^ ^ ^ jD .^y, Ju (0 



• g^J *£ ^^ J> i^r% Sj^l JJ j* t^-UL 0-fcH 4.P J* jaliJIj uSU^j ^ 



J . 



jixiJI OSJ ^i chilli J^ail 



-1 sftj i+Jj c^Jij ^,^4^1^ ii2Jij j_^Ji5 ;ui)i iiJ l. jiiJi jiij 



u, ^i)i (r) [p] i«ijt jij ^jii ^i ^ * (T) [J r ] V±& A fe* i0>[ ^ ] ^ ^ 

k i: n ^ (o) [j^ji] ji t ( °[ cr ] f>: : jy j^ ^ ^ ?^3i * f>; * fjt 
.i*j ^ >ji f jjs >>: fi ^ ^iii ^ ^i j^. j~ k*4 & ^j pi •*& 

sai ^i Aij te liJlj ^>JI ^ tfjjli ^j jN^i <J t >iJl }l ^i)l ill. j \zj*\ 
ail j£ i^ill ^ gi^ll aJu Ui4Jl iljil 6^ ™\.(j f c )] jiUJI f>. ^j <*\&M\ 



J>'^\ ^£3^ -ZJj 4 i*i)l *fcl ^ £111 6r^l § >1 li^J * J^-SJ 



J £ > « , o^ > S > 



^ 



JlT U jlai. cJ>JI ^ >ai aij tt »Ji l> Ity t cJ3 



CO 



b] fji * t >^3i iiij caL:>)i s^ ^ ci>ji ^ iu: ^j u f>: s :jjj 



J -v 

j>^" 



-'O-'^-' ' 9 - .of tf 



[o] »l»t J5^l jl :U^io^l jl^y ML> k-UJ J5^!U ti«^j 

.I^Ja- (Y) 

.tj.Jo- (r) 

j^j^ (0 

.i^ii- (1) 

.J.^Ja- (v) 

.i Jj. Jai— (A) 



* a 



9 






at 

^jiJl jl^it cJjj i^Uji J^j; il Ji tijii-id dJ55 ttr liJi >> £% -,' j t ^i 
^ ( f c ) sULiiMT ^ t ( c ) ^iljjl ^3 [(_, c )] o^iil &J, t [( c )] : #&\ .J^j 



f Ji ^1 lT-^ Jjy u?>- J^iJl CiJa: S*iJl ^^^4.1 J^j ji S^y> J ^ juu- J j, x^ 

cjlfJl ^aJ ^ycJI Si! oUj^l ^ ^ ^ 4 oti ^tj ^aiJI 0^ J iljj ^ .Li. ^j (to^JI 
;U^JI rji jl^J! ^n: s^Uil ^L :s^Uil ^US" :(W» m/1) i f Sl» J ^li)\ 4^>t) viuJuJl 

-A.I. ^Uj 4*1 ^UJI jfi JZj aj^j La*. *J /ij ibUL U^s- uLjjuJl £** 



J oSUJ15 tj^l j£4 & *oSl*Jl iiuA'ja\ J* j J ;*ill }& $ :<J>> 



. f li*Jl 



A i «iii -; i- O). 



J^uaa asStf 4^j / W pljVl ^ r^itlil oOJI 



f IjJLi W ^> ^^ c/ <l*'5" ^' <^ *&* b^ 3^3 ^ */ : ^ 



u i^Jl J t (\»Ar) ^„j^JI iJljjJl JJ i**>Jl ^ s^^Jl ^L :s*>L*Jl ^bS" :<lor/\) *jb ^1 o->l 

tSjki ^1 ^ JJUJ! J ^ 1 Jul*** Ji> j- jlfJI * Jh& ****Jl f ji sS^oJI ^ :i ***J | v 1 ^ :0 Vf/r) 

«i*«>JI f jj Nl f jj J£ j^-J r ^r jV 4***JI f ji N! jl*Jl ^i-^ j^L* jl •/ d* |g ^1 ^ 

.(«iU5 Li jL (J JJiJi ^t 1 J- r I!*) : ijb y ] Jli 

^ oLL ^ 4)1 jlp ^p J^J! ^jjl ^J ;j> oU- ^ ^Ul ^jj «<£•» '^' J UiJ >jjj* :^\J\ Jli 0) 
.JU* UJ ^ * ki ^fiJl r t ^ |A Jj ji Jfi Jlp ^ Li : Jli gj 4l J^j j! ^k. ^1 ^~r 

fljl^* jl JJ ^ ,Li JpL ^1 J^j c4JI II4* 

t W0 ^_j^ .s^UJl c-JI^. ^ JjSl ^Ui is^UJI *-*U* :(©A . oV/\) ^LiJl o->1 ^jlJIj 
: <^l) dL-UJI .^US :(m/T) ijb^lj tviL-LJl ^t* :<**A/\) ^LJlj i(A» /t) juJj c(\VY 

j5 ^ »ji>ji o*y ^ :^>Ji ^ :0W7°> cA^b <(^ A > ^.^ *J>i <>J cr^' -^ 

jbu J(>U s^LJl ^L :^>J( dJL-L- ^l^ :(U1/T) tjUSlI ^U* jy^B ,y cijl>^ l J ^il) ^j 

.(^rv)^j^ tc-Jt^Ji^L :^>JI ^L5 :<m/T) jJJ J ,jJ b t-r ^JI Jbyj j^aJl 
J^ ^!j Oji^- 1T1) jL^ ^tj (UAO ^j (Tir/Y) U,> ^ij (olO ^j (TTo/O ^x^Jl^ 

oJj^p^ tiijUi ^ :*ii— u-Ji v 1 ^ :(v-/t) ^jUJij (nWt) .^ij (vni) ^j (n»/>r) 

-U j^k- ^ ^j^ tf dLL ^ Jul J-P ^ jjijJl ^1 JP 4^jP fr oUl~> Ji> ^ To*>UiJl 

oljj jij ^>w j>->- ^J^- : i£i+jd\ Jli j ^-^1 ***'jj 8 ^r>«d (J j c- 1 —- -^^ cr^ C?y* : (^^' J^J 

<j^ (jib ***>- ^^ *>»>*^J 
( U * /o) ^^Jlj (AT /t) juJ ^>1 oLL ^1 ^ ^ J ^1 J,> y»j ^jdl aJI jLi! ^JJI J^^Ij 

-*ejs3« J tf &sr oi\ 3i> a* <"A0 ^ ^>- o«Ij < Ai /» ^-b «' • O ^"j (^ /•> i50j« 



><U 



a5u cL ^ ^lllii ^ .o^ii g-J Sfj t ol>- Vj *fjf i^ t^Jiiii ^j t ji>i Sj5c *l!ji 

*i j^ J ^ ^W- ^ ■ x — Oi lt^ cs Aj** Jr ^^ Cf J*> «ji Al j-p W ^isJl j,> ^ i^ 

4)i ^J j^Auwi; jL-JIj ju*4j UB ~ lr > p orv_ ^n/o hli*i j ^ap ^i .jll-T jJj 

■J-^j^'o* ^W-j yu^.l Jli :(TVi_ 

^ 4il jl* ,JL- ^ ju. Ji> ^ LluJbJI ^i>[ u (YVU) (J j (YYl/i) o^>w» J l*jy>. ^1 JUj 

^1 o^S ^-^ilj jj ^' ^ jj*L>~. ^Lw ^ dL:I Ul : aj jj ^1 j^p jjhl^. j^p s^p J_^ j^j^ ^ j^j^ 

^ka^j ^ywi ^L-.^ i/fcJIj ,>ki jUJIj ^UiJl eljj :(^*\/U . .^1 j^J! I^^Ub J jiLJI 

: JU: 4bl JUj .jju«JI ^^ ^Vl ^jj a*^\ cJj ^Ul ^LpI lil :Ub!j biU oil oij c^iJ^I 

. S->UJ1 JJ Ijjj^ ^1 I^Jlp 0j ^^ lil L. 
U*\/^ k^^^Jl ^^-Ull ^y t0 ^ /^ V^ 31 ^ ^V/^° :<^JI v-V : >^- 

^jSSCJl oJj Jj»tJb if^UjAJ Jup^i ti^j^x^ oU :-uL iuoLtJI oy^j 



>* . ,:' 



jlil *, (r) t c ] ^lifc U^ >JI Jliill >l }Jj *5Jb.lj 3^5 ^ 4 ^£j| cJj J^ 

fLaJlj t ^4!i 3*, c^i J£ pJJi diii ^ (0) [ c ] 4-J&I fe »*j jA <C } G^J 

>ii 4 i>i dli^l oUJ5 ^ 4-jJJIj SjS gfa\ J o>^JI ^jj ijiall ^ .ji, ( cf ) D^. 
1 jLJ> O^^ii *'•> j& ^ & '^jii ^ </ ijSill D> ot> ii* &* Si i«-i£ 



. oSu aJ T«lUS ^llJI aU-Sl jij 



.Ij-Ja- (T) 

I4J Jy oUJ ,>ii (Jidl li* «0i>. Vj pA iJUl ^ Jljit a* i^j>JI JaUJI S^L. ^j' : ^1^1 JU (r) 
^ (j/ij <.5=SU1J i.li>l uUi-l JU Jjiii. iiSJI jSa i*LJI ^U*- ^ ./i U* L.UJ Nj JliT N d 
Jt. iJ^-jJU ^ Jj^JU ^L_Jlj >U 'Mjj i jit <« jji^i r y ^Uirl J»t Jl klJbJl ijljit a^J jliS/l 

C ):t^ (0) 

.Ij-Ja- (1) 

[o] .jJ> JJj » JuSl- Lh~, £*•!( : JJ «*i* Sla* ^Jj» : ^gi JU (V) 

Cf ):t^ (A) 

^0A 



t ji^Ji 5% aisMi oijj 4 f u>i >L l£ oii>i dii, t j4lL ^ii cijjLii 5^ /^i # 

0)r> i-i i.i l 



[fi*l Jtlj] 



(T) 






1 (Dr. 



.^^[jtfjl] <J^lj 



v ?..... . " >. ...-?. ..-^ .> . . >. .? 



&$\ °ih ^ u) [( c )] sjiis- ;*>u Sij c^i ^^ij iiii i* jjikj :uii 4 ( c ) ^iii Sij 

LSI., jJaJl >UI ^ lM 3>^ 'J^> ^' 'u*Al* iuJ, J 'jO^ ^ *J^< J* 

^ * * s s s 

[o] .L4*/JJI 

.1,yJJ- (T) 

Lr iJi; : Jjyi ^ :lUlj .<4>-^ ilSU- ty :Up JJIj ..liU- W i;^! i^l Jjli ^ siy-L :'<LaJl (r) 

.-lLUJj I4JL.UL J^JI SN **Li <MJ! c~— :^j^l Jli .^oJI 



. a y^ : (jgl 






-^*-t 



J^S., Jl 1,J i .. • iUL ••*' '' 



j 3 " y s^» JJ J * o -^s— * l t : "' J f 1 ^ " 

.I^ju- (0 

.1,>.Jm- (0) 

.i,^^ (1) 



^o<\ 



. ( _,) f «^Ji Sip iy^vl 4^: : jJj 






■* > ' ■* ** 



(_,)'^t oi> y Dtf Op ifc*5" ^ o&* (r) [( C )l i^iJl j^_, o^l, gS'Jl VJ J 



. r O!l jU J\jUi SljV'tyjjSlI ;i* 



'<£ *!•- 



. <k jjjjl i^>. ai ij^Ajj 









* J 



h 0) fc ^ 0) ;># >»s ***> ^ ^>^ M- ^ Ws >J w J^ 

*cr4? Jfr&>& ^lU> P^ 1> '«&^» cAm, t4l iUJb &&\ <•*'•$ 

j^jl (Jfcll i^i «.ju uUJl atf Ul Nl s-^j V JJj <Jy Jl XU1I j^ IfUJI Jl>l >, Mj» :^yi JU (T) 
[o] ^_J lil f ^3l x* JUu.Nl ^^j yUkJIj 4 -.:>UJl C'^j JVt-Nl «r« ^ J J! ^-* IIJI ^' 
U, uUjJI ^oi jlp ,^^-^1 iib^ «jl+^> ^oi ub 1 0U_pi Jit 01 Jk i-UI C U^ Otf 0b» : ^1^1 J« (?) 

[o] J^LiJl Jiv. V *i1 »>J -^rji ^JJ'j i^lsSJI l-9-U* *i a>- 

ob :1 ^ (o) 

^lUiliytt yUiJIj igji-Jl J^l ^> *^j l-i* «^^1 ••!» ,/ '^ -»*t> ' Jj >--' cfj"' ^^ J s u ( ^ 

[o] f Li!l iJU ^ US' i yu l J, i«:Uj J>i o+idJ o*i M J JjLl 

.J.^10- (V) 






^4 \j t$bii &l UjU u:,. bk. ui^a ili J5.U11 ^Vij t 0) lu!ii 55 jj** Si ai^vT 



JJ> iidll &l (J^; 4^ N :LdS ty ty liuill 5ijL t Sls 6^ tjlaVli J*l^!l > JT *2\ 1st 

. J^i^S/1 *J_£i Jj4 <iUi ^** ' jr^ <V 

Jjij rt&j> &'j 6 Ua« > ^i^vL ty iij^Ji ^ $ /iLAJi^- 6^ ^>ji ji-i 

^3lj tyljJJI ^k; ^ jli^ j'Vji osLai ^ ty^ill Jp ilJi JU jai i^ ii;^ ci^; 

** ^ •• 

-.J** .ollJI ^ j^j .*HUl IJu* f> Jl :Jli ;j,>JI : c.L tf Jl :>Vi ^jJlj tr *>-j >Jll J*! 

•jLiidl <J j^^ V ^l^rVl Jl^ j^UJIjB : ^i^j! Jli (Y) 



(r) [^jJOl] SijI (T) [ t 3ip] ^j '<^~ c^ jJj ^^ °V ^ ^ </ ] ^ 1 2^ 






' ^* .**. '?. 



\y~± jiii i^Ujij 




^j k~) ojliudij i^^jij aw aip jiaip^fij tp^*jij t^uaJij to^i^Jij ^^r 3 ^ 1 

U, ,^L >f £jSll .iij tD J)ill ai-l j£ c^| 4Hil ^ jSfl Jp, JjSlI 4HJ1 

o^L, 4;5uji otU jjLJi ^ jiAj vL^ i<u %> &ji £*3, i^sST (ij'Vi ^511) 



^1 ^ Jii jjj «^_, o^ji ^ c j^ ii c^i jjil ^>j( ss jk 3J5 t ^>ji 

>isj ^ jj 6b ' (<0 JK *p*5* ^«^ji yi iL lijj «*'<# JjlSji g &3 r&\ 

[o] jljii UjJ> aii jt ji«i*JU ^Jji : .yoljJI Jli ) 

.\&1*- (Y) 

.i^ii- (r) 

.I,yJu- (0 

.i^ii- (0) 

.Jp^ju- (n) 

oy&V itf, cJtf jl l^Slj ±> Jr i}\ J\~S t> UJI ^ J) IfcUwuJ ^yrji «vi1 J»jyDU» :^I^Jl JU (V) 

[o] OUjMl ^ \+j^ bjjA\j JJLiy ,s>l IJ Jl 

[o] iL^ JL* U_^i J j <j+J\ iy^ V L i obbj « Uj^i jUl tiuj ,yUSlj» : ^Ul JU (A) 

Jl JLm^I O^i ^ JL^iJl (M.J^IJ :Jl* jUj •jj^JI >-! Jl jJUJIj JwxiU UiJLL- ^^,1 : ^^ J^ (^) 

MY 



te «J ^ '<ft ( ° *[^tt*i > ™*<y^ ^ ^ jL ">[« f>i«3 



ill 



/»* (°X> 



« £ 



> <*i J\ 9^\j ~<l?j& >5^> vw >3 4^4ji j\ tifti <^L 01 g« fc* -5 



.^jJJ\j lilll ^ J jft t (j) J, Su iji^t 41 :<Jli 



.* > 



* - 



. g^lj ^3£JL ctfy :JJj 

lis iijt 4_,oJi3 tiiiii ^ v >i +j\ ( c ) a^, Vj <&£>- iijb ijj-uui isi 

^.i', /iiUJ ;i* 'Jl. .^r-) JJ.J t.'jSJI .Jb- .'Jl -Jill ~ *i' «i>. 6* 1»*S -icJI 









.* 



. (r)Jy ^ ir^-* e^j i^' <i>*-i <i^ij ^^ ^ J .^'' fc-iljtl (jSL>J jl ^J^j 



L . *> -^ 






[o] ./Jdl J! <J»jHj ^M ^a*« ^ :I^j i\+js*j *^\ «J^l Ose-J> ^ ^ ^^b « ^Uw^bU 



[o] JU;j JLiP J^L jt ,>-jnM| 615j 



ob :\& 


(>> 


. J9 ^jA ]oJUm 


(T) 


£J>^ :, 0- 


(r) 


^J^ 1 f JW ^J : ' 4>* 


(0 


uJ^I :1a- 


(o) 


j U> i^j^^hjj jlap <1 j^-J «uS/» : ty^ijJi J I* 


(n) 



mt 



. >j°X^ cjj tf^lJJI ( C ) p* ^ l^\ g>'j , *& J^jl \>[p 

tA&S. L^£\ t jS^I J* J^ ty t J^>l £ 4-U^t Jjb-j i(fLa« :^WI f Jj\) 

( ^sJ t^Li cJis" joJ ^qji ^p ^>p _y!j cU-gj lijij t(^-) iii c^oii oj^ t^^^Jij p^f^' 

to- • 



J- -tf.. ' 1 






0) ^/Sn ^Vfc ( c ) £* i>jd\y <& o^ i$ji iL >Ui i^^fJi ^ c^Lu 
J Jjji ( c ) i^ <.'£* b\# ^aJli ^ 0) ^Jtf*5bil ^ -ji: ( c ) ^uu, Su£ii 

3*Jl Jljrtll JiJ ^yxJlS" v 1 ^ 1 ^^ fto >-' Jl J y J* ijt^ 1 J-**- Jl <i* £»ji oT» :^^ JU O) 

[cj] <~£~» oliS'j ioil i^^-i oLfjJj nJil owU^l fcjl^i»l ti^^t 0^ (Jl ,Ujj 4^ <J^ Ojy>-lj 
U^ lUUu-l f UNl oijjl ^JUI y.j .^li^JI ^ -OIL)! LK* . jJo jjj^IJI Jb>- Jj> jjju pj jU :^l^l Jl* 

. [o] ^1^1 iu* J* Ui Ji j^uJI ^ ^iiVlj ; v Uw^Vi .lyrl 
t>J ^ *J Cj* ^y** u<\ Cj* **? if) U* L^ iLiJ, <Sjj « pJaxl l L. o lyti ^L ^^1 lii :^IJI Jl* (Y) 

lijiiu f&j*\ U : JU ^- ^Jl jl iy mJ * J ^ jJU» J ^j t j ^ >->-^ , J £>-* vi-J^lj fl l^li 

[o] . i>-L. ^1 ji-, j- U*j 
^Jl^ jjg 4jjI Jj^-j ii^ ^1-xxiVl ^L :iLJlj ^li^JL f Uip>1 v li^ (Ul /^r] ^jU*JI o-y-1 ^;jl>J| 

(yoa/t) ju^Ij (^rrv/^ro ^^ ( |g .^jy ^L :j;UiJi ^i^ (urWO (4— j (vtaa) 
jp c ^i jp a ujji J j,> j- ^s <nr * o) ^ oho /u) ju, ^Ij (^ uo) ^ (ivv/Y) ^^^Jij 

Ui p^sLJt Jp ^^ilj (^Jlj^ pSCLi d\S j- ^iiU UJt* |*^^y U Jjji : J 15 ^ 4il Jj-^j jl s^y. ^ 

o w/o) trf yuJi J (^rrv/nT)^,^^!^ s^ ^>ji ^> v l ^i v i^c\vo/y) ^ o-^U 

pjj (H^/i) i*4>. ^ij (©'A aiV t iov t UA . UV/T) juJj 4£ >Jl ^yrj ^b :^>Jl ^L^ 
^j (Y«rvi) ^j (YY»/U) jlj^l jlp o-^lj .S^yb J jp ^J j, ^>^ j,> ^ (Yo»A) 

^wvoo^^ tiyJij (r i r /y) a^Ij ( \rrv / ^r o ^ .jSy ^u * jJUiJi v i^ ( ur ^ /o 

Ui 



• *jtj* Ljr o* V- 4 Cy. f ^ 3i^> o* (bis*** 
j* (bl~~y\ . Y^V) 0U- ^J OU0) ^j (iVV/Y) ^.wJlj (flW t iYA iTiV/Y) JuJ ^>lj 

(nv<o ^jj^ ggj j^ c* ^ Up ,i^i ^ v l ipjuji 

" • r- " -^ " * " " " 

jl^j t UJ Jgg o^w* ^y oJl£i tj;^ *-J ci ^j Ljj ^j U^ \j& £&j ^}j i\JL Lp^ij Up 

LoJ . ^jf^J-j oU ji *~J <i— c--i^ 

t vrA/vr» ^ ^n ~jUi t A^ . oa/a .jL*- ^1 ouu* ^» t rrv/ro juoi ^_, jl^t j \? %r ■ fe 

cTiA/r ^j-^ji pjU iflo« j y»a j w\ j t \rt uijUJi rro :<ulu £,>- rrr <uLU oUJ> 

^JL^ t^i _ \\ /A iil^lj ilJUl <Y<U/Y f^U)fl pjb i\AA/V iUJI jl-1 ^AA\ /i ^U-NI 

oui ^1 ^ *vr _ -u _ <\/^ ^ui oIjJl; mr juoi ^j^- ^^ an . *yt/u ^1^11 

^ro/r 

t YVV eijUJI iTYV t YYo -u^U pjLf iUi -u^U ^U> *riY/Y jl*- ^1 oUJ») J a^^j Jk3 
iT\A/*\ ^UJl jl-1 iWXA/l v Ux-Nl t UT iU/^ SUuJl jU-l ilAn/\ ^^1 ^jU ;TAo 4 xva 

oiijw ^^o c^r/A h[^\j yjji nr/^ ^ji t rr*\ 4 rrr/r r ^u^i ^u t uoi jui3i ^j^- 

to] . ej5 P JJj t 2^r— J <J^ ^— ■ * — aJLU I »_j ^yj jj^Jl JuJl 

iM\/\ ^jisjij Ai^ji 00 t Yv/r ji^Vi v ljI nrv ^rv t \n/i >^ji pjdi t r/o ^1 
l\vt/\ aijju pjb- c<^rr v u^)li t r* t ^ vy Ji ^ujli^^. m/o j,jl*JIj c> Ji iMv t rv. 
ouuij ,LwVi <^jV t Y»/^ .i^i 4LJ1 crv/r ^uii jl-1 ar^/^ js^^J' J^j u- cr^i 
t rr*/Y ou^Ni 5/Ju" 4r*/r r ^>i ^jU nu jusai ^jl^ cnx/r ouSfi oUj ^vi/\/\ 



. o^Ljall ojj-^? ^«-^d <jU ^ ^ JiJl5 

ii'.a- ( r ) i^l p t (p f ) 4^£ii jjyi 1^ C &^T iulj t (s,i^j| :,1jui ^1) 

f > N ( c ) &*, iiL Ljuji p c°>ol^3 & $ j i^i v i^f ^3 l(j) ^ ^ 

^5 j Vi c( c ) i^jij £pi j ( c ) -Uj,, > u >i <j ^ 4 £uj ^ ( ' c ) 

y\& 'j\ j^-j jl jl^ l| j.liN/1 u\£ Sip SjS^ll ^ 31 SiUx^lj D13MJIJ 4f U)|| UI^J 

oi£i i- ol;I ^ J, j: c^scii ^^ ,( c ) '^/'^ S^ ,^uji isf ^' ^j ^ 

t^3 5 ^y J /i iisJl y-^i^' .t¥» ^Ui j* iiJUj U- f t JL* DUi J* Uk„.. r Lt **_. JU 

• *LJI V=* j ►Ull jJj ,y ^L : s^UJl v-.US (r • VT) ^SfJl jj>J| |JU ^ <^>! i,*j^l 

. JUi JJ J^Vl 015 jl cJjl : JU ^U W l j! gMj ^ ^_J| ^ ^j^pVlpp jU- ^j c^ifcJl j Bj 

>J 'bt u-t* 0,1 ^, utf U : JU gilj j, ^^1 ^ (on . oia/r) ^UJl j.JJI IJu ^ ^^j 

J! J-j^ JL«; * »US jl ol^i jl^jb ►Ul VJ ; LUs™. 1\ J^ ,J u- J ^> j[ dUJ : <J JUi 

il> s^^JL ^ ^^ gjJi U* ^ c- j) colj! J_^. J^ 3^ ^. uU & U+^j ij.y. Jj ijyu 

.^JUlj pJUJl kj. c-5L-j 
U :JU ^_^ J|>J| J^ ^jjiJl 0JJ U ,j ^ dUJLj :(UVU j-uJI jxJI <^>U .^ jOJI j,l JU 

UlJi ./i : JU Uh_ VI J^: V f Lt i~ ^ah-J JLJ : J J^ii -^ 6- «r>, j! *l/.UI Vc* J 

. JUi* *>/^l^ ^U. jl ^Jai-j y»j -.-JUJI Uy ^ J ^ *JI : JU, 

[o] jVy U* Jjj c jl^j i^j J^ J *>u3l ^U^.1 Jj» : ^jyj ju (0 

nn 



, t ^i 1l: Sis- 5^ ttf.iy 'ijJ t J3Ji s;i^ j^ jjis ^ ^'Sii c*#i </. p »'<& Sli: 

.'.jl~ Sij 5ls n i f ii>ii ^.l- £ f jiuii &5 Sj&\ >J*% 

t <^3 4^3 c&*3 ^ ^ i4~ ^ ^ ^ ''/m 4-w ^ ^ ^ V 
•^3 i*e# •> 3j& (J ^*li > f^' J*jS ^3 'tas i^i J3 te~ :i>:3 



^ 1 4.1 £~ :*-j ^ 0>:3 ^US*VT j£ jJjJ Ja**' p t ^S-Ul Ji^l £5 ifc^, 

Di^U cpjxii y ijS« ( c ) 4^-:3 ^A»3 fu>i .J ( c ) «ij£i: *^ji ju ej /.V- 

d>iJi ^s o^ /( c ) ^L^e ^ 31 *( c ) ^ ^ ^' "' (r> ' '" "'"'" '''^ 

>J&\ $£ % ig\Jl\ iSCc^l 3^3 ^s^H J v^>3 o^ 

■J^i c.^Ul j^i lilj l0 ^-jJi >i ^ * ^ 54^' &>£ I^j & ^tj ^'A 

J3 h\^L -/j^j ,x)\ & Si j .j> Sie ^j *<f c )^3^i > *> & ^ 33i 
^ Ji^ ^^ c^#3'^: ^3 /u^ifc 3feJ| q ( C } ^ C^ 3 '^ iSC ' *^' 



^«.. / x •> 



" ^ 



nv 



•&# ^ \&&\ -& (.) Uj-fc ^ 



V y^i ^ # u tj "^ ^ jj t ^>^ ^ ^ ^ a ^ ^ £_ 

£& s^i piiiji c^& t ^ jj^ ^i j^ji ^j oi ^i^nTj ^5u. *j >>; 

^3 * I'JJI % : <# alp siljili ^ i^li ^' •* ,^ 5 is5(S >jUIiJ O^i >^J| 

ffcji ^ j^i > SsiJij t ( r c ) i^iji 4^1' j4^ii isf cisu ^i Si* i#^« s 
x* ^j 4 £k fa 44I11 uijj c^Ui i«ji Jm* jfc. cJj oiInSii :iliij i^ 4I3 



I 



(ao.) ^j*. ^-o^ji jjj ,wuJi v i s^uji .-.ur («r\ . or. /\) 4j i 4 ^1 *^^i ^^ juj »ujJi iju (^) 

V US (ITY/T) ^^Jlj .s^UJI v hS (UT/\) ^UJIj (TV>/0 o^lj ^o^Jl ^ J_^."u V L 

r 1 l ^ js* *-'j cfji ^ J! v ui '•** «'^* fj* ^ io-lji-*J lL«t i_U Lr -U i -Ji :^UI JU (Y) 

[o] Jlyl 1^1 jj^UJIj ,^\^}\ ^Uj r U>l /i IK* i^jl r l^>i ^j" l^aljl JU (1") 

: o-jl ^ v : ijUSfl ^ ^ JU i Jj olijji : '<Jy (0) 

:y>UJt JU ^I^kL :J i4i\h\l>- :Jli ."dAJLUl liLillj .4»lijLLlJ( :^li)l 
i ^SlI^S l;j i " ^^ hi\ Jl iL ;*) ^J J 

= ^01^ ^S i^l > 4. il^sJI i^l JU .ij£J|_, »L^^| ^^ sUJI ^ SUB :Ul)l ^jAA-JM 



HA 



>l; Si £>ji *>iii ^ ^ui-, ^i s^ia ^>; J: &&\ j> j^uii (£>) 

fSLUl :&*tj col^-j C j>JI jS iljiil ^j col^> (Jd* ^ :0U }Jj cjjd£ fSlUl 
ielAl cij <jU tytyjlSjiJI J£ a=5UJI ^.ji' cf-^l ^53 ccJl^J! *Ui ^ Cj^ Si (1~£) 






j^iJl JLp : (1 -f ju»Jj . (t-iulj Jl-I : ,,4. /i . «J j . ^yJJI c—jI : ! , fr * a*J JULi 1 iik>** oU«J o^>^ £jb ^j *' '- 

J^ o\S ja Hd\ : JJj . J*1 ^ Jv : Jlj . <Ul j^Sl ^ ^JjLjl >jj c p-iU ^u ^ : J^ JUS ^y ljik>-l ( \ ) 

. o^ ^Jlp 015 ^ : (^1 ^^(Judt -uil j_^y Jl l^i>-^1^ : <J_^5" t -Ujj 

Ao /^ ^.U:....»Ji , ^-. )l _^kj 

jsi ly>. (J ^UwS/( olp o^U v ^U^L; l«^^ ^?L Ja ji5iS/l ^U Jj t JU,» r^iil^l JU (T) 

[o] ,>fsrj J^ W^r^r ^^rj tj^^H ^Uj ti^jSlI 
i.^U ^^ f S-JI JJj ^i^ JL* ^1 ir 5Up -iil i^.^Jlj . JL*: 4)1 *U-1 ^ p— I yt «^> f*>LlJl (V) 
lf\j»j f**>j '• J^* iU*>U-j o*>U- i-L- i IJl* : JUj ij(j-Ua* jl»-Ij :#*>CJ(j i4*>lUl ^*-^!U- <^*>LJl oL«^j 
i«j>-j : (^1 ojJL>^ cJUi- iib* : JJj . *^J r»-U^ : ^1 *-^J li— ^>J : ^1 (4-JL-Jl) ^ y* : JJj UUijj 

[o] l^j oAp J^ t ^>>lj y*j <Jy" Jl orl^ V «^J y^j r *>LJi fi LJ1 ^l» r^l^l JU (O 

(0) 



^J[ <L>j.L'S p. 8 .. ^ II oJu iUaiijTj tjUJi ^ 1^-a3JU» ti**ulj £^*1>J Oi iij jJ U5j t oS^i ' a j\j[ 

** •* » "^ •» •» 

o> ,>i }Jj 4^3*- S^ v Sis' ojj ci-Su eiL' jii^ JU ^.u* a> Jul _^jj 
^ji ,>ij 5i5 # ot^ju Ji cod^i oi^> ibi^ & 1+* j£ •} iJ& >£&. j£ 









J* id^Jl JU«. 01* 0^ 4*)J c> ^j 'cr^ r 1 ^' ^^ cP3 1*1 :<UiU4> 



4^j oil si^ji ^ jjj 4^; ^i ois- 6\f 4^331 ail J^ uts 5ii ou *^l^n fe 
JU 4^ ^ _jjj| oi^j 5ii 0^ 4^ iidi ^i c C j; ois cjii 6^ 4^ ^5^ ^ 

. J^>)L iJUJl ,> iiSy SLJ-3JI jgjj Jj <^r'J>\ ,j3\ 
li ^l t <i^L>^ ^1 S^i c^-Ui N Uj c( c ) l^lt 2i J^-Uj li J* ^ii :(Sl^lil ll'j) 

Jw J ^JLiJt J^ g^cll ^ V li^J( o>Uj ifU>l ^ lljUp JLjJ^ Mj t( jLSc d ^l i»^8 \^\j\ JU (\) 
4^^^ il^o 4_5^JaJ| 4^iJi j^, jt fa J>JI «o>l J) ^L>J J^ ^ J^ J> ^ ^Jj» I^yi JU (T) 

I^L-jl v Uw»Sfl i.Uj t^l^JI l^I^j f U>l Ml e /Ju jj 5JUJI ^UJlj j&r^\ ^r^^ ^ ily^ N jt 

yj N ol £> k- Jy aJj» \\j>A JU ^ 8^^-^JI JU il^Jl JUu Otf jlj t <P^ 4^-jj : ^yi JU (r) 
l^i*>- j>**>JIj i^->*-j U»j-^* Ny «1S|JI jy- ^p yJl v>^"J a* ^k^ 1 cH" «^1^^ ^-iy- ^^ 

to] <a^Uo y^L, v ii^j( ai^jj i^ji ^^ ^ ajT i^p^-j ^ t^^^^j ^L^Ji ^ o-^uji 



w* 






* + * • > 



jj j£ ij^, JJ c^UU ^ JLxDl J^ 3J3 c^Ul ^ ^ #11 :(J^I) 

jp j-LJl CJJ **l>li ^ aLLa ^p c~p ^1 ^p ^llll ^jj «4JU>ji~Jlj iL*I^Jl 4Jbl ^» i^ljJl JLi 0) 
jUi <J J-^kl tUyii J>*ii i—^>Jl L^IjU^i .J ijl o[ 4I1I J j— <j ^ cJUi j|| ^jjl i Jt 51 y\ cJl cJU *U~-1 

iSjyS i*-iy~~Jij Ju-il^JI ^J L-1 «^u-i_^Jlj U-il^Jlj 4JUj_^JIj iJu^l^Jl 41)1 ^yJi : Jli ^ 4LI J^j 

[o] 
u-^US" (MV1/T) pl—j (o^ro) ^o*. y^tJl J^j Ub i^LUI v L5(rAV/W) ^jU^Jl o->l vi^JbJI 

uyi5 (\nvv/r) ^j (o^rv) ^juJi y^Ji j^j uyL i^uji v i^ (rAv/w) ^jUJi *>->-lj 

JtLJIj (\Vo<\) ^_jl>. ycdl iUl^- ^ ^ L. ^L i^UJI u-^US" (T»V/1) ^Ju^Ilj (IMA) ^i> 

^ ^igi Jli oij sp^^Jij S^il^l :<jy VI cij^-U JiilJIj :(YVl/\) . .t^^JbJlB ^ JaiUJl Jli 
ja ^jlipUJ ^jjJI jlp jj jap jh-— ^ ^^jj Aii J^i US' j^j oj^JUJl oUjjJI ^p ^ I4JJ :i^JLJI» 

J Ja-^jJl ^ ^-^LaJl ^1 JL* j ^yui Sll oUaP ^ 41) t JuP ^UJj-y ^y iiycJl ^y *-o«J ^.1 »ijjj *ij\** ^^>" 

.^^Jl ^p ^Jl ^y ^^j J J* fcljJb* ^J ^ m jj J>\-~^\j Jjb tl ol Ml JbJJtJl cL^hJl Jbu SjI^JI sift JL*-1 
S^iljJlj iUJLJj^Jlj i*-il^JI ^yJL. ^ 4i)l J j— j jlS" cJli JLUU vi-jJu»- ^ja JUj»-1 JL—^ y ybj iJ ^>\ 

. 5 -JU J^J 1 j 

1 1^.:.;.U ji^lj L^»jj W**^ JJ c^*- 5 ^' iJuiUji : JUj ,^i»_^JI Ii5"j 4<lJ ^j^-i (j^JJi «-^^«Ji _^aj t^i»^ /*-*jr (Y) 

.41. JUiil OUaJVl JJUJl^j iUpj UJJUJl :i* 

-\V/\ ^..u:. J\ jjfcjl ^ 



[o] i^l^l J^} S^Ui JJU <->L£Jl ^ j$>j i^j2}\ dUJb «^U ^-Jj JU . 41 0,0 ^ Jjtj 
i(ri\)^s>J\ ;<Jj ; <JJ Jl^j U ijfcl/ ^* ^U- ua :S}UJI^t5 :(WA/T) r^l. Ji ^^-!^jl>J! 

• <*^ J? 5 *>* ^.^ J*' <^ * tij^Jl ^ ^ A -V^j to*-. ^ £JJI i^jb- ^ ^J\j <jA 4fc ^Ji 

• Jj+* if ^ -V «JJ^ Cf U ^ 4 ^JUI ^P 4 LiJUl t^jlS" jJU. ^ Jll JLp 

( U A / O 1 JJLJId ^ US ^JJl r "U ^1 ^wij 

41 0-P ^ ^^aJl t> ^>J| y> yj ui **U> {ji to *-* &> ±*~ if. ^\ji\ if U,l ^jjjB ! ^1^1 Jlij 

oOxpi ^ ^ij f&SjA iijj *ifc» ijlii j^jji c i^ ^ ^ s^uji ^1 lit : ju si ^1 ^p jL. ^ 

UY/Y).i_Jl Cr i» ^(i>JI ij^ljl/ Oji JiSfl olkpl^s-^UJl^l^^L :5^UaJl^l^(iiA/Y) 
^L^JI V L5 (01 /Y) i«jL-i J JLJI ^^1 ^„Jl>J1j <t JAi- ^>l jlp ^p ^^^Jl j,> ^ (Uio. 

[O] IJ,)II jUapl ^ ^ Vj c^l 
^iy, ^Ij (rv/^V) ^^ J,)|| f> J ^ PjJfJ }\ ^L l^iu^Jl V U5 (YVO/O jJU. <^^1 J^j^l 
(MT/O o-U ^lj (^A 4 W\ t Wo 4 WY 4^•• 4<\A 4<\r 4AA t Al/o) j^Ij (YV^ . YV«/0 

r^ 'JfV 1 f^ a- c^^ 1 ^ -»j^ V 1 ^ (^A/0 ^^Jlj (Y \ f\) Ui> jjlj (V. /^) ^UWij 

[o] if CUJij s^iJI VI jl>*L, l^ ^jMn : JU aA Hy* r m «* (^j^JI ju*- 
a^\j 4<^A) ^L^JI ^ g\J\ ^Ul :5*>UJI ^ls5 :(TV/0 <x_JI» J ^iUJl <^^i ^.j^i 
y\j 4fU^Jlj s^.Ul ^U U j^> WIS" ^j^l ^L :;«jUJI ^ :(VYr/0 ^jlaJlj 4< < \*\ J ^Ar/r) 

WY 



•0) 

H 

(x) ol^L ^[J* ^1 ^J 5^ t ^U^I f ^ t Uli j-b Ot lOiAJIj J-Ulll oliijj 



My 



p iUIp 015 0^ ceUill ^ j Ij^JI *ft}i aJ t <u>* piil J*UJI :(i_UJl) 
OL-Ul 0^3 c^llJl ^J ^ 5*1 \AyS\ jlij t ( f ) y _^l ^ t od;i o^i c^ 

^ i^i iyy>j r^\j i<jj\ 'jl, li j^ji ^ ^i ^ £ui fcjL; sjU ^ Jul)!; 

^Ij i(rw) £uJbJI t r U^Jl_, s^JUi VI o>^* l^lS" ^jNl jl ^U L- ^L :s^UII ^bS :(\T\ /T) 
:(ToWU ^UJlj t(Vio) ^jbJI tS^UJl L«J a ^j jJI ^l^JI V L :jl>-L-JI ^bS (Ul/O *s-L 

: jg <*i J^-j jl ^ji>Jl J;*-. J ^-a*. j. *(ij^ - TTA) jL^ ^ij t (v^) ptj (v/T) i^j^. ^ 

V :Ui jLi , j^yi ^U ^.^rj ol^JL UiUJl ^ jl jaJl ^ ^Mi ^ tfJ x V ^1 J^UoJI ol^L 

A> ^j ^ ^^ ^^ ijV. H^j ^ -^j --^ :«^r >. -^j ^ :5j^I^Ij ^Li^ ^l> i^l (r) 

*-^JIj j~SS\j rda}\j 
. 11 /^ ^,'U.T. Jl JiJl ^ 



2* £$jji ^ ga «jj auj cji5 iH%>i JJ ijbjSli ^ 5tf 6b *o-i- * cJ^jji ^Ji 
& i-j^\ & >g& t k3i i* £jjj c^ ^> Vi ^ m % ^3 & 

.^JiAJl jli j^ji JUi iIjuu (x) jUiJl 
Jkii ^ jt Ji i;5CJ3 JL£ *~j»~ (Jul £ 51- lUJIj c r S^)l !)>" :(glJJI iyLtf) 

ui> ^ t(> i> jiji SiiJi? * /u«ii -^ fj o^» cUfli oi5 6i cj^i^ji o>jl &iii 

'coSf> : <J c;^Ul f S^ jfe jij ^>L J^JI 4^ 015 01 ^1 r .>l ( c ) J*^JI 

c^i: jj isji^Ji xi JU t-sij UjUst :3ii >b cj.^5Ji ^ ((.) fji* cii o->l^i Uij^j 

^S^i5 tiSUJI ^ ^l^l-jUlilJ JL~ U ^i5Jlj cS^i5Jl JUiVl ii'J(^\jJ\ LyLi) 



.V* /^ ^.Ut. Jl jjidl -r k J- 



v^ 1 1\ uk Jl |JftJl ^Ifci 



-* ** «• -' 



co^ill J caJ ^^1 j ^jSlI 4iSl iS> ; alp ( f ^) til ^ij (^Ul sj£1 :^l) 

jjiij t( ^L uiiLij oi c jk 4iiii ^ jSii j£ j cJ3^i 4Hi'i ^ j^i JU s^UJi _,i 

iJlkJi ^Li J\ d\i <L-lSJi <*i4Ji 4,jb j* jb>« jl jb-1 iljlj c^Ul ^ .£j ^ Jl ^jb-t JL> lil» 
^Jb ^ jj^JI J JbJLLJl V L :*JLi3l ^US" (11 /Y) ^LJlj (V* •) 4,Jb to ^1 ^ Ijju jl JLxJ! 

w •* <• 

ij^SlI ^U- c yt» ^ ^jUJiJIj s^( ^ JUJt ^ ^ V L :S^UJI ^bS (TTA/U ^jloJIj (IT /T) 
J^J\ V L :s^UJI ^L^(T1V/T) L yi*Jl J JUJl ^Jb jjj jj^JI ^l :i^UJ| V ^(H\ _ il- /0 
:^ <i»l J_^j Jli :Jli ^jo^ll juw, ^t ^ J> ,y (AH) ^ (M/Y) iU,> ^\j ^Jb ^ jUl ^Jb 

jlw ^ iio^ jjp^W ^y (loo) c^ku-l U ljjl ^L :5^UJI olil ^U^ (T\V/\) 4^U ^ij (o»1 _ Y1«) 

' J-vO* Ja— i iUo>-Li UU-i JLhu ^J lij 4j1 j^f*J>Jl aijjl i^JLilj t ia^Jb *li^1 ^OiH j^p ^^^o- UJLw tcfJJi 

. [cj] A-^Cij t Ua>- 4,4, ^j !»>», jl 
^iJi O^- J1P jj^>JI Ciwj t 4lL. f U>ll /i ijUu £Jb ^i tolj-. 5U- jUl JLj« pJ lijjl l^l^l Jli (Y) 

.[c->] ^jJLsJl Jjb 4Jpj 4^JJJu 

Wo 



M 



2* Ju!jJi cs^sji JUUNIj jrW *.a«u blSJi jL- ti^li cks$ & c 0) j_^Jl ^£1 

^ t^Wl jji jjiiiil ail aij >Ij t^Sj J£j t^vai ^Sj Jj_^J ^L £^i 4jSl iJiJ- 

. oL^j ;^w >j>J~i\ Ji cjL'N :lliiu^ tJl^j.a^o^Jl 






>l .' v. ' . . ... ?t, . > .*., ., ' > 






._4LU ail, "£J JkL" jj t }Uli SU 0^ ^"^U vial* iUIp jU o^ cjLUL 

^^IiJ ; l>^j chilli Sl^Ij o_>>JJi iJjli : o_,iiJ! j^ ^.S/i j 41- lii :{^i-j|) 

t; u? ^ ^ oi, c^sji ad J^ ^ ^ ^ ,4^)1 j^ ni ^; -jj ."'y 

x* ^Slij y'Sij o^UJi Jli ^Or^jJ 1 ^ <> -J^— - ^ u^U-^l -I* ^ J^u- J^» i^i^i Jl» (Y) 

^ ui*)UJl f U>lj ^i^xJi ^^ j-o^r^Jl Jb-1 >. j^-^l jU- oUJ j^Jj /u^t, 01S" JjiJ : ^I^J( Jli (r) 
[o] ^^^Ji jwMl :\^\ij ifj*J\ ^yrj J ^i^UJl uUwNl ^ ^i5 ^^j cj^^il j\yr 



f , " 



><c\ . ,.-»,. , \+ , . \- .$.*' : .: .J-*, 



. sSuSJI JLrf V I jlU cJ jJl lii 
V 521 yUaJlj tjJL^j J^ 4^jf ty i&&\ jJuL-Ij i^UJi Ji fli lii :(^UJ|) 

3^ b> f*ui ^ Si ^j c r s^jij 4Hji •£ ^i ya^ ^ i\ ^ S sy £&\ ij 

jJo iLi # 4^1U fe, c( c ) (T) 3i'VL irf-t *;5UJl s l2f J &S lil :(^LDI) 

. jJLJ [J i!kj c d jijsji ji yX it : uioi.1 

./in & <j uj ^1 al; '^ Si i5t : jur, 

. 6\ ciiL S iff ^aJii t oujji j> jl^ 'Si iLL; jj 013 

: (gjt IpI^) 

^ iii ^ cjjJ: jj sit j^Sii ii ij&i fe t j/L 4> : t ' 

j^ '& &s. $ 'S\ jXj j jjlii ^j 'Si fljji jj/vu tJ J :..u ^jlL; 3I .si^ij 

'J\ J_J,S/I OLJ Ob c (r) I^Hr ^-4^J 1^-ij *l— Lii JiSfL JLjtf iLujt jt /l_i5u 

-ul^j t oliLj £. y ^l Jl^ ^ (Iaj o^l iAp ^ ^1 «JiNL JU-I o!>CJI ►bSl ^y ^iLi liji : ^yul^l Jli (Y) 

[o] ^llJ! ^^1 ^.y ^ J_J o\Sj f ^UI J^ dJLiJl /i Ji ^aJ o/i 
:^ J^-j Jli : Jli tfj.A*JI V- d j* jL- ^ *-Uip ^ ^jj Uyl^ _^-JJ i>- y : ^1^1 Jli (r) 
OU cJl5 jU 4^-A^- a^- fUJi ,2^L=— 1 lili i^i Jl^ <^Jj dJLiJl ^lJj St>U» ^y ^S^] JjLi liji 

^r^l tolix-JJl iJift bU>ji jL-^^JIj c-g^LJ UU; i«*ft cJl5 ulj cjL-^^JIj ^UU <*5J\ cJl5 oL" 

[o] -b j 

^1 Jli :(AV0 «^I^>JI y- >Ji ^ >^JI Jli ^ jL- ^ .LW ^ jJL.1 ^ juj ^ dUU j,> j, 
jJL^ ^ jlJ^JI Nl ciiiU ^ iJLL-l lJb-1 jJp! Nj 1,^ olj^ll ^>- ^JU ^ ii-JbJl ^jj liiU :^Ji a^ 

s ^-r- c>. ^^j ^j^ 1 ^j! ^ ^^ c^" -^j (^-j ^ ^> c^ l^j-^ 1 -V 1 - c*i' ^ ^^J ^l* 

cT"^ u^ 1 Ji^ ^' J>">^'j J-y*J' JV** - ^ 0^^' ^ ^' Jr- L~ u^*^J 

wv 



0>! .' 



.Ujl fc illj tff * f *ili J3 -^ ^ **!? ^ lu.JJI ^ if! 53p 5l : JJj 



i i., 4. -* -* • 



ji- ^ j+f...] \ Sy^> ^JLiCj UjJj to^L^Jl ^>-l ^y jlJJb^l ^y*^ i j4~^\ Jj^ '*1 : V^ 
ij i<Ucl>Jl l*%^> \j^9 lij IJiSj *<u«gi; 5*>Li ^>-i ^ JU*j «0U t^UNl j^J JL>fcl» lij i (jjllw»Jl 
tlj^-C- JliNl jJ? 11 j t3^>i^JI Ij-sIpIj tl^t Laj^-<J r-jL>- cJjJl l)1 • _^fr~Jl ^^^-^ ***? r*-^ ^ 

isj5»sJi ^ ^ Ju£ lj> til* JU2 fuNi j: tl^j jj cf/ui iji ill (ssjiLd 
ju: u^ >jj t ^ j^jiyi ^ DjVi 4^3 ij.*iai ^ xvjtoj i^Jij lOjSiii i^a 

. ^jJ^Jl Ju*- J ^ y> UJLj ^U ^1 ^ JU C-~>- ^jjjiJJI >\zjy\ II* ^ ^j : jL>- jj! JU 
iiji (J c\ J^Nl 015 OJj 1^- j+Jl -l^j UL5 JiVL i>-l lujl jl l*^ JU d cLLi ^j» r^l^l JU ( \) 
oi^y y«»j tjj^w «ui Ui ^4)9 all j t k_->l>«-^»bU <>-j j^j Jji^w ^ilt* *-U ^p-Jj ^^-**^ i^r*-Jl 01 J! i^laS \1a 

[o] L^a*^ i-js-jj ^^>JI Jlp l^i oL:^lj iJu^i j\ sjjIj 1^1 s^>-Vl o^^l J 

:^fJl <^\s£ :(TV/r) JUJIj U^Ti) iuJbJI 4 (^V) ^1 ^ dLl lij ^L :5->UJI v b5 :(^TW0 
4 4j^U J viU ^ ^L. :st>UaJI i.lil ^b^ :(rAT/\) o-U ^l_, c^Lt lil /i L. Jlp JLulJI ^USI ^L 
Urn) ^uJbJI t ^JI ^L; :st>UaJI v b5 :(HT) ^jLJl ^lj UAr/r) ju^-Ij i(U^) ^jjbJI 
^b^ :(rr\/T) .^Jlj i(T0 ^-JbJI iS^U3l J ^-Jl U^ ^L :S^UaJI ^bS" :(TV\/\) J^j^j 
N J^^l ^L, :i^U3l ^l^(roW^) <^jWIj U^Vo/\) UJi J ^!j 4 <;}U J ^Li ^ V L :5->UJI 

JLjwj (J t( y^l L. Jlp ^yJj dLtJl c >ii flujl r 1 U^ JU ^ jJb (Ji aJ^^U J ^Jb-1 dul li>!» 
. R jlkJjJ U^p^" Lol5 ~jS/ UUJJ Ju* 015 olj ^^U <i t y*-S 1 — ^>- Ju^ 015" j^i t JLw jl JJ ^J-^— 

iui jla- ^1 ^X> lSjjj y^y* c5jy j^-a Ji *'^ ap J^- V ^»^>-lj * < L r^>*^^ J -r>^ (>' J»*^l <JU 
_a .1 ^Ul ja slo-i>. «-^»l j^*- ^1 ^lo-b- : jX-JI ^1 JUj p_Aj j^j ^Up ^1 ^p <c* c5j»jj 

ijlA Jj ("^Y) a;^U J ^JLi lil /S U JUJI f U;l ^l :s^U«JI ^^ (^0 /N) «U»^J\» J dJU <>.^U 

(\»TV) . . . ±yd\j jjsdl ^ jJLi lil ^L :s^UJl v i5(rro/\) 

ij>w- i-buj UJjj tJb«j y oil*v« ej^> «o^M Jj j^..-... J l J>. y >f-Jl *y>~* i-A*Sj UJjjl I ^^il^l JU (T) 

[o] iJxdl jj-^ y L^> Sap ^j^'j j*~& 

WA 




JJ> fjibl fe ;fU)ll 2i? 0|i ;( c ) ^J 1JJ. ill tf U)ll g fjibl fe .(Lul-Jl) 

i^^^i^^ t fu)/i jiJ-; jj 5u i4#i& jt j^q fe ^'ji otu& oSiji 

.ijijsiT ^: us »^tSii JU tiki; Ajilii jj f uvi ^.j 4>Sji JU 

ft, ou ijl^ji jjiii JU i f 5tui jj ( f c > oiu^, u4i ciii^j j^jjlji Ja; at 

^ t ;5UJl Jl Sli li^ it tf ^ Jlj ;^ki f*ui ^> & t ^jj Sit jj ^ fy ^JM 



oui s»ij5J jt ib^Si oil oi t <li- isiji j^i coSUJi j oil 013 t ^-;„ > ..ii J^ 4,l^nT 
sI^ji ££ j; t( y> J^ j z\'v) ^3 tf u>i g. x\ya ( c > ;£jj Sij t iiui ^ 5i 
* '■ '; .oSUJi Liip ji ^ jjii 6j i (,) Ss5 Ijl^. .ii o! £^i p i ji^-j aj ?iiiiji 

.oSUJi ,> oil oi igj-ji Ojij co^uji ^ ^ oii oi i^i ,Jj ^ i'jjs l^j 

. ^Hii3 jkliij fs^i 
. l^Hi o^ jkiii^ ; 5^ 



. f 5^ji 'Sit 4^, Si : jj j 
4ji ^i 4,5^: v 2Si ^ (r) ^' Si t jjJji Oitj cju iii ilyji ,ii ol JJ»Sii :(j>) 

.^JlJ5Jl Jil^t o^Uu ielkilNTj o_^J3l ;SU^ itljdT jl^u ^U; 

. ,1^1 L^ 4Jl*4i 41 Jl ^ ill : JJJ 

^* Si t gL ^liaiT jt t iJu; r _,Ai 2e 111 ^^ t /ili ( c ) sl^. :(awi si^Ul) 

.M&j <j jLi*ji JU ^diij sj^ji ^^i ^>;>3 itf&. Sc^ il^Ju t '^i jtj 

Jl l^ ^ :Ui lilj oa^ 1 ^ ^ "er^" ^ J-^ 1 JU»j ^"^ 'M S-JL*- — Jt «-u jt j^Vib :^«iljJI Jli (Y) 

[o] j^^ii- J* Jil_,ill d\ ^ ^jyjJ\ Jj> ►LaiJl <j_^i ►IJLil JU -lil 

^v , \ 



o)_ tit 



(jSLJaS 4j*j < "'ti&li SSUd ^i :JjUJI 6UJI) 



iP 



** * s "* ^ "* ** 

li; o^> ^j t^^J' J^ 5 (q) £-?i ^J '**«» ^ >ji ^ AP 1 ^j- 1 ir*J 'J^j* "^J Cri 




it 



<n) — <0) <iil ^5 ^ Lib ~,I>JI ^ ^UiJI 



<Cp 



. jL^JL j^p^ko ^jiil <p_^kJl <c«.j tf^Ji i^^^tJL f^kJlj t^^j ^p ^ ^LUJI J*i : f^kJI O) 
[o] jl^rj JJj jNy JJj t '«UP -il ^j ^^ Iw-b q.jI>JI ^ ipU>JI ^>^wjJ> :^nil^l Jli (°) 






^ 



J 






5,1^1 iu nrv o ^Uwxii >l*J j^j ?n«o o ^lmsji for/* ujji jJ ?a t r/o <j n- ji 

?o*M o ,yrj>JI U>*>U ?o*/Y ^.^Jl ?(ovn) o u*yi ay _ SrA/V ^i^Jl ^jl^- ?o<U 

Ml o^. al^j V^JSj j+iJl jjj^i «,Li jl i*Sj JS ^ , Cjd jS J j* ^ j^j ol <J» :^i\Jl JU (Y) 

V /> v-ui-Jl ^l ^ ou ^ j jJU- ^ ^j ^, : ^ (r) 



j£ i£ltf ^> Slj, ^1 J fy 'fc?»j>j ^ '&^ ^*3 ^(14^ ^ =i5VT) 

Si JjVi jjJSi si^ij , 0) f uNi £ pjj diit 'Si jJ^ Si £U£Ji Uj t( jOit ;ju^ 

y i^i > t ^ii fu^'^t 1^3 ^'M' J^ **iA> r^' *V« S 3j4l fy J^ 
^ ^ p& % '$& 51 S13 > J>: 51 ^ Slj t (Y V^ ^531 fe&\hj£ sjteti 

tilp jaiJI yrj. ^y\-e* *~^ ^ y < "*r-f u> >*J '*ijill ^ jl ioUaLJl ^ LjJU- jl iU?^»-* jl 

.Ljl* j1 /UiU- jl ibiU- 5lir jt 









JA5JI jj& o^ ^Lj .y&l stpl ilSJT ^ t( ^JL ^1 ill*! S13 i^lj 

^jj ^ ^1 ^ i^i ^1 ^tiuaji w *j ^ tl^' ^: ^ ^ 

^ isfct iijs 1 5b }J3 t ( c ) ( °;ui Sg /lii j1 'iJj^i jt bf ^ j4>ji air 5i; 3J3 isStiii 
^jiJL illicit y^'j '■o^r'ji tUioij 55^ 5u >lj io5u u4J 5*> uuii 4^-3 <. ^^jis- 

^yi ^uji ^; ^Iji yusji iiisiij t p^t ifv t ^di ^ c c > ^1 ^3 ,^13 ^jij 



lUUJlj 44UUJI ^v J J JljJ^ iOISCUI jlfpi iStj ikj^JI <»L^3 Jrji\ SjLi* '& t oLL^I 



[o] ^Sll o+JtjJl ^ f UNI JI^L 

TjUkJNl ^^w J* aA J ^J^aJI ^j fljNy ^^11 J^IjJI UjjJ jU^>( v U^-l JjD :^«il^l Jli (Y) 

^ jj£U» y»j c^^l JL- viVl «»Ui ^ tW j' Ua^j Ll <ij5 tl^l ^ jl jJ» i^l^Jl JU (O 

.[o] OU^ j^ikl L.1 jl lil »-U»iJI % L r >- J . 4jl fii^^JL^Jlo 



(SjSiiJI ^l>i ^ :£dlij| ^Jaill) 



M * "Hv '- r ' ' ' x •. --•i-l '.-" : - ....... '- „.-•.. .«'^ ?.* >. f 



,^, Ji ^3 j^ fi Sb t ilU uL^i ^l fi St ^ t ^l; s^ /.«jLi 3J3 1 JUi; 
Si L^LL '£ Z\>j& ^^iiii a^ Si ^ 1 J&i CiU si^ij 4 J4.5J1 CiU ,!«: ^r, 
fuyi j:u: 5u ^1^11 £ i;Su d^> c jiL jj a^ cU^ <JS ji ^ 31 LiX\ jii; 



■C^i 



M 



.<► 



4j' 



Su 4j^LUir i^U- jl£L ty i fJ iUJlj r l^l 'JL ^m^III ^ £u£<tf :(jk lyb\) 

iy|&JI ^Iji liiJI JUSI ^ 4i Sli > f U>l &h & 'JA c± j L2j ill » e lLJl o^i 
^ ^3 S^ , 0) >S!I iij Ua^I ^ iljI^L iUhlti ly jli ^ fli>lj t Ji jJij 3J3 

y!\ Ji m 1 ^ ^>j ^ i#s J* sri^iJi j^ 3u£/ii * f U>i liU" 4>l C^ 

'^3)1 ^il J^ tSj^ji ys jj t ^ii 0$ Ji aij 5^ ti> ^3ji 

s^U Ji ^, t Jjli -^ JJ ^ col^ ^ f/uJ!3 ^1 ^ fU>l Sir 3J :(J>) 

^i^-ji c^iLi 3> s^ la, ji .kij; Sir S^ 4^ ^j ^iij'j ^jii. u4Il Sir 3JJ 4^ 

>j ^3 ^ii>i oa~ s 4ir- '^ '^ ^ ^ ^ dri ^ > ^ix5Ni si :(ijwi) 
^' <> f c ) ^Jti J ifj&Jij f u>i Ji iiiiji 4^: N3 cifSu ciL: 4lLiu 4^> 

iJL^JI 4, ( c ) ^xii Sjj c f t^l Ji <iU^I SS 4^J N3 lU+Jij tOiJL ftl^l ^3 4 jiliL. 

' . Up ^13 > tfJI J^l iSl i^i ^J c^JtiiUi ^Jo" ^ y.1 3E 

J^ ^ 4^ijL ^JJi ^ ^xii S^ 4,5^15 f u>i c Sl. 2p f>: p 4^1 ^iii j 



\AX 



.Aj^ui ^ (.1^1 j>j 6t co^ij c^i^ni jd*. oi^ji >l 

jj o^iJi Jt 4^1 fuyi ^ i« J^ ^ «H ^ £^tf ib) JK ^ > j- *A 



> ' 



.^Ij^^O^oU iJK* :JJj 






. (0) >1)1 



.[o] «jUa:Ni J-x*>- illi JJb IJLa jJb ^ ^ 

.[o] jl^j L* : JJ t^J^Jl Jb4 J^ ^ ^kU j^l ^ ^jtfl jli* :^^l Jli (Y) 

.[c#] ^rjj ^>y^A Jy :Jlij oNy t**j aJs jli! j^i ^^Ji <* JL*i lil» I^l^l Jli (D 
^>*-^iilj l_->L>u«^oU Jj^t ^j tjip ^pj j-Uj ojJla)! jJai lij UJ cJ*>UJI oLoJ ^1 

[o] ^i^U % djJlaJI ^lai <Ji jjl^i L-li jIp jjP ^ L^iai lit Lm o*>UJi L yi../t^J 
JJ Jjj cjlj^l ybliiJl iJL-JbtJl ^ >i (J *^ *^\ J ^J^\ lii A>uJI_,» :^l> Jli (0) 

[o] gull J* Ij^iL. xjbfJl ^-Jj tJbJ*JI ^ .oNy ojlj^ ^ 



(tpbL ^ <( je> L ^ J( ^ v^) 



^ o^L x^JI fe >UL ^ t ( c ) ^ ^ J^tfj>j^\ :(i5'Sfl) 

,>3Ji gi^£ j^>jl ^L. Ii«j jy ^ fi\ ^ 015 6^ ^>. tf i j^ji 3^ti\i> 
'<j b\s ^ t ^yjij j^i ^ i<j ^ ; l1 #s jU I-, s3L 31 t tan i.u>i > f >" ^ 

*>^ /vid >>!i 6i5 IH % ^ 34i ..ijl a* ,> y, V d ^ i» '# J 

& & ±S fcj ^>. ^ v;u3 Jji> jjLij 4i 4i j^j jj^j i (T) ^j>iii ^£i ^ 

015 oi >>£>- t JU^1 r > jU >3 ^L- J* ^> jus-aT £>. 015 ou ^ t ;ljl 

.0S/> ^015 0^ S&'j>^\ 

ty i;?i Si. i^ 4<Ai Sf /u^> yi 2L >3 t ( c > ^ ^ ;i>j 4>» rf 



is* 



** •■ 



& J-iL 6l ^ ^di t JiL ^if t;/ L 6 lijt ^ y-5J| 'j ii; 1^3 t(j _,' c ) ^^ jj 

^^UJI ^^ *si r U)/l pi- ^iJl ^^UJI 015 01 4il j^^JI ojjf ^Jillj i'^i J| 



[o] jhJt .U^tT :oi^-j v 4f u>i ui\y. aJ ^^ c^- 
^QkJlj ^j II* i^jAJi gjijui i^I l(Sj a\ 01SL- Jp L^-j^b^ J.jiiii :^|^J| ju (Y) 

[^] Lij 6jl\ J L^-jjUi J| 4^.U V *\ 

Jyj L.^ ^U ^Ui JI IjJ^I ^! J^ ^^^i Slid ^>)l 015 lil Nl» I.yuljJI ju (r) 

[o] j_&LJ\ cJ">U JL* ^^^^1 



Uo 



Nl Ju^_ N iU IjL* JS^ i*£*ji flili £uJl <~ cu^ji^JUJI" Jl^j l yp-j^jNlJ^ ( Ji4«*vi^^o-j 
£u)l r U f tfl- jg-^l ji tfjjj <oA* a 1 a* VjJ\ viut&M, >-. l^ Ujl \jL* .UJI J*S/ Jj* r * c^j 

j* 41 JLP ^P jlJLP ^P «j^-^Jl» ^y lij^l iSJJJ <>*j^* £— fUl «ul -CP ^jjj o}La)I ^^ai 0^ ^-^ 

iljj ^Wl J-xpIj j^j Ju-, Ujj y^ 4«-J itf^i-^g- <iil J^j f tfi : JU ^U ^ ^ o^ ^ ^U 
:(T<\/Y)g;Ju^}j <(\YY<0^JL»J1 t yL~Jl ^ JU ^l :S!>U3l^b5 :(Tr/T)ijb^1o->-I^JL>Jl 

. yL- * y 1*1* 1*jj1 l_jJU* 1 jJlJI JaI I; : JjJL t ^j^-^J ilrr^J J-^ *-U S^-Ip 

^ ^1*^1 ^ ,>*^Jl jlp ^ t^^iljj ^1^-^- pJ U^aiyUJIi^U rs^LaJli^ltf :(\o\/r) 

fijd{V\&j i-j^ij^y^^jAj :^Up^lJli 

j, 41 jlp Up ^iL^-i ^J Uljj ^ JL^li t a^waJl £.UJU ^ c5j^' J^^^-* ^ ■ x ** wi ^^ s^' y^' cr*J 
^ ,U- U V L : o">UU ^aa; v b5 : ( o 1 \ / Y ) ^jUJI o-^j . ( J^Sl ^U ^ ol J j ^ - ii ^ , >*J 4 ^W' 
yLUJ s^UJl r* y-A* :5^Jli-Ul v l^:(rM/\)o-U^lj t (YYr /\) ju^Ij *(\ •AO^-a»JI ^^^Jl 
ji> & up** (J U >, >UI V U :5!iUx]l v t5 :(\o*/r) J^J\j *(\-Vo) c-JbJI tSJiL, f U! lil 
Ju^ ^^j : ^u ^1 JU t ^j Ju^ U^e ^1p i«-J ^ ^ 4jI J^j f u! : JU ^Lp ^1 ^ 4 Jj^Sl ^Lp 
c^L :5!>Uiii ^bS" :(To/T) 3jb jil ast>-Ij . L*wt dUi ,>- ^ luil 01* iUji y^p i«-j j^j 
V L :>Ji J 5!5UJI ^^5; ^j\sS :(\l\/r) JlLJij cCNTTN) i^jbJI >L^Ji ^ ^l. 
^ ^ V J :s^UJl l-Ul ^LS" :(Ht/\) a>-U ^lj i5!sUJI Jiw ^^ ^JUi ^LiJl 

^l :s^uji ^iis* (^o^/r) ^j^Jij ^(^•vn) ^jl>ji csjJL ^isl iii >l^ji s^uji 

Jbl J>-j flil : J^ er- 1 ^ ^ j o* l& >>■* & & ±~* Ji> t>- '^^d (J u ^i >^-J^ 
« : ^ J ^^T, JU.B :^;LJI JiiJj t S5Ull ^ *M 5 ^ lt-^ cr^ 1 f u ^ 



(T) 



■ i-lll y. lli ijiLUJI oSu. tl«k ^ Ol£i>l oJj J£ jxiji lii 5V 
^01 ^ lLi}Jj ifliiyi ^ ( f ) ijfcJ ^& c^xil> lfs iL ^jti Nl :(ijSll) 

.4j (5-Uilj i jLp li^ 
Slj c>aiJl , jL p 'jH c;SUJl ^ ^ V^r j&\ Z, ^ ^ 01 ;(^liJ| i^ji) 

ci^ lui^Jij Willi Ji^uJJi pii ^ fui>i ^ c 0) Uli j.ui>i ^ ii ^^1 ^ 

■ ■ 4 ^j j^ii /uuii iii^J tiixy'j, c'uii 5_£ Slj c»^j ^ > - 



t (T) >Jlj ( c j) >UL jlUr U^j ^ ,LUJI3 y J^i\ 'J& t >J|j ^ii| ^ ^J| 3 

^yj ^^L, ^-Jl ^ jly»JI j^y ijl^J U+^,1 OLp-j JiJj f j, ^_.j 4 ijuJ| JjU ^ji : ^gi Jli ( ^ ) 

[o] . j , « „a V £±»j i £j\ djj^i\ £*rj i^Jl JjL: 

=^lII J l^j_;L^L_ M ^ Jl5r J.l_iJl JV ^iJl l> _ ;;j l ^^-JI Jj _»iiJl (> ^ (; _ <J> J| J » i^^I^JIJLJ (r) 









.j^i £^i Jii v^Jij cpLi a5c Jiiiij ^>4Jij ^j^\ 

:b?3l Je>JL ^ N A coS/^5 r Ui>b >SJI ^ c>AJ! ^ Jiil f>i» fJ 

. ^5u ^tUjL ^Jl 2p LsiyJI 



l^^ji ^>ii jlp ^ jiMi J^> iauj «ovy ?ji>Ji >ji ^^ J*j» :^gi JU (^) 

[o] ^l >JL 
JLi^Vl ^L ^ aL-Jt /i ai "^l ^t JU iUgi JU JisJlji r^-il^Jl JU (Y) 

.[o] jw,*yi J^ ^j i Jj>JI >~ib j^- V UJ juU Uil*Ij 

[o].lfc ^Ui^M! -ui^b ^^ J*J c J 1 ^ 1 J -^ ^i^ 1 j M C^ 1 *ri 
jji J^l( Jcjnj IjJLij 40>,UJI L^J. IJL^* 4oU"l joi j, jtfL WV. J>. ^ c/ 1 sNl^Jlj i^^l J^i 



(: JI>J1 &MS 4uaj J*ll}\ ol^s) 

sSU> >jC\ £j 'Jj ck^JI cili t >Jl cij ^ f u>l lu; £j >Li t (cJ>ll :ij'Sfl) 

UjJS r ol : ^1U 1 j&U oiii >U t ^1 i^iJ y£j 'ji^jJl ^ Sll :(cJUl) 



**> > 



b[ \SSj iYjo-\j La>\^z t £iii- /u, oLUAji cJJj 5^, t^J^i j£ i^4Ji c-> s ^U 
i^J« <X) U wj iSiUJi (j j) cili .c^Jtp t jiiui c4j ty t( jjuliij jiS&i -£.1 



> * . i *'i > 






.I^Jm- (Y) 

A^^SL, (1) 

^A<1 



^] OUaiUl j^i- ( c ) i^ Sfj t o«AJU Sl>JiYT J-^. !AJ (T) [IiL^Jl] (^LiJl) 

: JSLL. £* aJj ( °[ c ] JjifVj <n [L^U^ 

/lloiS 015 Op oSf^i /lli jl fe 015 op ij--jAi ^ 5I2Sjl» IH '£-* ^ : J^3 

lSuuj- ^z&y&j p^\s y$ fa Willi jtfjji Jfuiii 615 op t gd^ oSf^ 

• oi^s g#i ^ 4 giLi ^ j ^ ^^ji ^ ijji: p 313 



<■ 



' * + " . " 



* * * . " " * " 



£^ ijiiJl *^3 4. £jtfl 015 ji 4_iU^Ii iIjlU 31 \y^ fU)fl ii^l ty :EjliJl 

3* J, ^SjaiJI Si ilisiT (_,) ijaii Sfj 4 (0) 0^3i ;d^JI gLi |J 6^ *JiJL?JI ^ liSu^-i 

t 4iSu^,i ^ ^31 3* j: ^ (1) [ c ] oSuiiU f ja» {*jfci ifuyi yiU^J jj op 4 JjSfi slii 

^j J^ j£i 2>\p. 4jhSl 3&I, <.j}i\ iJj\ >£L j* iS &}\ J^-jj ty :&& 
'^j^iJI ^ *el> Jie 1*51 j fU>t j£j OP 4 JU^JI ^ IjjJJc 015 iSJliJI J \)j 4 f U)fl 

^ UjU fii>i ^3 0^ 4jjisJi 5-53U Kigali 111; J^ i 0^3)1 j^i j£ *j5>^iJii i^Ji 
4oC-'ii5j ^uyi r Sn Ik, f^i; •# aIu ^ fli>i JjiL i%i i3£A\s Z\ £ii_, 4^1 

oisayi ^is. ju] c'fUyi liU ^^3 4<Jj ;$l^ 4_Jji jkii j_^-ji5 1^ :ilii op 

. JUij'i ^ jjjui 3^3 <v) [ Ji v^~* bJilij 

<<iy L y>: (ui^-D :o'V3^i 4 (A) [ii;iIii ^] fuyi ^ J- i*_^ui -^ ^. |J i'h ill 

iJlji)f ^li; j^i 4<i!iUL Ills 6^ ajifJl iJLi ja iilli li^ iSJ^-lj i^j 4J cJU«- Jij 4( c ) 

o^j ^ 1JLS Ity 4<_i; ;SU» l-:> : ^p j^ 4^ 3kL,j 4 1^- P 015 J^ 4$Ul^ 015 

. [o] oVy u* i^tj jl* oujij tf !j jp j^\j f u>i ^ ^ iiii : ^gi JU o ) 

^-.UJI «.U*JI :L ^ (T) 
.!,>.J«- (O 

.l.yJa- CO 

.i^iL (V) 

. i» {jA \aA~M (A) 



^i £ -^^ ^ ;*i w ^u' <>: ';^>> £ c*>- v ^ :( ^' 3>j> 

jii UlAJI 4)^ jj i£ lil^ U^; t U sSu ^j- j£ ^> Sf^ iJ^LUtf '4 :di 

• J'jJJt <> ^ f *^i ^ y^ji > ^ »& ^b jt ^ 44b- Si :di j\p ?giLv 



* . „ * J • > 



:( c ) ilU 1^15-jlj ttlaiJI :(^olUl l^ill) 



*'. * . * •* 




.j%LLi\ j L-tj 'v^b [J^i J*] s^jjij 1^-sJij 1,^311 ^1 



f> -Ul^l>ju» :\j, (T) 

_^» UJ r UNl c b *jI ^kSflj o-j II. >*_i; ;->U u-jy JU »^>j £_^l ^ UjU ol^ jli i^l^Ji Jli (O 

. [o] . *A* U JjlOi Jiiil JL/ I i^i i *J 

.l^Jrf- (0) 

. [o] oL^j d-iJIj ^J.»JI Sjl+k ,_> JJj t oNy «vJ^U sNI^Jlj .i-iJIj ^jl»JI ijl+t ^ji : (J *il_;i Jli (V) 









>'l> 






U fc, t ljl)l ^Jj >JI ^pl jJLi, &cLj i Juki fcji c^ tyfy t ^>)l £,- 






C 



jii ^ -^ji i>: li^Sii ciuAJi f4i> s Si ^i jib t (T \ alui ^ ;j p .Lji ^Jj 

jj /o'yiiii ( c ) f ^. 2^ i-ju\ % >a^ jij]ji'^: j^jiui jjiiij tc yi 5/J3 oi^i 

lUllJIj 4^-l>!l 151 t^li ^ ,y £1111 jj cjlj^JI Ufrljl io^> >iJl'jJuj Jljjll J4S ojl}4. 

'<^->: Si & <&>& *£ & J$\ J[ 34iii >i>: j.^ii iijj ^ -uj 4^3 

• i>:t f (^) 
i^Jl:1^ (T) 

.t^Ja- (X) 



i|j t oN>i ii^Jb v lL>JI ijii ^a t^i :di 6\j ioV^i <i^ ^a t£i*Jl J^ ^£ji 
&jl <4iJu N Uijb-I jl UiStf jl Jlsll _>l (JjVl 3* >>uu i*-i*Ji cA^ 'iili V :£Ji 

.Jlyl 



» > 



: jjil 5i?jL j^ U5L» ' P 1 ^ 1 ^ >J 

n5*4 Slj .< f ) 4^1 C IJ5JI Ji^b i/^l < c ) ^: ^> 4^4j ^' :<^D 

c^i^ sip ^i ^ Sii: fig Vi ^ij i f jiiii ji &> f>: ^ si ^ jii 

■ f~rl -Jt*J 



> >. • •- . * > .,'. > 



i^jSii JU tgia^Ji oi>jj ijjj^iSi f # juif aSisj iUs J^jJj i*&3*jj i2>j 
^ yu^i ^ jlliij c^-3 j£ i'iij 4*rj & * f Sc>i iu ^U- ^ 'fki in ^J 

.^ijijj 

.^UJI JIJ^I :gil)l) 

^"[-ojlllj] j^JI ii c JuJI ,y j4-^llj ^' 3^b ^ *& ^ (iJWI) 

^^^ ^ a^b ^ ^ 4 ccJil^Jl 4 V U ^y Sj^JL. IjJ^a ^LJI D^ikJl JUj jJu lil ^^oll Ii5j» I^l^l JU (^) 



(:£l^1 Sju$ 4aflj <sJ$Ll\ SSL-s oQS) 



|4J3 .sli H ui ^.1 -^j i>Vi ii;UaJL JUJ p t ^LJj ^>j cull ^13 i jitfj 
»j& Ui i.'dt j«,Sli £ujl bi>Ji', i,uni ,-i uk ,i JuJji ^u£j (r) .-J-iii jil 'i 



0=^j dO^' <*WL J-* (J o^j u^UJl ^0*+. |g«Li ^j J-* i-jyJi stjU^-Oii J^j £. ju <:! 
i^suJjiisUp J& Ju^ f U)fl v L iciyJIs^U^Ltf :(Yo<\/r) t^^Jlj i(\r) c-juJI c^yJl S*** 

•^ »> >->!■ ^ jj-^ 1 a^ ^s*- ^ Cr~*\ s> J J ,J ^ l5-?J • jU^» H ^ 4i( J^-j Jl* IJKa» : ^nil^l Jli (D 
0>w l^-tfj jJO^JI ^^JJfc ^^U* LJj i^Jj^^^v <jj>-^t f^J tMJjL ^JJI ^i^Jl K-J -A**- (J iIjv^ 

*-^ 1 ^ J! *^* ^^ , f-Jtfj 'Oi^' f 1 ^ J! ^- ci-^ 1 ^^ ( > L " r ^r^ 1 ^ ^ ^^ , 

=^ :(TA/T)ijb^lj i(l» /o^/i)jL^1j i(iYrv)^JuJl iJyJU^U^L :st5LaJ( v b5 :(o.o/\) 

HI 



/LLiiiJiOtf *$&•}&& iJjSlliiiJl^fcj i^liLiJI JI^^V^^ 




o4j * w g* (l % *& % J * m &J ^4 ^ *» &s & '^ *rt? ^;^ji 

W ( C ) ^ liij ^ '^ ^ f^ 1 *M-> *^ ^ </ f^ 1 ^ '^ ^ 
:<o^/Y) jJJjIjJIj i^yJU^U^lj is^UJl^ltf :(r u/O ijllSll ^U- c p» ^ g^UWlj *(^n) 

IK* : LIS [o] jNy L* JJ '^s^v 11 JbJ JU >* (J SJb-lj Uilt j^l ^ i- 1 ^ 1 Jj= A> B : ^^ , Jli ( ^ > 
jjj i(i ^Ui1 ^ jj lij cl^J Sljt 1^-^ (J *JW (Ufcy i^UI ^U!l Jl Udl ^ ^ V>' J^jUJl 

. <u Ijjuil j : 1 ^ (V) 

i^lj ft J4iUi1 d4ii > iJC ^ ctii >J1 1^1 : J^j -Sip Al ^j t i>iSlt «T^^ J!'-^ 

js^yi ,n/^ j^\ ^Ao JLJ3I l^J^' iUA/T UiJl jl-1 aoo/T ^U^NI r^T/r Ji^x^lj c> oi 

. ^jbjui ^ijjLi *\ oa /r ^l^>i ^ v ^ /r V4^> v-.^" i * • W* 



^o 



. l# ,l&iYT £ jLiiSft vp IJJ S^ iii 4l ^j *<™>^ ;t ^ 



oi» 5i'JJ 



JU p.*, pX. r k c |i ^i;V I^jIj ULr cJ^cUcJb jJl Ju^Jl ^ JUi ^Vl oJliJl o.U-j t jjuJl .L>_, 
:(ovo/\) ( a^ JI (nY^)v^ i a*JU^Ioli5 J jP V l i :^jUJl v U«r :(*Y ^ /vj^jUJI^^Io-juJIj 

Mi 

a* ' -V^- a< t*»H a* '(Y)*i-J»Jl 4 .J^iJl s^> ^ r^j^iJt i*** ^h* OAT/,) 4iJUL o-^l ^^J| 
^ UAi. <~j f U>l fJ % jt Jyj| ;^U Ol <I-b- i^ ^1 j, J^ ol : oljrf. j, jJU, ^ t .u~ j, ^UJl 

. j^J_j r * c «JU I <^^JI r «~iSl J^jJ U^^Li (O-j pj JUj^j j t i^j| ^ ^ f u>l 

^^i^C^ V L :5«>L^I V US- :(r./Y)*jbjjtj .(AM /r.^) ^a^JI 4_i>Jl ;^u, V L i^.yL-JI 
vLja»Jl lt j>Jl st>U v :>J| ^irf : (i . /y) ^Ljdij t (Hrv) ^_l*ji ijJU ji ;i^.j ..^^ lfU s/, 
v l : ;t>UJl olil ^us- iCi-./Oo-U^lj 4 oyJl s^U v b :i J>JI ^US- : ( \ VA /r) jsUJlj t (oiY) 
: ;^UJI V UJ : (r ^r / » ) ijuSlI ^u. c p» ^ ^UJJlj 4 ( a A /r) ^ 4 O Y <0 ^.a^JI 4 ,J>JI ;^U 
Cf^^±* 3:>o'<r^ 'J>lli5Uvivt : J>JI J!>U v ur : Y or /r ) ^_J|_, 4 JyJl s-jU ^l 

4J p ^Jjiil»^l»Ulp^l^^^ tf jxJl (> ^^la^^4yU^I^_^^iia^^i_^ (> |i i^agiju (Y) 

[o] C jt jl^SJ t- «;sU,» ^i r - tiijj! i,_j 4JI j^>i 

o«^l .>M1 MY. o«i>olii 4Y-0. ^4_J lAA.UT/ijYvr/Ti^^oia,^^ 
iTM/l^jUljayMjl 4^0 ,\t>lj\ jei-Jl gulsM 4U0 4Y/o jn O|^, J Ul ,{{Y .Yi^JI 4 U^ 
•L|2«ll oUJ. 1 W 1/> aLUu jjjlS » ^0 • ^l^Vl 4 > Y vy JI ^Ljl ._^ Jj . , > . v /o J^jl^JIj ^1 4 i\ . 
^Vl^ Jt YVA/\/>4^^l J »l^Vl^J^ t YYV/riUl^hYrA/\ (jB ^^^ 

HI 



2p fti^ai ii: ^5 isswi xj\ j^J js 0) 5£jlui tJL sswi ^ fiiNi 5i ^JJi jj 



t */<\ ii^JijiijJi «. > o ^ /^ ou>Ji5i r 4 Ar/^ i^ji t wv/r r ^L-Ni £>- ,v^r ju£ji ^if <y\/r 

.A\ /^ ^JJloljUi ^ <* Y / \ Sybl^l f _pJI cTYA/o ^JL^JI^Jl^ t Y ^ o /o ^\ Xk*}\ 
Mje^jjj c <^j J dJLLJI J* 1 ^U je «i*l»Jl IJU dUU tfj; liSU) I^JlJLA^IJlS : ( m / O idiilj^Jl 

d-JuJI NU-j ^iyJI S*>U> ^U : <J>Jl ^bS" : ( ST 1 /Y ) ^jUJl o-y-l : ^U jp U ^ ^^ Lljj ^j 
:(\vr/X) J\-^\j iCr-Dv^j^JI i .JpJl WU .-Aj :^>L-Jl5}U ^b* ^Vi/Opl—j t (<Ur) 

c^i>Jl stsU U^ ^ roUJI v 1 ^ : < 0< WY) cr^jWIj n-»>Jl S^U »->l :5^LoJI ^b£ :(roA/Y) 
-O^j t ^j iislt JS* ^L-j i-^U : ^i>Jl s^U ^bS :(YV /r) J^lj t(Y*n /A) ^ y \j *<V)c*juJI 

i./JLi c^>JlS^|f|<i)l J^-j J-^» : JU » ^^ Oi* »y tf u 0* 

^b* : (r \ Y /O ijU'SlI JU- ^1 J tijU^Jlj *0f on /« (^itilB^^yr^lj t (\rY/Y)j^ll^>l 

^^^li^'^JjjUL 

^jUJlj 4(U» /Y)ju^1j t(£T£T)^oJL>J» iiJ>Jls^U^U :i^U3li^L^ :(o *V /Y) jlj^l jlp U>->U 
^l : ji>L-JI 5*>U ^bS" iCov^/OjJl^j t (^SY)c^^JI ccJ>Jls^U^L :^>Jl^l^ :(iT^/T) 
i^jl-JI h6j aM* J& JL^ V L :s^UJl v 1 ^ '(V^/Y) aj b ^ ;(Ar<Wr*o) e^JL>Ji t ci>Jl S^jU 
s*)U c^hS :(wWr) JUJIj 4(onO^^>J( J>JI S^L» V U S^UJI ^l^(r<\/Y) ^JLijdlj (W£D 
^ilj i(Yrr)vluJuJI * iJyJI •** J i->U :St)UJl v b5 UA^-^JijjUJi^lj t cJyJU*>U^U :^i>J! 
^b5 :(o^/Y) jJai jUJIj ;ci>Jl S^U ^y ^l :s^UJI v 1 ^ :0"°V/Y) iJljP ^lj t (Yol/£) ^^ 

-rijJr j-jlj * ^JjJJI S^U-p ^> uLo v>Lj : S^^Uxil ^L^ : (T ov /Y) iJlj-P ^ * ( ^ « /T) jl**4 m^^Ij 

•vJ^ '(J^^ 'li^ 1 ^ l CM 8 " ^ ^-^ ^ UYol/O 
^15 :(£Y^/Y) t i J UJI J . cJ>Jl i^U J v b :i^UJI ^b^ (Tov/^ ^jlaJlj i( ^o * /Y) o^-t o->-lj 

=JU. ^ J ti jUJJI j t ci>Jl SS^» v 1 ^ 1 : (v ^ / r) jU^b t(^£T> C^^JI 4 oyJI s^U vU : cJyJl 



!>l fu)ii p tv> L^. 3^ i4i; oiiJi il'tyi i^usc *«& ^ 5^ tiij sj&l, c^j 
jJUj ;SU ^ 6tf oi, £i*i ^w»;OJi ^ j^? ol» ^ ^ 4^i ^ ^^ 

c^UJI Jl* llj iJlsH jliaVli ^3? £J r&* ^ '^ 5^ & J^ 'P^ 1 *> 

l«J SjbUl 01 t^l iU-jj t 0) [ f ] Ol^-j ££Jl ;i* j£ oJ^I olSI ^j iiL ^ SU i f U>l 

^ J^ # J/Sll iiJlkll 3^-3 t ' r U)/l >^&\$ cJ3 > 3>^ ^kUI 3^ : (£>) 

f u)ii £3 -} *jJiiii r u? ^ iijkvt ^iWf tc.3 tr uNi ^ j^iLj^ diJij tjjiiii f^j 
\ ji^-3 4^ J* ,hk '^S'j\ j yk ikwi ^ afe ^'3 <^ UjSii ^ w '^ 



> .0 



^ ^j>i 5 ^Uij p^jiL ;Uji i^2£ii >j sbJi .yjtii uiijj (^) '^u^ 5jLi 

. [o] jJuJI jjaJ jJ^iJI ^ ^1 iSf^Ull \jAi iJWl ^ f U>l jl c= >^3l ,Ji : ^I^UU ( ^ ) 

"l^JO- (Y) 

. Iy>i jj j 4 J^>JI ^ J>iJl \jUA v Uw»Vl oUj 1 JiJl ^> 5^>U ^ J^>JI v>rj ^ J * ^>J> •'5U ^ 

[o] 

^ < \A 



Vli 'S\ k*A* '* >'. All- 0) I ' -i 



B 

.ilJij^.Sl :JJj 
tl j>- <;5U e£l ^ iUli U^j coV^i tUill ^j Jb il^ji cki tW^i ^tj ^Jj 

4 0>JI £kii <t) [jJj] 4 . 6UJI ilL ^J fj t( .j^JL j£U i5Mj sSUxil r Ui^ j£ jji: otfj 

jiAJi 5k ob (j) ti-ji ju- c^ Jij t ^4>' t ^>ji &jf isr, (_,) ^ciSUJi pb cjjli 

ale. y.jliJlj JKJI iLij ^>JI ^J j_^j 4 SJ|#J| ^^' j & ho^ ^UJI £ 

\ jjJjl ^jSii Ilj j>& ci^lJi v dii oSu« ijiii^ff pii. j \£» Si 5 «.ji£*3t s'Uui 

^3 t oL^j _ y S^ii oW ^ J^ jJ-aji ^-j sLai j&i ^W ^ ^J '£W» fjiii 

.oSi/ cr 4iic-:]jL r i^.'iii 



[o] jJyUI ,y ^t »UiJl L-*i VI ^-JS/li : ^gi JU 



m 






51 Ji U>j jJji ^ oil i^- »iau c > ' L ** ^P 1 ^i^i 4^-t ( c ) jjiji 2b 

j* 01-u. jj JU j* iji ji jji : JU .w ji ^1^ ^ ^LDI ^j ijjJi ^ 1*1 ^1 : ^IJl JU 0) 

, * „ 

^ j* jy u* j** u* p+*~ ''j-w ^ ^ j j-j Jl **>•>■ ^j^-'j tU y>- 1J ^* (*+*» *bj Vj^ 1 

o^- fJ4 Uj c-i (J ^Sflj >ill j/UJ JLi ^ * : JU . H - -41 J^-j jl c^LiJI j, SaU ^ 

[o] . g 41 J^-j JU Nj 4| J^ J* Yj lSjj US JUL il IJU Ji, ^ JpLs^Ij 
Ji> <>* (WAY) d-o*. jl-JI c/U v* f U ,>•=• V^ ^y^ 1 ^^ (°^V/U o-U ^1 <^^t ^oJbJl 

c^-M 1 ^jj 1 * Ji j** 3t> & v^j^ 1 ^ j c/W^^* «Ijj ^* jy if <* <i >y± (J «£] ^U, 4 tfljjj 

^w» oL-1 :(nA/l). *L^>I ge>ji ^ j\yt\ JiiUJI JUj ^L ^"Uj >' V cjfj^»>Jl f^j 

ocp -tfj ^^ *JL t)1 VI oia 4;ljjj UU ^1 .Ijj : (<H / /T) i^jJH <y ^jiuJl JUj 
J ^ Jj^ ijijj ^ *iU ^ ^jlJJI .J's :C<r*f/\) ijsuJI j^Jl ^,^Ui ^ (> 2JUl ^1 JUj 

. Jj^»^- j^U iJjij^ *il iiji>«J!j J^ ^ iU. «Xw*lj Jj>»£- j* jy aljj : JUj i.L.1 
,> U5 «J^jSfl» j ijgjflli ^ ^I^JJ! o-^li e$ jr ^jJ! 4JI jUl ^JJIj c^UJI ^ 5.U ^o>- u! 

*^> u&J *s*J 6M> Ji\ <M J&J ^*^l <M ^J^lj ^AJI jjjU ^ ^p aJj : ^^1 JUj 

. fljjiS" <pU>- 
.•axp ^Aj«-^ j^i Lr a i j^\ uwl ojX^>j (^*\/Y) i^^^p^iJii ^J ^jJLJl 6^5ij 
JJ 5 «j* Cfb ^ -r4 0* < A ' / T > l a^^^ , ^ ^ jU^ j. j^l ^^! 5.U ^ jt\ ji> ^jiJUj 

-• .1 .^jJL ^ ^j :(A» /Y) i^^JJLdli ^ iiiUJ! JU c^UJI j- 5jU ^ jlJU- ^p 



• ♦ 



jl^- ^ ^ fj t/ > ^ SJLkJl cjtf •>£ tr J^L ji^JLj j^kDLj iglloJL J*kUL 

^.>ji ^ ^uL j^;-, t ^Su ji2iu g_iLoji ^jS'ji^ jj l&J t \du y^\ j\#\ 



\>r */l}\j \^m\jH Pl^fx^Oj 




#: •# c^jji sii5 ^1 & dJ*. £ coi^i .ii ^ ( c ) ^1 ^ ^wi J 
^ *& ^1 cr^ '^ 'H r '^^ ^ ^ '^' cP U^3 tih tU-u & lh 

.ii j ts4 f&$±& ±&i -.& p i^j^ai f ij ^1 ^jji li^ij .a-ji f >: 

^Jl UJj ^ iUj i^i iLJoJN c^j CJ S/I JUJI L^i ^ :|g *| J^ jy : Jli J*- ^ il^ 

JLi ^ 4^>Jl ^L5 ^ Sj^l. iJLjl «jl^j ii^Uj j^l UUJ XjJ\ iLJ ^j^J ^1 i^l^l JU (\) 

r "■* 

juji 11* ^s^uJL r ^ij J c r u>i £>g ^ 4 5ui ^1 ^,^^^1 ^p j» cj ^ji ^j). :(/ jyi ju (r) 

[o]. ^^^^Sfl a^ ^ J^uj c^Lii >ill ^p ^ CJ ^J| f U>l >3, ^ t Ufci 

.[o] jliS/l V L ^ ^J^ II* «U-Ur S^UJIj iUjB ^IjJI JU (0 

.t^Jai- (0) 

: JJj co^JLtu (^1) ^,1^ ^JJl L4J jy^ ^ :UjbJ i^J 4^JUJL> Ifc^j JU^il j j, jtlli r i!l (1) 
=U5 ^ J^l : U*UJl ^ ^y ^ : JJj N> jiNl o^iJL. i^j c^U^ljl slljl oj i^aij ^^ll. 



. iOa j\ *& jtf b\j ifljSlI 

. v& -} tot f \h\ .ii ^ dJ^ ^\ & o*y) j- ^> v*> % 4^4 Si : jj j 

.<^ (f c ) ^ : ji ia j^iiJi Ji^ xJi jSu diu ill, CV4J5 
i->( ,^>Jij JijjJi & b^ ob coJi oSu a> s S11 3l : u Si iii i( 4Ji ^ |J 4 ^Sbii 

515 lib ^ r) ^SU <J ?;SliiJI /I c Ji^Jl cJSj '^ '^ .te ^ bV 5 b 
c-_4Jl J£ ilJiL. illll 015 Ob .3^1 3? i/r$\ 3ljU« ^Vi c<i4Jl c>. ^1 



. [o] ^jiW ^ t^Sl JU juJI 5!>U oly oLy » 



Jjj ijs* 




^i\J\ JU 


(\> 


^IjJI JU 


(T) 


^IjJI JU 


(r) 


^IjJI JU 


(0 



W 



(>jjm4ji sSLus oik) 



it> ±Li u^; fu)fi cLl oL c^u^jl #jf 51 ( f c ) ii^ t u&/i:iliji Sfj oi^ni 

fjLj le^VL o^iiJl 0) [hU] o> ; j tiLtf ^Ulll VJ J^3 e^LsJVL LJ^ill !$U 

J* uIj^p ^r\ Jli 4jl j+* j>\ j* ^jj U J* «^klJ ^waJi ^> r4 iL d .IjuJI o\S jly l^l^Jl Jli O) 

«^iUwJLi *U ^j .L^ldi oc^JI ^?L Ol >Lt ^» : JUi _ gjg ^\ j«p 

c> «J lj ?* t^r 1 : J^ ^^ ^ ^ ^ Cf> j+* & jL}*}\ ^ & J* & Joi, W ^Jl^JI ^ " 6J L>- b fc 

• J-^ j SjL>- .^ixjJ <M a. w ,^ ilwl IJu :(ty^/\) « jbMj^JU ^ ^j-^^Ji JkibJI Jli 

tOVU) ^_a^JI t ^ ^ jla^i ^^l lil V L :s%^Jl Ulil ^US" :(in/\) UL. ^Ij ^(^'Vr) 

. jja^JI ^Ui^i ^L : ^juJ| s^U ^l^ (r \ A ft) J^J\j 
(Vj ^ >->^ -^ ^ c^^ S^Jl- ^ l^J, ^p oljj Li o^L^l ^ij :(AA/Y) fl^^Jdl)) ^i JiiUJI JU" 

^ O^ ^^ ^--^ ^ c^r 11 6, JJJ <^-j! J^- <>J ^ IJ^j j-JU J ^ >_yJl Jup jp jU> 5j|j j 

._• .1 l1^ olL-lj Jlj*Jl J»L IJLi* Vj-^^* >.yJl JLP ^ 

^ C>V> \) fr _ J jla^J! ^^-1 lil UJ pU- U v L rs^UaJI i.UJ v l^ (in/\) ^U ^1 o-^ 

•(^j y^j :(AA/Y) i^AjiJblH ^ LjUJl Jli 

.L^i^ (Y) 



H\j tJ;l> Jl± 01 tl*JI fJi coj-lij 1* £^-T >)j t£uill sill iJUJ^JI J£ ^^L^JI 
Vlj tol>ll! vd> JL* il4JI c~.oi ciliij ojii ^-1 >)j *^tsJlj (Hr^ 1 i> * W& 

. ol:vi j* ii>j Jj^ju ^yJai s$u JU; Nj ^i ^s 5* c> ^ ^ 



Y«i 



(*iiiiiyt sSUs 4,1^) 



.ii u;i ^yj d^-i ^4-j, ^ ^ ^-1 ^ i; lji ^t alp ( c > &, ^ 

eliillj /llJ |£>L t oSUJl ji Lil oi, t fe)f| o^l- lil .li^ 0-L Sfj" csSUJl 

Ji ^ij t jl^Vi Ji jkVi o fc )aa 'J^i J*>* Sfjuf fetf, 3>& u^i Shu 



c i>i ^u^l ^, pJiJi «s*m j>t_, :^y ji ,Luji rje jj ^ui r uyi ^L ot ^%i :< ^igi ju (y) 

lf U>l v p-t ^ ii. .^.ui JI ^Uillj ljL J| J| ^ j^Vl Jl >M| ^JUJ. ^g, j U (r) 

^ j? > Ji-Vi J! >\M ^ii ^ ,uji ji ^i ^ii jt t j,gi ji ^i ^ii ^ jL ji ji i> gi 

. [o] Ji-S|| J| J^l ^ii ^ J,UI JI y»UiJ| 



(jjliaJI SSL^a yds) 



V^vJl 






iu ^ >>ji (T) [ c i lb: ^ lofciii ^~ • ■>■" ' i -- : --' ■ -^ ^ * ^ '- 






4 " ^ . 



\1^ ^ 4lL'it c£^ it ( c ) ^^M '^ te ^ ^ 'i^^ 1 * 4 W3 

^W :(1AV t 1Al/\)ajl*jJj i<A^i/» i(A^t/t)itjJbJ« lU^'JI ^ ^ :(1\\/t) f L- 

^U-i-Ml :5U ^U :s->LJI v l^ :(ti/r) ^Ju^lj c(>\^) i«JbJI i»U-i-MI s-JU ^ :;>>LJ ' 
[►U-i-NI J5U. ^t :*.S-JI UaS :("\A/\) ijjM ^lj j»U-a-"VI s->U vb :!^UJI k-.bS :(ri\ /\) 

. [o] aUJI ^ (jJ>jJ\S r*Lii\ J-i— j-.S/l *^r ,> J«w ^ ^J 



ait J* Hii2i iiVlj Sj^LUi JlL- Slj cl^3j U^jji jl^ 3 ^'y £fc ^ 

** * * 



.i>All J ^-^ ;j l^J| 4^jy tf ,u^J! Jl^^JL -5 c^jJL 

skji Su* jij lf i»i # ( cf ) ju, j: 4 £4 Si /y. ^i; Si f^ji :(t>> 

(* !.**«• 11 5 i ** <«\ 

iSC'j >^j iuii ^^ o|fi c jSdNi jp *£-, ^uiJi ji\&$\'s ,d^J 
tj ^. j clir 0^ t iiLip Sij ,^J jl ^ CiJiiJ iSw t ^ j -^ 61, ,y- i$Z 

lillj c^i Ja\ & \& life t dp d^ji ui c^ ztui !\s & ji' p ,cw2 



.t^Ja- (Y) 

.l^Ja- (r) 

'^' cr!->" sr^- r^ 1 "^ u^j ' l * L ^ ^ NJ jJ»~ ^j ^ c--u ob» i^gi ju (O 

ku~, U^u :^1 a_=Jl >JLU UUlJlj .^^ ^1^ j^. j^^i ^ jj:L U :y»j ^^ :j |j)|| (0) 



^3 pMj £^ & ^ ^ p^- &** ^y^J ^™ ^ J '^^ y| 

% siojji £& '^. 4^ ^ ^ >M tf ^? «& ^ ^ r ^ ^ ^ 

J-jij 4 #6 & jt i~U •* siyu; SjfcjJi oj^i c^^i y* m£j ad ^o 'M 

• Jjt I;, £ip)li_, ( c ) jOit sji^Ji ' f iSi 



',.; 



(SSlAJI J JJUI) 



: ji>t j^j J j&\j 



^ JUS c^u o^ ^ iii fy <^ JUj Si ^ t^T ^ •> ccIul uj^i 






.<: ^ *'.. ^ . . « .. ,-*■-* 















. <r Nf1*.>'3i ji c^L^ioiitf 



jijji ^153 o) ^u ^; -oScji te c^i ^ cii-jt Uus j^jl j^i iijj 

y^ ^hS3l ,JiJj i^^i aUJ JxJ Jy ,>j wisUl i%'j jU^j jljli tLr ^ ^ o^ Olj» : ^IjJI JU ( \) 

. [o] y?bJI gnry J* Ojy^lj JjMl ^-^ 

.l^i^ (Y) 

^■>UJI 10 My J53I ,>* : *Jy Jl jUS^I Jbi ^ *il ui^ oU jl ^1 J*1 Jbi ^ 0^ 0Jj> : ^iljB JU (t) 

. [o] ONy M Ol+^j Sll-Pl ^yJI *la jl 1 *ill ^e>. oU li| UJ 






s * > 



fj& Si j 4JJ &i 'Sii tf^i j> fit Sfj .4^11 i* ^jSiij (Ju; ^j ^wi i>ii) 
k £Sii p c^i ^ ^ j£ i< f ) oi^ji ^ ItJi ^ Jul W H '^ (T V ^ 

.^Jji £j j jySii ^ c^ 1 > r^ r'^ y^ 1 






-* «- 



< f . ** 



Zf 



'tis 






^t^J' 



? > „ tf 






. [cj] c-^Ji iJuL- ^J *J o^i 

f L.)flj 4^b5Jl ^^U t/3 IK* «!/•> 01S" jl cc-jJI jli oip SjL>JI ,ljj f L->l Uui ^ ' ^^ JU 

. ^J^UI ^ ^1 «^V( > >, (J SjbtJI > fja ^Jj» : ^\J\ JU 



(T) 

(r) 

(O 



(0) 

(-1) 

(V) 
(A) 



Y»^ 



. Willi jJJ ,-.*«.U iliill, 
^JJI a) [ cf ] ^>: iti t J^i is'U t ^bSfl J^ i&iJl jL; jj t L-U ' Sj Ji Sij 3J3 

#4 v ^ ii^; m ^.iik-Nt St £^13 ,iSu #£113 ^isiivt *& ^ *oijJai ^ 

. j*UIj J~I5JI S3J& j£ /JJ *•£ 4)1 ^j 

^ -fe p 61 p * ^ >tij f ii>« ^ i»u ' M ^ * ( ^ c } ^ i* 1 ^ : ( t> } " 

'f^i'r^'Hr < <r> ^VvWi o^ji^ && ij&\ jijj, 4f uyi£ jjiiiiSjJSi 
^ Sij sjji Si si *5f5Li. cJlL: 4 %iji iu)/i ^ Js- sua hu\ & -J '$$ i&'jct byte 

. iiW 3I U^. 5 JU' 323L s vi ,>>)i iL: H : jj ^33 

.^ili; : jj, 

• ^y. ^A. '■ Jr» 3 

. oSu 6 LlSJl ^i^ jifaJvT ^j 
c( f j) obi ,> 015 ISI ( %] ty yUJl J^ ( c f ) JLiJ J; iJJJLsJl' j^ii iyX \j 

fj ou li^y sSUJi ^ -#3 .^jIji J^ fciii j^J j; ic4ji j^ ( cf) i^ ^ 

. ; i/t jjSc ^)l /ill JJu: ^ ^ •. jj <j t ^jjl ^Jc * 4 ^2 



.* Si ^3 ^ JL*: 44^5 ^ ij£s ^ ^ 

.41 4i j^j £ j^ &* Su t iii ^3 tut 4U JLij 



3^5 



. 1 ^ Jai— 
. 1 *ja iai— 






. 1 *ja iai— 



(T) 

<r) 



(i) 



Y^» 



1 »* 



(0*aJI J J^l) 



kJbij t JA3J1 iiii j£ ^i iJuitj cciJij j^jj c^uUi ^ c4Ji ^->U; s>U- ditj 

^ 5>: i^j j^i ^L j£ sjm ^ ^ .ibji 5^ ^ Iuji ^ Sjh\ & y$ 
t J4-5JI ty ? ^i ^ opi £*; Sis 4^^ > ji ^ijji dii ,'^ji >ji 2^ 04^1 

OU cjll^J ^ jj 5U cUjlJJ t( ^So JJ 6^ cl^jU-j 1*4- jj tilJi J_£i cfl^l cJtf OU 



p i^i;#i jiiij iiJui i (0 c? LJji ^ j^it 0) ,JLJji p t piii ^1 ^!j j£ ^ 

• if^ 1 j 1 ^ JJ ^*i ^ 'J^r-J' <4^ J-^ 

^J Si j , *dji jilj ^1 jOiVi f Si; H ' ^ fy 012; a>-ij i ^ -^ Si : ijVi 

. yl Jll ^ ^U U^ Ji^J «j c ^UJI BJLii Vl eL^JI j Jl^l & 

ui *il. inj)ii ^>: j; td^ siliNtj t/ Ljij ^JlAji ^ 5ui t fjiJ ^ji : ji*ii 

^3 ^jji ^j 51 Sii ^-5; jj^'j* juL; Sij ^ijiii v ijSl ^b t(> ^i >t ^ 

^r ** w ^ - ^ s 

jjli^ ^J c.ii.s *ll*ij M*l>- a3.S cjia OLi 4^CJ ^yjJl o^L. Mj t^Lils to^Ip aIIp ^yL^ 

\" - - - - ^* - 






[o] J*iil c >.,.:ll Ol v^JUt ytUij t o-j IJL* « c .,la...:H ^ Jj^l ^..■■■■iH ^1 : ^1^1 JU ( \ ) 



TW 



" v • ° « 11 i i * •• 



tUollj ^1 oji £l*5l ^j c^Jj ^JJlj /3l o^i fllill ^j iyU0& 
5j* '*>. ^jt ill Nl *iit ^ <L^J| ilj Slj .fl> 34 5^3 iy>' JPJ ^ y>3 






(SSLaJI Jjti ub) 



( c ) Jd sjj^Jlj £»ii«li cJj ^ > il^Oi ^ g£l(5 t u^ Vj^Vj sSu U3; ^ 

. JJ Silp il^Jl jU \'*[ 'Si j£ Sf : JJ j 



TU 



o s • S 



(:f Ijif &* *jk s ,5lS> olis) 



. JlL ^'Lj c y^l^JI j ji : (ijSlI) : (T) 0^jt &} 5li : 4^1 fit 

.Slj5. tSJU lUiii 1^5^11 juiq 

Si j t u> ^ 4^5 Sij ^ij^ij jk>i ^ Sii stfj * tu£ S& 61 :faS\ i^ii 

: lili jl^ji 6>; 61 : JliJI i^ill 

ciL: i^ /iii ^ # ^ t^i . i&s ui ^ ^ -^j c :/i ^ t <j^ ( lit) 

iL oil; ii.u tUlf i«Ji t( ^pj ^U ^i -^Lj ^i cil: up i£L i^5i t ^L 

5&.T XZ ij&S'j '3U ojU. li^i cOjil o£ d* l«Ji 4 %, -^j ^1 djli IS.U 

^ ^ j ia jw 55 /•>< CJ) oj di -^ji # ^ &. &X. % j ^lJi 



(1) 



•stfjll v 1^b J^ jl u— JjsM v^i il^ilj l^j ^ J&ij ^Ji stfj JjVl gljSl iu- ^b :^^| ju O) 

. [o] ipjdi stf j, ^^ N »bVl 

.L^i^ (0 
.^^i^ (0) 

dl Jj^j Sj-ii^ ^ b\Sj c.0^ ^Gl J^ilj t ^U,j _|B- -Al J^-j iLU ^ ^y 45) ^^s 



4J,> L 



Sjj\ i 






JJL 



III 



J^» 



J 4_ 






ly* ^JL jUiJ ^J^j ^ <isl J^^ i~- jy-j vl^ <)j j~j)II |»ji >-i ^Jyj \-ij£ 4 ^J— ^^ JjiJi 

. [o] o^Ip ^^S t- JjSfl ^Ui 

^VjJJJ j&\ ;0A . oV lu-lj pjt cm ilMj \^j VV JL^jJ! ipjj J pjl; ;TTA/^ 

ji^-Jd! ^ £<>>ji t^ir/r v u^)!i 4^Ai/r ^^ui ^u <o*a/o j^judij ^^ji t MA/^ 
j-i£Ji tT^o/r uji jlJ ^«a j ^r j a* j vi j to ^jti\ v lj1 m ^jy^\ {j>\ {y& <.yrv/\ 
j \y /\ j^i\ ittn /^ LinJi *uJ ju^ uyavm ^iii£J! t-u/r oiso^- ^i c tv^ /> ^jUi j 
t rw.r^o/o , r ,,i <7 ii ^—jJL-^j i(tAW) o a_,u*yi iir\/\ 4^i_^J! 4_,l-p t u j ^o j \r 

•>p 41 Jup -v *-tiJI //• ^UJi ^jj t «oJUflJI» ^t* J «C* iil ^j ^ ^1 Jail lHJS JS» :^il Jl Jli 

«^y^Jl» Jl '44- j U v 1 ^ 1 ,Jl * ^ 4^- ** ^ cr^J - A l ) ^ &** ^ ^! : J U J ^ S^j c$j^-?l 
Jj j Ui ^j-^pj ^jl J Ja«j tAi l4*>- J> lilii j^j t Japl L«4>-j Jp ■ j j.J.^Jl j* l+lii. jli t aJ _^j 



[o] v b53l J L. >l Ji SLi Lr ^i J^ ^ pjJJI ^ 
<J ^JiU( ^"^^Ij J^aJI J f > ^ jj^ ^-jJ^- /i ^l> :i*L^Jl ^15 (ov/A) JLJI o->-1 ^.jbJI 
cToA) ^ij aJ^I^Jii) J ^jl^ ^lj tr JJJi 5153 J ^L :Sl5jJi v l5>(rA^ /U ^jljJlj (iAor) ^Jb^ 
:S15^I ^15 (AH/O jWb (ft/T) ijlsSfl JU- c-r i» J i^jUUIj (r^V. r^o/O ^UJIj (Yo<\ 

j f > ^ij (zjj* - v^r) ou- ^ij (n \ - rr ^ /v) uli^jh j J\ ±* ^\j 4 yju»Ji ^y <-*5 ^l 

f> oi Jj^ c>. **** ui £i d o* 4j*$\ l^^ *jk & ^M- Ji> {j* f& (i\\ l\*) « J>~J!» 
« J^«JI Jp <1Jl«j» J ^SLi Ju^-1 A—tJl Jli j ur*^' *^*'jj /*-^^'j j^ J/J <>*>w3j aJbj- jjp «uj1 ^p 
J ^UJlj (O ^,^- J^*Ji /i v L . ^^ ^15(A£H/T) ciUU or>Ij j^w. aL|^j :(AT/0 
& A lJ bi^-L* Ji> i>- ^( AY iVr/A) .^^Jlj oL^JI v b*(V /A) JLJIj (OVWA) « f Sl» 
Lr uJl J ol : J>i*Ji J f j>- ^ j^-*i ^ <4l Jj-j ^ t^iJI ^l^3i J ut» ^1 ^ f j>- ^ j^*p ^ j^>*- 

jji ^ 1^ ^uji j J iji vii! i-^Ui jj j,)!' 0- ^ ' u ^ ^ !i i - i: ^ 1 c>j JfM« <>• at. 



.(no . t \T/o) z^\ jjV* . . J ^Jt or^Ij 

= ?y- is. jj** ^ -^^ ^ A J 1 u* 1 j^ & -^^ Ji> y (rvv) r*j (r * ^ ^ r) u^*j ,ajl **j^j 



(\) 



y\i 



*« , . 



(j) lj3 ^i ^j csl_i -^jf ^j t k. tf ^&\ J.j ,y & y% j» d>j&\ lib) 

*H1> ^ Jj cjl5L3 ^.^pj £j^ jsu Jj /sLi sLi ^Jj1 ^ :CfIi31 fitj) 

jI^^l^Ji^i^ c^5iL;N (0 >ujf"u4iLUj ^ gjl gu^f ,/, c ? i^i% ; 

> }ji Igss ^1 # t ^ jiiii p^i SSi iil- S2.& i\l u ( cf ) £>J ft : jj, 

^ &j (_,) ^ ijj *Jit ( c ) > & yi (_,) ^ ^ i^; j^f & c^^-^ii ^ii 

•• I * *• •* 

<» "■ - 

*L-i ^lii cl Ju ^ otf V3 i$£ J i\ys 5i jii c*iu ^ i'_£ p or, ^' ^t lit 

U^U j^L-, . J.UJI i^L^Jij j^Uij oU J^ oL^ ji Oj£ Ol IJJ 1 Ji l^t SSl i^JJL cu^ O) 

•^ t> arJ ^ ^jU»j ;U> c^»u ^ij tO^J 1451 oSf diJJL c^- (Y) 

. Ur/^ ^,'u: Jl JUI^ 

J^lj .^ Ui> J>OJl SSf J>-Jl 4ij>j .^j Up J^, Si oU^i^V t lL jh\j /aL SLjIj 

.\trf\ v ,u: ji |JkJi>^ 

liji t >lijl <*^- ot ^lj lit*** ja ^j i^JW ojSi^ - ^j :j^\ji\ V...J.II jj, J| ^UjVl» (O 
cr* r^ 1 V ^-rrj L* t^^JI :j^p j.1 Jli cJU>-1j J4J5- Jl- ij*i : 8 o^lj 015 4 JUil Jip o^- jl5 

Cfrt (^ -r^ ^ i ^ 11 ^J ^cj^Vi a* «Lfcilj .^>J^I _^j ->lijl toc^j ^1 JJ ^^JJI 

* 

. > tr /^ v .u--..ji ^1 ^ 
■ awi »/ J^j Ota- J «^ili ^j • yiiJi ^ J^j i- *J ^jui y»j Kiiyalt^iliyi i^ji^^i (0) 

.JjVl *r^JI j^^ ^i v^' r^ «•>! J! -Wl ^ ^^ >JIj oUJI j^ ,>. 5^Jlj» i^l^l Jli (1) 

[o] .Li L. g>, Ait jj,% 



'(r) 



M f **" %. ** 

.< V 1 ^ cl ^ Sli bj 'J ii>: uf niaa jIp ^ ci •> Ni; &ji 
iS^jUi il. 14 i^ui oi-T *ju ^ ^ ou t^i ^ ^Su ill; lii :(iJi*ii ^i) 



• * .. t <- .^..- .^ . 8 - 1 .Hi, «•: . < l. . " f 



• g&UI J^Sl : J~a iol^»>ti lit 6jj c(j) £>;^JI 

• 0) A ^ s c >Ui ^ Ifi $& 

S 'UI^ aJLI its' lil 'Ml c(j) iAJUl J^lijNlj ^ikiNI ^ s^*Jlj cJJlUI Jl (j) l\h\j 

jl,- jJS cojJ iL dp Stf iJj .tfjJi Dilil jju- 5SSr s^sii ^t ^ t 5i^ ii 55: -jj 

* * * * * • -* ■*■ 



1 



T* 






-rn 



i& Sir ty Xbj. (T W] 0) [ f ] iit /uijj juji jl Sir S£ t >pi :(jjSfi) 

.iCs ix~J\ Ste Sir isi tjii ^i ^j ^ i£j i> : ,L^ Sfi iil; fj c^^ 

L>j& tiai ililu tlyii gj Sir 013 t Li; iit t Li, J&i Sir S£ ^44^1 .^iLi 

.•SI* 11. Lijji Jit tlajl iJjJj t L*i J*3i Sir S|j iJu yti «jj ^ i^uj 

>Ui ^ 4 -Ai Sli j££ ;J c'uuj^i Sir jt ^f ju ,> Sir S£ /sj^lli :<£jui) 

. irfji ^itj t^^ji j^t j£ i'ujt >riJi ji>: p t ij^i ^iat Sis S^ ^tj)fi 

iijii^ Jtji Sir S£ ii^iiJi ii-jf p /s^ji juji j Sir S^ s>iJi :(£i5JO 

• s^iiJi i2J£t c jSuilij (r) jiiJJii 

. j&\j JliJI & oyiJI Jl ^?l ^ ^ £ 5SSr i J£> 4 Sf : JJj 

p iii Sfi Jjjl uj iijj S(j t ^u^Ji ac iii s*kii ^ 5* 0- ^>' ^ : ^j 



. LLiaj 4ial>*j 






^r'j # ** 'j^J S*A; OiA tii jJj i< c > Saiij 'sli JrJl ^ c.^J ^jL ^,3! 

^liii Sf ;if]u Slit laiJi 0^3 g^liJij ( ° c ipij ^>Ji3 c >lji W iLUJi i^ 



:i»«Jlj jiw, o^-_, t ^I jt otf l/i 4 4,^: «>L, ^lilij /iLiw JLj igU U jj 2li)l aJj «iUUl» 



.t,yja- (^) 

.t^JO- (Y) 

- (r) 

c UjJI ^ ./i ,^j flu :L^. g c-U 1 JUiJIj 

. \ir/^ v j ...... ji^i ^_ 

(O 



Pj ±i ^ uju^i ju j j\'yj\ site- >}$ % cji^Ji h/> {j±\ site- >>; M ^ 



j^y 



jLUi iiu j^ ciJJ> J&1 5£ t jl 5 i^ lit: j; 4 y*« *- pill j ^jSfi k sL^ii 



.Ijij ^ Duji 5ls i^ui j£ £^J' 



.Jiy-Vi^ijl 



. -\M- r ». ••{ - it - - - -1 in" -I 



.ju±*}l jllll Hi- ifc t ( r ) 41L SLii siliJI 51 :Uia^1 



JUtf-^y. jl\ o-l jJl j- tA^.y. a^Ij! jJUr. j_^. Jij -^.^1 ^-^j t^lj-Jl Jl U5j lil 

. 4J ^JUw ^JUI »UVI j» : ^tiUJlj ULkJl (r) 
,(UA/^) V JU^JI ^kJI jkj 

U» jbJl-Jl «o^ Jl^l JJljI JUJlj it-J» Jjt ^ iS^-Vl ^^jj» :^>jJ> ^^ CO 

. [o] jUJ JL* /i Lw JeS\ jij ^JWl J-«JI U^J j_^JI 

j^JUJIj «,> .Ju "J^ji k*UI ^j ijUsJI JU ^ jl>tJl ^^ y>- ^J» ^^ ^ u Co) 



> • . X . . • . . . ^ ^ ' . ' " • 



*^i aa*u ills uu c^_^ji j± d\ x&J-j ^^z ti <-j& yjut n TO] :^ui3 

i^. ajIS c t >^;j^l ^ j-UJ i^jjLspVI ^ U*^- i^X- ^-ajj i^lX-l <~+s- . J~»j 

^.yuJi ^i c^i Ljiii '<& ^iJi ^ #£ coLi uB -^Vi ^ c^Ui Cr ^ 

^Ljjjjaj jl tal^iNl i_ ..j U .il SLi ^ij tA}*>WI oj^-^JI 0?*-!J^' V"^"^ c**-* '•!■*" ' '•'"J Qjj- ;^ 

I •* «t 1^ w w 

^ lii ^3 4 *J> Jti iii lit t o'jij !)> ^ v lijj r^iit p 1 5I5JL ikL ^T lit \Xj 

.[o] ^Lflj^Mj JL5tJl5 Jj>Ji «Jp J^>JI jO^I ^Iii» Jy «J_pJl 

.[C^] 4*11 ^"Ll>^i» ^P «<l*Jl 4-^Aj i 



. (T yl_, ( f ) Ul ^ 0) [;15]JI ^jj] J^JI ^-T ^ 4JU 



-*,"'»* 



:i44iil t <4.yi &jf ijji ujj cilui (Jiii ^ ^ii*. uj sisrj 5u *fyji :^uji i>SJi 



. (r) ( c ) Uiiui ^j ^i jiuvi SSjsi ju: jji ua ,•,/.■» St 



i > 



c'SG I^Ipj i'\Jl$ \+.\J °) J*. i ( °[Li^ W}i o>5 slill oJtf] ^lil (i) jJiJI : JJj 



:3*S yiUJl ^l^-lj nilLJI JU5 :^oliJI J»>ill 
jt cy^li; jt <0^> jt i (J ^iJI J^ ^ J^ i^JI fi 1^ .o^kJI £l£lt :ij'Ml 

^ij c^lui j^aj <^6u 3j> ^ ^ ^ Jip ^ jf ^ ii Si 3 y^. ^ ciu 

.6u ijjIjIji 



^ l$Jl o^- Jj^JuJl i. Jr iJlj «,^JI SLS"3» ^ oSfl (.tA53l j£) tSjUJl SLS"3 ^ «ij^Jl 

.-U^Jri- (Y) 

^ j\ji X*a» JU- ^L, 01 H^J tow jw» J_pJl ji-\ ja <JU gj J-A» ^j* : ty" il ^ 1 ^^ ^^ 
SLSTjJl j^ j\jii\ JUaS JLp ^Jl 0^. -ul ^Uw^Sllj i^LJl -uU.T ^JUIj tJL*. JUaiJl j^j*^ 

.[o] 
dl Jli .L4SJU l^L-lj LiUI c-L- : JLi tL^ ^^ ^jMl ^ i-AUl JL-j[ y» : f yj| (f) 



. ^^j— » ^ z^sLUl 



YY 



<&* H cM < J^ 1 Cr-^J 'L^ki *_ — ^Ij ^ JUJI ^ J45 i_^lj 

jLUl J iJ-SLl J lliJIj cjUiJl ^j J ^UJIS i i<*L J* pJI iJb ! jliJl d-^Jl 

. (Y) ^Su *j ^ sltJji 4^j ji 4 hj^iin i^ul; jj isi t ijwi 

J?Lj i^UJI li^ :^JI Uj sftji cisj > i^fe ^-U ^lUJl >^i lijj 

lii, yuj jii^L S^dii Ji 4^: si isisjii g£ J[ «A jl^ jij cdi ^;jji k£ji 

.JUJI 

jt ui^ ^;l)i 5^: jt t L5ii^ #a tsis-Jsi iSjL s Si 1^ j^Uji h\s b\ iiii jij 

lii >>1DI ilS Jli t (r) [^l jUil] ^.J^ii\ Ji SIS-JJI o^j LuSlI ^ UjL' 

.^1)1 Slfjll ij4-j ( f C J) £0* jj 4^ij jUilL 

. (0) [ c ] (t) aUl JI^SlI J VI SlijJl L>M JLL V #dl : JJ, 
: Jli Vj ' Jliil £» 4A ^> &H ' bl - V$ & y 1 ^ && $ & <U : ti J5 

4 : Jii & 4 n) ^ J^i * r s <!>r, 4 tjis Uj siijii Ji££ ^ * 4 iluj. f aSfi .ii cJl^ 

gi: H^b ^^ ^ J* ^>: (v) [^ <h #'ij# .fin & j~& &&\ & 

><_,) Jisif L : 5l : ^i > 4^- j ^jjij si^ji ^-f tip 4>i ^ ^ji ^3 4!ii> 

. ^L L^L ; jlfjJl r .aL s i^-jj U4U, 4^^ eJUl J j 



.l^iai- (Y) 

jUJi auj ,y juui ^ «o^u v oy ji juui5 4sa, JU jjji ixLw-» i^gi ju <r> 

-^j l*» ^ ^ W, J ? >* 4^ J 1 ^ 1 JW ^ ^-J 1 & 4> v^>" ^ Luu>.l : jLi> 

.[o] ^L ^kaJl : jLtJIj . JjSfl i*Jl J US ^y oLil : Uao^I 

J-^Vl J liS^ .[o] vUlS Jy tfctUI JI^Vl J slSjJl ^ N jiJJl : JJj» r^-ljll Jli (o) 

. 4 T . J >,iill j^ Aji* x»i<t«Jl 

.t^Jai- (1) 
01j '^ o-j 4p Sl^jJI v^-> 4/V. ^» l i U - i f^l »i* ^^r : Jli jJj» ^^l Jli (V) 

.[o] I4JL* J^»JI r " ijjl : Jy Ji i^U N «Up J_pJ| r " 

YY > 









D 



£131 J 



£*} Stfj JJliJI J., itfaf U Sll l _^LJ L^J Sl^J jJlill'^j 1 jjUt ^j sis-j J_,Nl $1 

th i$ u 5U LZj ,^ gi jj^ji Sisj j~i5Ji j_, t ^1 u Ni -^ oSu i^ujt 

S^l ijiij cjiiJl ^^ii J^ jS^JL '«>!; 5^ JllSJl <J^~ *5^1S IJ^* i'J&\ 



gJr jtf j ^l>l £- JS J ( c ) 4^ ^ i jC' J ji jjlUJl ^J, sj£>l 



-t> 



-^IA» 



.aui 



i > 



jjL^JIj t (^) ^Jl JU J 4^ ij41i y- 35 # ^ L4 ^J :£JlsJI ^511 

i f 5LL>L <J SJ&Iji i^L e lL tii 'o\ 4<c.j f) JI>Ji J^ 4~~> "'J ^1 JU Jj ;( c ) 

j' f ) fcgl iki ^Ji ai^j .Kb -Uj ( c ) u+iu j u.aL. j£ Sij ^33 yi& J£ stfj Si j 

: Jiy-1 SJ6C' <Jj : eliSlI 0I3U sliJAJ jUl o>!l 

lf li)|l Jl 03^)1 'J2 2&3 &SL* ( c ) j>JI J^ 4^lj & 1CJ3JI J S-lSSlI : JjSlI 
J^l i> ^ f U > ! Ji ^'j ^^3 ^ ?Jjt U&, t 4%UI JI^Vl J ^LLUI Jl 3! 

jj o^ *iij>iJi ii^jii «j^i *( c ) J^ s^Ji ss 4^ s j i W ^j ?4^o jij t s3*iiii 
^>L -J 4I4J1: j^c^uji ju ^ : jis 5^ 1 jui -^ ;jL; Sij t ji^-> ^>ij >5^: 

iH (j) jLj. /ul^ 3* jt 4/ ^UJl jJ iLiJl: 6lJ 5^ lv 5UJl ^ :Jli 3JJ t ^.UJl Jl 

ji ?^ji ^ 5i5>ii1 ill iSiiiui ^ jij' *0ji^Jij ^wJi jj ^3 ^ J^i>i ^^ 

t'lj^i jlill J j4^ it ^O d^£li3 1 Jl^r> itj? : llli Ob *6»i i C pUl SSi tp M : di 

ji 4J&J3 ^1^ "j^j ^>ji ^ ^j ^ ji ^i^ji r>. otj ^oijs> oan 

4il Jv» : J> ; Nj tiiSit U-» Si h#j l'\jj4±> Si A&rj ic4Uit U-i 4il «1>T ^S>JJ J> ; 

- ■' jt Ui <-, ^>j-^> iJSl ^ (r)(T) jJ3t ^ feW fSLlli 4Jii 'Ju ip ,sJ& 

(>) 

(T) 

(r) 



j4Lt» : JU aSjuo, ^ oL"! til» _ gg _ ^J! jlS" : JU s^r^l v Uw»l ^ 0l5j ^yj ^1 ^ 

.[o] jyjl ^ Jl ^* J-^ ^fUl : JU id.U ^J oL'U t^^ip Ji 
= ^jua3l ^^UJ 45lpjj fU)ll 5!>U ^l :i\S$\ >-j\* (Tir/O ^jUJl **>-I d-JbJ» 



YTY 



J± fj\ : j£ if -^ * i*J£ IjgJ b\S 013 .fcjj > ^ : JU^ U53 ^ > 

: jfti ^it J 3&II3 : J^l j : jUi v^Jl 

S13 cyUli JUi Ji 3^; S15 c J>Ji f u5 j^ (T >[ r c ] sif^i 3^ ^3 ^ ^ 

di^ p t ^li j^ /Sli -^1*3 budfc 3J3 ^3 ^ jili fe£ Jj t( .^J| j^ : 
Jjf J J^5 t >AJl SlS-J I5lj lijlj^ :^Sll 3ij cUi^t ijl^-j g&l ,|^| ^ ^ 






/W1) i^ ci^ j;T ^ »IpjJI v l stfjJl v b5 (oi/Y) ,JL-, OMV) ^.jb- 
O^.) ^jb- «x*JI Jj»V J-UaJl *Uj v L :5tfjj| v bS- (H<\/M) aj| 3 _^_, 0«VA 
i^U ^Ij (Yio<\) ^ «x*Jl ,_^U» JLp (.UVI 5->U ^1 :Jl *jJl V 1 ^ < n /°) JL-Jlj 

iro* t ror/£) j^4_, (mi) c-ju- sisjji ^>i x* ju, u v i sujji v bs- (ovy/u 
Oiy/o ijuSii jsLt-» j ^ukiij (Arr) ^ (<^._ wi/D ^-JLkJij (yay t rA^ 

1/ ->JjM Oi'j (YYo/U) lalJUu gjUi J v-kiJlj (*l/°) iSJUJli J ^ ^j 

v i* (^v/o ^jij (u) ^ (w/u) i^ii ^ ^i^jij (no ^ «jlji» 

• ,>^ <J S\ J* J~» (^JUI : JUi a^a^ 
i^^- LU>I i^^^- >. [o] S^^UI J*I ^ LU^JI J J>f ^ jj\ j"^ i| v 

i>* «* ^ cr^-J ^ ^ 0^ lil li» f-Si-- ^1 «»l-J ^ c-Nj- J^-o, itf jlj)) : ^.iljjl JU (Y) 

.[o] tj4 tVl ,> ^LkJl^j 4r JU>j jSlI jl j_-o* "^53 cjSlI 



rrr 



: 61^- j 4-» ^J-^ *J^i 



y-«JI iJi tii&£JI ^-ITJ «i* :3li 0^ c Jiy-Sll «j* oi:> 2p ^>5JI ^ : <T) [iJliJI] 



.( C ) 



> \\ >* 



. fjr^. &A 01 &>S :JJ3 






*o 



1* Sfj c^^ 



,^j>-l*j 






sirju ^>ui fc ou cJ^uji Ji^ti /s^ij ja^ c^;t ty iiu; jj % ?jJ5^jl 



.oLw- :! ^ (Y) 

.Ij-J^- (r) 

JUljjJI 5j g^-jj- 41^ Ho^T JJ iJufliJIj aL^iJI .JSlj^ oj LiL JIS" jlj» ^l^l JU (O 

.lit. :J» j- (0) 



t , - ' «; . . , . > « 



iJLU y* Iju j£j 4 olUJI i>t OlCVI oV tsLi ^-U "ty Jai^ V 2! : J^Vlj ( c ) v^ 1 

-L j'Ujuji 5-i; o>: ibNi oicp 45U, gtisf &jf iii: ^jjji j£j isisjji ^ «^3 



A 






-tf.. J-. £ > # 



?^JL stfjJI 5U '^ Ui : JJ op 

: Jl^il tojt *J : liii 

.( fc )^3tsS» :JJ 

. ( C )4J iL^i ^IJI : JJ j 

. ( f c )^ij^l fet tf :JJj 

<ilJUJl S>' JJ 01 tOUJI ^ ^LUl 5$Jj tjlf-JI *tf JJ ^ ^J : J_£i \\*£ 4* -j 

sVj^- iL iJJUuJl jat 6£ t<ed. JjJjzJ t j-^f-jJI ail ^ JjUi ^> lil t^pLUl ait JJ 

. U&ali Sail IS ^>« i glill £j4-j ^l ciiL' Slj » ^Vl J£ 

01 iSijIj ^lill c)^JI SlJji i;tf> 2-l>l JJ 3>JI J5^i tf -All ^ j-^jt Ills lijj 

:lliij 4 J^Jl JJ 015 oU t£^ isSjjl JU ^ij }J3 t sl^jjfo_^.j gL Si ^jJI 01 :ds 

isau 015 iii 4iS-i> *& '} ( c ) %■!>■ 4 ( c ) s^-Lii jt ijjb ^>jf ^1 ( °[ f ] ji2ivt 

Jy ^UwVl j- j-tf j«rjj c^j^wJl y>j LbJI ^j jL^ UL« <d 01 JJj» l^l Jl JU (Y) 

. [o] J5yJl 

.yJLsJl :i^ (r) 

Jlij .LpU= Oji- :^L. j-jJI i^ykj^l JU t j_-j **jf. yb (< ,j--^ i~*>-> :JJ (£) 



j-^lj < C > o>m 'cj^JJI <J 0) ^ Ji Mj Mj 4< c ) Lili ( c ) l> c( c ) L^i 

j 4^: j>Jj i oiji>iiJi j t ( c ) tfi^i j sisj ^ ui ( c ) t >j^ij ( c ) ii>pjjij t<£> 

j^jji 5u ^ au ou3 >ij ( c ) ^i J^uUij 1015SS11 -^ U^j kuij ^03 jjSii 

iLija SjWISj 2L. Jfc«Jlj i^alJLidL iJSj Jtj ai J*j aUit l^j! ^Li Jsj lUli OjL 
tj^lji s^ii bjSllj cbjt Sjii IsJI jij 4 0) ^i <LLij ji^lj il**3a OjLj 6l2U ^jtj 

j^jSfi ti* jy l( jUiiJi ^ t <uiJi jijVi J£ £jj jJ tjUJL, fy sis-jji ills * tiJb.jA; 

^ Si iij ijiiij i.J* g 0^4 uj Vi jz& £ j& yj £Ji jj cLj jt^ ^ 

. 4, jjjj ^1)1 Jl pJ % JJ dlUl j 4 J^lj ; U| J 1U 

sl&j fe lii t jUJij dL^i 'S11 c> 41L ^j diL jJc; Sf j *-& J^t ^ : jjj 
J-Sa.1 ^i s iii i$>t ^ ji jUj Ju Sij c jui i^u- ji <& J^jL3 Sfj ci/l <j 



^M t M^ g 



. oliJl Jl pu- SU 1 JJlli iiJij cliillr jJJ cJ&f Jij JjSfl Jl lii Ifci 5'^ 1 jJlil Jl 

Jij t p4 Sli 4!^ Ju*i Ui iJ^i J^i 4 JjSfl oJa^ iL; J^jj >J sjjJI lltj 
j^jjll pi^j pJl J ^ ijy Ji>j 4jlS J ol^L^JIj coU;])l ^3 U4i t pJ ^J> 

i^Juii iju i JSU^Ji ^-i Jl 'X ip >j otiiVT cJJ >IjJI i!Sf ^ J 

alJiit JU; JjjJlj'4^ ^'i JjSfl Jja^j Jllll fjj jl tJlSU^JIj j^])l ^j cjl ij> Jij 



.»UI 



. U<\/^ ^Jl«^JI ,JiJl ^k, 

.1 ^ Jai- 

«ia_-jJl» ^ i_jbS3l t_j-U<» (H^^J ^UwoS/l jj~"j 4 J... l ... :l , l l«l»i 0^-1^)1 »U)U U , ., Al t J*»mj i»j^i UJ 
SjJl S^ ^ t>U »ts>-t !j- JjSlI c-Jtl jj igjA UiJ !^J Jl ^iJ ij*i pj, JU3I .j^til lij UJ 
l^li <JI J_- Nj 4 JjSfl Sj-Jl !j-i Jl L* Ifcll pnJI J OS JjS/l Jl o_^vxJI iUJt 5^J Jl SJtJl 

. [o] ^JjiJiJl J* f-i Nj <Oli J*a- jt tlil! t- J*- u ! 



0) 

(Y) 

(r) 

(O 



TT \ 



}"J<)\^\^ ^UiJi^ji* ^ 



• * .. >« -f 



.JI^SlI J*^:JJ3 
jU udUl £&t-l jJj «-J | ^^ ^ ;UJ| S-±- ^ JJ*& r J ^U^JLS - ol^lj tjjJlS jl 

c j& iuii.1 & b\j \*f~ ^ j* j j&\ &3 '&% j&\ $j1 «* w ^lj 

y* o*-M J '&& te 2i b'y- u ^ t<n ^ >^ 51 ' <% c> •^^ 

. U^/> y-Lc Jl ,JiiJI jkj 

,lj Uj ij^l .iUU <vi~ iJji Vj Jy & LI* jJt- JjiJl g-c ^>JI J «>-kj» 1,/Jljll JU <0 

^ Jl ol J* ,/- IJU i-.j-p ^>JI ol : Uy > k-J-jJl ,y y^ *Ja* f > *i^ 015 ^j» : ^IJI JU (o) 



S P 



>> 



I. 






CJJ ^J <T) fe] ( f ) Oj^Lp yilll ^Lij ^ Su Jj^Jl 4«Ui :(j^J| lit) 

op 44J iii-J Su *V y^i w >* *13 ' (r) ^ < c ) >ij S15 *( c ) ^u^i aij iij t >ji 

(c,) tv^ "\ c> J^- ^ '^ erf •> ^ < c ) 5&3 »fiS» W ( cr> e# ^ 

* jsi^yt y-S/i j^j t &lL lu^.1 j^ 0uJl Ljiij .Lis ij 61s # .ou^jujij g&tf 

•ilk # t( ^i; <yi LL. £>J ts>' puLj t LiS jfuL stfj ^JUi t j^i ^j <& jbtj 

. ^Ji ^-fc Si j^i^Ji SSi 3^311 £i1 ^ ijjjUi 



jl^vI 5V Ui lijJ? it li* ill (j) isi: v j; 4 n>. ' fJ ^i^ 'u>i j>^ji SSf 



.-p ^ 



. (v) [o^ jt] C 5U^1 dlJUJl Jjj zj[ ^L; : Jjj 



.SfUt.:!^ (Y) 

[o] c U.)(lj o-JlJI ^^^ ^U- i<j ^j Vj ^L^i 4 | j .Uji : ^ij\ JU (r) 

.ij,l*U (I) 

.!,>.Jm- (0) 

-Ob :t ,>. CO 

.ojlpj:!^ (V) 

TTA 



Sij i*l*ji ji <> jJLiJi J*, t J£5Ji Si. ^ ^i J* iu'U °\l*Iji at :dj 
DSui iiiij islj c^t ^4. ^ yijt iiiJl J t lijji & j^j Si ^ Sii ju-^u JU4 
g-yji ^ *jaVuJij yi^Jif tyyai 0S1T U^j ^ ftiJi S11 Jii-^u J~; Sij t *niu 
; JUJji > ^ isfc t JU-5JL a-,uuj ci^i 0S11 stpi j£ ^j coi^-5 f i4iij 

yKj»Ui uai ^ t (T) oSu *j c V ^ji 0S11 uuJi ijiiJi &Jj ^Jzs\ yk; ^j 
j^i •* viJdi ^ &2 i J-jt sfts yiiJL <^J ^j ifjyfji. #Ju k$m kXxi 
jijj\j pU\j sijjji hi^ t $c1 j^; v ^s3i ^ J^ui ^ W; ( f c ) eLiSjij 

. 0^1 sljlll U^ ^ jjj 
i'.i^J '&: Sij ijj^i ty : JJ t i^lj yiJUl ^ i^L ^ILUlj £&! Li^j 

. yi^aDl ^j Ui $Uj£l 

4UJI v U^sT oIp <J jliJVl juJ L. ^ Sjl^ill foj sjU^JI stfj :(^I5]| y«j|) 
jij cijiJL p4-5H jt tyl#[T xp Sij ul^JI SjS gJI ^ ^ Sij 4 p^JI ^jUUL 

cy^Jl di> %i Ui yjL Sjli^ll g ^ IXp frj& jjj c jI^-j'aJ ? c l&lj ^Jl 2p ^ 

5jl t yC\j j>ji jjt ^ *^i iuliij iSj *S gib j^u jjuj ^jj £l; jj lilj i^y, '£& 

th Tjjs j* iJJi 5>ji ^1 ^j ( c > jji ^ s6&\gjr J j . (r) j> ^ *j^jJi 

. Lol: Si >1ii ^ikjf 



. ^jkJUl i» ^ ( \ ) 
i& a-, ^1 Ai^p-x. jl x^ o-j JU LU lij VI *i>r^t «cp ^^l U*^ ^^ ^JJl^ f U>l ja: ^Ui5j 

.[o] uW^-j J^iJl II* J* *}y JJ Ul> V « JL^TJ J^ill li* ,> Jj*Jl ^UmJI ^» =^^1 JLi (I) 
= UaJI 5| :Jli ^W^ «J^>' v^- U J iU-U^- y :Sj»« - UjlJI ^y>j .►IJJI ^U ^j .IjUp Nj 



>££ V C>\j£>\ 01 :di 01 4 <0 j£ [J jt Otf LLij t jjfti cij jJ iba -u ^ii!l Oil op 

alift S^U (T) [J>^] j£ U£ 4-lj # J> ^ ^oSSJIj Sjl^Ji SVS-J ^l) 
iJUJI ^Ij J^ 4J Slfjll CJrl jiJJI ^jL ci^ jSlj ^3 iv-^tyl jllLj J&Ul 

ju y2)i Sis isji^sii ju ^ 6£ i JUi ^ ^ v ^j±X\ ^js & Siiiii S& ^J>ii ^1 

i'Jz |J jt oi* lus c jui >b ois i^jfli o c ) ji£ji o- j^i gj ;# '£>in fib 

.^.j Jfc tiuiiii £4 Xui tnj g op ^ 

"x "* ' 

. ijj stfjl y_^ & ^lUl <4* ^i ty\j £&)ll fib 

ojUll! 5li Otf 5p cSjU^JI slSj £ iSjl^sM ai ^ ( c ) 3>iJI j-t^l d^J :(SjpI!) 

, 4j \yojU ajV (?-) Jy ^ j^l S ^J (r) v r*^ l ^IjliJi ^ LjUaJ 



nJj ^ SjUdi J^ ^L^>-1 4J i jS^ jJ j\ b\S i-U* JUSJI cij ^ 'iJil <i ^jii-JI OlS" olj» : ^I^Jl JU ( \ ) 

.t^iuL. (r) 

.Uli. cJl^ ol ju, Lp cJ>J lij JUI oUi! ^ ^V ^1 ^JUjJIj ^Ijlll :^UI :^j^I Jl* (O 

,[o]4JJ^-U V «uUJ!i JiiJ UjUjdl -JU ^U* ^ SaV^I oU 4 i-r ^ i j» i^i^lJU (o) 

. [o] jj^WI & ^ i^pMi Jlp J^Ml Jj>- aJj>- r fc » : ^i^i Jli (1) 






i^JI slf} life t.jj ^ ^SUJI iJii t^SCJl J^ jllsJl eSjEif jt «.5jU«it ili spJl :lliij 

-• " ^ " * .- - 




'* JU-lL jkl, >i tils 6* ^ ^ & **** V3 ^ £-1/ & ^3 j£ jj^i oi 5 j- 

^ ji t p^ji ^ 4^4 iij jji ^ Jajuji Uy~: ii SI ^ dpj t jui ^ $k£. a i 4j i-u jl 



V-4 


T' ^ / - 


K lT 

•• 




^"'-7 




^-wOJ>«ji 




<• 


J> 







.[o] y-LuJl **ji »JiuJI'j1 ^jf^-jJ' ^^ Liij J 1SJ Ul to^^l Jill 
i^^IpNi JJi c^liAJij uL^JI v u^^i, ^llJl 5N ^JIjJI j-^- JJl-JI ^j .olii 

jj f. J » 1 . ti Jj Jl ; J\ L» H\ Jl 5j ^^ "*>- <J ij W J j-i *\j 

jl a^- '..;:■ ■. ol JtjcJl Sl5j ^yj fcL^A ^lu»jll ^^^ < ^ Jl ^ 1 Cr* ^^-^ ^^ (^ — - y 3 - J^' : ( ^* i, -r" ^ (^ 

. [o] SIS j J5" ^ ol^L^ \+\ <~>yrjl\ o\Sj\ j* 0L 



.< f )£&jN v^cJiSl *3jSyj 



£ caJi ^)i »t oji ^r<ju!i ej* ^uji ^ cjuLi ^ ^s£ ui ^ 

ji£ iiJJ^j iji^-ji ^ ^t ^uj otf 613 c^jT c^t ji> ^ OujWT oil op t( LiL: 



,'*tf.. . . .. -'. '." 6 




.>J.h j, ii>: hi '4 t^jjj\ S^lj :lUi Ji'ii^ 



^ LyZj c^l > i^j&i >> k ^ t <% Cf ) iu^l 1^3 t( j>Jl i~i£ 
y il~ \i'j ,%-J jt Uiii cy^JI jlS ^ le-ji lij ^ jt ( c j) ol^ »#sii ^ 

^3 • s?m-3 « **£■?» ^ ^ c> j^: >3 *i-s2ji 4o ^ '.utt ^jui 4.2 ji, 

ijjUt)ll J3 &; ci5 :<JI jioll ^.j i^ ^>UJ| 3u jii ij3I y^li iji <J>)U gl$*M 



. i$U J^5cJl ^ c J>J| f US J^ jt c yU&i Oj^ idj'^ li 015 01) c .^u Ji5 lil 

. [o] ^J^iJl ^ ^1 ij^ju V J^JI jl j^^JIji : ^i\ji\ JU ( > ) 

.l,>.Jtf- (T) 

•c^J^ 1 ,/ ^"J> »al :»>j "j^jt c-5 11 ^^j : Jl% »j> :«ft »jjj 

>«1/> . >-..»,■■:■ Jl jfaJl ^kj 

.l f Ja- (O 

.l^ii- (0) 

: jNy v JU ^ ^j jlf»ll pSU <»^ ^j^j i^aiJ J ^1 :iyu Jj/S^lj i^L^Jl ^Uj 



. j> j ^ji ail jSi\ ^yju L^j t 0) >iji iijj : (^lsji yio 

m 

: jsiL* ^ Sii u2ji ;>jji 3ji2 Si j * ^-Jbi j * jjujjij t ( c ) 

. ( c ) 4^1 : U4i^.1 stt&j Ifok ,/j(jj C )J £jj 22 '4ijL s ^Nf : Ullt| 
nJ ' j* i-ii ^ i juJI ail a: J joi Itj lil io1 u2 <y 3» i^jSl *jJz\ jffi : (5-JWI) 

.S>AJI kail J-UJ1 o?^l : (iul*JI) 



.> 






.^ov/^ v l^. Ji jJiJl^ 



Trr 



^ Nl ^jtf Jii stfj * * jLlplj i#Jlj f*i)ll ^j c^pi oll^ ^ :(jUl i>ID 






p jSyn ^ -j4 -fi ^uui ^ jii Hi; o>* cj-Sj ol*. ji y^' ^jfli .o&$ ^ 

ai-1 JU iUlAi C£j' '^» ^ JJ.UJI Sir # toljl^Jl ^»Su« *4^l ( f ) Si^ 

.itfjjl .J* y^-j glT ^ill_, i# l&Li SSI »«^j ^ : JJj 



.I^Jm- (Y) 
. [o] 4JjIpI JJ j-^1 ^j>Ji oU^x! ,>>dlj or j j 3>i juJI J^ ^-J J UiJl 5>i]| 

.[o] ^joii ^ ja: jji iJu* «aJU u-jsJ JJj tou: ^^ ^jisLJI sLsrj juJi j^ ^^ ^j» i^i^i Ji* (£) 

YTi 






ja ^±JkA\ j~> £+>■ j^j <Jlp c* j>*}\ joaJl 5^ ol OLJ li* aUIj i <u ^JUj L. S^ JuJl ^ ^hu ^ 



.to]Ai;^jUlw^ l ^jj|ilJ rJ 0L.j ( >. E >;W» :^jjij'^J^^ 
: sLS-jJl ^itf :<1VA/Y) ^j 4 j^I JJ 2uLu*JI v l :stf>Jl v b* :(TVo/r) ^jUJl o-^-I d^JuJI 

i>iJl ^Jl^ J >U- L. _L : •LS'jJI ^b* :{*\ fi) ^Jl->JIj i(nn) ^o»- t >iJ! Zx^ J &y m *S 
^US' :(*Ao/\) o-U ^ij 4 >iJI stfj ^ >d! ^L :sl5jJI ^l^ :(M/o) ^LJij i(11A) d^^>- 

JU^y V L :s^l v lrf :(wr 4 WT/r) ^i J^jlj i(or) ^^ 4 >iJl stfj a^u V L : sLS-jJI v l^ 
•tfj [y V L :5l5jJi ^US" :(nx/0 ^jUJIj t(Yr/r) jl^Ij .j«j ji ^ jl ^*Ji ^ ^u ^\ o^^ 
'^jIjJIj 4 >iJl oJl^ jIjjU V U : 515^1 v l^ :(H iM/t) ijttSlI ^U. c ^i» ^ ^jUJJlj t >iJ( 
v lx^ :(no/0 ^Jlj <.5LS-jJt v \^ :(M)/» ^^b *<T'\) ^o*. *>ai stfj ^b^ :(\h/T) 
(rv/O i^i ^.t ^lj (ViY) ^jl^JIj .UU N! >iJi oju^ J ^>JI ^ g^u N Jli ^ a :StfjJi 

^y (i>Jij.(^r t ^rx i\r\ t \r* 4 ha/o ul^l* ^^t x* ^ij C\a cAa iAi/o i~> ^ij 

. [o] .jJJ oaj-ji a15L N JLjid! «>AJI ^ji cJUJI o^illJ : ^I^Jl JU (V) 

**'jj ^> *** ■Jy ^> u^j-*^ 1 <^ c y lt^-j ^y i/ ^^ ^j^ 51 ^'y^' o- ort r^ 1 : c** il ^ 1 ^ u (^ 



' * it * <~ 



:^3 t ^>i_, c^jj t ^ J >j£i\i cfiJJl lit 
;S£L ±4±) t 0) 'v^ eUUl cJtf 01} i >la* *£i, ci;j cjSyi ij> :4^Ul ist 

. JAU1 ^i ^ JJ t( ^J jtf JI}J. 3SU >' Jjj t j^lj J> ULi, if 

j^ji ^j iip ^ 5S14IJL ijuii Si cjj'Mi o>ij ik^. ^ ^Sii !>Si *ju2 :jjj 

. *j >: -j iii ^1 ani u^; t >i ^> ^ fjjji r >: ^^,i 

. ,SUI 3 li Us£ {£ : JJ j 

* jiLi^ii ( c ) ^ jj c Jijjii j^ Ji^ J** ^j ilf tf ^i a^j <j S£ <i^.i julj v i#i 

c ) $33 h ( f ) ; >; Ja &£ 61 ^ 4 <*ji 1st ^u-i>ij &i ^ : f3 jji ^j ^ frja\ 

.U jOij ^> ;is1 csji tf iiiSij *Vfc ( r ) &s 

's$ 0) lil^J 4^: Sfc cO) ^Sii yi^Jt ^ H-j , (r) Sd &£ 51 c^ji ^3 

liij cuSl^i iil^j c (t) [j f ] JI3JJI J3 gLsli % j_^ Uj) (p\ & &\ '& H'j * jsSii 



• Ij-JU- (T) 

& u ^ C^ 1 J u -» ^^ o- ^ji ^ u J.4i H> = Jl-s *Jy *^J *5U v Ji lij : Jj c^ : Jli (£) 
^►U- lil :ja*Jl ^ : Jli, .jiib v oL -iSl *L o-JI ^j .JJL > :^l t JJL *J ^^ jl *J 



t JiSu j^Yj 0^13 j&\ £ f£\ Jjt -p- Uy£\ Jj 4^1 ^ f ^l J5l 5& I.3L 

i^Si s(j c ) j« |J *t)Liij ^ ois- ty 4 j£ f >i 4 4iilii 2ti 4^ ^'51 03UJL ^jij 
3! 40UJ-3 jstf j us t^u. ,,>;.,? 3I 0^141 i*JLi\ j^J- juj m^ji 5JJ Si *j2 4^3^- 3^ 

Ju- tuii ((. c ) lijL jj 40UJ3 iL; Ni ^i: JJ J13 t iuiji igi 4OUJ.3 ijilj 4^,4^1 
oisr 013 4 Juj t^.^3 i«1j 3ilJi oii 3J JU- ^j33-^J &- J SljJ 3^1 ol*3 4 -jj^isi jj-t 

i^oj t ( c ) iliiiVTj <.VcXiLX\j 4^Jl ^3 sol>u3l ^ ilUJ.Nl :(^lill ^3)1) 

/i ^ jj=j ^ c-^ ^~° ^ j^^ 1 «Ji z 11 ^ 1 j^ ^ &'& '^ ^'^ '•**■* '<y- Si 

s uiiSij jkiij fUJUi ^1? tiL^i .5. <j ^ ^ 34i ^ui 1st c 0) 3kii ^ 4,3^1 
yi( JCf ) ^^113 ((•) J^NJ 3^' S13 4( r ) >_JLUI3 t ( c r ) £bJl 3^b 4^UJJI3 

^lioji y5ii 'Sij ,0) ^u-Jij Ajxijj 3^; S13 . 0^3 ^>i J! j~- ^ ^V^ 1 

. WjUL oJjui J^JJ otf 013 1 ^ l J-L; ^3 ill 31^3 4 : ujjl ( c ) ^jJi 



^ x 



^ > 



:L ^i 31 c (v) ^J Ji £>JI jl3 J^3 3^ ^ i)[^> ^> >i ^ $ 4/^ '(-^Ji ^> 



cll^. 31 «-. j- 2.3*. tU 3^1 ^3 4 W jl^-3 ^ii 4A3U ^JOJI >3i o\ Nl 4 3kL 5U iojJ^I 

p 4^1 ^1 Jl buili I3 3J3 4jL^-3 <^ '4^>j ^l '&*i ^ ^ 'Ji^ 1 ^^ *')& 

J tUJI J^ 3J3 4jl^3 <^ ^ 4i> 4^" ^ 'S»3^ 4>? ^ ^jSi 3J3 4>t 4^1 

jprt .ii^ 1 &£ ip 'j^>^ Jjb "J^ oTjZ S£\* bv, ijh'p 4^J Ul lXJ^\ 
,-j^L jj 013 4< c ) WJUi Sj_^ ^ 3^ 40Ul^i Jjii; ^ 3JJ j^ toHJ.Ni JSu- ^ r Ji 
013 cSli c>lJl3 c/jJI ^ c > jp 4>1 1 elicit 2>l ol 41JI3 t <0) Ji>3l j^ ^ 

L. JLftJlj t4 sAlvaUl — S" j — 03 t J — jl — >■ * — i 14 — aJl — *-<Jij J — LldJl — j r- 






. [o] jNy Jlij « OL^-j ^ t <i cJU. <±* ^^JuJI yrjj. jl Nl» : ^\J\ JU ( 

Uai llSvjb cttj^^iail jLiS 1 j^i j^ai J jlj tiilLJl *jf*S j^i c jL--\l J^j Jr 4 -r^ < - ) t i)) ■ l^'J' ^^ (°^ 
aJ 01 : Ujfc-L^l jLL^' v . Uo? % 4 jj^Jl <jli! UJ ^U^v'SlI i*UJ ^rji l5*^'j 4t— >li^JI J ^^-j t/iUNl 

. \.Cj] A*kj\i <>*a Jp jJLi jl "il i>^aJL «JaAJl ! U-^>m-s^lj 



iiiij 4^T #5 4^jij 6 ^2i ^,jij * <t H;ji Jill; v ^jJi iiiu Siaii i^-j t 0) ;ifcUii 
u>s jJjji ,lji ^j c^iiii ^ *uji £>y t oi^-j 8 ik.Yl ouJi > leWi c >^ ^ 

>Jj lf>ill ( °[j] Ski 4^ 4^UJ #J 4^1 ^ & cJjVl"^ ( f ) '(& JJj t ^Sll J 



' 



I 



4j^Li jl f ^Jii 4jl d\$ 4J eUi>L yuAjfj 4O) ji#i Js'^ #" 4^ j4 f #L 

. ( "°iui VI '.jtf i'yX jj 4 jl^Dl Jit <> jut 61 i!t Jl/Sfl J^t j 

jiij ii 4^, 4I1I11 ' f ^' fc-j i±&\ji. \&j&\ $ j g&\ fa y, % t < v >( f 
4jjJii i^i^L j-S^ji ili; m ^. jSyi ^ ilii; it iiiii f# 4^j^ji oii^Sii ^ 

4 S ui jt ^ yj >ii ^b li; >Laji j_^ t s_sui ^ 4( 4> I£ji ^j jj_aJi) 



c.l^lj 5^1 ^ i^Vi ^jj lil^J UU 6tf 2! ^ .^Jl^JI : Vj ^i : ^i j^L-j ^Vl ^X (T) 

. wo/l v .uz Jl (JiJI^ 

^ or^Ui ^ C; ^JJ uUUJI o>.j >L. Lr _iJI VJ >j tCra J| ^U- ^ ^lil JJUJlj* :^gi JU (r) 

.( r ):l^ (0 

oL^ bj aA v Uw»Sll ob jc ^iVl «^Up>I aJbu >, (J jl^Jl Jjl j* JUl ^J ol L+>w>lj» r^gi JU (1) 

. [o] o_^» j<-i JI4JI ,y .^ j- IV* 

.J»,>.Ja- (V) 

.!,>.Jd- (A) 

TTA 



A <Y)> * V 



^ ^ ^JIji di* iJUj 101:411 ^. uidii ii^j ijjSSi iju Juj ^Vi ^iai ^i ui- Sf 
t^jiuj t ^ ji#i e&! ^ ^pi ;^>j 4 ^>ji >uij t >pi ^i ijj-iH d 

. oUj *U^ £&l ^ Vj>\^j 

> coU.j ^ ,y jlV^L ju2 J* lp 4^13 jij ^UJL ^ &H?! :(^ll)l) 

^ t $\$ f .,&! ^ ( c ) ^.pij t (1) [ c ] ^L-Dtf t'4ai. ^U >ill JJ y ji J* ^\j 

u^ji n1 I^^i j£ hO^'j & «Sf ol; isi ci^tii iiiii ' r >; ^i.1 ^ Ji 4^:5 4 ji^ji &£ 

dj) '*£>. p * ouij ^ yicii tfji oij t (v) ^ Ui f ^ji iii eUii y^j ^j t ikAii 

. UfV.n Jhs j£ {ja ^j-^aJlj ^j-iJl JUa»! 

. wo /^ v :uu....ji pfcji ^ 

.i,^Ja^ (i) 

.[cj] «iiy a^JI tJU *UiS ^j>-j ^jB Jli ^^ jlJ^Vi 
. [cj] o^/y ^LaiJl ^^rj ,y«i l^lt ^^-^3! ^-r^' oj. JJ 



.j 



*.*. '.* + . ,> ..* 



ijiJj Si si 0) ^Liui Sij cOjUJi yjii Sij c^ijji jjuI; Sij t( j^2 ^jjjij 
j* ijikji ji> c jij^-j cdiii .sis jiiu (0) r i^i ji j>4ji s- JjAiJi ji;£j 6 uiii y_*-j 



. [o] ilU 

. [o] Uiu! oNj* ►UaaJI ^j^-j *jy* ^y t*J*>UJI 
^ uLL> ^^ ^ ^^ ^ jjL^ j t 4t»l jup ^ ^s & i s J \^\ 4jj «^I^Vi C-J- ^i :^gi Jli (V) 
4$ <J)1 J^j : Jli cJl* Jil J^j L : JU* J^-j .rfi : Jli r Bjd ^ J ^ (> ^ 7 JI a,p ^ x^^ ^ ^y^i 

ul gk^J J^i" Jli ^ Jli ?vj J^" ^ cM~t '-^ ^^^J j^* ,y </tj*l l> ^^J : ^ ^J 15 ^ 1 u 
V J>u ^"U ^Ji^i ^Ji^-1 : JU N : Jli YLsL- jjlm ^ &\ gkuJ : Jli N : JU ?jj«1=l- ji^ fj-^" 
L /^- 41 _ -oil J^j vlU^i til* ju\ Jb-t l|SSl 0^ L. : Jli -u til^tii : JU _ ^J^-^H J^Jl : Jplj - ^ 



.^aiJl jAlii J^j l.aJ-j Jj 

: J> $frL 4^J .olijJJI i>; tyjX. tf UUI ^ k ,>5 tl'iiJI :(^l5Ji) 

• ^ «*/ 'at y4 ' ttialt ji 0U3 t g£ ^U ^i f >i]| ^Jj ol> : (Li^l) 



*.i\' >'.' > •" . .-II • 'tl-' 

•C=^Il > »;^JI pi« > 4-^j ^;£Jlj ^U ji ^ 4^: Slj 

ciuijiiifj *^iiiij( cf )fjL;5»i *^jif>iisli coi^jUj^^ .Ojluioj^ii} 

. je^i r dj ^Iji # jiki>i j,>L !>^ >jji ^ ^u^ji j^ 



OUl-j jl^j ^ ^U^Ji ^^ LJL« V U : f U*JI ^L* :(VAY iVA\ ft) ^j iOVf"\) v^j*. ty kjj 
^U : r L^JI ^t* (VTV/O aj b y \j (YA) jUj <y >il j* lj\J6 V L : f UJI ^LS (Y<U/0 ^JUL.j 

(^ . v/r) .juSli ^u, ^ ^ ^ukiij (ta^ jn *y«a/y) ju^Ij (ra .rir/o ^jUij 
Oi -As**- ^ $j*y Ji> a- ( rYr - rr ^ /^> c^b ( rAi ) ^jjM jib (^^ - \^« ft) ^jUiij 

M O- C> ^ f J ' ^ : ^ U >' Jl W ^ W-5^5- ^ ^1 ^ ^^ ^ ^ '^ °^ (T) 

. p-LJI y^ ^ a X J Sj*m5' «LwaJl IjJi 

.WV/1 w^JL^ J\ pJiJl^ 



Ul /l^ jt Citf'lj!* ^1 ,> i-li^lj i^O u4»Jl ^ oL ~-> "-*&~. - iS ^ 1 '-J^ y >-»lSipM O) 

.Ju U^ : JU Jyj 4f4J fU^I > Oj^i fj» >> lj&> : J^* ^y ^ '^ > *- u )" u Jj 
L^i »UJI _l ( J «WJI ^j-UlU J JU J^lj ^^ o^SUJI., ol£*Nlj <J>SU l«J ^ jJl JJUill 

. Li*l** <uLp AJ! U^p <uLpj ^ <j^> U£p- <u£*jj <*&*± <J&* ' <j^Jl 

, ijs p jl otf tjt i-ui* u j^\ o^j * v^ r^ ** y^' ^ 

: J^ij .jUj ^ >1jSl y^JI J jjLs4 g| -41 J>-j OlS 1 : cJli i^sU ^^ oj iljl^ U^t ur ^, J 

:l^Wlj 

^\j £j| tf ^y*J~ ^OjL t J^~Jl ^J ^y*^ jl£- J fliJl JP SjU *iL :4^J> ^ 

tj ^U UJj Uj. t 4jUjLiij fU>Ji ,jp 1*15* ifj** iUL iJ^r*— ^>»-* (J—* {Js> ^ :aJ3UJ1 vj 






. T ^ /r gl^JI iliS ^Li^ 4 on/> .y^jJl Vi^ .r-Ui jk^* C^ 1 ^ ,j Wr ^ J 1 ^^ 1 : >' 

. r 1 v / y friali J>ix trr / ^ lijiJuJi J4J 

^ 1 : JU ^ 4)1 J^j jl ccij^Jl J4-- ^Jjj ^^ c> J-** 'J^ ^1 V^i ^J 4S ^> *-" ^ <u5 ^^ 

.u^-lj -p 4j! JLe i^jU Nj ^"ij 11- ^il^!)U ^Jj iS^lS" i^jUj iS^UJlS' 

.f'U^Nlij <:.l.lij ^Ix^Jl ^y <Jlp J-U~jj 

. v Q^aJi ^uJij ^ikiJ oiijMi 
*i* cJ^ .-dii oily jl J! y-ijSl ^i ^^~ 015 ^ ^1! J^j ol usu ^ iij^p ^ ni^l l^jjj 

. ill cil^Nl jl Jlp 3U^fl jJ^r- 

Y£Y 






•Ia J cp ^ N ^JUI J.*>^l Sjj^ iL^iJL- ^J| Vj jiJ| oijil ^ ^^jji ^^ oIS^pNI ^j 
JUJl ^^j itAZ j\ Lp iUiJI «_**i iUsJlJl J* j^UJ Ni /o-jlU ijuiljup 3ji3l ot» t sL>JI 

^kJl JUilj t^JL^Jl il^ jj^jj ^^L->l y*U-i i-H Jij t JbM>JI V U5I ^l^iU *:UaUj! J^ai; 
J* JjUdlj c/JI ^ ^Jlj cJj^JL ^Sfij r ^i .Liilj j;L^JI ^j ^^J| s^ ^ t(H J| 
t( Jp ^-U> jtf jli t^r^-i J^ Up j-Li U- .ilJi ^j olpU>Jt jj-iu-j i^la^Jl aipjj ^^aiilj ^Jl 

. <d»}k>-! J^ai Jilt JLaj jl 

jal t^jjjul ^ <iyi; Uj U^SUjj t^^U^Jl ^ Uajtoj iU^Lj t^jiJl ^Jl^j ^i tijjjjl j* \*y 
&<b UJiU- -uii ^r^b ttfji^r- illi-j t <JJ ^ t UjJ| ^y iiU^^I ^ ^Z ijPrJ ,a^J6j jyi IS} jLj^l 

Jp ^^Jl ^3^ oL^ipNli . 4il Jl o>" ^1 S^UJI Up o>, UjJL JUiiVl o\ & J*rj U5 iS^UJI 4JI 
v'r a- v U ci^^^JI *j\ *] jli ijUj ^ >ijVl yuJl Jl* ^ U^>j jl^. jjIj t o> ^^wl 
IJU tr 5U ^1 J^l^ai Jyj jl^i L^i ^j! J^l ^1 cjJOJI ^J ^j Nl c^Jl v-iiT ^ J^il 4)1 jup ^ aj 

. [o] ^1 ^^ ^ S^ ./ij OUj ^ ^Sll yUll ^ Uj- N SJ5> iu- oKipNU : ^gi Jli ( \ ) 

.Ij-J-i- (Y) 
.[o] v U^Vl ^S J ^IJi Ji^ ^ ;<^j J Jy ajJi U5 t ./i a^iJl ^^ ^ l^jl jjji :^\J\ JU (r) 

> «^ cu^ lil Sll jUrf pJ jJLiil <LJ JJLU cJl oUj ^ ui^L. ^ o^jjj Jli ^ji :^gi Jli (0) 
yuJl J_^^ JJ v jl oUiL.j JJ : Jli j^i ,jjji}\ UJ jJU, cJl Jli lil -ut v Uw,bU jurj, ^JUlj t JL^ 

t/ M t> bU ^ 1 t- cr^-l <tf Jl J^" (J y^i o^ ,> JL* «Jli Olj t y^( ,UiL JU^ tj5 ^Sl 



. j_^>i ays yi^ii j j 
££ 6^ Vii iii^t fiS 6p d^- 5^43 ^ijfiNt ^ i£ 1: Slj i&l :(^0 

'l&% 61 ^ US <<£ ^ LUJ jJi lit lit c^JI i^t fcjS SIp li£ ujt jt i£li *L& 

fcAJI i&it y? .J&- SlJ ^ ^ ^ ^ 5* # .Ci^giUi :ii& 
S'^iJIj iUS sS^Ill dtp foViiJJI l^i nJaSNt L-jli lil *sS5llj ^iJij i£#»3 

& ^ - 



.!,yju-j or) 

^^ yjj JiiUI «olJL-ii M JJj colx-ii U4JI JJj A-i M jSLJIj cA-i fajlU 1> 0b» -^y ^ <°> 



A^jj ^Sii 4^ji ^ t ^: Si j^uji ^j ^ fi^ji o^ji 
.£Jji iti ciSyi >ii i^Sii ^Isji ji ilij cSu vp 4 t :iSi jjj oi 4 jix 44U1IJ1 




sr£"^ 4>> Jl ^j>^Ji oiijii p 4^1 Sui >Siii 4 j jl; 61 ty : 3vi £$ t >^ji 






J^' 



.i,>.Jm- (^) 

.j c^Sfl j^^JI ^j tj^- N j^L-Jl jjL-j tt ^o r i^Jl o^^Jl ol ^v>^JU d i^l^SI Jli (Y) 

.i,^i^ (r) 



< s^ 



1j^ s Si, 40U3S11 ill; ius 4-r- '^ ^ ^ fr t ^- UJI ^ G^ 1 :( ^° 

.Oil »0) ^ A 61 Uu * ( %1 (r)L *^3 > y* w ^> '^ '**« ^ 0> &» 

yab ^^> >5ii ^ *1 ^i ^ #* # >^ ^- ^ :( ^ ^° 



.fyJA- (0 
. [o] jl^j OWJ' h** J & «•>■' J! • • • ^MIJ a^^^ EJJ^' 1 : ^ i, ^ JI JU (n) 






. .u>aiJI ^ SjLp : oJJl J y*j t jUj^JL- jbJj i U^'j #-UJ1 ~^ : «Ji ( \ ) 

. U^Pj S*>UaJlS i^o^- jj cjJaUl :«JI :^Ju£J1 ^yjl _^1 *UNl Jlij 

j^>»>- . .ij£S Njl^ ^J^p ^ JL^tlj [Ji^kll] : ^ju. — il Jj^Jl Jli ii^^u :^l *£>>>- J^j : JUL 

i^^ «a£.» J! Jw^JI J <JUxu,l ^JLp ,J t J-^Sl yUJU .4JI cJ^Nl Uj^£ ^1 :c-JlJI ^1 JUj 

. m /\ :^iJIj-UaJI * \*r ^>JI iVV^/Y : vy Jt jU ^A 



^ > . 



.Yol/\ ^Sl £^ * •l/\ ^IjjJI tfljdl ih/\ iijlJuJI j*J .rvo/r 
ilj^JI ^IjJjl ^ v^^^' <*ij^\j li >jy^ 5-^^j t<lji^ i^>- y fr LJ.\ Nl iliJ N ^y^\ jl SiUlj 

" ' ■ '. 

Si 

. ^wu f-Uj^u ^^1 *wJ^jj njikpj ojj ^j>yAj t^oUp j>«^ J j Nt j**«j o - *^-^^ ^t* 4< ^ '*^* -^ ^t* 

. oUJl l ^ jL5j! JU5 ^liJ il^jOSU Up cli>- UlS^-1 <iLi J>- J^Jl ^JL, ^kJ Vj t*^ ^-p ^ ^13jl5 

. j^fJ»U^*lj *-fJij ^^- -U>w^ ^^iaj U5 ip^Jlpilj ^pj-a>-j 
*i*5i- ^p ^Lk: N OjiaJl ^ cJl5 jjj t L^L«ii- up c^a>- jJ «GL» a y ^\ J ^c>Jl iJL»dl #-L*iSl oJla j* 

ja ^^ ^j iUp ^jJi yj-*^ jj ^jui ja^Ji ^ i^Ji Up J-s^l-j ji k^-jo N -uL: j^ Jj-Ji oS 

=oyuLjl OUj+H ^IjJlj jUf Kill yU-i hjj Ot* t^j t C Ja«3 ^P^a>-J 4 -Oil /Jb" JlP ^^JUjl J*^ I ^ j\ 



^U j/^j cJUlj J*Sl OyjU ^ i^Sl J*Jlj ^ ^ fJ - o^J^ 1 ^ ''Wj 
t5j> ~Ji ^ ^ f iyL «jMi cJ£ iil *Sl MS 5 * (^ jli ^j J^ ^^> o^ *W : '^ 

i olJLUI j* Ijk ^ nil Ol^j ►Us.l iiUI JUI J*t o- l * p -^ 1 i/" VW*5" J- 4 * ji-^J^ 1 J^ : ^•jJ 
i-lj»JI 4jI c-i Jj jrUJI Oli tjJUJl ^^U lit J>^JL ^Sll Ij^j i^l^l ^ ^jj^ilL l^jj 
_JU»j iSij* {j>- JU«U i«f.j ^U> JjU.j Hijij *itj .rrU lolj^iJI ,y> J,*; lOlJUl jp 3S 
41 dit» : JUI .6. ^ jiCJIj v^ 1 a* f*-"j &-" *> O^ 1 ^ jU)I 3-^ m -» ioU -'-' '>* 

l^JI j, 01^ * c ^l U-ij > jyk ^J ^^ t^r^ ^^i 1 ix -^ V ^ ^^'W* 

JJi- JlU> 01— >lj J-uJL, ^...tIIj lOLiUlj (JOkil ^ V*J {Au.Nl J^J tv-^ 1 ^^'J '^^ 
iljbt f BNl Jljdl j* JU Al ^j ,>^ j^ guJ L- Jli itf Uy Jj c^^JI c % j^j tr lJill 

i^jS/l ^ yi ^Ij^JI j* JUJ)II £1.1 Oii c *J 5jU ,^ Ji OL^Sl L ^i~ ^i r SfL »jJI ^ jl : U<Jj1 

jJUuj t *JJ JUJI J>" o- *^ l* JSL . t cSUl L. JLi-i .<U iLil ^L^i JiUJI J.UI ji :U*JUj 

.(.UNI j* a^JIj c^UJI ^.b^-l JlUb dUi OKi ^li-JI c i^i j* 
ioli)II i.Lij y (^U A ft J! olldl iLlyj c>JI ^j 1^411 (Jt'j- tijJl^ U, ^Liji :ULj 

^ Uly-1 ^^.j c!JL>UJIj ;apL_JI dJ- IfL. o^-J t5 ^'-' "ft" ^ O^"^ 1 ^jAi ^ c_iJ 

. ;liJl j »l>- JI 

^^ ^ jb-lj ^j J c~*i i-SlI r ^l lilli ,/ *JS s'u^ a^^ ^^'^ ^ UJI jU «! :Lc -> 



:j^\fi\j j^UJIj oliJOUl ^ *&lj isai-lj sji ty 4^J Slj 



'r^P i^'j '|^«^ -^=-^» liJ^JI sjl*I — Jl x >•*) . ^ J£ l^j JUjUJl I^JiUj i!.UJ| 

L- jU;>l ^LiJl >~ ^j 40.UJ J^j 44*, ^ i^Jp j^ N ^i£, . >?1 y> lil ^>J1 ju^ <_^ 

Ui q(^>Ij ^Sfi <y J-^>- Uj * £LJl jJ* ,>Li Uu r 0^, Jij /uj ^ *U jij <£>J1 liiJi f b 

It ** • * ** * 

.iiJIj ^U£Jl Lfj^-j oJ US' cjyJL^Jl ^U^k £>JI ^^-j oJ oij 
s^Jlj ^Jl \J4? : JLJ 5j# i5LL. 4\ gl&l ^ c^l ^ ^-fiJI > <kji : JU; *J> : ibfli Clt 

. Lu^- jjkllj 4^iyi f ui* ^^AJI >>; 
jl NJ <U! ^ ^yr^ jJi\j i*rj^\j g>JI l^ijtji ty ^ s,(y JJx 4U^bL r \ U^Uj^ r Sll : UU 

<^>y ^cr- 1 ^ ^'j 8 '^^r 1 ^-.-^ ^ ^u^ji 4, jiLw" Uj .u; jj^ Nj c V ^^ji ,j^ jj> jj^ si: 

^ -cp <ul ^j ^LiJl L.L.1 Jy UljI y»j t £i s^^JI jl : ^Jlp -OjI ol^j Uj^- jj!j ju^Ij JJJU Jlij 

i^Ls 5^JH : JU i ^Jl ^ 5^^ Jj 4^U 

fJbJ JsUI JU vrlj li~J iljjl jl JUx^N Uik. \+jyrj \^ -u. f>L V jw» ^Jj : iooLiJl Jlij 

.^jif-Jl Jl* U5 4^^» U^jlu. tAS" igJlJ 55UH ii-Jb-j .Aiplku-I 

2^jij |XU <bi ^ ji ^ilii 1^1 li #; *jy ^ji ^ so^ij 5*; ^jji j^L jl^Ij l^j! ju 51j 

Uj i^^J ^ iii yi :#, ^1 JUi /u* gii J^ ii^J 4 f lp js-I <b! ^J L Jij JUi 4l'^J 

.ioi*sU 'XV* :JUi ?xSu 



^ > ' ' - - . ' - > « . . . * , 



11 

: o^Jlj jjjlj SWjJIj ^b jl^ s £1p sj^Jlj 5>tUiJI : <foSll> 

£. ijm &•} cSua; IfJ ;j u c^i Jp jlj£4 jj ji j£ S13 ^1 uuj 

j£]|j (■) <j^ % j£ <~r^ dr^ ^ C^ 1 Ji ^ U vlU^: it 3^ t(SljJl life) 

c'^t a Juji i^i c^ji ojiJi * (r) [pi£] ^1 ^i 3J3 coi^j ^1 J' y^i ^2 
t jJji ^ fc; u2 m jij 1 01^.3 yji *, 'Vi sji^Jt Jp jjI: Sf ^ii aJu J3 ^ jj 

: 0) >ui3 yiai 65 c^Ji «/ 5SUJ ^>ji ajL; jj * Li&\ jj> & 

^Jji ^ ois - jli 1 JUJ13 ^13 ^.ilii ^ iuJ lU Li 5_£: 51 3i>il tCj^idi lib) 



^iiui > > j.jb t >iju jjs ^ ^ >: jjj coSuji s^ii ijy ^ >4#ji ^ ^ 

& ^1 J-'^i ^ ii^Ji 0^3 c^ji k.3? 3Ji ^4-5-jS jj Til} couiji 0^ cj^i ^ 
0^3 1I1 1& t j4.«ji <piL^t^ stpi ipiL^i3 c ( °oi^3 6S11 y^i ^ ^ 3i^jvt3 

c ji^-j 0) 5ijjai s>t fJ jj ^3 c^ji r jL: jj cJuji 4iL; ^ j^i^i J^ 6is >b 

v Ul jij t ^JI jJJ ili ^JULi Ojj tSli tg>JI J^ oli 013 cipUal^/l ^ ^j chilli ^ 

.<\^0 jsUJI qUxJ! jkj *>Jl^ ^y oiijXJ -U4^j jUJ^I *-Jb U v UJl ^ c^AJI (Y) 

^IfiJI:!^ (r) 

Ao/\ J*w.jil j^ouJI Jki iUUJI j^JLij ^iy^i iojJUI (^) 
Y0* 



T* x , ■" -" '- d 



t oi^- 3 si^f Jz M ^uji ji£^ t £&U(i t y ^i 1^; ij^ji 

3^3 t ^kjJi ^ ^ lilj t & iiij yj^Jl lli JU ( c ) £3 i^^ji lii 3^ 3ii i^l 

• <T)[ Cf ] /T 1 ^ 1 ^ ^ c?j '^ ^ & H' 



1 1 ** Lk I ft. • « l.l* h « •* -^l^ Aft. iT -* 



'. • (r) > > • 



: ol>l $}*} ^ 31^13 4 £fci«tf ipU^I : ^Ul yj| 

Si ( f ) Ssiijj jt o>gi ^udi ^ ^dj j^j ujp ^il^T ji>r :(cJ5Sii i>») 

?.}]l 33 0) oli jf t ^li^VL^3IH( cr ) r ^l^ i >j^Jujl3 ilfe^' 

i^iUji >t£j lip t oS(ji gteu jUi^T ^3 ^\LLv'\ f & * vj4-^ii ^T 3! 
jl u*^1 ^ 3^ » 0S13S fc# ^i ^3 ^Lsi &-;~Ur-Ji Si 1^- it oUi 4 4133 ^>; v 
1^* t>jtj ^%^c -^ ^/S\^s^£ 4^ feS & :ds j£ gui Ji y-Sfi jj 4JUJ1 
^ ^ji (_,) 3^: Sfj c-.^Sli 3^1 &£-: p &)\j i^Jtf *g&\ r .ji ^ ijii 

■ 4^Mij 4LJ3JI jj ^3 t ( cr ) ^3 > ^ cl^ii ^ 3^3 ^ifjL ^J^juji 

^1 ^4^>; jjiLiiify ^: p 6u t 'L5i3 j^Sii \-A W li^i ^i" «££ ji Suu 
3^1345143^^1 0) iijL: jJtSiis 4^-Sii jL 3^5 op t juji Ji>iJi ^ .j lj^3Ji 
ji3 4ji^3i t 3uJi -yy'\ •} /^iui ^-Sii 31: ip t ( c ) 3^i 4^-34^ ^ji ^ iptkii ill 
4 4_^i3i ^Jp oij ^j '^3_i; oii 013 4 jL_^-3 JjJaJi rJ jJ ^jicL^u;"^^ ^Li 

^^cr } 4^-; '^»i c^ 1 v^3 ^ u^3 4 4^jVl: J^ t ^ ^suj t ji>iii j^f 

.0,0^1 



.i,>.jj- (^) 

.l,yjM- (Y) 
lij : ulll «i J JU .^kaJl i^j 4v_-^*3l ^ JUL. 4 <^^ 4i-kBlj 4 4LJI *j 41^1 ciiJl^ : V> ^JI (r) 
*i J- ,J lili t A*i- _^i m-xJl li^i :^w. ^ co;Uj oalj lip i^.j :^ iUJlL Jb-. OLJ^I jU 
0- <Ulj . ilS>J! ^ o^ J^ *JU^ *il>1 Jji ^ jj| : ^^a^JI : ^jSl Jlij . ^_^i« _^i iJ|_^ 
:>-i JUj 4_Ap iaLtjj .x ^ iU)ll 4_--* JillJ JLijj : JU ^J^L %^ 4_-soJlj 441JJ lil 4^,* 
.\\l/\ v i*u_JI jJiJl ^40 4iJLUu Sj &\ 41L-4* V : Jlij 4L«iAlii lij :4jpL .x ■: . ju> 
i/^^' ^UwVl j^^^.- xj. g^wJl «<p>; ^ ^ «;! j^i-wJU 4 *lp ^ V :L0i op» ^I^Jl JU (i) 

jL ^ Ji oS i0S/l i^Jlj 4J-I&JI /i Jl Ul> V «yJI ^iLSUJI ^ L^U SjoaJI ji^» :^jgi JU (0) 



j ^Lii Si £4*- SiL-ui oji5 iii ni t (Y) c c ] sLuji aI^ji ji ^ji ^ Sit xj.u\) ^ 

, jili Ji- sjU-^i yji5 ji 5Li 

. &'} oU~Jl j-Ju' iljiit ^5 c^-Su Sijki £*JI 5u*1 o>3 if : (iJlill) 

j£ cOLlil ^ ^i c (n l'U ft ,ji y. '& :3li >ii ciJl^JI ji^u j# Vt :(^!» 

J^tt 4 aiM ji &S \\\&j\ ci^sl c J> gill ^ yj JJ lil :(JjSll) 






yr 






^LJI ^j^ J^ SjU-)ll j^JUB jiysS wu «.^j SjjLJI o>. Mj Uij Jjt ,« jrs-Vl jiUj» : ^1^)1 Jli ( \ ) 
j aiJI jli^r ^L- k, JUi J^j ifL.)!! r ^ Uil^.j lj^-j 5jjLJI o>- Nj lr p-j> >^. 6l *J jlj 

. [o] -dJl dJi j, j-UI C j^ cJj ^ ^1 ijLel g^Sj l>^i v 1 --'^ 1 i' 1 *-' ' SL^'J » ,JjSM ^^ 

.i^iL (Y) 

' ji>sJi J! ae^ 1 J^J 'cH 1 Cr^^" Jl !jLi i ^ *'>■' ^ ^ *** sr* 2* «>• JU ■***' : s^ 1 ^ 1 Jli (r) 

. [o] «JU>JI ,y «ijjt L. wu ^»j 

^ jL I4J j^UJIj t8j JJ Sj>— Sj^l JLj-1 pJj coUj <^J L-i^inJl yrM »M ^J* JO-** 31 ! 

.[o] 4.^j i-^Ji J^ c/ ^ ^ ur-^b tJL =~ ^J 1 ^ 

TOY 



r . > 



<r> 



^ J~ % ^ >3 ^i r <& & cy }'Aj ^cs & p ip 'iji^H fe 

fill ii jL: j^i t a^ji JJ ^S ^ j 4 <Ji ji ^>; jj sft » c^J jt jjj t jd^ ji^- j 
^5 *:oji tjj 4 ij>^ ci^i & t( ^ ^ ?^Iii oulj^ tf uuJi ^-jjiAi i 

. juji f uL Jf JjSI k- 

£ • * f *> 

^1 Ui 4^ jt t^-Liui ^ ojui ^1; j*j c^-iL ; jj c^si J^ 5i5 b\j i4-ia tudji 

Lbj c^ji ^>L: ^j c^Jj ji a>^ii 0) [^] jj t ^ ^>-l (0> [jJ] :<iijuji) 

.141* >>t 5ft i^l ^1 ^ t'^1 

» o>^i y. ikii j^,i 4 ^ji e b3t ^ ^-Sii iu lii 1 li JuJ t (.ijjJii -*i t jp ii J^ ill i!'M 
Vt J5b cod^ oi^j ;>q ikii uikiiT ^ tf i^i j^ ou ^^i t (v) ji^3 

. [o] oNy 
.0J:l j- (0) 

j^JUJI Uj*^1 «0Wj M **^>^-! ^ ^^-^^ J^ ,y V«e -^ ^' a^. N : Ui jlj» : ^il^l Jl» (V) 

• Jb-'u- (A) 

Tor 









• Vj ^ ^' ^j 's? ,j ^ -^ ^ 



I OU lojli ^U ^ *>J <M : J-iiSl 









»* ** 



.J.^JLi- (T) 

c^J ,y JUiJl ►Ul Oli-b fSJI ^ij SWJ< ►UJl ^ U^-i 4)1 bolj ojlJI J*1 oLL. t ^l>Ji ji (0 

. (ii«JI) oUUIj .U-Sll (ii«JI) oiJdJl ^ ^kj *U!Ljj 

^j ^ olS SyU cJtf S^ iy ^j ^UJl JlC>b fr^ 1 rA vy^b ^-^J ^ J*' oU ^ ii>m ^ 1 ^°^ 

a^, i^o y^Ji ^ y ^j ^- ^ >^ ^^ 4 >>^j ^.-uJ^ ir* y\s tr 4 y^ J* '^^ A> .> 

^ i*-^* L^J Jlij IjJUl J^j l^i^r J^Ji oS <^>- c~*~* *jJ>j ^JlkJi c r ^U» JU JL.1 fc- ^ 
j^sAll y \ Jli ^.y^ i*^* U,1 JUL jJL^ jyJ- ^y ^ U JU c^J ,y SbUJI ►Ul ^cij ^1 OK-lj p-JI 
4>>JI V L ^ ^^l II* j o>j ^^i ,y *j ^ U (jubil lil ^i>^-lj J^-JI ^^r ^y ^- <U ^ ^Ia^JI 
^L i^ o^>-Jij ^^. <^r J^< ^~r ^i^ r^^ **> **>- k> j^l^ <i> ^> J> - ^ 

JU _^j ►U! J^ 5>^ (JUL 4J Jli j U4IU p-JI jl5L-lj ^^b ^^ c^ >* ^ ( J*' oU ^ r 1 ^- ^^ 

►U-Sl >i| JU 4)1 Wi^i ^. ^ 0^-r* l> ^W Jrr (^4i o*^ ^-* C^ <J J -&* {j* ir^S 

. ((JUL) oUJUIj 

:^UiJI JUj . c U^il ^ i/i IA5U «^>3i ^> ^ 4Li j 4^ J*l oLv :^L «oy» :<Jy (V) 

j^( y^j 4 Ujp 4J jM :cii]Ju ^ 441* jlyJI J*1 r ^. 4jrUJl Jj^ ,>- ^j^» J>- :Jy> o»i (A) 
.(J^p cJi) OIjOJI j^- 6^ cJi) ^jlJI >, ^U>)i c-fl i^i ^jMl :3j*tt '^j '^ 



^ j^ii jiSL i^^kii ii sisiOi ale tfili /l-iL #ii. }jj t( >t; Su 4.^1 ^ j.>4 613 

fr cc^il^l Jit 2|i v -^ •& YA "i £ Slj 'H- 3^i fJ ^ i- iUr 615 i& 

Ji S^; it 5£ Lii^ t ( c ) fill JUj 1:^ # ^ ^ l-ii, jjUr ii^_, t j^ oii 

'Ufe 5i5 013 i(j) iii: (J ijSs J_^ Sa: Sip ip ^'1 <iii~ ili j££ it jj ouJi 

«> ^ Vi ^Ji oil. I4J1LJ 4?^Ji LSI 4(3 j f ) 4^1 iii 40ULJ1 ja ^t 3JJ 
fj iu 40) f i»ii ,1^1 ^ s>L 3J5 4 j^ji o> ji cj >ji '^ Sij 4 14, ^ij *Jx\ 

.L;iui p 4 (0) f^I)i -5 4 a) a:i^ji V^ji f i>^ t uj ( ^ tU 4iL; ^ 



Jlij 4 f L.)ll J~-*cJl li* J gi\ *d\^>-ji 1*4-, Ci\S o[j iJii-, (J ^ J^j jl*j jU jly i^l^JI Jli (\) 

.t^-LL- (Y) 

^ ! J V^J d^ ^1 ■*-* J> ^J ^l^ 1 ->^J o^ 1 ^i c> (^-j ^>j J^-J^JI e^>-j UUI JaIj 
oyJ^tj ^}U v ^lj jUlVl J*tj l^jiJU^ li-JuJI v l>^1 J^Sl ^JUx- c^U Jli ^ju«JI 
JaIj L-j^jI 0>2ij l^>^ ^.-uJI J*l Jli ^-uJI ^ ,> ^p ^UJt J-pLwI l ^U j v i^ U^^j 

oUIib ,U-Vl ^ ^JlkJt ^U f ^ \1a ^J\ XL. J\ ^j XL. j ^jUall ^ L. ^j ^^l J* uly 

.ilLL Ly — i5L. ^ oujl JJj JL-1 a^C J* r LLJIj ijjuJI ^- ^ ^ r ^ o^ Jup y, ,dl ^ j^jJI (0) 

. JLJ^ ^I^Jlj ^U <J JU, ^U- <JU^ ^j ^ <J Jli %^ c^ ^ jSf 

Too 



ol^ll &Sd 4l*j ^liiJl ^ ylkjl ^ ^dj| l^aJI 

s^Ull £j£j t 0) [^l JiiJIj olLjl j^i t 'u-^ U* ^*J it 3*3 OI^JI :(^dl) 



1 



^jl yj* lii tiilji 1*1; ^Jj tg^Ji ^ t i^Ut S>' it y>j L ly) £&\ :(^Jdi) 

jj ijfc Su cil^; ^^Jj 5slL >^uji 5>u ^j^iii j^iiii i^u- ^ oj:; Vl :<j^Nd 
•^ jii si i'ul^i j^j jj *£»- ^ t>^it *& ji-S uki isdj ^ ^ oilji 



^ d lit >Ux3 ^C d *1^0Uj fjja'y* t ^Jl ^il yi i^UlL (.>; 51 :(^dl) 

• "* •» 

i\^ \\ giji sl^Jl Uj> t 4SUi IjilL-j jK> : JU; *Jy ^ «. JJLiJI L ^( ^ ^Ul :Ul,1 ^LuJlj 

.<\AY/\) v .u,:...,JI ^kJl ^ 
. [o] jOa^^l jUp! J, 4 i.U)ll jUp! j^JI ^ ijiij 1 U»)fl 4J v i»^JL, ^ 4ji : <Jy ^ 



J\ ili & .b>i Si* c«iLi; jl ^1 jl *JI Sip >U c^JI olL, Jl ^;Slt :<y«ll) 

life 'o^ 1 ^ ^ *£*M ^'^ j^ 1 *sr^ o» 5*^1 *°V^ *rf -C^ 31 J^ 




ii^ji ^ 0) [i>;_,] ^rf ^ ^ S&Iii ciu w p *«ji (8> [^] ^i : jjj 

^ £4» ^-j 013 t^iA&ii jii»>is yjii f^i j^j c (v)> o1l; u ^ cO) yz n :iiis 



j^Ij ^>JI ^ j^Jlj «,jL.i ^ 8^.b Jl fj>-J\ jl Odj^ll f*& 4-iSl ^\ ^ £l>Ji :JJj «*&.> 

.[o] iJJb o^Lp l^jN '^>*JI J^ 
. [o] f> uaJI ^y 5 r IJu j^ ^S ULjJbfJl Jlp Jij-i^l f CI ^y jjjpj *blj» : ^\J\ JU (V) 

.Jp^J-i- U) 

.J>J1:1^ (1) 
U U-^ ^^>Jlj ;^i!>UJl /JJ ~\J\ fjJI ^-j-j UyJlj a^tll jj* Ji^iJl i^ljlil ^i *. ^j*>UJ\ yb j/Ul 

. [o] J»jJl Jl jr .^Jt J15C-J oA^j t-Ll Oojl ykj *\si\ i 

Toy 



. fill fa £&\ Jl HJi ^>; iJl : JJ j \ oU j ^ Ui 3ui ; >: 55 ( c ) ^ •} & j (j 




j^liJ JjIajI tA;y l_3^P jU c f^« ^lp 4jI ei^P W ^ U' ' 



c 



Xj t o£u>l dill: tjJ j.Ul^l ^jJi^ i^-t jJ liJj t ( r ) jsst-Sfl ^ j&ilj U.JU5 



* * * 




: (T) ^ 5^j c uJi ji£^ te Li2Jij yijuJi S^ J>- >ufe J^ 1 : <^» 



. [o] £lijJ! ol>J 



• ft « . a ^ ft . Aft.. _. . » ft "^ ■ •* > <•»•" a u ■ ft j m ^ ^ « ' ' 



tf ijLii ^ y-ti ^j ( °[ c 3 fe 'J v^L. ^L: Slj t; l»U 44^1 :<£&> 

.Li i; Sf dd) U-Jj st-Jl ^U^ vLiallj 



1 >^ s 



j j t ^u- ojl^-j ^j?*j *>^ 3* ^ 1**15*3 *^ JI •** «^* ^ : ^^ 

L^ o>5dl iij d^iljj t«JI>Jl JLi ^j lOSlji -^-LUI ^ l*ij£ UJj toLi>j ^j ^ 



^ a 



*^ . '. > * * . . . ". <"° .*■ • * 



c^JJl : JU c ^i53i JLp i>: £j lip t 6 IjS gi ^ & J^ c £> ^i J~Ju j! ^j 

Uj^j aj^ipl jl 4>o- z^* ^jj ^^-*j U.JWj Uj^JLjj l,», : lg,»T c . ; ■■■ ! 1 \X* ij (H^' ^*>UJIj Ujj U-j"** #*>UJi cLL*j 

. \ jij \ t . rani j {JLij^+jj 

-4UI : Jli j 4j.jl *ij C.....H i^lj li| JlS" ^ -oj( J^-j ol p^ ^! jp f-Jt— ^ ^V 1 — 0^ ^ AVi ) ^-A*- <^» 
«• * »• * * * 

. jjUl jX^JI (vr/o) ^^i cr>l ^UJI j,> ^j 

.o^....JI :1 ^ (O 



# o^Vl ^JL ;^j ty LJ ^ ^1 jijj it Jj ( c ) *4^JI i^wij) 

sii &; fJ ^*ji ^L fS2I # *3S^ <j t ^ il^i jjj t ( c ) ^j jj ^ ^ &± 

J & ^ #& yC\ &\i fr .O^-Vf Ik SLi t ^Ji Jjt ji ^ it ^1 1,^1 

iii. jii ^jjb i*?>i ^ t i#£*t jfr t ^ji 3^.1; ,j>: it :<£i5Jo 



J > ' 






jl ^U ^1 j» 4.1 x* j, A al* ^ v i^ ^1 ^ ^ji J ^1 ^ |ii, pju^^^ ^UJI tfjJ 



jj-j 



T1 



t jJlll ^ Uijll c^ ^ ( c ) £11 JUJI ^JJI .J-ij oy-Sfl ^1 jJl ; :<b!!ll) 
(4JJI t £s1 4ilj t 0) [4bLj] 41 pi* :^l>ll sIjbJI J^ Jji it 3*3 tiliaJI :(isJlill) 

;ji> J jJUij ^Sfi #jSli ^ fe^tf 'JjVi jfrsli ii>iSli ^ (T) Ji5Ji :(S~I5«) 
^ p ''^ 0-5" 3? op ^ ji sia ^i tay> ^3 ^J^ ^ *ia fjiili 

g^3 jj^i Ulj tljj^ L^- ii^-i ^i :J^ ,/ J^j '^ ^-^ '^ 



:JjL.luJI L-.15 (OVA/0 3jb jh'j (^V\ /Tor) ^_~^ o>j ^ Jp *JI>JI jlyr ^ : £* JI V 1 ^ 

y>^Ji tfjA r t>M L-.1 i^i ^Jl-l- .-.is (^r/o) ^uJij oavv) ^jb- l-^i^JI *ji>ji v u 
^ ^yjij 4G >J! l-.^ («u /o) ^afJij (xvao ^j <r * • /£) iw> ^ij air) ^ jixiJi j ^jUJi 

#* 41 J^j jl ^U jil jp 4l J^ ^ 41 jl^ ^p ii^l Ji> ^ ^ (L5J*~ - V» /O «^JI c ^iD 

^u^Sj (^xvo /xov) ^jl>. «>>j j-u Jlp oi>!l jl^>- v L . : CT J1 ^^ ^ n / x > r 1 -- **>' 

j,> ^ (uyui-V./O «i— 11 c ^» ^ ^yJl_, (^/o) j4-Jb an/O Ue> ^0 « fl WO 

. «c^>^ ^^l pJL-jj js«i ,> c^Jl Jj>- o>, #, 41 J j- j cJ, : JU JJUI J ^ Sjh^ ji ^jj~ 

Jlij J- j : yJjl ^LIU JJ ^.j cUM-jj ^j s Jr Jl_, Hill ^ J* j : Jli i^j^l :^L^ _ J*«JI (T) 
J*jb 0t > Li-y jJU LU ^ ^Jl Si : J*^l iL ^ jiMlj J^JI VJ U; ^ ^Jt ip^ _^ i^lltt 

jJbJlj 5^1 ^j^J Iji-^ jl <uU»J ^U JJUJu jg ^1 Jl 41 ^jU cc-JL oy>i p^j i^JJ ojj^ 

.(X*V/X*o/^) ^Jocl J! ^}\ JcCj 

s > <- ^ ' 

lil r^^w^^- :JLi cJ^JI :L* U i^U j .ji-j v :JJ1 J^- ^ '^^^ -^ <_H b>^ : ^> 

. jSlijj <i-U Jp jJj :^1 «IjjSjl-b ^^j :ljjJ\j Ujxil ^ ^^1)1 *i*j iUp lij :^-j t^— ^j J*p 



■> ju. * -J: jj ill ty c^jji ^ i>t t ^ ^t ^jJi ^ f^i ^u, 3] ( ^> 
fc ill u jj5m- tlrij oi> ( f c > u^: Sij ^1 i>ii /<, ^3! j.uji 5u 4 *J5 

•#* ^ 0^ *j*|j ^i> 0^1 ^ 5^ c% ^3 ^ 

« ^ ^ Ji ^: r ^ i£#i Ji '•>: £: J- . ^ jiii lUji j* ^33 



(j> JJJ13 c^ji ji s£ p t ^^vi ^ 



V ifjoaJi jji> ^; ^Joii c<, iuSNT ^ 6u ci>i is oi> :& jlui ^3 ^'3 

. jJI>ji ^iSuo t sSUJi ij^ij /sji^ji ^j Lj% Slj c.ij sSi^i d^lij 

frfi ^ *rt^-^ ## ^ ^i &1\* fJ^b /si.15 uJ. JAji :& ">[&y 
3^13 3^1 ^U «S oij^i ^ ^ ii^i, y 5J: ^ g ,^L os>iJi \kj cLiIii 



♦ (TO /y*o/\) v ,u:.„,J| JaJl ^ 
»U» .llll oJ-bi .4^^ ^Li^ ijSf J\ S<^ c^" o.bj J^^. 2N iO^uJi ly^j jpjl ^ JUJI ^U^VI (>) 

.Uj jjQlj ^^i j*j ^SfL ^^^Uw^Vlj r UL^Vl5 oliJI c 

.(TO/0 v i,,:,.,.,.,Jl iJaJI^ 
^U 51 : 4iloil ^ ^^ ^^ij j^ ii| :Ul .^j Ijlp lit :L^ j^-ji ^^ : ju lfcyi ^ ^ B :< j^ ( T ) 
*<^Ja-j o-jti :^uJ! ^ o^_ jl ^JUj tC JI ^^ x^ 4i i*^ ^j tl^i jLkp liJ tJ^pU^j si 

o^ c^^i t ol> ^ dUi cU J^ cUiJl ^"L- J^ L y^j J ^j* t |j^1 ^ ^ ^ e.^..^ 

i.Ul J^ ^ Ui-^JI s^-W Jl o C >J g^-j J Jj4 xi .UjJj & V 4Lr aii^J| ^1^1 ^, ; 0j u 

-^ ^ H ^ ' ^^ t*-^ r- 1 : oU ^ f ^'j ^^' ^-^ ■* ' j> > ' ^ f ji u* : ^y^Ji ju (r) 

• ^y 1 ^y 1 *J ju» 1 1+; dL-LJi ^i^j jj^. ^^ 

.(T-A/O kjJLc-Jl ,JiJl>^ 

Y*IY 



J & /si> eij^-t ^ *j4- ^ j>^Ji pi sik jjfc ii ^ k 4-r»3"j ''^j v^ 1 
55jj iii> ^ji SSi *<j) ji^- taji 2a f«»i list & c^ji f >; ^ ^i pit ji £> 

tl^jlyU liaJj^L el^*Jlj t-Jjilll ^j £^>6*Jl A^>- tiU (ji>vJl ujLI-1 ^ *jLUI J-iAII) 



;jii ^ii}L uij^.t j^ij ioSdi: gijjj 



uL^J iijj *>Sji iB ( f r ) ^uit, iklJi ±jj Ui:3 ,l^ j<ji j -^jt Sii jiikli 1 



y . - ^ ,* 



^ oi>3 (r) [ c f ] oSc jU -^ Jit 4JdJi iju jj: Sij v tyi ^ ^^Ji ji^i ( c ) 
4 ;1>ji J^ jU Sij 4jkji ji ill ni t jkji (.u. 'ii>vij .liSjij 5^1 f>;j c^i 

j j tjiij '.aJu jd iSC* ^3 ijJi xiiJ iiJi)L c^Jij (c.,.;n j IjA\ jjjji) 






. [o] Ijl>-Ij Vy ^jl!U 5 J>r^ ^La-^J* °jjW^-j ^^ ^ ^' Jl ^' ^r^' 

.I^LJL- (T) 

.t,yja-. (T) 



Mj r) jSjt Oljji^ olljl sjjUij ^ t -^ jioj * f yj &#j *; : ^, 5 

ii^j .i^jy .Stfjf tfp .u*ij Sf> f iiL #-< v jkJij i^ ^uij 4,^,- 
jl# ^ e^Ji 3> s ii •£ £ Si; ,°V^ gj %~ ^i 5 ^Ji ^"^u ^, 






• f 



f " * *> * * 




o*J 



U*iJI >iU^ l>>i oi sj^i J* icNy L«J a^ jl^Jlj JJU1 ^ ^Ij ^1 J|>j ^Jl, ( * ) 
J\j Sy. U SjUI JJ villi o-^tj ^ ML, ^jJL ^ UJ i,** ^ jl iljl iii) 3> J|i _, o_j| ^ 

. [o] ^»jj| J|>» ^| ^ , 4jl<9- U ^^Jl 
- Iff- ^1 ^ A-1 Otf pJU o, .UkJl v j. ( yui\ jjl _ JS . Al Jj_j ^ i^UJii :(/i \j\ j U ( Y ) 

pjt T /V j^l pjUl 1 1A i^U ^jf Y <U ^ ^ £ jt J| YT _ fl /£ ju- ^1 olil <> c^y >. 

i i £ jU^/i m . rn /r •Jj.u.ji y Wn Ji^O c >>Ji iy . t /r ji^jS/i v ut t "w* ^i 
aiijjJi £~~ rr/^ _^ji u/y f 5L->i ^jf ioa juiai ^j^i ^o 5>i<a j| a^ a\. /y ./._-.. ni 

.Ul/V /l_p ^1 ^1^- rA/\ ^jJI oljJLi TYA/o iU)ll Y^o _ YU/o >_,JL^| ^j^j YIA/^ 

: -U Jli , j^l : ^1 l<4 jl^JI c-«-J 1 4*1* a- ^-ti ^l ^j f 5tU| Up f J oV i jU>JI d-^j (r) 

J — .] j — i jj — =:- jj — p ^ — , |j — ; jl 0j ^.t ^ — k c j^__^ (i ^ 

JU.U , >J J ^^ lij : ^i^Ji j;UJl ^_, , UjlJ bop Iop ty : ijUrf ^-1 : ^y»jVl Jlij . ^y^> JU 

:j^>iA- : ^«*^^Uljj.^^ulplil: y -l^ulp Jt lc»i^ulplil:i J L^<L ! l^ t)H ^ 

V^ ^iluj N ,sa^ J# JLJ > £UV* sol^^ c-L. vy Jl ol^rj ^^ ^U lit i^Ui |_ >J ^ r | lij 

.IjU f Sill Up J,^ ,bt t cJUL ^ f SUl Up ^y £> tU : ^. ^IjUi 4 jL^JI ^j ^ j^Vl Blj 
« U_- f-AljjJ ^pIj i oU- ^ r Sl!l U* J,^ JbtU , jUiAil *J ^yi , UJ| 5jr<J! . jl p i ji^i 
i^U 4 OUJJI U+i ^> , ^| ;^J| ,, ^ - t aitfill V U > , Uj JJ g. IjJJj ^y , ^ f j| : j Uj 
4, y?t r * . OU^JI V U J^ vj > c IjJSj ^y . ^j f jj : *J JUj L- ^l^j J^ij , oU> ^ J^ 

JUi iUjxUI a* , »Uall 5^p j ik. ^Uw,1j j> f Si ^ ^J| ol : J.5JI j^l l auy J . ^j u j, -^^ 

*^L-t J,* Vj l>j^ j^ ,y ^ j^SlI .i» clSLit LJjj d^lS^tj UjL'l c_ij »l_iVl .JU cJlj p 
^y Ol : jUjJI ^j u^ 0! ,ULJI .^ >i oij . c^Ji >^ ,J v l_.Vl o^p ^i , *J ^^ N |JU : J_»ii 



Yli 



lT 



jjj t p>)i (j)'^b: Su cj5!i p g& tl ^Su oydij ^j^i jj t * c^Llui 

613 j£i> t >iJ! 3^1 ^t 3J5 t ^i j (j c ) ik% : 013 slfij b> iU; ^3^ 
^f >ii t J.5J1 dij ij^ kj v SS iii ty i-ii j 4^1; ^13 ipfyi j (j)'LjLi 
j^i-ii f tf"j& j i# jiai > tf >; ^3 ^ & "j^ji ^ fc& sft bij j>l; ij ^ 
0153 t jijjji oi? i~ cib t tiSt :ilii ou lirtji t»i^t ^ ^a 4«1jIj2 :ilis 66 t^jS 

4> ^> ^ wyj ^1 ;^ f^j ^1 >;^S k J ( c > '•£> ;J i^Si 

: £'} W faJl *, ji£ u Jit ^j 4 ^ r i£i f Sj ,^J( &LjJ f * : ^ & ^ 'f S r>- 

•^C^ J^" ^ J : i/Wlj 
. ( c ) ol^ki- 1*5*3 : iJlilj 



> $ . *. , x f > 



jkai fij 4j^i jl: ^j iii t ^ >ij (°>^i oi> j ^uji jiiii) 

^ 4^1 M., 40Sfji f jJL l UJ ^ ^ ^j 4$^ <Ji 4 J^l li J \ jL; 4^ki ^ 'oOJJ 

4S3L flu nijL: Si j^ujij 4JU- 4»ijii : j piii aLj sjjiAi j? ^p-i u^j 4^1 > 

J : JJj il^JL ^ilil cJSu^ 4^1 L^jL JJ 4^JI jilli ja 4^^ 0U 4^lS>!l 0I3X. 

jilii sjjl^i jt 4^1 sjji^L o>: ^iS^mi ot :u4jUl^ ^.J£\j fei $i$ ijtui 



t (Y) [ c ] 4 i^: p tf o3i ^11 ^ ^ it^^j (^iji ^ j ^* ^uji jiiii) 

jij 4 01^-3 (4^1 4/3 iUit'dUl (j) f^J 4^1' ^JLJ ^Jl J^i 4 4l«l>JI J^Jj 

oi-t Ji j^L; jj 4^T jjj 4^1 oiy f>J j^Jlj 4jL^-3 <J ?jlUJl ^ ^>J it £!jj 



j* ^ f yUl -J^yRlJl 0Sl i ljUJL o-.L« ^IjjJl iL^j . 4JL»I JJ J_^j 4*SL.L. j^y jl~ ^ji, :^1 t c_Jl 

. ( y \y I \ ) v .\. w ? .Ji jjidi ^ 

.t^Jo- (Y) 



aJ c^iii j ^Ji j£ >ui <i2 ^ 1>: lij t <JL toSli >u$ t j^Ui lit ^^1 

% Jh W U^ & ¥s> i*r eUiJI fJ jJ ^j t £U*JL iiJ- life kM^j <J ?^JJI 
Lr^Jli i^l *£JI CA, jJj \^\ pfe ^Jl ^ j£JI jL>j t j^ji <J ?l^j| ^ £Sj bi 

Pljif £i^u ^aj <5>xJlj g^JI aljjAAw ^ ifxllSjl 61jJI 

jt oiji jt * jij* It i'\J& & i~ Uj jL; it f/ ^ji j£ fj^j :(^4ji jjSii yji) 

ijjj jj 4 *Jj JU lk£ li jJj cOu^-t ^ii liilj ^i 3J3 toSfji <-ii c^U jt *Jj 
£U. lit ili^i jt j^Ji ^jiJ SojL- jjal IjIjlL 31I: it SjJLjll f jj; U Jitj liiU-Jl o^Uu 
j1 c^lll5 igllll jt ^..aUS tiUUiJI iitU-t ^1)1 k^JI ^± Sf ^3 i>^ ili i jjdl 

t iii l^j \&tj & Ws~* ^ ] ti ' ( ° ( j) JLUI J^ jlj>l iiL Slj ( f ) AiilJIj ( f ) 

o>: jt ^ jjiji 1st tyj kji ^ j lii t Ajijy piij t ^j]i ^ ^i^i ^jL j^i it i& 

Si j ijJdi 01 ji z* ofe jj ^ jjj t jiji^ SfiV; jj ip V^i fcjl; -^jj ^Jbi ^ 



Jl > 



>j\^\£ Aj f JLiJl ^ jl^-lj C^^J^It Jill ^^Jl ^3 lii \j£j C° ) J 3JJ K Cr ) Oi (0) 4lli 

.[o]jNyl^JJ« ( 3^^lJ^ljU^l^ c ^^^^^ (T) 

jl j>l J^ lii U Sj^iJI oJl^ iljl jl 1 JUI ,> jlj>l UL Vj JU 0! Jl i^ jl j>l oiu ^L Mj» : ^\J\ JU ( O 

iUJl ^1 <!)l -uL ycJL, j-^I 11* BijjLi *>U jljj ^JJi «c^ oL pj <fci ^j Jjjl^ Nl j^o pj ^Jj» : ^il^jl J 15 (0) 

^ ^^1 jj^ ^^^ij t ^yj» jw,l ^ ^jtuji ^ x^ cUJi Ajjij ^i^Ji L7 ^di ijiji 1^; ;j ^» : ju 

m 






tiliTli t^jUl J^Jl J3&" 1*13 ^v?^ J-^ ^j ^13 ^Qrj ry^^j *#' u** 



:> 



^ij ( n V A / O Up c-Jail ^ ^ jUj ^L, N Uj s^ j! £^ f y^J] ^L, U ^L : £>Jl ^l^ ( AT /Y ) JL^j 
^L i^l^LSOff ^rr/o)^l^l J (\AT^)^^ r ^Ji Lrr lU v L : dL-.LJI^U\f /Y) jjb 
•^Jlj J^jl^Jl ^ ^ ,l>- U V L : £>JI V LS ( \ <\o /r ) ^Ju^Jlj jl j>l J^^ ^ ^j\^\ ^ JL*±J\ 
jj^ j\'\j\j\ jljo (J jJ f y*~JJ j^UJlj JijI^JI ^l : JL.LJI ^LS (<WV/Y) o-L. ^Ij (Art) fj **JU 

G »jiL r ii^(rir/\)^ J ijjij(nv)3jjL s ji ( ^i J (rrv 4YA0 4 yv<\ 4 yya <yy\ <Y\o/o.x*>.lj<Yvn) 

ji^Jij (m) j^ij (y yy /\) kox^d j ,|^>Jij (0 * /o) jt*Jij (Yr • /y> ^jWijOff /Y)tjiryi 
t$>jij(fvr-nY^f)ObLUu^ ^^^Ova/h)^!^ 

L^-Jall *j^" jUj qL. V Uj 5^p j\ gj»u * y^JJ ^L. L. ^-jLj : «j>J1 ^US" (Aft /Y ) JL** o->-li ^U- <l--b- L.1 

^jl*; jl»« jj ^ iJii^^jj-j ol^j-331 Jj i > ( ^(o\/o) t ^ji J (rYr /f)a^! J (\\v < \/o)Up 

( Y Y Y /f ) asljjJl ^^» ^ U5 ai^jVt j^JU ^!^WI ^j Jiji^ Lr JUi ijiji ^.^j^ ,^LU 

\\r /\^1jc jipjfcji^ 

. JUJt :Ulfb JL-j ty^Jl : j^JL oUl (J ^u 4..L-,. ^JJl y> i^jIUIOUjJJIj 

( \ ^ t / \ ) v JLc Jl ^1 >^> 

Y1V 



iu^i yji Su c^Jji kjij jL; iii} ^i-ji ,ii: ju o>)i <fri l;^i ( c ) c-jj /<-uj 

olJL Jjl JUJI : JU^i ^ t j^jlj 6 U ^ gj ill o^ iu5 s^'l Ji ^ 

iii iifj 4 ( CJ ) dp L;jj Si ii j^iSji & «, ji-^ti ci^i lib sfr\gi> & &y cS 

* t Uj jumi ^ & k #& — ^.isL ^ ^i >i ^ (ijbji yj,) 

joUL >I)I J^ Slj * JliJI u^l ^ '.';& ^ iji^ /lijiii >l)l Stf'jp ^ t^ 



ID" 



r^Ij % i&X\ y^ Ji- 013 t J>" J ( c ) ;i ijjj t J ? J <^J i&jk o^l> 

i jiuji j^ju ><jl # & t (j> i*£ ^ i:^ * ^ JUis ^ 5>i di iij ,i:ii 



jl ji>l ^iii 5d j ^ l;^ji *j 4^jj cjuiii siiii ^ t jkjL lii!ii : (^i yjo 

i^ii ^'j c^ S^i coi>i ^ t <Jj I; ^ 3J3 t olJi ^ yi ^lj ^ i.^ 3 t ^ 

^ij coi>i ( f c ) ^5C- ^ fin jiCj t5 ;i^i jit ^dji ^jm'^ji-j 5 (T) j^> : L'la' 



> . « 



> tf 



^' is? oi5 li f ujy u^u j /^iii 4^: -« t ^ JLJ ^ s-jjj ^j 4 jj^Ji ji 

4^; M : JJj cO) J51: : JJ3 »( f ) tLii ^1 •* 015 jl) t Ut ol tl: d^ jj oLJNl 
j: c^ Si : JJj t ( c ) t:X : JJ 3 t ( f ) J ;Li <J 3 lli)|| ^ jWi ^j (j C) (j } t \ 



[c 



>] Ol^j i!L-JI ^ J>f iJl «0Nji iJLiJl Ja ixiJL ^irJlj Jvaili y^ j\S «j| ^ ^iLi jiit 

■ [o] jl^j j^+^Jl • oVjii k- jl^0lj» 



>lj« Jli 






(Y) 

(r) 

(O 



Y"\A 



jl j5q ^> ^ b isS(l ^k h\s u eOSJL tffe ciuiji Z% cj^uji ^ lit p c jilSS 

'►Uij J^ * 4j-ti y^ Olf 0J3 4#}j£j lSj-5 lil 4^1 ,Lii3 rjlkjl ^ IJfj\oi2j 

<J TJI^I J ^Jl olji o^ jij 401 Jl .lll'^l o>3 40l^j olil f S f '_,jj 
jplil^NT •£ $> ^Jlj 4j^jl JUit oJliJI ^ jk^Ji 51 : J>)l U33 4^ ) 0l^-j 

jt dJiu coI-jl yi\ ii& t o <-) jj ijii ocUi iii 4 t n^vL jj # 4pi^^,Mij 

. skAi ss-ii iSi * ^i ^-t j* j^uji ^ i^ai r >: |j 4 f ii>i j i sit > 4 o^j 

4-^; il«L sjl^Ji j^L: u ^3 4ii,uUi3 j&tf £U*)I oUjiii (^LUi yj|) 

^ jia^l: Su £i£>ij £i&i istj 4^jl Vi &di i^j'Sij t ( f ) 3jL; jj 3! '0 :^\ 



yii ^ 015 c( c > jii^: si ^i« ife t ui jii^: ;j 4^13 piai ^s^vr 

: 3 ji^ lii ui ^Li jj&i jir 613 4O) ii^ji y,Mii 4^13 4_i^)i^ t Ii>; : -..yT ^ 

s> ^ ^ ^- 3J3 c 01^3^1 j 4^13 ^3. JL: iji^'^iij 31 ;<^ -4I 

& bi ''yii o-4J J A ^ ^ : r'»^ c^ 1 ? f>« 'j^Ji ^ :(^lui yjo 
i ^JJ jiij^Sf >5^J' f>s '(r>" u ^ jfi*J^ ; y^3 3I ( f > c'uiiii h& it -^ J3; 

/di 4^3 cj/U ^3 J^U ^ 2j b\s iii Sli <r) ( c f ) ^ i\£ Su /v/b ^^3 
3f 4 4_i^ JL^3l jt r<Lj, ^s 44U13 4XJ13 4_4UI3 s^LDi 3^ji iii i> U J ;3 ^Su. 
L^J. 4iUi 553 4.31I; 0^ J3 3^; J^ j^p ^ 3! 4^3 ^ '^5 ^L 4,1;, 0) jSuJl 

4/ > 'h '<* &-jk li 4>^: h ^ 4>U f^ 1 ^ 'h ^ jilMh ^ujji 

. [o] V jj+iJl « ol^-j v o\yi\ J g*J\ cj\ji, ^jyC J»i : ^1^1 Ju ( \) 
.[o] c KJl v US- l> . J U.li*ii,ai-5U fj ^j| i> . j|jLic i , il c lSi>llj C lScJIL.ij» r^giJU (Y) 

.J.^Ja- (r) 



**Jl i~I U3 t ( V^i & ^ ^" i*^ «>.» '<c } ^* ;| ^ ^j '^ '^ ' «^ 

£& jpl odp t (j) r ^JI b IJtfj 4 iSl^i «J ?;> Ji- ^ &J ^ <>J '«& f ( > '«*& 

. ( j) on>- ^ii ^ j f j jS Ji f^-ti i . *: ^ 6is- ill % t auiii 4^ 

j^ji ^i ul ioSi> «ji 441U1 fiji gki; Si ^311 Si :£& ^4^ ^1 & 406^ 
^ &1 ^Jj 4^*is ^ ( c ) ouJ. 5u 40p d* ju >b 4^71 ^ Si 4^1 j ±*ti\£ 

$ lr Ul £J ^ fu£ jt t ( c ) ^1 ^ '4SL J^JI ^ 4^lj3li ( e l>Jl ^ ,/Ll iiiSlI) 

tia£ •£; ;J h^ .J&\ j£ # 1 ji* ^ ^2t 0^ 4I; ( r ) f j,. ^ .fuui te ^ 

4j% : Nl ^ jl^JI £J J \'j2\j hi* 4dL!i So* jt tUui 5U jJii t U>3 Jl^X 

( c ) aji; <ji ,x^\s ^^LJij 4<>Ji Jas ifSi i(j) ^. a) [J^] ^1 ui ,>j 4(_,) 

^j 4( c ) ^ jk\ j3 ( c > 5«i* 4J/V1 j j 4^45 ^ii ^ 4( c )'i>: ^311 ju^ 

>ij iiiSi.1 j:uji h\s iji 4^^ siiuiJu '^j *( f ) 5Jyi ^JJi ^j ( c ) &% z£g\ 

& ^V^Vj &j&\ '*&. J j 4( f ) l\J. f UiJI yij 4 jL^j ylj^- ^ 4^li ^ 4'jjii 



^( 



* •* ^ > > ^ *■ 



ft % ,J& jjSu- jtfjJi'^ uf i/jJi ^ ^Sii iij: jiJisii ^ 4 (0) jijit «SC* jyJij 

. ^llL L^JI iJUai l,yB S J^ 4^jU- Sli i^L UUi g->1 4 SUI^ bt 

.J*^J^ (T) 

.l^iii- (O 
oMy ja^L >JL» *lai ^ Jt* «Jlyl «* **£b ^1 ^jUj ^ J^bU >JUI iLU* ^j^ i^il^jl Jli (o) 

TV* 



5^: * i/ni 1^ jt t ( c ) jj 1* ill ^ /J 3^ /.#. 'a~i ^ ^j ^ js-t 1I13 t jL^.j 

( c ) ii^ii #i; p ^1 ^ ^ jst 3J3 ^ *i^i ^ J ^ 5u ^ j&i iJ 

b> law, f^l jHi it iki SjUJI jHi jt ^lj ap ^ ^ iji^l 3^1 # i^L 

. uiiyi siiN iiij^Ji ( c ) jl*J( 



" -> 



ib coi^> tf ^Ji o> ;i3i yj ji ^^1 ^i ilj i^l jt f^'yi 5^> 
c^ji ^ Siui lit iij /.^ j,> 55 -Jz jj ill i*i£. * tf ^Ji a> 4iioi JUj 
ii :>t t uLi f^j Ui r ^ii Xi?5 i^2i -^ - ^u it f3 A!l ^ I4i> && 

jt ,ci li d4^l # *( c ) <J Lp-P ^ ^ 'a&rjH -^ > <C } &" f^ 

i^>3 b> kif! ji' ') Ji. DljJi Ji N (_,) ^1 J! ^kJi Stf ic-&4 u o-j 



* • 



iULill Jjj c^^l ^J SJU, jJiJJUl f^ J^Llj /oL^ oL4l! ^J (0) [ c ] 



^Lp JJj 4^1 ^b^ V sLi ^ jL~ r UUl cLu ^UJI <uJ ^ ^^aiJ Lb jyr OJjB i^I^I JU ( >) 

<^^ JliJlj t A5>rJlj VJfcil J[ jr^i 5LUI y^ v^tl ^' *^JJ t: M» <>^ ^j ^» Jj^'j fS ^ 
4 ^U^ ^bS3l ^ 6 /i U5 ^i^UJI c^l Jij ^ L^Suu J,Lv i!LiJl J.U* iJiJi J^ jL 1^-y ^pl 

.JU^:t^ (T) 

JUP 7«-«Slj iJy ll» '»-.."...j L. OjJ 4— ij c~j L. ,_^l *«iJ »^^, Uut »^»Jl ^Mj' : S j* i '.^' <J^ (^") 
. [o] r ._^dl ^ iSU, ia-uJI fj ^ j*0t, jU-Sl J^l»> c_^. Uj Ort U ^ r ._^Jl ji ^.^iSMl 

. [o] JU* N *;! JbJ^JI ONy j^-JI tOl^j f U-iJl ^j> : ^t^l Jli (o) 



. yJlilJ dJUl p t V)lj^ ^i t <r) JiUJI V 12 4Jb aJ yjj ll iSf : Uijb-t : 0) jl^-j 



> '• .«s 



i£ >j iiiidj yisikii i-j xi i* i^i ly/j liiji Jlui ^ i^jij ^iiij t (j> ci-t yi 

. ( j) 'Ulli N Lit? v*-^ <r) (j) e»i^ 



% jt jkji jUi t is>; Si :di tip c C >Ji j^ c jji iju; ( c ) ^ 



DjL553l J~i ^ JJUJI 4JL0 L. v ^JLj J bjj&l\ <ojjl ^Ulj iJtfUJl ijLJ i^->. UJlj 1 jl-^JI ^ ^^j 

Ijilj lij Ml JUJI ^rj \j\JS \y\£ Jt* <(*o*J ^ **' ^jw>% t ^j IJU «^*l> ^ y*»j» :^-il^l Jli (T) 
^ ;s«i*JiJi jji jlkll jlS" Ob 1 JUiJI j^^JI J^ ^^j N ol yUw»^l j^t «>S ^jJI ^uAll J* 

. [o] lj--x^j IjL-U jl Jj^U 1 5y ^ b\S ^ : l^j U 
: JT **J>\j (j-jjJtj jl^Jl i^^ojJIj to i»L>-1j t^-Ip jl^ Mj-^^ *j*a>+i oj**>- tj ^xJ ij a^-JI ij-^^JI (V) 

.(TU/\) ^Jucl^JI (JiJI^j 
^i ^i ^L^JI J J>y*J\ y j^i-JI ijji <_> JUi ^ l-JI^jJI ^ jjojl J.U _^iB r^l^JI Jl* (0 

.I^Jm- (0) 
^UJI jUw-)ll jL <*jU- ii> oLi) v i»US)l ^^-j ^ oN_^JIj JUdl jy^ JJjJ ^l^l Jli (^) 

.I^J^L. (V) 

YVY 



^ cdJ>t lip t $Slji (T) [ cf ] g»JI ^> ^ 'o^j £j JM £ ^ /^Jji :(^|) 

'i>AUi jSuu u c ) ca&\ fyj ;Osji fcjfo c-o^iji jiiSL (j) jki: it <te ^ 3! 
jijjj Uy ^ j> fi»ii >;u ^ ci5iii. t 3>f li> ji^ti t >^t 3a 4JL 5$ 
■s ;j#li jiu li 3J3 *oij2tj jUJ.>i ^ ^ui ^ ijSi> .OiJi ^ iiiii ijU^ii 

. ' • - •" " ' ' ' ^ ' "" + 






.ol^Jlj ol^l fS iHii ^j c jT> ^ U5 >^ ^ ^ fc j^i ^ :(i 5 Sll) 



.t,yjrf- (Y) 

yui, JiiUI 0! ji-&l\ J cr-JI ^ 4J1 :JJj ic^V-J Ji-A~" f* Us* f-Jli Sj^»~Jl oLt-ljJH :^gi JU (r) 

y JJ «>l Jy vj ^JiXJj c-^v fJ Ifci ^U*JI OL.JO.J .^JLJlj ....kJlS- oUbu-MH :j*\J\ JU (i) 

• I^l ji-»*Mj j=r^l .rfWlj JsJbcHj ve>Jl CHT^ y^i ujUAI (JiJj *^j 



> ' * . ' .& "' . . . .,.'■£, ..••'*•» 



. L^ILp *j0j+aL* 0*>W! fii^i *IjI <j*>C fll** ^j i^Slli <L- <u.«,laj ^iJiil <iyji fLi? 
J >£&\ ^ % : JJj t °^j ^ <o l«J cfoJL Sjj&Jl ot^l rCyjJI) 

.Loll yJU&l 

^ pi lib t ^illJ UUil cUJt ^ fS flf : JJj ijkJL l«~ii t^Ji fS $ t< T) >i 

jkte i^JJ fs iSi :jjj ^^3 ^ fs ^ t lb ^ulfij ii-u£ '^ijIjij 4-^ijs 



•-* ** ->« ^ .. «* .• ^ „•■* 



.••?-- ' . . - .%'.'*','>' ' * , • .1 +.' ,> 



s s •»■'»' 






^ 
^ 



I ■&- 



jJu o^ olJl^lj olj_jl^Jl »lo i^AJ Sfj (IjJlijj eUJLlI jiljl l)15^ ^ ^JlsJI J^Ill) 

1 0V3S *j y;;,/i8;ii <**ji ^ jl i &uji &J1 ^ oi>! oij3i f s j 4 tt*£ji f s oSu^ t 1^ oii> 

,^1^5 i^S^Jl^Jp&tf i f >*JL,*Jlj)ll jl^. (n) [ c ]>^i ^LXJlLib 



.[^]^ J J^jiJjl:JJijiatf > ^- f 4«il:JJjJeJu:j Vs ! J ! f a^i:^l J JljU (T) 

.Otf:t,>. (T) 

J -la (Sip i±foj jj ^j iMi ^ii- 1 ~> ' 



^l; >1-A; -^5-Ji SiJ fj>i op . . \ i it i__i j ^_iu l^ •?.& 'j op 



TVi 



JUL j i J»j^ j V^ : Ji. (j^) j i^) ,^\j gjUl Jp V gj^JUJi Jlp ^j ^1 jSf 4 4^1 ►ip Jp jjj 
U ,> ^±11 (g.) : JUL j i ►IjiiVl (^LftVl) j ^JJ U> ^jjl 4 (gLi) j ; *UI Jb JLii ( jUl) : ^^JUJI j gjLU 

. n» /I :^JI^UaJ1o*\ r^^ 1 * ^A^/r i^UwJl cTr/A : vy Jl oUjki 

. ^i»l^i]L JUL JUJI iJill* ; «oL 4 : d'.,->JI <iyi 

^ 4 4>* fc -^ L * s ->Lc--N <i?yLj JUj JU iLLU ^.».Jk"j jJip : <uL i-jolljl o^p 

. 5-XJ i*i* Vj i ^1^* ^p Jp <J>j\jla -Up jjh : y-l *-a.^j 1 1^^* 4 if u^y- £** *h '• S^UJl *i^p 

.liO^jkjujjuujuisjid i^liLu^io^ 

:j-M ^i^ rvr/r : £ b^ji ^ t r :jL^vi jh/i :^uii ^ ^n/r :^ji .juls- :>;i 

. on . /r : ^^Jl t Y /T : ^Jl c yJl Jlp Ji^-jJI viU 4 i /o : ^i>Jl c ^ , y y y 1 1 
. viAJi J ^ Ul ^ik*l i l^ J^T .~-L£Ji ^ u^p jt 4 Ifetlj ^u£Jl jit ^ sjsM gjji j* 

:^»y JUi 

^jiij ,'^Sy ^\ I* ^L^Vl J jLJ^i jSf iU^Pj £jUl ^ w-^lj 4 UK ,_-l£Jl ij^t oUljJjl 

. UJLjj l^i; <d!l^S ^lj /u^U-1 

^.^MJU, 

^ l*J J -** J ' c^ 1 -^b r^ 1 "^ JUj - V 1 -^ 1 W^ * ^^J gj-Jl O 4 4^'j ' W^ ^ t>t oUl^aJI j[ 

. JUI jjl ^U ^ii^Vl ^liii lilijiLUl Ju^JI 4~ JL~" Ji 1 0I» : JUi <jI jg ^1 

Jj>-IJUj 

.«^JI» v l^yh : JUi v liS3l dUi ^i JJ <l±* Jj : JUi jujJI ^ll^c^,^ Su J JJ c> ^Ji 

S- J^-^ 1 J^ u 44i' ,) jg dii J J ^ J ju : cJU iJisU oj jj 4 U> J^u^ ^j^ jjj fi^i 41 jii;» : JUi 
: JUi ?4J*1 J^Ji ^! 41 Jjij L :J^-j Jli :Jli 4^,^ ^ ^Ij ^jjj t 5jUd! 41 Uv$ J ^L&\j i*ji 

i*iU! jSf J 4 ^UoJlj ^lj>Jl JA j^J ^1 ^ J 4 ^l>^Jl tr — K. ^1 ^J| jSf J « JJ> £?* J^j ji^ (jUi 9 
. U j! j j Ulw. ^ ^l^w Oi j 4 ^ jJ^ j! J j^U ^Lwl ^ jJOw Jb-I ^-J «uS( % j^l l^Jl O-UJlj ft] \+, 

jl t ^;ii ^j jikdji >u uj Sy *i«L y^j ^ >i^jjjdJijii;^jjl^v»JUijUL.^jAii 

. L»jj^- jj^C. 

Jl ajUj jtft J^„ Sll ^UA, MjJI LJIj 4 -oils' J J^^ 41 ^ U .>; jl ^ ^LSj Up lJu : JjU; 

YVo 



l«Jj ciLji Ji j- «X,Sll >li3l >j ^oL.jkiJl jljSll :^ yb$J! fl^-lj ,d\t. &L> 

. <0 [ij|>ilL] ll*t 4ilj i^ujjlj ClJ^Jl l«ij i jjjiSt fll ^ <olS_,l^Jlj til-Hill 



' ^ + ~ * 

Jil 3^-1 ^» : Jli ol <up ^jj U5 ^0/0 L. Lfjij tf7 ~ L. Lfjij iji^ L. gjjl ,y jSl *JJUS Jli LJI :JJ 
s J UJl J UL»i-l dUi Jli U^l ^i Nj Ijjfcl t jUI ^ jfill jil ^1 }Jj \-jl\ J \\ \jj~\ t jUJI 

u J ^ LJL- ( \) 









^ <> OiVi 44" 



SifoUi ^ ^ c^di U5J1 Ji SStjIj i^T c^i 3 4^1 ^ /^jf .^1 

■ SSIJ-SJI ad lli ^U i^l&l eiSUu c^lj £&3tf 4 £i\| Ju- 
#11 oil, u^ Slj .™[ f c ] ^J sjte * tiu&i ^ ^uJi :(^| yjj,) 

1^'j 4 ^i eiLii ^ 5*ji ^5 Sij c j^ii ^ idji 14^ 1*; v iiiij t ^i -^ 

jv^-j i Ny U^ JJ a^^-jJI ^w,! Jp 0,^1 : <Jy Jx ^ *Jy ytj ^U^yij v Ui^l» : ^I^Jl Jli ( \) 

.Jp^JO- (T) 

^b^^U, ^f^^^i Jj j j_j, ^ ^, .^^ ol50b ^l ^j, ^ ^ *y jl} .^g, Jti (v) 

rvv 



i 0) ^i fed & i( c ) yi^^iij ,41111 j^Ji ( f c ) t i>i j $p&\ \^\H\,y^, 
^£1 & \$&\ D\ ,41111 aiji v^ i 1 ^ ^ *P 'y?k tyi w t^ Slj /.ale 

OU ^ C3> 4^& #* ai 'pill & ^1 ^ Ui *&> <J ,IO &M i^^ijl 

ajbiJi ^as Vj '4^311 lit & hh&\ JZj ^js r&~ZJ> iiLJi Jijt jt j^l 

. <yj fr&^\'&2&\ iu ^ U) ( c ) 4^'M jijbJi 

ijjUJJ ISjLi *4j l-^i d^li 0_£ it :llU lL*l>ij d^ i_^UJl :(£jlLl -^Jl) 
O&Vlj i^lj t ( cr ) J&I3 ( c f ) <8> ,^I1I g iw * ''W-H :<&Sll) 

jjj lii iiiiij /uii i*j Stf op iii'ij jLjJij * 0, 5jai3ij 4/ Uji £ i^J Si us iii^ii 

. <A) ^^li ^it JU ii^klt jU-j t <v) [ r ] 111 £J> cil^l jli^i- 
i rJ&}\S »«£iJ jt c^LJl ,v <^ »«& t*i Siii ^ li ITj Uilill :(,JliJI) 

^Sui oVis t&& lyi\ Lilt ii iiJiSj cO) Jti; 1^5 Si Ji 0) ^uuij coi>^ij 

tli^j 3^ i>p i!j£*JIj 'v'jsJ'j '0> iu]l ^3 '?3V'3 ^ij ijjljil £ £-& *0) 

. *, liU >li &i si r ) ^^Sll ^ ( r P ) 11 j>«3 cAiiliii jkB 



.I^Jai- (^) 

.^t:^^Ji (r) 

.J.SUJI :5jJbJl (O 

.^j^iai- (0) 

. [o] ^Jl gJI ^ V Uw»Nl XP yilWl l^J^I ^1 Jp ^Uai^l jl^j 4 -uu j^B : ^\J\ JU (1) 

5^U ^ U/i j-Ua^Vl 5Jl . i^y& j*& J* Afl-UaCU-l jl>-j -uu jw» i-UJI SU^ ^-^n Ujl JU (V) 

.U^ia^ (A) 

YVA 



.^1 id ^ j^ji si^j ^ t ^ui'diL 
u g ( %) ^i S»3 ^Sii > 5 ^3l >^Si i«>^ k ^ g ^ t ^ii 

Ur ^ c^i ^ijSli jU; ^ 1;% o^Jl J£ lip t i^Ji jij Vl*>t *Ul: -/j^ 

j. i>: * u ^ jaii Jl fr >M± jj ifsi »ioju uijji 01^3 t (i y^i ^ Ji 

:jiiJlj *jjiilj c^JI fjb yj\ ^ ijJLJl :(^UJI) 



.^1:^1^ 0) 

-t.yJ.a- (Y) 

• V> ^ ^ ^1 ^1 ■■wit/ft (*) 

.kj^Jai- (0) 

^Ldl .u* -^Sll "^jiJI ^yl JU ow jw. <iJvi .jij^ll Jl~ tr^*" *iL>- J-Jl ^^ li^»» :,_^Jt Jl Jli (1) 

. [o]^^aaj<j *iaij t-Jw*Ji ^y^\ j* c-jUw^S/Ij 

.Jp^Jai- (V) 

.Oil/0 u.U Jl pJiJi ^ 

YV^ 



. 0) ^w>Sfl Ji- 'ji£ »UJI ,> h/i /> ij* cJS qj i£~SJI ^JS (-145^ <S~SJI 

)Jj li^iJJI eJJb ij, cJu : aJ^S ^5^ -'^ ^ '^ 5S3j» ^ U-» 5. J^JU : jJill €\ 
Jrfj* lh >0lS~2Jt 3_4^. citf 5p t (Y) ( c j) £-S> i-ija, ^U J* br^ 1 ;** ^~ : <Jli 

^ j: ^^is # SjjJii t 'u^s 015 6^ 14, ^ j>Jij ciiU ^ jj ijj * fJ b ^1 

(r) [ f c ] £ jLfo lii^Yf #jiJl jl£f ^ o&Jl 1«*>S U3& J :si5Jl lit 

j£j t ^4)L Jjb '^ aSlji a^ji ^3 U c ) ^1 £i1 faj Ai\ytj i>; JJ is 

iuk-t j^j *ui* ^ ^ uj (_,) jjjUUi^ Sinji iJiJu 1 43511 Gt^s 6[ (J^2ji> 
& c& *jdi J*3S 5i *u\s gp\ ^ ^sji >J Ijjj c^Sfi j£ ig)5Jtf y^jJi 
piJi ^ oiui jp s&ji jf^l' p 5p ly ;3ij iiii« ^ iaU 5S uis^ 015 jf ^ 
2! ^Jii * jjoli ^ lii Ijj ^T # 'c^iiili ^ij '^sji ^i, 4l,*ii jjjSJ (0) [ r ] jw 

& t >i£ Si j-ij 5^s ^ oui£i gi^Ji 4-- i^ipj cpjLi 44s, i;J5Ji 5V ^l: 
Jjjji Jjj i juji iii ^sji Jj L4Sj i j-LyJi /I; jj is o) J^: jj ^ ^ is cJu : jii 

.>.! iUj 4ij t j^: Sl ji>sJi 4L^ jj U5J1 5V tsjUf.)ii hji 43511 ji 

\j*l* j\Sj t jUi^l ^Iw^ ^ «uL-i ^1 U-Uu p...U?Jl ljUo(j tjl^ i*5l -U r->J ^yJLiJI <a» ^ [^UJi] 

juj J ^jIp <uUj kujup ^Ju»-l-i LU<X4 jl5j JUJi*~ ^« oL> ajj! jjj ^4 ajVL ^Uill .*v.,^ jlS^ «u[ JLi tlf-i 

• L^J ^^-*-*jj'j • i-i* / V " * ** ^*" Lj*y l (*~* JC^ J 

^^A/r L*iLUi oiai tm/t juVi oLJj \«o ^ *\+*A\ oiu, ^*/^ f^uSi) j ***■; J^ 

,r»/r ji^Jisl^- ur/r s^uji ^lu* rno/i s^i^i fJ >Ji t > /> y ii^ij iuui 

.i-j-j-i- (r) 



* «• A • • 



•4* ^ ^ t L ' ^ '** u - 4 ^S ^ 4 *^ '*£- N l 'c^s cW i **^ j*^ 



* ^ ^ 



3^ j & cf^k, ^ g, lip lis <£ f ) j^iji *j ^i2i u^ '4 5Sf >< f ) ^yVi 
4 ( c ) ouiSfi «^>^ ufcs ^j&i ^ i#i iLj c (t) ^£ji yj 4# tcr ji ^ "^i 
Ue ^ o^/ii ijii iii c.> ^ ^ jx. j^; Sfj cU4L. siiiui ^\jpli\ J lsj£ 

*< c ) >£ jiJi : jjj t ( c ) -iit^ oj^Jii i^a <s±&$\ij ^yJ\J &/& b\s u, 

J^ 5u 4 jUiiUi il^i jfiuiL aiji Dii- j^Jij oj^ i*ju$ Su. ^ colli Su- iJu 
ad Sfj ^yji ( c ) ^i g ^J H-j *< c ) ^i3 «£> 5p clil> ;'^ i^i g 
& 4 jiji^ ^ aL-uui si*, ft y& *jL ( c ) ^ Si g Sfj t ^jUji Jj ^i 

^.AiL Vi iUiiUi jurf Sf ii iAJuii^i ji ^Oit 4i^i5i ji^L; ^i5i ,_juji ^ & J^ ^j j 
^ ^i ^ 4^ alSJi ciiSit tip 4i#i ^ ii>; lii Sf 3^3 ^ ^ij caJi 
j^u giii . yji 4^-t ^ 4^i^ji 5tf ^ jt 4^;uji a^f ^ ( >lji ca^Tj 4^uj! 

^' o^ V^J o^ ^i v u ^ ! ^ ^ l^ 1 -^ 1 'Ijj t3j^^, Jj^lj *-j03li ^1 W Ni ^1^1 JU (>) 

. [o] 4,1^ pL-, ^^Ij t v b53l ^ U >-l JJ i J^L Jj^Jl 
( \ o AV /A • ) ±jj*- '\JX J^L ^jtJJI ^_. ^^J! V L : 5UL-JI ^L5 ( H W /T) ^ o->1 ^j^Jij 

^» (^ V L . =gjsJ» V 1 ^ ( Wo - IV* /V) j/^Ij (^iO ^jJb. JU- ^L- <ic>JL ^>JI jl .U- 
-Toa/Y) ^jlJ^lj ffU/o) a^Ij (TToi) J^aJI v L loljUdi ^US" (vov/Y) o-U ^lj t ,^AK» 
^^1 o^ ^1 a- v L . ^W V 1 ^ (Y^/Y) ^IjaJIj ^^aj| ^p ^j| j ^L :^j| ^i^ (y <\ 
^^ gjJI ^15 (Yi/T) ^jUJIj (10.) ^ ajjtjJl ^ (m/O ijUSlI ,yU- c ^i» ,y ^jUkJij 

.(YVA.YVV/o) c/ i^J( J (AY) 

<5y cVj ^"j c Uu| i^lfcJI ^^-jj <Ljt ^^^ r 5UJ| J>^ ^i fJJ Jx^ fJ «k. g. Iil*» r^-il^l JU (r) 



<»[ C ] 



^i g ^ g «ui j^j ii ^ ^ 25uiii ^i J)i <Juji ^ :gwi 4>ii> 

JijJI g |^J * i'4 #Ui!l J >SU Slj i*^ill JUS Jul ^3 '-^ '^ >tf 

k ^'^ ^ tfu* ( °bi Sffi Jfc '< C > 4^« «fe ^ Sis *<% cr ] yty* 

J ki j1 y ( %fc b\ Ji\ & X*5 ^3 4*5^ Sii«j rr^ 1 5*& ^^ 
* ^ j1 ^ j- A 'fr o>& % te* ' (A> ^ (V) M^ ] ^ u ^ tU ^ 

oS^i fcj&i &USS113 W*Jij ouSltj &Sl»j :ge«Ji ( ^ ^ ^ ^ 



^ ,^Sl J^ J*jd ■> *» jup j* ^u ^ ^ui ^ «^ ^1 & cs M * J>-j iM : r^' Ju (r) 

^W Oo \fi) ^UJIj (XX) d*to- ydl gjo* ./i U ^ : tW ^^ (IXi/X) ^iJU «*.yt1 ^i+uJlj 
^x.^ (TTo^) i*fa- >Jb ^Jl J v l :^l -W (loo . lo £ /T) »jb r }j lj\ J ^ : j^JI 
:'^JI V 1^(XT\/V)^LJI J (H\ o)vi-.Jb- oljJIjiUU^Jl^^l.y^U^l :^I^UJ(oXA/r) 
ju^Ij (X UO ijjb- ^il vfc^JI & vjL :oljUJI v b^ (VI WX) UU ^b lh ». j-dl »ljiSI v^ 

t> jL ^^ji ff ^1 : L ^\ ^ (vo «j«Su ^ cr i» ^ ^uyij (xu> ^juyi, (w^/<) 

^.Ut-U^lj : Lj Jlv^(XU/o)^JIj(rA/X)^Ulb(X.o l x.o f jJi^^(M/r)>; J ui J 
,'l..li, ,UJI ^ ^Uj J ^ ju- JU «il .j-tt a 1 ^ Is'Wi j' -Vje Ds ^ V a* ^^ ^^' C? ^ s^ 1 

jui .». >ji Ajt. ^ JU' IS * J>-j ^~- : ■*— Jli ^ tiUi ^ ,l ^ >u ^ )1 Jli J^ 1 ^ : ■*** JUi 

. jv»w iioJ>- II* : (^UJt JLij 
.< fcf ):w-.^j< fC ):tj- <0 

>k j 4^ ia- (0) 

.»_> J^ iii— (1) 

.[o] iSjrtto ^ U5 Jjl Jtf «ixiiJU iUJ djj ^ IJ^ O^e jl ^Ul i-i^ JUSji \^\}\ M (V) 

.I^JLi^ (A) 






TAT 



ty i/ji5 i^-i^i ui^ji tOib *prt j2f op t ^ji ojiij tti^i $ u4^t 

•^ ^ ^ 3* g % op ^i ^iji gsi3 

fj li ^ t ( c ) (r) o!3^JL ^1 ^ ^ <^ 3Jij iaiJl .Hi ^ SI; li :uij^1 



.1^-UL- (T) 

^uJji jL aJl-jI j* ^>ji ^ t oi^i, f^JW gi a* l^ - M - Ai J_^j ol > r ...>,ji ^ -u~ 

«J~-I^Ji» ^ jjb _^lj (11) ^jl>- j^JJL jl^JI ^ V L :^Jt V US ("loo /Y) cOJU o->l vi^juJI 
^y> ^Jl V L :^J| ^^(ro/Yj^UJlj (YTD ^> :^J| ^(Vl/r) J^jUJIj (T\ . ^) 

oojU j^j ^oU ^j ^ j*& <Jj>\ N :^J1 x* ^t Jl* :0 • o /Y) dUI^>Jl ^-i ^ ^^-Jl Jli 

• Wj^li r^JI Gi a* IS 

^1 tf U-^JI ^ ^^j 4jp ^b pjj ^liJU jp jlj^ j, ±y_ <, >j£ JL5j (Ylo) ^jb- j^JI ^l^ 

.-* .1 ^L-^ ^..-Ji 
•j-* ^>J v>— ^ vM 1 (>J 



j 



J M ^ : l^ 1 J^j '^)/i c^^ : r 5UJI Jli ^ r^ 1 ^ sLtJI c^ ^ ^ ^ s^ ! ol s^— ^ ,>-»ji 

tat 



tl^Jui ,JUp^ pttit* i-uJ ji ^bJ JU gg <^JI ol ^L* ^1 if ►Uap ^ l$jj b :^ijJI JU O) 

Jd> ^ ^ > <^ ^b u*A fJ u £ri a* ^ V L . = £*>* V 1 * O^r/o) JM ^ry^ *<*>*& 

^j <^J ,>*> CfJ \y^oi pJ U pj jl I^^Jb pJ U ^ ±f ^li <£* JaIj J»l JaI J[ dkixj oi JJ 
v^jlJj .aL-)|I Li*. ^ y>j JjSl ^JU» ^j ^^ 4, a>- :^^J^ JU .«-aL-j ^^j^J jJ^ 
L- gj ^ ^1 ^L ij^Jl ^Ltf (^^/°) J*4^ **v*l *J J* tJ* & '°\y^ ^-^ u* -^^ l^W* d* 1 

^ ^llP jg ^1 J**^-i : JU <J ^ J*» Ji Jlji-^ JP *UaP JP (jU-l ^ ±^a JjJ» ^a ^aJ, jJ 

.^. (J U ffJ ^ f&* J^l jsl N *l ^ 41 jJ JU Jb>l J\ : JUi ^>v' 

^jjl^JJ «XJU-Jl f-*U- 8 J Ui" jliNl J t>~>Jl & -U^« ^y^li <— a> ^w.1 jt cjbp ^P vloJLuJl IJL* }jj Jij 

J*l ^Lju 4)1 JaI Jl jUaJI : <J JU -ol jg^l ^ -V-' ui V 1 ^ «j* lKj a* ^ U Oi e*^- a* ^^ iJ Oij* if 

if Lr*y ^ & ±" if fr ^ u ui r* 1 ^! if &jyy^ & J «j* ■ liiUJ, j*+ ct^ ^jj b : c^ 1 ^ 1 J^ ^) 

£L* ejULiJI <J ^yjo ,^ pUkJl gi jp - £g - Jit J^j ^ JU ^Ur ^ ^jjl J ^p JJ J ^1 

^uJbJl t^yui ^J L. JJ pUkJi g. ^ ^\ V L :oljUdl ^.l^ :(Vd« /Y) o-U ^1 o-^l ^JbJi 
J^^li V U :gjj| V L5 :(r^"i/d) J+J\j t (Yi) ^.jlJI :^JI v l^ :(A/r) ^ jLdlj t (TTTA) 
J^j ^1 : JU ^U- ^ 4 jgiJJI ^1 ^ JJ J ^1 ^-jJ^- ^ i<~Jd *Jl=5L j^ ^ Si ^LS" UUi» ^ 

.^^uLJl M-^»j ajUI f-Us tjUUaJl <J tij>« Jr" r^Jt /w ^ - }H- Jit 
Xp jjI JJ ^1 jj ir**-^ ^f ui - Uj ^ ^wkJ t-.a.«.^ ib—1 l-U :(\AT /Y) «jl5^jJU J ( ^^ r ^^J\ JU 

..» .1 . ^jUaiVi j^ji 

Si $tf WJ. ^ Jr^l V 1 ^ : t^ 31 ^ :(rn / 0) jHs^b U^IO) ^,jlJ| t (Al/Y) jtjJl -^^1 
1^ Ji-«- ui J -*^ - U^ f 1 -^ l^ ur-^^ Ui -^^ if r 1 -^ ^ Ui r^* ^"^ «>* t4 —^ ^^d cT^ °^ 

. nQUaaJI «uUj ;iL^Ji *;QJ o^ii OUUJl v i5>?« ^^ ^UiJl *^ ^ _ ^ _ ^1 ^» : JU s^y* ^1 

<JU-j i^j 4^-jJ ^ Jbr-T jJ j cr-yrJt (J-^ ^ ^ r 1 -^ VJ J 1 ^ 1 0, J^ : ( ^ • WO ^.^Jl J ^?fJI JUj 

. lix>-I Ujj : JUj oliJi J OLp- ^vl o^S U — • jli Jol <J ^«^J1 rS5"j 
. [o] * JIS3L .JIS3I ^ j* ^ 4iti H ^Jl ^p ys- ^1 a* A* 
jj J,>JI X^ Ji> j. ?jiJJb jjjJl p^^Jlyl tgjJl V L^ (T ^. /o) .^fcJIj ». JIS3L ► JVS3I 

YA* 



£*-> 

f^uJij (rv •) ^.j^i (vr /r) ,>i jijJi ^^-tj ?^jui <4iijj (.u->i ^ ^ ^ > c^) 

jMf?& <-iw> ~Uj co(j Ljji jL ^Ul <^j t^UJl cp c-^-j tatyjJL 4^Jl yki :jljj ?<, ^p 

^l jp U oijj jl^ j* <>~>JI ^i» ^r-j ^^ y. iJ ^y if- J^* !•** L^j-N-a^Jl ju^u. ^ ^ ,>->JI 

i>Ji ^ ^ v^- *' w ^ oil p-uii li (rrr o /n) j,iai ^ ^ ^ j,> ^ ^i <^t ^ 

: t >*Jl JU (jiL ^ ix~* ^ ^j+j ^ JjM \i*j) :^j^ j>\ JU . fl /ii a^ ^ ^^ ^ ^jjjljJl 

(* ( j^* t^ 1 ^ J^-- 3 Oi ^' "V- ^ s -^ «ji lt-^- o* u ^J V^ 1 ui ^JJ lt-^ oi ^ ! -^ 8, JJ ^J^ 
4 ^>- 0i ^ -^ Ji> cy -ui^ ^ Cri ^ c^ 1 V^ £j^ V^ (^^ - Y< \' /°> c^J' <^>' 
Li i.U j, u-iji jj^ ^ ^-^>-l pj .5-UjP ^ ^^^ ^ ^+15 ^L>JI ^ ^jj li^ljl* r>* if\ -u>^j 
j-->JI ^1 l^-i ^-^. ^ j : JU (J ^ jL,j jj -il o-p ^ . ^>y^* js, . ^^^ j* 0,-ljJl xp ^ 5^- 

^ S^j ^*p ^1 ^p ^U ^ S^p ^> ^^-^^j j>f^» «i-A>Jlj t^j ^aj ^ip ^ ^j* jp jUi oUp 
J^-L !>Ui ./ ^ V L t jjj| ^bS (oU _ o^V/n) -uJi J ^1 U.J <>->-1j ^p ^1 ^ j^ ^ ^1 a^p 
^ ^lip ^p 5jl-p ^1 ^ r o,> ^y (UAO £uJbJl (^Y _ ^^/Y) jljJlj (Y>n<\) t (Y^nv) O-JbJI 

' ud-4 ^ : ^J^ ^J^J ^^ ^ U gj d j>JIj * f UjMl ^ U :^^JIj : JU cJ^U >l ^ ^j 
ijLLiJlj c^iJi jo _, iju^^y dU ^\ ^J\ Jyu* ^j* uA J^Ji J^ dU j^. jl : JrWl J^Vlj 

. « j!-U> U^Jw ^ iljJL oljjl ~£3 o\ 

±SS J* £+>~J\ Lfi > H J ^ ^aI^i 4*1; s^p ^ ^^ ffJJ - Ai_, 
.4* ^JU>I ^\j& ^(UU.)^ (V /» Jlj^l -Lp <^^1 

^ J-^iJ 4 'ij^ 1 */i '-^* • • -o**** j* *^ **«■ '!^ S3 ^ ck 1 Jl cr- **{ : ^A» *i cr^i 
= lil :tjtf ^ ;^ ^aJl btf :JU ,ji> ^ J^l J] <U^„ t fliJ| ^ U_^,^ Li <^ ^^^ 

YAO 









JUUu 



■ bl^jjiiVi/ crij- 5 ! v>. ^ l ^ ^ **■* ^ a -& J ^ r 1 —* **■>' '^ 

Oo\r/t) £*!»■ j> v i$JW gJlj 5Ua>Jl ^o^ ljL :^JI ^l^ (WoT/T) pJL* o-y-1 d-JuJI 

u v u :^Ji wills' (°vt /r) ^Ju>Jij (rrvi) ^^>Ji j>)i ^ ^ v l :^Ji v ^ < To * / r) ^ b *b 

(vn /T) <^U ^lj t SUa>Ji g, v b fjJ\ ^»\sS (TIT /V) ^LjJIj ( \ TT * ) ^Jb* j>JI ^ v»l/ ,y *U- 

^jijjij (tn an 4 rvi/T) ju»!j (niO vi^ su>ji ^ ^ ^i ^l :oijUJ> ^ 

:gjj| ^LtfOfVl/o) ^Ij UV)^; £^JI i^ttf(M- \ o /r) jJJjWlj (o*.) ^j iJfaJH J 
^ila^^^^ (LiJi^ - nv/i) ifcjl ^1 ^ ^yJlj UUfl ^ £* j>w N Ju a- v L . 

: ^lo^Jl JUj jyJl g, ^j iUaJl ^ ^ jg Al Jj-j ,> : JU i^ J & fc/* 1 & ^ ^ 

. ^w" ^-^ I-X-* : ii^*Jl JUj 

• j>^^ gi ^ Si ^ j J^*j «j^ : ^ j^ ^ «y 

ju^Ij (mo) ^Jb- j>ii gj ^j su»Ji g- ^ ^i wjIi :oiji>dt v i^ (vr^/T) ^u ^i *^>1 

jp ,1^ ^p ^ J a ^s & i^ c ^y} Je> o- r^ 5 (r /V) liL ^ e>" B ^ ^^ ,J <f'X /I) 

(\ \rn) ^j <\o* i\ \) ijsjflu ^ ^i>« o->! v y je> ^j 

a- 1 ^ O^ 1 ^ j^ 1 J*-^ vl^a>UJj 

YA1 



(T) 






O) 



e^^- 



frfJ 



:Jli ^jl ^ ^l ^ J^\ jJL. ^ J^U-l j,> ^ (TV1V) (Jj Ooo . ut/o) JL, jJ <^>1 
o/ij ,J.t^ y^j ^^Jl jJL^. ^ J^U— I Vj Jju jjI otjj : Jlij (A WO «^lj>JI £»*~ B ^^ , °^J 

^ £^*)l JUj <JUjj i^^JI Jlij (AT70 USljjJI £>*,■ J US' iJx^jSfli ^y ^l>Jl o->1 
(TTA/o) L ^Jlij (Vo) ^jl*. jy Ji & ^Lj i^JI ^bS ("Hi /Y) diJU o->l l-^-JI ^. Ju*~- J~- r 

J-v ^ : «y4^ ^ U j^ 1 £* a* <_** J!S ^ *Jj-j 

0*1 J* diiu ^ u^ijji ^ ji ^ o*" r^j * <-*-.* j!^v ^ liJ 1 ^ 1 c5jjj* : L** i1 ^ 1 J 15 

.[o]«cJK)1 
^lifT (U^A/D ^j (TTrv) ^j^ JKJI ^ v l :^J1 ^L* (m/0 ^jUJI <>->! ^juJI 

^L5 (vor/r) ^b jwlj (^o*\v/r<\) ^j^ ^i ^j ^1531 ji^Uj ^jkji ^ ^^ ^i :suuji 

^L :oijl>^l »->L5 (vr*/Y) o-U ^1j JKll ^ ^U :^j-Jl ^ (^*^/V) ^UJIj (\YV1) ^Jb- 
^jIjJIj (\Y* c\\^ * \^A/i) j^Ij (Y\o<0 ^j^ ^Ifll jl^Uj ^1 ^j ^153! ^ ^p ^Jl 
«^» C ^ )J ,> l^^j (^TT/1) J^J\j (o\/0 ijUSlI Jl*. c ^i» ,y ^jUUaJlj (\v\ . \v/T) 
jljj^j ,yJI ^j UKil ^ ^ % &\ Jj-j ,> : Jli ^joJi aj *— J ^JU- ^ (U^o _ Y \ o /t) 

j^p ^,1 Jil A^j Juji ^ i^SLJlj ^jU ^ ^I^Jlj Sji^ ^1j <i~~>- ^1j ^U-J ^Lp ^1 je >->\J\ <Jj 

. ^j C^UJ! ^ S^Lp j ^^ ji <ii O-pj 



(riAY) ^ijb- ^^31 ou:l ^ v l :^jJi v ii^ (ro/Y) ^b ^lj (ya<\ cYva/\) ju^I *>->! 

JLj j-lj vKJI ^ ^l ^L :^jJi v l^ (1/1) Jl+J^ (oY/0 ijUSlI .yl*. C j-i» J <Sj\~U\j 
,U jlj yK)l ^ jp #, 4bl Jj-j ,> iJ^^U ^l^>^^ ^ j,> ^ (YVO ^j (HA/O 

^^( jlp ji> ^ (\rw) r i J (^^_ Yir/\) ^JUiJi ^ji^ j,l o->lj Uy <i^ buii ^a\^U^ m 

• h ^^ est ^r^^o 4 J^j ^ ^jj^J' 

^ C ^.j J ^ ^ ^ cur o-l Jd> a* -^ c? ^^ : t^ 1 ^* (t ^ /V) ^ UJI ^ ^^ 

.^\ jJij \+>jp- ,Ui1 ^ ^^l Jj^-j Jli : Jli ^U ^| 



(T) 



TAV 



£*Jb- JJ\ j*+j y\&\ Jlji^j U^ll ^ p.^ v l :;UL-JI ^US (m<Wr) jj^, o-y-1 

v i* (ovv/r) ^x-^Jij (rm) ^j^ jy _ji ^ ^ ^i :j^ji v b5 (r-/x) ^b y \ o-^ 

C^" s> lij^W j (oAO ^jjUJI ^lj Om) do> j^iJIj ^lSJl ^ ij.1/ J-U- L. V L :gjj| 
j, ^U jp jL^ J jp J^pVi ^ ^J^ ^ Lr ^p j,> ^ (H /X) ^UJIj (ox /*) ijlsSri JU- 

•f 

. .JU_ J V l>Mi>l; Up p^U i^jdl L*' !jr*iil *i>ljj p^UJl O^wj 
^ <,Uwt ,^u ^ J^pVl ^ ^,J*JI li» ^jj Jjj j^uJl j^: J ^cu Nj ujjl^^l <oL~.I J : JUi 

. ^jbJI 11* aAjj J JUpSft JU \jij±J\j jfc 



4jl^>*>- 



^C* 



1 



(T • 1 /X) ajb jilj (r^/i) juJ, (XXTA) i^jb^ ^KJl ^ ^U :^JI u^(ni/'0 ^jUJl *>->4 

v b* O Wv) Jl~^1j (ViAi) do> v *S3l jU5l ^ V L :^JI v L-> (T*\ /X) ^b ^1 a*->1 
:jjJ1 v t5 (1/1) j^Jlj (ox/0 ■jliSfl JU- ^i J ^jUkllj UKJI j^S ^ ^| V L :ju^jI 

y^\ ^\jj> & v i :gjji ^-.^s- (r> > /v) juji o->.^ i^i ^. Nj yifli ji^u Nj ^ifli ^ 

^aJIj (UV) ^a>- >JI ^j ^Jsai ^ ^ ^1 V L :oljUJl v l^ (VT\/X) o-L. ^Ij 
_ vr /\ \) JU ^ij jUS/l JU- c ^ J ^jUWIj J^l ^_p & ^\ j v l ;gjj| V U5 (XVX /X) 
^-pj ^i53l j*l p || 4)1 J^j ^ : JU o^.y. J ^ f jU- J ^ JupVI j,> ^ (IX ^ ^ (Vi 

a^ Lr^^Lr^^^^ 1 ^ uf urt Ji> a- ^ W1) ^j (XI „ Xo /X) i^S3|i J ji^kJl o-^l1 

. J«JI ^^pj jAlfll OlJUj f U^Jl 

. J^iJl yr! Jwu Nj LbJ AMU* V Ut ^ *!>£ ^ ►IjJU jl^j 

. jap ^1 wi-iJL>- - 

jji ^j ^j^i ^* & ^ m ^i ji ^ (^ /o ijuijjji £***-» ^ u^ «^jVi» ^ ji>ji <^>i 



TAA 



(\) 



(f)J. 



Aill ^ 



. > 



t 



as s 



J" 



J -^ 



*J| 



. <i 



JL>-_ 



L#i* JU to ^ Jtf, U*U- i^J. JUi v_iS3l ^ bat il J^-j L, : oJli 
. j^ M ,y vj ^w» »L-Jj «j~<Jl» ^ y?l>« .Ijj : (So /O « C ->JI» ^ ,^+H J« 

^b :JU ^ jjl ^ ^U jp pXJI jj JU ^ OjljJI J-* j* *i— ^ ^jUJl ^jjj U/i i^u- 

. [o] jjLf iljj j- pi— .U» gyrf-j « J>-JI v— *■ a* ^ ^ J J~-> 

(ovr/r) ^ji\j (rm) ^>- p^^ia. oi>Mij L j^\ v i* <v\y _ vw/r) 4J b 
j^ ^ £jJi v u* on • /v) ^'UJij o w) ^>- j^iM .__* i^\j ^ .u u v u ^i ^w 

(TT^/o) JfcJIj (OAY) »jjWJI jjlj p^^^lul. fjJl v fcJ Clt/t) ^UJIj J-jJl 
^Ju^il JB, . J~ill v_^ je ^ m s^JI d' ^ a* 1 ^>" o-lH 1 ^/^ 1 ^- t-^ 31 * W 

^ ^jJI ^l : oljUdl ^^ ( vr * /I > *^ u ai'j lK^ 1 ^> ^ : L-^ 1 ^ (t ^ /V) ^' LJI *^ 
V L :^jJI ^U5 (TVX /T) ^jlaJlj (X HO ^.a^ J^iB v-^pj ^1531 Ol^Uj >JI jt*j < r &\ ^ 

. j^iji ^-pj ^j^ji ^ cs m ai 






0*-»f 



(T \ • /V) ^'L-Jlj (\TVi) ^.J^ J~UI ^-* v>l> ^ .br U V U :^jJI ^^ C B VT A") ti^l *T>*' 
0* JJUj v«- J Js ^>- b ' ^ ai' J^> ^ ( ro ^> ^ (TA ' /1} >* ^ (U ° /r) ■ U " 1 ^^ 

= .i^j j,\ ^ujbj ^wi ox_j *-> *u» Jt^Ji c«* ^ ^ * ^ J >--> ji ^ U a; ^^ ^W-i a; 1 



YA1 



(T) 



U^J 



^ 



J ' 



(\)>i 



4 :iWi j-*j 



m 

^~ & J* j*j e-Ji o- v u tp J* & <> M ^i ot ^ <wo uuij^i ^^.i j ^^i t j$> 

t-^J J^ 1 j+>j v^ 1 J*5 0* <> ^ M ^ Cj* ** (V /*) iJJljjJl £^ J ^^1 U,l o/i 
■ cH 31 ys-t t>i N -> ,aJ <*u, Nj Ui, ^ «>, ^ ,1^1! jtf, J>UJI ^^j ^KJI jl^U, f U>J| 

^L :sliUJi v tf (mv/r) ^ ^1 J^iJl J> ^ g| ^ JUL ^U- la- ^ bbl -uLi d, 
>»- *b J^JI ^>^ v^ '•{*& Uc£(T\* /v) jLJtj 0<no /ro) ^.jb. *UI J-iU ^ pj** 



. [o] v I^Jl <iAJI J ^^Ji ^ ^ ^Sf! i oik y>j J>UJI ^^ gyi 



>gi ju 



j' J! jj^Ji ^. lM 015 u*wji j»t *-,u L. ji^j skin j^ e ^ ^ _ ^ _ ^i jt ^ y s 
:gjJi v w (< >oi _ nor/r) ^j (run ^^ *uji >^ ^\ ^ v l : ^ji ^uj (ro-i/O 

.(\YY < \)^j^iLJl 

■ • 

(YHi /V) J\^\j (rAAO ^o^ jyj| ^ ^ V L :gjj| V L^ (YVo /Y) aj b ^lj ( WA nr/Y) ju^tj 
.^JljCroY/'DiUJii ^ ^^ (oay\) (Jj(\^W\0 JU, ^ iilJi j_i; V L :^J| v i^ 

j>\j <l>ji ^ v l :gjji ^ur (T^r/v) ^ujij c\aw jjj (r-r/Y) ^^—3b (n /y) ju»1 ^>.t 

^j**u>}{j*j~r{ji ^^ ^ <-?y\ UJa*. jLL- 
^' ^ ^ U J jtrr Oi J ^- ^ VJi 1 ^ ^^ ^ ^ l *^ Ji> ^ (01 or) jjj (YY/\ •) JL* ^ 4^-^lj 



L^ 



■l 



(Y) 



V u ^ ^ c^ 1 v^ : ^Wi v 1 * < v * • A) ^u y )j (ty/T) j**.\j(\r\ h) <^ J ^ ^ A \ 



Y<\ 






t O) 



l _^ji ^i* (WO ^ jUM, O-vr) ^j (rto/x) >, _*b (mn) ^>- Vj>j f^ 1 j>< 

. i^ui i> ^ ^ ^ oU - L - JI ^ ^ r- 2 ^ r 1 ^ 1 ''^ ^ J *' -^ J ■ vJI ^ ^ 

^j^JIj ►U*JJI» >J1 ^jUJI «iw> JOj J. -U~_, J**, p-lyj Jt -U~ I*!- «-~^ »M U*J 

j>ji jl* ,/i jij^Ji jl* st ^ r»W a - U ~ "M ^ -A r 1 J N! '^' -/ Jl ^' ^ 4,JJJ 

a r -u .Ijj ^ j* J oil- : Jtf, < " • A) ^j <w/0 «JUI» ^ frt- J j.1 ./i ±i^J 
juJt '*l^i ^^ J^ Ml 4*j> ,/ L. opj ^ ^ fUAll 0>. ^ U AjA s > IK ^1 Ol ie- J 

ju~ ^ ^S cJi ^suji i> j*j o±x j~ ^^^1 ►^ ^j r-» ^ r 1 ^ 1 'V ^^ ^- N1 

j. j^l^i w ^ui v. jf^'j ^ ,/ ^ ^j :J ^ ° * v/0 ,JS,J ->" e^ 1 ^ ^*" o/ij 

^ (^Y■^v) ^.^>Ji Uav/y) jijJij C^xA") ^r-J> ^=^" ^ ^ ^J w &*-* **«■>■' ^- l>J, ■ , 

:(^ .v/t) ^^>JI ^ ^ JUj 'JaUl ^ >^Ml J j. jJUj :jljJl Jli «^ L ^ JI -» C^^ 1 
j>w Ha : tJs Jl U& :<1flt /T) U»>JI ^ .1UL. .»jj ^J -M^* ^ > slS ' 1 ^ W d 1 ^ ^ J 
^^Ulj jl^Jl j Uj Mi :JU v^— 3I a ■»*— 6* ^^j" if l(nr) ^-• V>JI l01 -^ 1 C? ^ 

-piSJij lL kM» ^1 ^ J u ff ^l^Ji. ^Ji-Ji J^j e 5 * J, -» ^ UJI ^' :SS * ^ 0, ^ J1 



(» 






(V) ,. 



• V-y J J* &J* ^-^ 0, JJ lJ ^ « JUUl j^ J L. ~ 
^Jr^ 1 gj V^ : £jsJl V 1 * : < T WA) c-U*J1 J jlj^l jlp <^| /Uij Sl^^ ^ ^1 ^ v Ut Jj 

<> l J *** d J>^j *■■*- <-4i ^b "^LL ^ i-JLlkJl J UU ^ jl : ^ila^j t o^b S%» L* ^ (Y) 

^ \^\ Jix^i t Up gJl £* p cUj >, ^ ^jjl , tjJ ^ ^tuJl l ^JL ol :>AJ Ujlj 5t,t jup ^! 

.(Tn/\)u.U7 JipkJi^ 

ilrf&l ^ ^ - £| . 41 J^j jl s^yt J ^ c y,Ml ^ iUjJI J ^ dUU ^y :^gi ju (r) 

g^ji v us- a WO ^jUJij (vn) ^jb^ aJLUJij u,*ji v l :^jji v i^ cm A) diiu <^l 

*i-a^ sxbJIj i~-*Jl g, JLU.J v l :jjj| v li5- ( > \ \ /r) pJL^ (Y\*l) d-Jb- SJbUJI ~ V L 
• V-r* J a* C^ 1 ^ ^ J Ji> a- <^>~ _ X W ll) CUJI c ^iB J ^yjij ( ^ o ^ \ Is ) 
02* UJ1 oiJ VjJ * £l :j 1 io^l j* £)! oiJ ^s (Jt : J^l ol :L^j^1 4 jM :j b l^J SJbUJl ^ (£) 

(Yn/U v ..ui....Ji pkJl>j 
. [o] «sUiUl g, j* jjg 4l J^^j ^ : ju i yjfit 

'V 2M Sc? J1 ^. * Otf Jj dUi ib .-Up > ^ ^JJ UjL ox ^ suui ^ J^ jl ^ : JJ; 

Mi 

Juries ^^. ^Wv 15 :(°rr/r)^juyJij 4(0. r t ivo art/Y) ju^I <^>1 ^auij 

: u^ ^JJ^ 1 ^'j ^**- c/ t>r-ri V L . : t^ Jl V 1 ^ : < T ^ - T^o/V) ^LUlj c(\TrO c^jlUI ^ 
^ =tfcJl v^ '( nr /°)aWM^0^J>JI 4.>j j^JI^ L^ ^^J| oLuLJl V L :(YiO) 



^1 je £»U ^p JL-p ^ ^ji ^JL* Jj> ^ (m<0 vl^JbJl t(\»* /T) jl^Jij i(V\ /Y) JU*4 o->1 

• fli ** ij or** o* ^ '■ J"Aj elj> 

a-b-lj llk^a y ^ f -' aa . ^ ^P _ ^ - <ul Jj~ «j ^^ '. JU -V^l jp ij^w ^ <l)l -X-P J^ <j^*-^l -UP ^ iJU~- 

oljjj ASSj \SSi jl£l> jAj <.\SSj \S£j ^L-i* j* Jjii *~JI *w J>-^l :iJL~- JU :^Uj-i JU :*jJ\ JU 

(1)1 j tifii-^J ,-i jbii-u» *r,l,./»J *i t JU 4J! -Sj-a. * ^jt\ jjP C4j iJU^- ^P iow ^P CyU>- ^ X*J>^- ^P tLfljl 

«V^j oJuLtj <K>-j yi J5I dl j^Ji : JU _ |g -Oil Jj^j 
J^j ^i : JjVi JmJJL ( \ TW) ^_jbJl UiL^ J tf M* &. ^fS\ ^l : gjJl ^US : ^ • / Y jljjl .Ijjj 

jpj 4 ^iL-j ^j ^ j 4 <^ ^i ^^^^ ^-i ^J~"J erf 1 " • J^ ^^ o^ J^^" oi &\ ±* if- vM l ijj 

: iiAJJI IJL^ o->1 
^ ^Jl ^ ^U :gjJI _,U5 :(Yor/Y) ^-jIjJIj UTU) :^ ^UWij t (\Vo . Wi/Y) ju^I 
^j^JI te j^ ^Lp Jas-JI ^ ^ :gjj| ^b5 :(Wo _ v\<\/r) 4j b ^1j ^ ^ ^^ 

c(\rro ^oj^ji ^ji* ^ l. gi v^i/ v u :^-Ji v 1 ^ : ^ orn - oto/r) ^x-^ij i(ro.o 

^b5 :(VTA tVTV/Y) <^-U ^lj t^jUl j^^JUg^ ^ill V L :^JI V U5 :(YAA/V) jLJlj 

.(Y\AA) ^JbJl tiij^ ^Ug^ ^1 ^L loljUJl 
^UJlj i(l«\) ^.JbJl t o^pj j>Jl ^ l^ ^xJl oUjUJI V L :(Y*-\ . Y*o) ^ ijjl>JI ^lj 

.^jo; jUj oUo j^>^ N i^Ij :{^Ji ^U5 :(>V/Y) 
tj ^jj v^L- J>^. M» ^ 4i)l Jj^j JU : JU <u>- ^ -u.1 ^ vj*^ ^ j^^ (>p ^_*1 l^jjj* : i^**^' J^ ^) 
^j iiji Nj ca^Lp^j AJjLai <uU j_^ jl Jp ^^iil oc~. jL *jJI ^ jU^^iJI jLtj «^j ^y JU?^ Nj 

^Jl.^Ij (To. O ^jbN .j^^L.gjj J>-^ ^ ^L :gjj| cyb5 (VII /T) ijb ^ o->1 ^J^JIj 
:^jJI ^b5(YAA/V) ^LjJIj (>YTi) ^Jl^ iUip ^ U ^ ^1/ ^L gjJI ^U5 (on - oTo/T) 

i^jLip ^ l. p jfi ^\ ^i tc^ijUJi v-iUj (vta . vrv/r) o-u ^ij <.gu\ ^ ^ u e ^l 

. ^Ul <5iljj t fvr*— " <>*^ — ^' ^ t>* ^L^r -^j-^ l^- ^-i-^ \S* : ^^>Jl JUj 

. [o] «i»^ij gj &> ^ |g a;! ^jjj* : U^l JUj 



. rj i^JI J^-Sll i>j : (lioi-t) 



'X x X • > 






C J iJ ' •- 



oJj>.ji 1 *£. c~*jj : Jli *u*~- ^ ^jl_pl JLp ^p 1 ( i \ 1 _ i \ /A) JU^JI ^ *^>. ^Ij t l^lu L^»jU» 
JWL gJI : JUi U^i Jp^j Li ^ J^j jp ^ Li cJLi 40^ ^ 4 JU J ^ij ctto*. ll l* 
gJI JUi iclLi i.^ ^1 owl r * , JIpL V^j j5U gJI JUi dLi JJ J ^1 iwl r fc 1 JWL J^yJlj 
id^ti Jtfj>. ll c-jti iSJb-lj 5jt — . <y IjiJbtl JI^JI A*A3 ^ 3*J 41 jU~- cJUai t jSU- i^yiJlj jjU- 

K ^J & if- iW ^ : -M-^o* "^ a* <=*' o* 'V^ ui u** JS±» t Nli U sj>\ U :JU# 

V-J ij-^l 0i S J-^ ^ ^^ 4 ^ ^' ^ °JJ - U^ Al t^j - <-^ 5^ ISj^jl I^-il^l JU (T) 

. [o] i^^ f 1&-1 ^ Sl^ OjU ^jl^ l^J ji:(j jlj^. ^ dlLJl 
JU53I i^Jiff rS/V iUJl jl-I \V<\o/i V U^^| (Yl > _ Ton /A -u^ ^1 oLU.) ^ L«u*-y >^" 

^jl^Jlj (\V) vluJb- JipI jJ *VjJI ^j^. v L :^jJIj JuJI v l^ (VA* /Y) dilU o-^l ^jbJlj 
UJi V L :jnJl v l^ ^j (mA)^jb* J^; N gJl ^y Up J-r i Jp^iii lil V L :^J! ^l^ (rvn/O 

^> ^>Ji j^> j=«j jl jjum j^^i ,> c-iL :LUjji v ii^ (tn/o ^ju^jij (rsY^) ^^- ^usci 

v b5 (AiY/Y) 4>-U ^lj i)^. 1^-jjj jjj i.S/1 jU V L : j^kJ! v b5 (Mi/l) jLJIj (TWO 
Jlj^Jl jlpj (YAY t \A\ t Y\T iM 4\AT t AY - A\ /l) Ju^-lj (YoY\) ^> ^jl^JI v Lb :j^J1 

c yi» ^ ^uyij (oU)i _ *yoa) 6L^ ^ (tiro) ^ (*\\/v) ju, ^Ij (\n\-\i t \n\-\o 
^JaiJij (rri/o) ^^Jij j^ji v i^(YY/r) jJmjIjJIj (ia» ^i^ji ^ (to ar/o juS/i ju. 

^l :cJUi Sy^ ^.►■Ur :cJIj 1^1 - jg _ ^Jl jyj <JL5U ^ Sj^p ^ 6> ^ (VY /T) <bU~ ^jUi ^y 

tdLp ^ UjlpI jl dJUUl ^ ^i :iisU ^^ -Jc^^ -Vj 1 f u J^ ^ • Jlj ^" J^ c>' cJl^ 
= jj^ ^ o^UJ .IfeU l^ti .oUi ^ cJUi .I4JUI Jl l^^ o-jhJLi ;c^Ui 4 i)jNj J OjSLj l^aJLp 



O) 



igliiYT jl>j ^l o- *^*1» 5»i> 4 ^ 3^ '52* ^ SfU ijli: 61 :<^-*UJl) 

4 4} J^2i JiJf ojj ^( c ) JiLii 1ft Si 1-iiJi j&Jij ijl-u s&Jij ^4^' j^ ^ ^ 
( c > ^ sSl:j3 ji^j ( °[ c ] ^1 i>s ^; Sfj t ( c ) ^4^1 <> 015 ir, ij^iii ^>%> 

»* *• ** j i« 

kS '4 ,>i sjji^j &^t\i$ ^j oii2i JU 51; Siu ^nui ^ .^iLi f-di 



. ^ -NjJl jj5; jl N| . JU l^ti JUS r fclp c^^p JJ ^1 : iUJUJ cJUi ^JU- . Jg - 41 J_^-jj 1*1*1 
LJ^i ,NjJI ^ ,>>^b W^ 8 - M - Al J^-j JUi : USU o-^ti I4JLJ . H _ 4i I J^-j JUS £— i 

:oJU l^t -UJU <jp vJ a* s ->y C* f 1 ^ ^ ^ l^ L^ iUjl 1 <£>J ,5 A* ^-^ J*^ 11 ^^ ^ u ^) 
^ UjpI ot dJUL*l ^ 01 Urtp I4J cJUi t ojl f U J5 ^ Jljl ^J ^> ^1 c-5tf cJlii 5 y „^ ^%U- 
cdlJi lii/ii" cl>o 4I4JP l^jti dJi (^ cJUi I4JUI JJ 5^^ cu^JJ 4cd*i J iJjNj j^ij ilfTiJ^ 
^ ^jUJl cr>lj . ji! ^J ^j« O^i i^jll ^ >>^»j *l«i*fc atUJ JUi ^ 4I1I cVj j^i 
v l^j, ^l iljj ^ fi^^^aJI* ^j fU* ^ <*U J jp ^/ ^! ^ jj-^j c^UU ^ wj^ji j, 4bl x^ 

c— J U» J-r i o>>^ JUj Jlj Ui (JL* L.1) : JU ^ .Up ^j ^1 j^>J ^Ul ^> . $g - -A. J>-j f l* r fc 
4i)l i^^j i>-l 4I1I ►Ui .^ 4JL. Jl5 j(j . JUU ^i 4ljl ijUJ ^y ^ J»p j- Jl^ L. Ui ^L5 J 

.«jip1jJ^IL^1j .jSj! 

. ^r**-^ (>-*■ : li-i^j^l J^J 
ji;l L. ^i^ ybj t L ^Jlj ^jlS\ owb piU IJUj a^yJl jw, <J *Nj3l j^ 6l ±j± Jlj» i^I^JI JVi (T) 
aL-A> Ij^io- J^iJl Jiii ^j ilw Ny U l^5o-j 4*jJl J — aj #-N^3i Jt»^i Ij-W ^l* iw-jUwsS/i 4Jlp 

.i-j ^ ial^ (1) 



: JU 3§i ^il J^-j o1 ij*J^ 1^** ol ^-^ ^-.Jl j* jl*~- Otf* : JU jl*~- ^ ^j^j ^p J% ^ # ijUJL, 

y \j ( U • o /U <0 ^Jb- olySl J jl£^Nl r „yJ V L : 5UL-JI yltf ( >YY V /X) pJL- o->l ^JbJlj 
V L :gjj| v k5T (o-w/t) ^j^lj (rt*V) iiuJb- ijSiJI ^ ^1 J V L :gjj| V US" (TV \ /y) aj b 
^„Jb- ^i^Jlj S^S^JI V U :oljUiJl ^IxfT (VTA/T) o-U ^Ij (U1Y) £ujb* jl&^Nl J *U- L- 
U W* c^or/r) juJ, jl£^>l ^p ^1 J V L :gjj| v l=5T (TM . YiA/Y) ^jUltj (Ym) 

4^ JLxJ JJU ,J*U- _^i ^b-l ^B : Jli 3g -ill J^ Jli ; Jli |^, jl ^jl^ v _,„Jl ^ ju^ ^ 
j~s~ ^~»Jb- ^uw ^~»Jb-j : ^JL-^lJ! Jli j j&>v d\S sI-jJ^JI lift OJL*u J IS" ^JJI I^jc jl JUc- JU ^Sc>j 

^yO^j jbl ^ UJJb : Jli <i1 J_^j L Uyu- JU ^U-j jt S^y* J ^ ot ^p ^^Jl ^j» : t ^* i1 ^' JU (T) 

. [o] <Ji^ ^Ji^p s>S ^j &\ J&\ d\ yrjS JIj 
fiLJI c pB ^ ^^Jlj (Ho.) vloJ^ -tt *«xJI ^ V U :^l V US" (Y<\r/T) aj b y \ ^^\ ^ujbJlj 
,U ^U-j ol S^y J ^ ol ^p 1> ^^JI jup ^ ^%Jl J,> ^ (rrv/Y) o^lj (Li^i, -XX Mi) 

(vi - i«o/r) t|x.>Jij (r^o>) ^_j^ ^^^ji ^ v u r^jJi v u* (x<\i . Y<\r/Y) aj i 3 ^1 o.^l 

Ul^ j, ^U^ j,_> ^ ^ tjs *JI V U :^JI v l^ (Y^/1) ^J^ (YA-i/r) ju^Ij v^JL^Ji ^ 
U yu- -OjI Jj^j L : IjJUi || *4i J>-j M* J* ^i-uJI ^i yuJI ^p : JU ^j! ^ .u^, c^lij s^Ui ^ 
Nj f x iUiuj ^ ^ jl^? ^j ^j JJ1 j! y^jS/ ^jj Jjl^Jl Ja^UI ^UJ! y^Jl jm &\ 01 : JUi 

.JU 
. ^**^ tlr-** - ^-d-^" : l5 1*jJ1 JUj 

.o ^1 & &*J\ ^ ^Ui ^ -IjL. Ji> ^ (TWO ^j OV /o) JU y.l ^>ij 
oai Ujj iU ^U p. N :JU-^.^1 jl^p^l^jiU^aJU^ ^lill ^^ i^l^l JU (X) 

<yh *jlj» J> h\jj ^ «a^e-^ ,l) J oj^ ^A>Jij ,^aju ^ t/5 uaJi uijj ^ ^ui ^ ^ iij^Ji 

jiU^ cLUL. ^ (iiv) ^a>. jjJl ^ <^p ^ UJ V U :^J1 v l^(Un/Y) ^UJl <^^1 ^_j^Ji 
^ Ja c-jU : ^jJl ^bS" (TV * /O t|jU*Ji ^y^I ^Lp jj| d-Jb-j A>«yJ ^JLaT Jii S^y J »^jl^ L.I 

^jb- ^uj ^uji ^ pjyj v l i^^Ji v bs" (^^ov/r) ^j (y^oa) ^j^ ^ ^ ^u ^u- 

(^oyw^) 



J C.&3 <^l J£ fa v fl, Ji, &3 jj^j, ^ ^ j ju :| ^ ^ 

<> ;ji" ^ >•, ^r ** *'<& ^> k 'fe« d* 'Wj ^ 'r^L >2 

IjiL" N» : Jli Hj 4.1 J^ ji !j0 * J ^ ^Ml j. »U>ll ^t ^ ^JU j* ^Lill ^jjji : ^1 Ju ( \ ) 

<g*_ 41 J^, jl s^_yt J ^ ^jii J ^ c~X ^ ^xp ^ i^ y^ ^ ij^^w^J! Jy :^o\J\ Jli (Y) 

. [o] otl f - > j^-Jl f t^ jl ^» „ 
^ (YVYV) ^^ J^J| j j^yji ^l : ^^\ ^ (rAY/o) ^jUJi ^>1 ^^ 
^U5 (Yoo/v) jLJIj (lo lo/1Y) ^^ ^t ^ > J^j| ^ ^ ^L*:^J1 ^ (noo/r) 

• l4=*l J^ ol^l jLj jlj a^\ 

r-^"^ : t-^ Ji ^ •o^°/^) r ^j i(Y^oo ^^>ji .^ji^^ji^ j^iji^ ^ ji ^uj ^ji 

U ^L :JtAi*J! ul^(Mo/r) cii^'j v^I f^c> >^l f^- ^ : ^ V 1 ^ (Yoa/v) ^UJ^ 

J* cW ^ ^ v^ :^L>^ ^b5 (vr« /y) <^u y \j \ jr *j^ (nv)i^l^ sl^ji jLj N ,u 

(H<\ . \U/A) jlj^l ^^ (MV t YVi/Y) ju^Ij (YWY) ^_^ ^^ ^U fJ ^ Nj <^1 ^ 
(HA_ HV/O «^| r ^J|») ^ jl^l^ (oir) ^UJI ^ (^Y1) ^ (tto/Y) gj^Jlj 
^ ^^Ji ^ -u*-.^ ^y^l j,> ^ (LiO>w. Y^\\/0 «^J| -jib ^ ^yj^ (ra/o) s^Jlj 

e ^U r 5L^ ^ N» Jli" _ £g _ 4.1 J^-j j! ^^p ^l ^ ^ y> dUU j* ^Ul ^jji : ^il^j! JU (r) 

. [o] «^ 1;:: >^>wiJl» J> ^j^\ dij fl^^ 

i^> C^U dUi ^ ^1 j^i UaiJl ^> UaiJi UU : <L)y 

iUJ t UY/Y) ^^Ij (YcO ^^ U^| ^ ,l> U . c l£j| ^U5 (oYr/Y) ^JJU o->t ^.a»Jlj 

(OUT) ^_j^ po, jl j^. ^ s>l l^ > J^ N v L_ c l5oJI ^15 (^A/H) ^jUJlj (in 

(uu/iH) ^> i ^l Ui^ ju Ua^Ji ^^j^l, c i^ji v br(^rr_ i *ty/y) j ..^ 

^jdlj (Y'Al) v^.j^ <^1 U^ J* J^J! U^ olij*!/ J ^L : c l5oJl ^l^(YYA/Y) 3j b ^j 
= (V-/0 ^U jjlj (U^Y) v^j^ 4^! ^ JU £j| jp ^| J ,U U V L :p^J| v l^(0AV/r) 



ut 



tpx\ '£& i\*i ut\j >£ fr -sain ay & b\ ^3 »< V**" ^ ^3 ^> 

^ : c lScJI UtiS OWY) ^jLdlj Oaia) ^.-^ «s*t M^ > J*V» v^. ^ ^ : c^ JI ^ 

oil jl ^-uuji dy 1*1 J^i -*M ^ c 1 ^ 1 ^ (vWl) «/- Jlj *^' ^ > cM M»^ ^ ^ 

^* ^1 d«Jb* ^ (Uybc. - "U /o) iSUI ^ ^ ^b ( W<\ /V) ^^fcJIj (tr /r) .uJ, <J 

. j^w l >- »■ li-i-i*- : t^x.js3l Jl».j 

^ (our) ^ L -b jt cfi J^ ^ ^ > V^- 1 ^ : C^' ^ (V<0 ^' ^ 

L\x (vr/i) ^'UJij (t .a.) ^.j^ *^t u~ > » ^ ol l*i/ ^ -c^' ^ (TTA/X) 

j^l >_Ja~ H ^ : c lSill ^ (V < /I) i^U ^Ij J^> ,W V^- $ ^ ^ : C lS:jl 
jl ,U ^U g- at > m ^ & '*** J o> v^— 11 a>. ±~ 0* ^' A> ^ ^ M^ > 

. ^U j, U» ti*Jb- 4->-1 Ua>- Ju> Jsrjil vJai- ^ ,j¥ *$ H uC^' j* V.y 

(WIT) r J J (TU/T) >, ^j ^i e >^J^ :^ ^ a0,/X) ^ jUJ,J (UV/ ° 
U^ > Ju-^JI ^Ja^. N ^U : c l5cJl ^US (U- /V) ^Jlj (X /X) i>'Sll ^U- c ^» J £,UJJlj 

.jju ^^ *jt1 iA^ > v^ ^J ^ £{ ^ &* 0l ^ ^^ ^ * ^ >J ' ^ cr ' >JI 

M *- 1 

^ Si Ui ^ oU«JI o\^ J,> ^ <>it.) ^ <OiS_ M> - ^A) j'^b (^/o) -u^^ ^>! 

«^t g. > gj Sj *^1 M^ ,> J^^ 1 V^ ^ : ^ *& & J -^J ^ l s~ ^ Cr-^ ] 
j\Joi\j jljJI .Ijj :<TA. /£) « C ^JI» ^ l/ ^l JLij OU-iJI 01^ Mi 5*^ j* «Ijj ^ N : ^' JU 

. i_4i ,> *JJ 'J'r*- oi 1 -' " Uj "^ ^J "^"" i ^ I ^- p ^ 

sjJIjJI o- Ji>JI j* ^1 -^ : ^-» -^ :(UA " UV/T) ^ lJJ ' J ' (nr / 0) x ^ 1 ^^ ^-^^ 



»■<». -" "■ 



.y& at* ij-ii ^j ^ sv s$i$ & 



i »♦ « 






:obL jSddjj co^u jjb od^ ^ ^ uj Si is jt j^ ^ j> 3 1 ^ 

• ^l ft fJ ioUj*&i p; ^ oii liji Ji^S xLiJi St : (uiilLi) 

^ iii^ji ^ *g% Si sLji .ii ^3 /\4*i ^ fc* uj ^i Si :(^ij) 
^ ^t # 4^jJl j^jl liL: Si i!u * c i£ji ^ Sl, ^ » Si ii ^13 ^ji 



<Jte ii^ si s^ ^ ^, A^ Siijtf g'j J± /^ «•£ &)i ^ is ^i jU 

/.i>aT ls ^ U' jj_; jj ii 4 j£j| ^^luii ci^ii e^i 14s p t y_4^ jui b ^ 
sj SJf ^1 £it 5 t ^ii fe v t ^i ^,1 ^ ^ ^ jtii j^t Si jui iit- 
^b c i^i jt *g\j i&y\ } c^ij sji^tf ,^ jiU ^ ^^i ^ '& ^ 
-ijoJi ^ cii^i Su i^ liju 1.1L4, ^ i&/, t .^,^'iiLL^,' : ;il' M 'iL 



SJJI 

i 






Jy i^^rj djpS\j ^U^ ejl^t oi j ^1 Jj> ^ jl5 lil ^UiJt J^ j^Jl ,1^1 j^ ^^ ^1 

^ ^Sllj o^l^lj co^^J J J^j^Jl Jp aUip)|| jw,VU u4S\Sji JLiJl ^^ lijj c jSt>l Jj> ^UwaJl 

,1^ oIip ^Jxl^ UJ Ml p^JI jUij y^l Ujjtt 4, jLo; jiiJI f lS^t jV ^JiUL jLipVI ^^1 

^LU .ULcj- 0! ijUJI jUj J J1LJI ^ o^UJl JU 0^ j&j ^^y\ \1* l^iik, jj ojpS\ ;^^JI 

°b ^'^ J^*J' o* •UA*t o^i iUjI jUJI U4JJ ^ii^JL LJj jlj tJ UJ| ^Lfcj j^ Jip Vj jUJl U^U 

• t^] c^l j^ 1 ^i o 1 ^ J^ c^i ^ ^'' ^Vlj i *J cJtj Vj * <J ^ ^i ^.iJJ oj : Ui 



'••.. I ^' > * * "> 



j£ SL^lT 51 £*Vli cjJ^ aaiJl ^> lip * crtji <J ?ji^Ji ^ ^ >3 ^ 
p t » jgjtf cfjjlli e£M ^ i^tf <$#£> £" ^ fJ ^ ^' ^ 

iul:j t « (T) i55ii; -(J li t jftJu ou^£ji» :fSLUi a* 'Jji o^ii SSi /i-ri ^ Si uj 



( %] ^liJI fj£ j^li 

ill] :^i ^ ^4 o^ (l) ^i •, Siw ffcJi jS» Jii i^« v^i 4-£» 






.JjSl:l^ 0) 

^_ 4il J^j at ^ oil o* ^ if ^ j* lH^ 1 t5jJ ,u j^ r 1 U -^ <1,L * J - L ^ J " ^b" Ju (Y) 
j, Jil jlp j» ^jUJJI «*>*, «jUJI g. Sll liyfcf ,J U jUJb «>U ,> U^ -^b J* oUUJIo : JU 

.(OT/^)^^^ c(V<\)^^JI tjUJlgjwA. I^-Jlv^^^W^U.^Jl^^U^^I^.-^lj 

^u :(vro_vn/r)ajb y \j d\or\/tr) i-j^Ji ij-uuai a- L > JI -' 1 ^- ^ v L . ^^'^^ 

:^JI ^U :<oiV/r) ^JL.>Jlj i(rioo) j (riot) ^.a>JI 4l >~UJI jl^- ^ v L . ^b^Vb t^ ] 
^S~j V L :^Jl kjUS :(UA/V) ^'UJIj t (^Y£o) ^.o>JI t U>. ,J U jUJL oe^l ^ -^ u V^ 
;li>. ,J U jUJl. jUI ^ :oljbsJI ^ :<vn/T) i-U ^.Ij lU^ljdl JJ o^- 1 ^ j^ 11 

pij .ci^jL.' ^ ou^ j,ij (art ,or\) ^ .jJLs— Ji ji^ ,/ v^ :t>«J' v i^(^ot/r) ^LiJij 
J^lJ(^rrA) | j J <w-.T^^/^) ^Juuij (nto) .^ju^jij (o> _ o . /a) jijjii i*j <^a> ^ao 

^u. Cr i» 1 >^ J ukJi J (oArr) ( ji J (^'\r /lO^.^W)^'^ jii-^" ^ur-^ 1 M 
Jtia/o) ^Jij (rv/r) «^j^i (^Ji» ^ y?i>Jb ^ ^ (o/r) ^j'-^b (^/O «juSli 

c _ r i» ^ ^yJlj • o . \ • £ /r) « S lJJw pjtei ^ kj-WJlj a y • /» «oW^I jL*t« ^ p-J r.b a ^ 

.l^ii- (V) 
=ojU a ^p ^ ^ ^jU;Vl ^p Oi -^ ^ >» ' ***** i *^ J1 ^b ►UJI ^ «ol^j» : ^IjM JU ( O 



» • 



iosZii Si, t ( r ) «£ 2a#i j^J V3 tf d a* ji&Ji ii^ /^ Si : ;ia ^>[oJJi 



<Ujl 



. [o] <AjJ\j pU\ 

^\/\ ouSii oU, t <n ^ ^i^ ,^ij| oU j, tV r ^ ^uu .i^iJi oLU, j 4i^.y >: 

.ror/r ouuij .ujyi ^i* 

« ii. j, j&J $| ju» :^IJ|JU 

J^ J JUi gJl J ^ J. IB. .41 J^J ^ ^ I ^ & i\ JLP j* jL LO ^ il jlp ^ 

««.** "V : J_,i ^l lij j^j| oKi : JU i*i -y ja c-jL lil» 
Jl*, ii. jj Jl^ jlS- j^ Jl .iili ot ^ ^l ^ ^u ^ JU~I jj a— j*, .•je^wJU J .Uj.y.1 
J*j cJU li* Jl :j _J jij iU*l o y?Li ^1 ^^ Jl*., liLU. M» :J^i wJ ou& t «iU ja _U 
1*^1 UU, J* ^ ,UJL cjtj i>U M : ja c-~U lil : JU «sl tfjJJ ^ J ^> Jg 41 j^, j| 

.oLIj^Jl J <J /i N iL'%' jUJi Jjv ^i^i ^ ^ 

■V^ L. ljL i^jjl ^l* .(YY/Y) djje-JI J j^UJIj (TW) ^_bJ| ,^J| ^ (oo_ o£/r) 

<;u ciaa o^U *-tj ^ ^ ju ia. jj ji^ jl» ^ ^i ^ ^u ^ ju^i ^ j^ ^j, ^ J u J , 

t i5U S Jij e :«| whl J^j *1 JUj cU%' .UJl ^i t u u. ^ -0.1 J^ J«j lfr J| ^ ^ o\Sj 
b'a^ : JU (T<\r . T<U/T) ».u_ ^ ^A-^JI o->Ij Jj(j UJ| ^| JiiJ iiU>. M tU* M» "j^i ,-., i 
^U ^L^j o^.U i>UJl joijJjL IJJi. oti :^p ^i ^ ^u ^ Ju _j ^ ^ ^ ^^ 
j,> Jj ^^Jl iu* ^UJL cJl ,J ^^U M Ji, e Li : jg 41 J^, J Jui lfr J| ^ ^ ^ lij jisa 

(tt.) ^.^ gjji v uj (oo /n ^jUJij (rroo) ^_^ ju o_i ^ > ^^ji v i :f isuS/i 

.jUJl ip jj^, Vol> JJJI ^L :^_J| v l^ (Tvr/o) ^ L Mj 
J 4il oUij ^p jjl ii. ^^ jli-» : JU jL^ jj ^^ ^ ju^ ^-^ ju ju^! jj jl— j,> ^ 
< 0| : JUi m & ^J villi /ii .ji Jijj ^ SjUsJl t ± Vo\Sj^ c^jUj <;U o^i <Jj 
JL^ j-j ,> J^j *i- iUj j^'* ^iUj JU O^i jUJl L^j.1 iJL. JJ ^ oilj i i)!>U M : ja 
iU^J jUUL >> - ^ - ^1 j]» : J^.j SJj J o^yj a*1 Jl ^ui l> v Jj_J| J ^ ^ui ^i5 

.«iji* : J^iU jj^j |g ^i uU ^ J^ Jl ^_ ^^ 

. JU^L jj>J| |j, (v/» it Jl ^^» J J^^ll Jp| oij 

•-» ■lj^-l^l a -JaJ^Uj. J L^III A :(TT1/T) ijtf, Jl» J JUi ^^^^l L.1 

• cSx 1 ^ij j J o-a^Ul; j»wi ^i ^j^. ja ja <j iJL»j 
^ (a/0 iy ji l __^n j us j^jS/i j ^i>Jij (tu) ^.jbJi (oi/r) ^jji <^^j1 >T j,> <jj 

= ^i L. : JU ^1 J, ^UaiJl ^^p^Jilf^ ^ ^ UJ^ ^ ^Ij ^ ol^ U i^J ^1 j,> 



(Y) 



ro 



"jrj c^l^^ij c'^jJij c^ij c^^s^ij ,L^> r . rJ — r . yj&r 

I 



£j3» ^j 1 ^ 
31 ►Vu icliJI 



S . • * •> * 



' : Jl^t Z& cL^J 015 0|3 c'^Sl (T) [ CJ ] 5^ MJli ^3 ^/iiii 6lf 

tf '±5 c^J fo 'J&i ^ 4^> fcj 0^ '^' ^ ^ <^> ^ :(Li ^' !) 

(_,) Sju^i jJ^ ; Sij cojjj k ^ ^ '^ £ ^ ^ j ^ :j (j) '< 

c^i3 ( c ) -pi3 ( c ) #1 ^ '^ iS,j ^ tC ^ ^ ,5 ti; ^ , ^ ^ & 
CL^'sSUJi ^UJ3 ^UUI J^: M jJl (0) Cr] &^>»J ^J ^ ( C> ^ ! ^ ^ 

a* t»4» #, A Jj-j *j j^j ^Ji >.^ oir *;( ^ j. oUJ ^ J>i J>-j cK ^ e- ji ^ r 53 

JUL. j, ^t Ji- J (^ v /r) x_JI ul-J «r>t ^1 j» -U» Jj **s J^- Jb ^ ^J i»l 'f«i' 
^j^JI i^U M :g JI ^ J>. J^-jll ^ ^ ^»lj L ^JI -bS (V1V/T) Sj l3 ^b c^p il ^ 
./-Jlj (^To.) ^.a>JI JG JI ^ ^- ^ '^ U ^ 't^ 1 ^^ (00,f / r) ^^ lj ' (ra *° 
Li ^ > yr-JI ^. iflSi-Nl^W (VAA/T) ^U jjlj c^JI ^ Uc*^ V^ '{W 1 ^^ (T ° T /V) 
^jloJlj (MA) d+teJI .oljUxJI ^ ^ (>^V) :^ ,^JI c^UJI j.lj .(trot) ^^Jl iJU 

.^> -j^. ^^ tfJLjdl JUj (^ W j (^ A) ^.0^)1 1 jyJl ^b^ (00 /r) ^r — » 

.( fc )^^j i(jcf' :1 ^ < Y > 

.1,ylii- (0) 



u* ^1 sj i> 3^ t ^j, ^ : ju silii ^ ^ i! -3 :^, ^, af 3 

^ ^1 -in ^ sii: ^ k Ipu 1^ sjj a) t c ] iiij t; d «* iu: o) & t4 & £tt 

#i jl .l^iL iliJI cik; VJ t ^J| ^ j^j, ^ <fc*^ ^ Sj jb ^ii *pji 

& Si l uji # 5b ^1 fii ^ Si ^i £ 51 ^Juji i>b .^1 j& ^ 

yl? ^ 0^1 JL S fc ^ ^L ,UJ| o^ ^Lfcu ^ li Slj'^l <k ( %] 

cui, i>^ ^i ^j ^ isi-^ij! ^ jji^ ^ ji i^ : jj i-, ^ ^ L (a) C ; ^ 

• ^ ^ -Ui-i ( \) 

.t,yJa- (Y) 

i* £^' J* jU >" J o* ^ a* J ^U ^ ^biJI ^ sl^kUl ^ j^ «^j| ajJJ j, .^y, Ju (r) 

j* jO-^j c a- ji ^ 4il ^ ^ ^UJI <>.^! i^j ^ UL.J U aj bji,^ jlj , l^sL-t bj^j jl b'%' 

iC\l) ^_j*}\ r*juUi\j i.jb-Jl ^ c* ^. b a :^_)l v b* :(TAV/Y) dUU <>._^l ^o^llj 
,0-j *(T<o.)^.a»Jl . ^illj >Jlj J,>| Ji^, >y j! ^QJ ^J| ^u ^jJl^W :(r^/O^UJlj 
- Uoa/D^Jj «o<o/u)^aJ| ^' e > Jr^'gi (H^- V b : L _^J| v l^ :(/^o/r) 
v b : ol^lj L _^JI v b5 ^VYY/n^b^ .OoTi/n)^jbJI .sl^aJl ^ ^ V L :(||M 
r.l^JI ^ ^Ji v i : ^| v u5 :(Yor/v) ^L_Jlj .(rUT) ^jbJl cb^^ ;l^. ^^ti ^ 
: L ^\ ^bS iffU/.)^ .(TADpij .(Vo/D^ijUJij .(WTA) p i J (ttVt)^JL^Jl J 
•^ S >.^_J^ J>o- '<«"»« '^' iMt t YiY/Y)a^tj .-.1^. ^jiSI ^ ,jiJ| v l 
ob-Vl ,y jJjSJl >■! II* "jb^ ^i:JyJI ^bJI j\ ob"\l ,5^ jt b^-i, sbJJI cJi^- ^.» : ^\J\ ju ( j ) 

.1^1^ (0) 
. »—• j^ -Ui- (a) 



• *: 



* * " ^ i 



;^w] y^Jl ^ fc£JI ]»>* :<JjMj> 






j in-, coi^i ^ ^ ^>* j>5 j ' (T) t c ] ^ >& ^ h& v ui ^ 

b\2 $ ilfr Si si jSj * ^ jJJ £di > ^ft >ii ^ s^t iiSu <^uo 

t ,^J t^SfL dlkjl 0I3J5 ^Jl ^ 4^ ^Jl ^ o« 5^0*11 ;<i4& ^ 

j ^ r k\ ^ i£\ & %Jr ^ $ *#l ^? r** >& ^ ~&* *i '^ 

.j, ^ cjuJIj u it j- j*l- (^) 

.( r ):l^ (Y) 

ol jj« «^i, JU, M -1 : JJ, c-SlI "^ :*Jy J! ^ J^ ^y U ^ ^ ^" : > 1 ^ 1 JU (0) 
*rjj*4~. j'j~j *t*j& ^> li*, t OUadl jSj c- >JI »jij ^1 cH* J > ,iA >^" 

. [o] . j^-aJI jA- ,> U^ ^Jill v^ 1 ^^ CT^- ^ >»-» ' ijL - JI iJ* ^^ 






\j, 6tf 6p i JJ&I £jldi tv ^JL Uaj aljtj itfjdl Jiit lip t ojJ£ elail ^ J&&JI ,> sSUjjl 

,ii uj ^i ^, 6p c^Ui uj Sij >j( ^di j£ 'J jjS Sip ^1 ^idi lI^-j ^i 
ju^ ^di 41L ^ J^s >j _ giii 3'uty <gj s±j% g&\ Uj 4iLi c 0) ^ ^ 

&'\j£k£iUfy .di^i^tpj t ( % JCf )^i^5i :JJ3 ^i^i^-Uji 

t ( c ) c^iii *>^ 3511 ^£l; Sij 1 44^ o lij t&jilj &, Jt iila^i jJuji ^jl j^Sii ii 
lit ;JL; J&i 2p S^yji ji>Ji3 c^^ji ^it ^ ^1 ji cl^'^j jjufe 

.(r-) ^^fL^Jl ^UaSj cwl>JI jj-*a>- ^Lp 



£J^j ^1 ^ OC ^ 1: Slj /.iuj ^1 J^ jkJI ^ ,y :£jlLl >J& 






j u xii\ ji jjjji ii io^i j£ iLiJij ^jlUsi ji cjuJji Oiiit ^Ji :^i nt 

i^-SlI ^4^\ o% : p ^jiilb JL>JI ii' & 'J'ju & & ^^M* 

j£ ]^ od ou t ji^Ji ^^iii c^iJi ja ^11^ ill J^ji 44^ op t (v) ^i fc 
$U>. o^ 61 ij^j ^h\ ty±4 *J& %>U>. ^ bjt 61 H\ ,j,'hk 441L: Sij c^i 

.l^JO- (Y) 
. [o] £J\ ^Slj i^^ai! Jb-I y>j ^-531 Jijl u. 3ji 4i1 ^U53l J jj^Uli II* Jpj o^l 

.I^Jo- (0) 

.[o] ijUJI oSllS" -u! : JWIj ^JL>JI ^ ^1 «£w>\l Jp ^-Sl cJ^l5 ^Ul ei^V : ^»^ ^ u ( v) 
^^dl5 <oT t( Ji»JI x^ jw,Vl J* jJUI il^u 0V5 ol diJj^j ^L^JI o^U ^iLJl5 ^L^NI ^^ ^Ul 



_ m,- & i^j ^ Jij i^tVi j£ iyi^te Si t ^;a^)i oiU jijji ^'iauij t w ^i 

i^au ji jio^ji g j^ Si iiJiJj ^i ju^ ^ % Jjuji u-p t jsu. _ ai^vTj 
^113 ijuji ££ ^ij giiji ji; ^ iuifj cjoiJi ju^ gjjji J* S^Ji. i^i :di ill 

•#3 t ^ ji^^i -^i 4^ )t ^°ju °& ^j\^j\ ,>.>, Si ci ^ J53 t ( f > ^Ji 

^ <& 'y> J? 'at ^ & Is* Vi ^ (A) 0) ^Sii Jlp' iy JL^ji ^ jxji ^ 1,3! 
3^3 c^iiiNT ^ a'i>ji ^ 5V ^3 4J (O^jl 5J13J1 jii ^iSiij i">^Sii Jlp 
•^ [J ill lii c oy) ^j^Jlj °%] Li oLi'613 i'jjUl, jJIji ^ j^ 51 '"'u 

^ j^ Uj jJU; *J p*>tf3l Uu [o] i^Sl Jjp ^Ui ol^j 015" jl Ii5j t *Jy ^ JUJI Ltf,» :^il^l JU O) 
^ Sj^l- l jy A\ ij^jJl ^ <k_i l>ji~-j 4 jJLiJl cUUi ^ i-UiiNI u-^-jj ^XjJI -Xj—T Jjj» : ^1^1 JLS (T) 

. LoJ ^^JOl ajj-* 9 ^J 1 \, «f -, : > Syb U-Xju <*Ju u J\ Ijj^£> jl (jLJ LoU-l Ujjj tiai^aJl Jjyij 

t (.LNl xp ^Sllj <^U^- ^^- «l1pj ; 0J b>-l liSU t^Sfl J^ ^^JUwJl ^ JjlJI L ^aJ I,yLj ^SCJ 

.I^Jai- (0) 

•( C ):i^ (1) 

^» -^ 4i I Jj^j ^ 4jy ^ j^ Ai t^^l JJ ^ ( ^^uJ Sl^L- _j! IjUp jlS" pIj^ ^Jlji : ^*il^l JLS (V) 

tS* ^T^ ^' ^J«>-U (J^yJ' J. ^ a. tfT . 1 1 J-vaJ okj t j>M ^ <_A-^ J^ J^*JI A^ jl «0 ciyu L « , jA;A; J *-j 

. *— J ^ \sUUm (A) 

. [o] (( ( _ rr J UiCw ^pj UiSja; lij ^L M )} : (jjjij 
<.(rr&t) ^luj^Jl JjjJ! ^ ^j&JJI ,U»i3l ^y v l :^Jl v b5 :(io^ _ no. /r) aj b ^t o->! ^a>Jij 

TO 









»» *- «- 



^ (_,) g fa A & &&> Qj '&& ls&\ v >\? i^lj .JiliL <j ^i fli» ciUi^i 

.^J^j sy> j£ ui ^3 ^ ^3 t *Ji ^ .JJ3J J4: Siijii 'S11 

cj> ^ i^^iiJLj cj> ^ »( f c ) gdL r.i^Jij ^> r^ i^i ^3 lib 
^^"i dit c^uit ^Jb ou /^U^i iUL1 j* cji/Ni jit ^ t( cf ) jiij^j 
i^ij 0^ i(j) ^ 3*i- :^1 iJii ^3 JU ( c ) 4-^ ^ «fo atf ty 'S* 1 - bi cAh 
^JiIji £2 iii ^£, (A) [ C ] ^ £ui3 t( ^iii ^ c3u 53 •£ fj iij /<•* li^i jiLt 
JiIsiT xp iJJij ioViL Jijit oi> ii^ t^i ^uji J,™^ ep 3^ liij cil^ 4)i J*j 

:('<•* 4.1 ^3) ^iilJi >j iSu &3 ,^Ji ji^L jjj tur JiJL «i2i 

: r lLit a* ^j .J^il jl^l lijjl-j UlkUl ^uiSlI y^ji ,> y^il ^ Jjl5« ^^ 



►Uil -^ :ol;L>cJl ^1^5 :(V1-/Y) ^U ^lj c^AJl ^ j^l A>-I ^ :^Ji ^^ :(YAT/v) 
j ,U L. ul :(YYO ^ ^jjUJl ^lj Ui;V- ^YA) jL^ ^Ij t (YY1Y) ^.A>Ji t Jj^i ^ ^^lii 
^15 :(a/T) ^UJI t (A^) ^.JcJI t ^JI ^15 :(Yi . YT/D ^j^b i(loo) ^_j^Ji t yi 
^p _^ ^ iiLw ^-iJb- ^ ^ 4jj^l ^ ^*iJ» ^U3l ^U :^JI ^15 :(YAi/o) ^^Jij 4^1 

^^ ^ J^c- y> ^_JcJI I!* JJ^ J ji ^ji^ ^jjj • ^^ y) J* jr^r if. V^ o> ^ S~ if. liU ^ ^--^ 

^j^^Ijp *-— -Jl ^ V- ^ SjUi Uj w^oy. ^ j ^^ ,>.! J* (& if ^y} ^— ^ J^ i,lA 

.1, ^ Li^ (\) 

.^^Aai- (Y) 

.^^i^ (r) 

. •— J ^ W , a„ , ^ ( 4 ) 
.l^JaJL- (0) 

. [o] j^UaJl jU^- L^l J J^ o'iJI >* «^JbJU U J^\ ^ : ^1^1 Jli (V) 

. t-j /w« laL< (A) 



^ L^ 3J3 t 0) [j] -ai iii ai&w UUji iS^ij i(j> jjbu jjijjii iLj t ^uJL dj idji 

lli i i&>i! :3li'^'j t e lljtf ij&l '^- J '& *«yWl ^jsiiJI <y) [j] L*j| j>J caSLJI 

? >t ^ iiJb Lo ^i ^0 jAl^l ,^ ;ii U, ilJ&u : Jli }Jj c(j) bu Jil^l co^iij 2U, 

u )t <j (j^lii li.jiSL oif jft ajuJ-ji £>- ^ jjj 5ft iikL idi Sis' jt t <~iL jjj 
ik ^ui Jl^ 0) t c ] 4^Jj iSaii ( %) jL; t -u&i il* ^wi ^^idj n_4^. dU p 

-* -^ ^- *•" r* 

jiij. Si j1 J-^Vij c^ji; lji* 5ti ill Sii ^^iiiu Ujiii ^3 *ju>ji 5ii t ii: n 
c 00 ^^! 'Jli di jdiJi ^dj ^j liSLjii J^ n Ikii lit i (u) Li:]ji &i s Sit 



. ^_j ^y Jal^ (T) 

.^Ji ^yji j^ uaJU; ^ e L>wij! jlj ^jU p^s" (V) 

.1-1 ^ Li- (0) 

• !^J^ (1) 

. u ^ JaJ— (V) 

. [o] <-_,^ Ij^rj Jj^5S/lj lJu «ai*Jl ^ ^JJI ^ jL^Nl ^>_ Nj» : ^1^1 Jli (A) 

j>J; sjL^Ji ji ^y ^^1 «sjL»jJI j^J; N <;! jw»^U t t g/...Ji a5-a-^j ^1 ji./?s-. ; ^js jJj» : S 5*3i -r Ji J^ ( \\) 

jjj-^JI <y j^-^ 5 «^^ R^yJuJl A3JUtf jl» «Jji ^1 i>-L>- N c^y^Ljl iiJ-^ jl jljUJl *JLU» : ^\J\ J^ ( H) 



jUJ&i i^j pjx; Nj t iikJij U1D13 li^Ji UOa ^3 *>jS» i2 :(D5Ni) 

liixliJl JJfio ojj^l 'J^>" ^ t t5^-i-iJl J^- jl ilii tjjiuL *J_p«JLi IjlS f-U 3J US 

i-?u -V • -'"J- 'if"-- •! ' • •Vfi A '* *<• i\< \\\ '" u r •-- <*>* ■•Su-' V-?u m-u 

•*■ ** ** 1 ** ,. ^"" ** ,, ** ^-" ^ ^~* 

»& sli ^3 sjuJi ; oi ^ w^ji 5>i dit aJ 5! 3itVu tju-l 5u t j^ji j-i ju>ji i£ _ 

. 1^3 j^ji £2 ^> ill Sri (0) [j] ^i>>i ^5^l iiiL; Si *J c^u 

J* iilLlI O3&; ^3 cjlAibU J^li ^3 * <v) [i£4Jl] :il^ ^j ^_UI : jliJl 0) [Mjl] 

.3^1JI3 JlLJl «!)3l£: (M !3i^-aJI3 &ii!l pT islj t (A) ^S/l 



• • s 



> > oS 



^U, oLi£ll ;^>LJt ^Lii. Nl oN^iUi l^J ^jlL: Nj jlUl :iJUJI JUD 



.I^Jai^ (Y) 

.L^i^ (r) 

.L ^ v^JLjIj u i\ JA Joam. (0) 

-l^Jai- (V) 

.^J^i^l> :1^ (A) 









[ J.IS3I] ^ J15 
P ^ ; li^ iL_^IJI 01 i ^ 0j C ^ i il ^ii j, ii 

• ^J l*^ 1 Oi^ J* JJJ ^J?**^ Jjj^I ^ <i>' V- r-u- J^3 ^S si^Jlj 
Ji H 4 ^_>y Jj I u-m* J II ~ »l ;»JI j . ^ S3 1 jj ; 

_ijij j — ij — 11 : — L ji — L. j — »i ^ ^ , • <, j I^i 



.I^JJ- (T) 

. [vii] ILUI JI »li>l JU>^-I j^l»l vj-^j Lj>- *UL)/i J>^wjB : ^gi JU (r) 

.[o] oL^j j^UI J^^Ji ^ j^Sli JU ^^Jl j^uw ^» :^I^JI Jli (O 

<Jy JJ <^U ^ «,lijU L^L- j>^uw j^j jJjSJI ^ j^S/l Jp ^^Jl j^u-i Nj» :^Ji JU (0) 

. [o] Njl <J_^> ^U5Ni jUJ ouii* J>*^» ^ J y J, «*U$U» 

. <— » ^ iaA..^ (V) 

.Jlyl : v J (A) 



te Ui)ll jlcJ *jiiJl £li3 'OltJL^ :£JliJl ^3 liJ jl^iVl oSu. 3JLJI f ~ST lil i 0) ^t 

J Qu\ -5U1 J^ t J&ji 4J3L #JLji 3^:3 < J&l julii jp£ J 14.3 t u4k^; J 01 




(T)rf. 



JjJ IL: JIJ OU i jlkjjl ^1 e Ui)ll JU^I *jSU.I 4^3 c jUJJl g ^LUl a) [Jiiill] 

^L Sij ( c ) jL; t 'J^ oii 013 d c ) <r) ^i jSu>)ii 4^3 t ji^ jio ^ tc SU!i 

3J3 t (j) ^^i i>i 4^u Su cs^illl 4^L> lii-il 3J3 c a) UUJl ^ 3^1; ^ jUJl ^ 

^ 3J3 14J J> Sj c3^1]i ji ^jiJi 5V t^i i>i 4^; ;J t ij juLi ^±3 1 33^131 ^ 
^ ijUiJi Jji »)i j> i>i 3J3 iSj^JLJi iLli jiiJ jL^i i^iii Su isj^JJi ^ 53^Jji 

^ ui ^( c f )'y»^ c^ 11 ^ ^ ^ <^* ^ P tl -*^ r 1 *^ ^^ ^' ^i 
t "( r ) JAJ13 ( f ) Si^iij yn ^ 61 ^ iuijj ly -UJi ju-i ^ -#3 '^1 

^USI i>L (j) '4&-dj£i\ g h\S dVj (j) pkil 3^3 'jj*£JI ^ jj& ^>3 ' J&l 
i.u o>jj\ ^uij «jji ^>^uJi jt :u*>w»i :o-ji a^j *-i <. jj\ u+.li oijj-iJi jiii- jij» ^i^i Ju O) 

.\y±^ (T) 

^u^j oi Sl-^s^^ jp ju^i J o* (oU) ^-^ L^ 1 ^ ^^ ^ ^ L - ^^ ^^ (U ^ /Y) 
«ji;Ni ^u* ^p» ^ ^jUJaJi o-^l i»su jp s^^ ^ Ju^Ji J ji> ^>- Nj-^_v ^j»ji 11* >jj oij 

^il^ :(r*Y _ r< ^ /o) Jl+^\j 4^1^" Jl J^ jUiJl £, V L :^Jl ^1^5 :(YA/0 jUNl ^U* ^ ^ 

AjaUL. (1) 



^ 1: Sij coSu >5^; Si ii ^ ^: V ^i j^t gj t >/S/i £ y; isi fy t ^i ji 

: ^t ^ Jfli^VT 

J aSUJI i liSU U-» j1 4v_4UJl ~ ji^' J}S Vl t l>: jUsJI O^J it :(Uij£.fo 

_ diJI S>iiJL j>iJl3 e^iLplj t S>iiJL SjjSllj ti&Lll ^LJl jlsiT ^j tdl^itf ifllSJl 

. ?i^» <siL jLs ji i^Siiii St '*$£> i( c( .) oSu 
> /uJt >iiL cijii a; 3J il^ cjiilLJi ^ ji3i ^; Si ii *lj ^j , m ^ 

I4J Nj iitj Ifcip ^~J ^l i*j>Jl tj-lyil ^y^JI JUj .Ji^Jl Jt. :^I^Ji :0U( ^ Jli . JlyJL 

. Y i /> v .Ui Jl pJkJl J& 

Jj-J ^ ^ ^ '^ a* £i>^ dri 1 a* *hs* if) u* ^L^ lSjj (ll 4^ l^^ 1 iiiUuJl ^» : c j f *il J Jl Jli (T) 

. [o] cilai?- Jy <jUj £jjJl J^-jJl w 01 ^j <iil>*Ul je> ^ ^ 4ii 

(TtAU ^_J^. pUI JLp Jj)[I ^JU V U iSUUJlj Vj JJl ^bS" (IhV/o) tijU-Ji <=r^l ^.JbJI 

( > oY /Y) ^UJlj (^or"l/AY) LioJb- ol>Jlj AiiU^JI ^ ^Jl V U :^JI v^L5 (> >Vi /T) ^j 

jA j i > ^ (ri» A 1 ) -j-^^j io-s-» jjuol J^ j*iii £i ^l ^j-Ji ^i^(Yir/v) ^ljij (oyo) ^ 

«Lv*5l^> jJLj j^p- ^iii ^L» jlj iiiUv-Jlj iol^lj S^jUm^JI j* ^^j ^ 4il Jj*« j 0i ^jU- ^p f-Uap ^p f*ttyr 
^US- :(UVo/r) jJl-j dTM/r) _u^l ^^lj UyJl ^ ^jj ^IjJlj .^UJL V) ^U N Olj 
:^jJl v^US" :("l^i _ l^r/r) ijb ^Ij ;(^orn/Ao) ^jbJl ttil>Jlj iiiU^Ji ^ ^1 ^l :^jj| 
t( JLu L5 ^ UiJl gi ^ ^1 ^L :^J1 ^h* :(Y^1/V) ^LJIj <(ri*0 ^jbJI t s^U»JI J V L 
^lo^lj t (YYU) ^_^Ji ci^iUJlj jj^- jLJJI gj ^l :oljl>di ^bS" :(ViV/Y) o-U ^l_, 
v^L :(Y*o) ^ ijjUJI ^ij <Onr) vl-Jb- iOjUJlj S^UvJl ^ ,l> L ob :{jJ>\ ^US" :(l«o/r) 
_^ pi u ^ V L :^jj| ^15 :(r*S /o) LJ 4^JI J t(o*\A) ^jbJI to^pj j^Jl ^ l^ L5f xJI 0U.UJI 

l^ai>v« ^>w»waJl ^y «Uj-^>-^j Ij*j Jy SjUj J^Il ^-JJ c^ J*^' ^ti ^ c**J « Aljlj^J Ij » : L^jI JUj 

^jUJlj colyJIj aJJU^JI ^ V L :^J! ^bS" :(YoY/Y) ^jUJIj t(1^A t l/T) ju^I <^^1 
►1/ ^L :^J! ^h* :(UV*\/r) jJL^j (Y^Al) ^jbJI ;^(>Jl ^ ^L :^Jl V L5 \(TM/l) 

= p-IjS' iliU^Jij t Jji^JI ^mjj Jl* jJlL j^]\ t\jji kJyJ\j . ilSUuJlj ijl^Jl jp ^ - ^ - 4jI Jj— j» 






i(\YYi) ^oA>JI ii^l>Jlj UiUJl ^ ^1 ^l i£jj\ ^l^ :(0YV/r) ^JL-^JIj 4<\oto/\-t) 

^ - #g- <i>l Jj-j ^» :Jli o> iUyJl V L :^JI ^bS (XT /I) jttSlI jU, ^ ^ ^U^Jlj 

^j w(Y\ao) duO>Jl ifc*l>JI ^ ^L :^JI ^Itf :(rAt/0 ^jU^JIj i(o/Y)ju*J o->l 
>jb ^ij i(\o*Y/VY) ^,o>J| cU^I ^ Ml >JL ^1^1 ^ ^^J ^U :^J| V L5 :(> >V> /r) 
r >Jl ^^1 :^JI^US :<Yin/V) ^UJlj i<mi) ^jlJI l±\y& J v l :^JI w-ilsJ :<loA/r> 
^jUJaJlj t(YYno) vio-L>Jl t aJU*Jlj ^l>Jl V L :o!jUiJl^l^ :(vnY „ vn\ /Y) ij-u ^Ij i^L 
e ol>J1 ^ 4> - jg- -41 Jj-j j1» :o> cLlyJl V L :^J| ^US- :(YT/l) ijUSlI Jl~ c<r i» ^ 

. « v v*A r^ 11 c*-> ^ -^ ^ 

^jUkJlj i(Y\AV) duO>JI tol>JI ^ ^L :^JI ^US- :(TAl/l) ^jUiJIj t (YYi/\) .wJ o-y.1 
UiUvJi ^ . &jj_ -41 Jj^j ^i :Jli cp cUyJl ^l :^JI ^hfT :<YT/i) ijUNl ^u* c-r i» ^ 

t ^US J L*+J\j LlyJl ^ ,U- U V L :j^Jl ^lisr :(o<U/r) ^JL-yJlj t O<W°) „u^! o-y-1 

: ^^ l/. 1 0* fc Cf u a* ^ U -> '-r** Oi ^' ^J ^d ei JJJ tJU^-l ^ j^*w 6 ljj 115^.) :^JL. J JI Jli ^ 
-oH : #§_ ^1 jfi ic-L l ^ Jjj ^ ^*p ^1 ^ ill-)/! ii^j c«ol>Jlj ^Lj'UvJI ^ ^-^_ ^Jl oh 

j! J^U- ^ ^^i jl ^^ aJ j^L J>-^i V L :iUUJI w-A^ :(o« /o) ^jUkJIj t (M« /I) juJ o->-b 
^ Ml ^JL ^J-^l ^ ^^J ^L :^JI V L5 :(UV\ . UV'/T) ^X-j c(YrAr) ^-,a>J! cJ^J 
j- t UyJl ^L :^Jl ^li^ :(r* - Y^/i) KjL'Sfl ^U* ^i ^ ^UkJij (\o t • /v) ^_a>JI tLlyJI 

= ^_^JI lUyJl ^ Nl ^JL S J.^I ^ ^ ^U :^JI ^U5 :(\W^ _ ^ \v /r) pJL^j t (Y^\) 



:(o<u/r) ^i^tj t (mr)^jL»Ji iUyJt^^ ^i :^*Ji ^l* onWr) ajb ^b iOo*- /-u) 

:^l v liS" :(UA/V) ^UJIj iOr«r) ^j^JI cdlJS ^i JU^Ij LlyJt J ,U L. V L :^*Jl s^Ltf 
^1 *^ ^ ^ - jg_ nil J^-j oh :i*i>- ^1 ^ J4^ Cm., : JU* ljr L ip- ^ ^^^l W^'l ^ 

. tt LUj lfL*l Lfl5L Lf^»^>w flJ 01 <>y»Jlj ^^-jj y*^ 

,(YY»v)^j^JI ;5^UxJl^ V U \{jJ\ ^ :(i»i/0^jUJl 4*>-t 
^bS - :0 W- /T) pl^j t (Ht/o) ju*4 a>-j>.\ :_^_^JI ^U*#l ^ jl <jUwJ1 ^ J^j o^ 
c ^i J ^jUJJIj (Mo- /1^> j iOoWiv)^jl»JI ;U^I^ Vt^l^^l^^yJ V L :jjJI 
jJL- -up ^j <;1 VI ^ ^1 ^ JfM, y> j/UI >*Jij iLJ^JI ^ : ^ V 1 ^ :(r * /*> J^ 1 J 1 " 

toll :y,j ;^> y <Uj :^j*jSl JU .^jMl 4*j > ^JJL J*Sfl ^Jj > ^1 ^ :ol>JI O) 

ti^-U-^ i*Jl>- z**-^ ^^ 'M '-^y.j **^ : *J^ t<Cwi ^j* ^ ***■ l^ V"^ i>3i js^r-^^ <y J ^ l - J J^ ^ 

. to] L^i ^jl^l i^>J 
V L 5UUJI ^liS" (o» /o) ^yj (T^O o^.^Jl i^Ji jl ^.iJL J^Jl ^-jjj Js> ^Jl ^ V L j^Ji 

^l ^ji v bs- (^^v^ /r) ^j ,^rw) ^j^ji t j^ ^ jt j^u- ,> Vr i jl ^ J j^„ ^i 

Jji. ,y ^l {^Jl V ^ ^ 1T / r) ^ ^ 0°^/V^) O^.^JI LlyJl J VI ^L ^^1 p p,^ 

^ujij (>r • >) o^.^Ji L-iyJi ^> ^ l. ^l £*ji v 1 ^ (°^°/n lj-^^ 1 j (trio o,a>ji s-yji 

L« jl^>Jl ij*-*^ »>j i^JLfJH ^^U, -up ,&% «J-j1 i-^- j-ii ^ jl^Jl j^%» :^l^l JU (r) 

. i» ^ C-lJlj •-* tl ^y Jaiw (1) 



3O j>ji Ujj << "[313*11 ^,Mij] ^Su 4ji t ^di ^3 tfj5 iUi j£jf 3J3 t £di ^3 

^i t jio oai c^i ij> s 5u oUiii £#j juJiSii ^ it t ;di JU 4^43 tj ^Sn 
^kii a^ji p> ^ ui c^Su jiji ^i ^ cciii" j; ciu j: 111: :>ji\<jiii ^ 
c^Sii J* jL: lp i3i 31*3 jiSdi 41* 44L: 3I 4 tiaJi ^ 013 c^i J^ r £= ^ 
•#3 t yi; Si Jff^Sn J-J3 cjy J- t&Ji £i2T ^1 j^ iuS ^13 t ^u -fis 5i> 

illi Stf 013 /.jc* li^ cCJ.3 0^ & >■& li 0) £d« 44; |J 01 ( %] jliJi ^^IlliJ 

. uiiii ji U5 3^ c <;u^ ^ ^13^11 5i : His oil r^Ui\'j^ 



^ ^ i 






oujdi <uui > 3jvi 



: «>3 jjl^l ^ iJ ojiUl J J&\j 

fa :'«J |^J U €\ t Z£ Z, ^C UJ3 4iJ^iJI ^3 c^ 3^; UJ jOi lOji'UJl lit 
( c ) ^ S/3 ill2 ( c ) 3VIJJ Sl3 ££ Su lojtf ^ itf 3! cojL>dl ^f cJJ ^al; Li 

( C ) kl: N3 c^ ^ Vl EjlO ^ ;XJJ ( c ) Oil; N3 caJ jUJNl'iJ JU.J ^jj| ££]| 

oUOij c^LOl v^i UJ ( c ) ^>iL: S3 c( c ) i^i J.UJ S3 c^.3^ij ;>JJI 



I ^1^13 







iiL ( c ) j>; ^j ci r ;i)i ^3 ilp coJ^jl Si?i ( c ) li£i: S3 c jl;nl ( °[ c ] i>L: S fi 
n j: iSjili Ji :( c ) jjii <J& S3 C0I3 oSi oJIil, (0) [ c ] ir)l&j coi; ^'lu 0^ 



.i^JxL- (Y) 

. w_j /^o JaJL^ (v) 

. ^j ^y Jai- ( O 

.i-i ja Jai- (0) 



r^o 



tiii ;L3 ii 1 juiji diJidj 51 *£jiiji c<ijt «$& ciilii ^ i^ii ip tikii ^i2T ilsfai 

£■** Slj ti^-jj ^«ij t^Ua^-b ji^ Ui i.Jp 4U-. ^ jili tw>^l <]^pj t <j0 jl^- 

^ o^uji^ cj^Vi ^U ijiirtlT ^ ^3 cikii j^J; j \j&\ y£ :^Li\d 

^J^/j S l) i\Jj uil^J ijjliliUl ilaSil lil» :^ J^aJ %(^) JjJJ )t L y4 JI J^ **=Jjj £• ^ 

. [o] jU- iiL* ji'i L. Jlp ^aiil jjj IJla 

.^-j J^. iai^i (V) 

i±-jl»JI 4 jUJl ^ih^i Gi pL>- L. v L :^Ji ^l^ :(ov./r) ^Ju>Jlj t (i*\*\/0 ju^I 

= . 4j 4)1 JUP 



r\i 



* n ,-,a 



J»— ' 



^ ^^y^ 1 x* j* ^jjuu j,> ^ i^uLuJl o^i^l ^L :^J| ^LS :(TTY/o) j^Ji o-yMj 
^1 JUi i( yJJl J> Lih>-U ^ UjL" ^.J ^ ^*JiSlij o^. ^1 jl ti-ip ^1 41I j^p ^ jy. ^ t j}U*p 
U, ^i lil :^*^ ^1 JUii idLi; ^ ^ dJUU :^JS\ <J JUi .c~^i ^ ^j ^ J^l ^ 

. <1l. ^ij Jji ou- _ 3§8j _ *fol Jj~- j ^ c~*. 
ljj jJj) :iljj -^rJl JU l^*j (.by*—* ^1 iijJj. jj 4il J-p jj oj* ^J-y ^-^ !^*) I^JU^d! Jli 

• (*>-j ^ o- ^ ^j ->>*—* ^ o* <Um l-Jb-t jJpt M ^JaiL. ^.-Lp- ljub _ : ^yJLUI 
^j^~* ^ -dji j^p «ujI ^ ^ j,^^, j, iup ^ 41 v jt oy- :(TH.^) « J~*a>di ^.U-j ^ jSJI Jli 

.^lj diiij jJiSjIjJIj ^jUyJI 4JU J^-y y* 
J* W- ^ ^ c^uiNl ^>*~« ^ 41 o-p ^L» : Jli >y^ ^ <il j^p ^ y^l X.P iAjj y. j\i}\ j^Ul 
: JU t ^[l s^ L^Jbil Ljl JU tUJl ^y^ dix* LJJ : JUi ySi\ S^L*, e ,Ui k UJl jj^-JUj S»M cC ^ 
:JU t J^I :JU t c-U5_%_4l>! J^ jp db*^ cJLi jl :i^, ^1 JUi t ^jy <JJL3i> ^ ^1 ^li 
c^iSfl JU . ^Jl jbly, jl ^U JU L. JyJU j^ U^o ^ L, jUluJI gU SI :_#,_. 4il J^j Jli 

. fl^lLIp coij jJ ^Li 
^l< :(Y- /r) ^jl-iJlj t(lTi) ^,jl>J| t £jJ| ^ pUuJI ^1^1 :(T^T . T\\) ^ ^jjUJi ^1 o->l 

yl JU liS" j i4-il j^ g*— «ol : jjJji V^J l ^ir^J tiJ^ 1 oUi— jl5j t^l j^ j**-J\ -V f^*— ^* 

. eljj JJai JJ-lil aJjjj ^JJl y»j CP ^JL* j^ ^j>-«" *iljj <>• ^>*^ ^Jj t^U- 

o^i^i ^l :^ji ^iis- *(rrr/o) ^Jij t (m/i) o^ij t (r^^) ^,jl>ji t (or :^) ^uyi 

j^p oLI ^Ju Jj ^-L>Jl ^5"JU t -oil jup *uL : JU ^>-^l Jl-p jj (t— UJl j^p t^j^^uJl Ji J" iV *■ -^j^UI 
^^^1 jlp ^ ^ jp ^j/J 1 JL^- 0* v(>o^Ao) ^.JL^Jl t (TV^ /A) JI J7 J1 j^p oljj diJi5j .j**-J\ 
4i( jlp^ i^ ^^Ji ^j J,> ^j t (li)^JL>J! *^JI ^15 :(T- ^^jlJJIj ^ ^UJl a^I ^ 

. 4)1 jlp ^p ^Ju - — -L5J1 c.w».^ : JU ^jjw Ji 

^y-il» : JU oAp- jp o! jp i^ j* ^^iSli ^ j^>^ ^ ^-J ^ j^^l j^p iljj ^ „ : cUUJI j^UI 

: -Ol. /JU «UJI ^^^u 4i I j^p ja ~J^\ jJj do^Nl 
^_a>JI t (vi) pjli ^Jlj jUJl ^ilbtl lil ^L roljU-Nlj ^Jl ^l^ :(VA'/r) Aj b yl <^^1 

^ ^j^uji ^ij cj^ii ^ ,^-uLuJi ■J'toa ^l :^-Ji ^15 :(r*r _ r*r/v) ^?LJij c(ro> >) 

lij V L :^J! ^l^ :(io/T) ^UJIj i(lYo) ^.j^JI t ^Jl ^i ,UoJl ^1^1 t (Y >T :^) ^uJI 

^l :^ji ^i^ :(rrr/o) j^j\j d^r) ^_j^ji 4 ^ji ^i^ :(r* /r) jJiijUij *juji ^ik>-i 

^ (»>*■ ^ ^J UJj^y ^>-^ aL-| li>) I^yi^ 1 JUj 4 ^^-Jfc-Ul -Oiljj i(iL-)|l j^>w9) i^UJl JUj 

^l owj (^j^^- ^i ^ £^w jj d-uSSl ^ j-*^^j :JU . J^>- ^1 J^^. «oJ) :(r*\A/A) j^-^JI j^p 
^ pUiJl ^1 y^j '(^^ ^ ^! JU**. c^r ^J^j) :aIjj ^(^•^ - ^«o/o ^gi .^^ ^ U5 jlUJl 

= •(-*-• 4,^U2;.,» t ^j.w.....>« ^1 ^p 4i»lj j 



tu *\'J\j r.iiL^ij a&y\j ^isu«j 'c^Jij ^ r ^- c^ '^^ J* <> 

& c^UJl iyJl }&' ji & 3>«"S1 fciS»j ^^ ijJi J.>s ^ lijls }J3 ^ ^ 



. 4j 



^l ^i ^ ,( c ) «& jii^L piiH </5 i<#hj (,) y ^ : ^ ^ Bl , 



J t JJi > £uii UX J coldly JSJi 55 5^15 ^ ^ £« Si « *&£* Jy «5 



l _,ji v uj :(vAr/r) ,jb y \j COU.UJI Jbn lii ^ -^ ^ ■« 'M ^^' ^> ! 
^us :(rrr/o)^4Jij t (vY)^j»Ji igj-Ji^w ^^A" ,/UjUlij mAi) .1*1*11 iiiki- oui 

.(^ty Jl,>. c^lj i.k»- i/W : J^J i*U ^ill J* *JUt J. ^ j-j ,J *jb Lt ji N| ^ 

^ u, a ^^ uj t yu ^ j^i~! j,> cr- '(iv) ^^Ji ifcJi -^ :(^ /r) ^.iaJi ^-^ 

^ ^UJI ^ JjUp ,>. ^-Jl .Ijjj "cjJI Obl/i jl c^UI Jy J^JU JU^U (J ^ U^^lj jpJI ,/ 

^ ,^1 .1^ .jju dj^ sju* ,>. i-Jij i<TO -.-^ii 't-^ 1 ^^ :(r wr) > ij,aJI ^^ 



f>: ^ :J^J ''^1 > ^1 (•>: <^i Ijliit iJ&l oIp J^ji Sip /ujS 015 
^ ^ 015 £, c^UJl Ji ^l Li p tU j^/f OL ; 3 ^ ^Ji oL5 £j /"^i 
lip /UJJI fti ^JZ j\ Aj-y. }\ /tfl& yi t 'iiT jlf alj t Ji ^Ji ^3! p t .i : 






* * * 






*j>- L^L« aUlp JjiUlj 



a * 



Lr UJI ^ JU1I ^tj UX :dfi\ 






' * .- . ' ^ > •* * ■? '- 



jij .^jjj piui i2 SV ^ ^ l^L; Su cbJS aj juiiji 0^: 51 :^ui j»>1si 
^i#/tiiLfyi J^Sij Vi&ti£* J* ^ ^ iij :3u V vluls-j ,jM}i *j fur jl^L: 

iuImIjM U*i iJ. J-r UI J^cl-, (J OU J^UL J^Vl g- y> J-U US., ^j Ujj UUl :iiJ (JUI O) 
coaliL (JUI ^ > - M - ^1 ot <sjj ^ ^i li* J^ ii-J*JI ^y U*^ ^bl^JI iJL^ j»i 

« f> U- J^t J1 c f> U* jjjj c f ^i*. JjT ^ U Ji ^ <> UJ ^ : JUi 

OUaiJ Ufil ^1 i«JlyJl» J*t AJJ U-Ulj t ttjU>JlD JjJ oJ (JUi :^JjUl Jy Uuj jAlyJl U4 j*ij 

il II* j tc5 iUi 11a Jlp aJNjJi) vUiA3 J^JI^Ij tl&tJ oJjUUl J%*U aij .jl*-Ij <>~ Jlp oSjju 

. JaI>JI 
>l <J *^ uiLl lili touii- jj^ ^^Jl Jlp jik, « J^UJL J^SlI £•■ jUI 11* J^ UUl jlk, U5j 

.Y*<\ :L^JI j,^ tTAn/Y ijjUl ^UUi cT-A^ /T :^yJI jU :>i. 

. J?-L J?-Ip S>-\ j* _ ^yJJI v j4^1 p j^j ^ SjLp : 4jL <^x>Jl aj^p 

• y^r}-* *~^r j?*i <*JJl ,V ^ij-s<3j^ t^ ft* ^H a^JUI Aij^j 

.Y*v/r :^JI JjlUlk- . oM /£ : JJL5JI ^^ <.\ • X /Y i^l^UljJ^ 

.XAA/r ^LaJi ^Lt5 r ^ ^ /y ii jUJi j*J x • r / * ^jo* oi a^ 1 ^ 

Y l*\ /\ (JiJI ^ v ^* ^jU ^jlp Vj ojj Nj J^ jJu aJup- ^1 : Ul^ (Y) 

. J9 ^« C--UI u il^ \aa*M (v) 



•s^riioji j juji Jvj jup Cs~2 iuL x&s jij ijj£i a\'Jj\ ]£L -<xl\ 3J3 i^ilji 
4* ^? (Jluji j 0) ( c r ) i>i; Sfj 1^13 Lilii Ji >Ui ,)Jii s uijili ^3 J^ 

oJt : j^Zj Si p c^U ^ * jl^ c( c ) J^l Jj JiSlI 3*1 p Jlt1 OU t JiSll sSUJl *UuiM 

j1 ig^l > Jl» :«# ^3 c^l^i SjS f& jtf h\ t ( %] >jfr\ >3 ^jUUl (_,) 
CJX £* 3* Jl» :0li & 'JjSlI J^ JijliJIj li-A^ ^Sflj col^j i&U£ Jl» 
ji ,«a!UJI Jl» :Jli 3J3 tjjSu J1& isladMl ,> 3I&I il-^lj l^i ^1 ( °[^] JLVb 
&Jr ifSl 0^4^ 3$i ( «oU3 ^i» j1 i£L*M ^»» :Jli 3J3 * 5L- %j4- Jjl ^ «oU.ji 

v-i^-ii ^ ^ *. 'pL 5& ^Suji j^fUii «.>T Ji» j\ it£h\ Jjt ji» : jii 3J3 iii^ii 



> • .-:_.. - ^ • * 



^ <J| iii S&J H yC\ j* J >yrj}\ Jft Nj t '.jJu Slj ( c ) il? £lksfr1 ^J Nj i J^Jl 

f t> — <*j, ■ ^ 

,^s\ j^ji jui ^ ui i ju»ji ij j; t ^JL: Si 2t * jJjiJi J-^U c^oui aU-ST ^ ^LiVf 



* •-» 



jjL^l ^» :jg <bl J^3 Jli tJ^Jl 31 033JI jlJULJl ^_^. j_^ jl i^l i>i)l 



j_*ji ^^^—^ 



. ^ ^ iaJL- (T) 

.i^c-ui^ Jj-ja. (r) 

.^^^ (O 

= i fJ U. J ^ ^ » ^S LJi ^i U j ."■ : Jl ii j j-JIj 



015 013 ijJill U Oj&lS' alii V SllX; -^ >Sj (T) [jUiMU vj>i J&] jj^Jlj j£Jl 



ij,j,%kw oiuiiisi ^ £^J Si 3 cjJlUi ^ *luj ^ilii ^ul; v i^ii uSbS-t u^ji 
j fc+j Z\ ySiVj iJdJij ^Jij 0U4J15 t oU > 4^Jij 'ijSuji3 t jpii i (r) jiil\(i 

giiidi jia \Jls"3 c (0) UIj^i <jj jg&j <. a) ^JuJi <jj _)JJii *<£> ikU lii' Siii luis^ 

<£> Jlj^Jl ^ ^iill jy^'j i*J pill I j^>«i ^ ip-13l ^ lj-^ 4^TJi ^4> ^ -»^j4-J 

j (YYiO ^jlJI c r >^ojj ^ v 1 ^ : r JUI ^ : ^ T ^/^) lJj^J'j c(YAY/0 ju^I ^>1 ^_a^JI 
^1^ ^lj t (n-i /UV) ^jbJl ir Ul ^l* :SUUJI ^jIiS (^YYV . ^YY^/D JL^j c(YYM) 

:(vr. i-Y/r) eiio^Jij arnr) ^_jl>ji t jui ^ ^i, loijU^ij ^ji ^1^ (vn . vn/n 

:£jJl ^l^ :(YV /V) JUJIj U\r\\) ^jlJI t ^lj f uUi ^ ^LJi ^ .U U ^L : ^Ji v li5 

t (YYA0 ^,JL>Ji t r> U- J^ ^ v^LJi ^l :o^UiJl ^l^ :(Vlo/Y) UU ^\ 3 ,jl^\ J ,_^ \\ ^L 

^1:5 :(Y1* /Y) ^jloJIj iC\\o) j (TU) vi^j^JI 4r JUi J ^l :(Y^ _ Y»A) : ^ ^jUJI ^|j 

i(M0 ^j i(yrw/\) ^jl^jIj (r> ^ .^ji v u$ :(r/r) ,/WjijJij ^oji j v l :^ji 

.ij-Ja- (T) 

. Y OV / 1 ^.i..-. Jl (JiiJI ^ ^jlSlI 5^ ^US-i .JL,j; ^y ^ (r) 

.Yov/^ . 



I 



s^l\ itfj 'x* J^i c^Jij y/Mij sj^iiij ojjij £j& ^5^ '« (, \W ji^VJ 
' t piL j/ii ^ >^3 ^^\j >M codjj >5^ji ^; Nj ^13 c^Jij ^gyJ 

^ ^L-Ji >L J & ,/WjUJi ^ oi > *>j 'j^^ A**> °W^ ^ r^ 1 A*^ 1 : > 1 ^ Ju 0) 

^ ^L :^JI v li5 (TAA_ \'AV/o) ^J\j (l^\) ^j ^Jl ^\sS (1^/T) ,>*jlaJl <^>t ^iOaJI 
. ^4 : .ll «e>*>w> Ji^Wl 1-J^j ^y^ flJj r ^ ^' C^ V^ !>• ->^ p Ji^ <>• V ^J ^ ^ fl j^J jlj->Jl 

(rrov) ^jl*. oi^>Ju oij-sJi ^ ^ iva^^Ji ^ ^u :gjjji ^u^ (lot - *\oy /r) ijb y ) <r>-'j 
c^ji ^b5(ov. on/T) ^uJijCr^r) ^.^ ^ji ^U5(v./r) ,>»jijJij <m_ >v> /\) o^ij 

:jlUJl ^1 JU :(iv/i) lil^l 
j* ,_...>■ ^1 ^ jl,^ ^ JUw.J ^,1 ^ iJL. ^i ^U^ aljy oU-)/l ^>uiu ^^J> ^> 11* «^^ B t> 

.(oot) ^ ^1 j-UaJI ^ ^^1 -UJL>. A^l ^111 yh i^Ull (T) 
. to] ^J^oJi ^ J «j1_pJi gjlsMl ,> jw'NljS : ^gi Jli (t) 




^iilj dai n 1m ill f\S\ Jk r^lljl ollJI 

^ ^ % ^: pj ^ % &. bjt sis to ''A** w ^ ^3 '*a^ ^ 

r ^i'5j? ( r ) v- ^ "X^ 1 w gu^vr a> o) ^ Si* jt t ^u jt 2>j ^;1ji 

^s?j ^ iJiL' jj t 4j]i j&i ^ iiij c.^ ^ o ^jt > t jiiJi ai&y :ii£ji ul 
/iji •£ J to ^ fe^ j£ H ' (T) '^> o>: Sf *J ^jbJb ^jl ( %] 4J1L: 

"^ _ #| _^i D>ij >^> *&' v*»3>« S1 ^d^5C ujfeit *oi^3 ^i oiji 

^Jlk; V <;! v Uw»Sli -up jw»% * <^-j l-i* aUjP djSi N (J t aJjJL>JJ i^iJLj ^Jlk, ^j» : ^nil^l ju (T) 

. iicJlp UkJjJ ^i^U- i:>Jt f. jjJ ^. >-! ^^ ,y JtJLj w-^iJl iJlk. ^» : ^nil^l Jb" (V) 









i jl^3 JjJJi ii^iil J j ciiU^I :*J^ *«&. sfo Uw, Ji2bi i^ ^J : ^jj d 

^3 4 juji ^ ^ ( f ) y-53i j^l jujJj isi-si ^3 ^j« ^kuj'.ii 5! ^i j^ 

j£ ^>JI ^j lit^i UJ ( r ) eUil 3-^b jt c^^l ^ jL&\ I j iyi. jjj ^^Jl 
^i; L*j L3J, 3J3 ,<^. ^L^-l Uli j jlf 14, $Ltf 'jf Lij i>i 3J3 4.15 Sf 4^ jft '£^SM 

Sl ift *>^L if! U4lit : jNy 4J ?o5^3L jt ^^iJL j&j 1 jjliSl 341 :U&- litj 

-• ■ " " s " " " 

ji 4I1 :j-ii cui^L Ilk,' :iiii Lp tj ^jj tjji ipikUi tfj c4ii; ^ 4jU ^1 4.^1 

> ' " 'I < ' 'ill V' ' >•'• \\\ 1 1 >• **. \' • ' * J " C *i£ , "1 -- ~-i - vti 



*.ir. i<' 't. -» • 



^^" J' 



(r^- /l) ^^ij iOlj^l ^lytM.1 ^y i^-^l ^ V L : fj J| v U^ :(Toi /Y) ^jIjJIj dW\) ^o»JI 
jjIj ^lj ,(M* • /I \A) vi^JbJl 4< c- Ij^ ^^Jiii LLJ > al...:.,l ^ ^L I5UL-JI ^UJ < \ Y T £ /T) JL^j 

:^Jt ^>U5 :(Y<\^/V) ^sLJij t (^r^A)^,j^Jl t(> l!l jl ji^l ^ ^JLJt jt ^Jt ^l^-l ^ ,U 

^jlJI col^Jl ^ (JUI v l roljUJI v b5 :(V\V/Y) o-U ^lj <.^j>\ J i^\ J jl^l ^i^L^I ^L 

-^-^ ^JU^-l» :JU a^ t jl^>JI J (JUI jUj-1 ^ V L :^JI v b^ :(Y^/^) ^^Jij *(YYAo) 

:Ubj i ; L^ *>u^ Ni J^l ^y j^I ^ ^1 :oJiai t6 ^ J^^JI ^1 jl j^U i^Ju^Jl J.I *;»L*i l^5L 

. «I^Uai p-fL^^l ^Ul ^ ^ j^i oLl <kp1 : JUi 






> , 



:^5J! i^j t <j oy^lj coy.^Jlj c^l^Si :iiuj\ ^j 



* > 



oJl>-l lil i i_"'-V ^jl (, llAj U^ C.'..a»j '. JUL 4l» -L>-l I* i >ll* c_ i jXj l*-» JL-JM! JlP *-^j v> /r*jjl • °-^r*" Cji ^ 

"ia-iw <lJfcj p*>U J51 : i^-jJbJl ^Jj 

j^j^JI x ^ i^J^. ^-f** <5"l5^Ji pJb*j 4^-»j^ ,y *4r-* 4 W^ -^. M *J <*jM iiJajJl jl : oli^j 

<*ip iiLJLd! 

. 41* N-b llftj «Jbv>- «CP «HAjj i lift j oJJ^- <1a>- U_A*^5 coJJ^- ^Ajj t lift j {j* jl * \_s^\ Cj^JJ 

J*> J*$J (*4^ ^! Cr*j' : y^ 1 J 15 

Jyj 4^LU ^j-jx^ J: ^1 tJLii ^Ij lift i JUL tfjUlj ^-^^Jl j^ ^1 f^S" ^ j^ft^Jl : iiy^ ^1 Jli 

U^^L i-^^>w« <1j*jj t <lwu ^^-^^ fj\ a l ^ftj > T s*J? Uj »-(^^l J5» j ^^r-^j c . m 5 Uj ( j M a J5» JbC 

- * *" * 

[iu-Jl] r^pLiJi Jli 

J5j ^<JjUL Nj coJIp 4 :i g,. : i fc^J^Jl <^^ij (jgJLJl j^jJU <. L^j o-L>-j oJJJ Ujip <uwL^-lj tl^i «uii pjjj <^Ji 

[ U .,.,11] : •la2:. < i M i^«>>- Ojjj-ij l-»y * a%& ^jl^ Nl j-SJIj 

Jl^J j[j Ij U o[j ol ^ Ml 4 :a\j ^ »j 1 ji. dj aJc^j N 



j > 



-r 



^iij — 1 6 i — in o — -: o — ^*5 — " f^j j>- 



^ , Cil * S *\ JaJI ', o .', , —A" H ,* 3 t il i-1 11 w 9 j P 



[^1] : JU J.^ ^1 ije *j ^L ^j a) Ul : aufll JU jIVj j 

^aJI 13 £c jSfl 1 +J>j ?-j u ■*-! ^j 1 ^3 ^j bj 



u-iil S3I j ^ ij 11 1 ^ 1 o *J 

:[^»]L^l^p>l^i^b 



m 



: J^l>t aSu aJJ iS^i^Jl :ijVl ^5J' 



. 4ULJ1 *)&'£. 

• M. <r)r n ..-•(.' (T)i • ■ ' '- ' - ■ > • - ■ > '■ 



^ (JLlUl (r) [ c ] J^Jlj (r) t c ] ^J^JI ^ i*^ ^pl x oLII £& :iJUJl 






*T ' :- * '- Cil ir'Vh i 1' '.:. -11 -ui -11 •. £? M .<°)^iu' 



ty ii>»3 c(j) JJ3JI ft ^ij jy£ yi c^-Vl Jjli j!p {pi ILli ^1 j^5 jl : l0, iJWI 



(i): 



U-SU-iJ 



^Sn u-i ^;>ui >^; p ^ y ^3 ^3 ^> ii> : .i* :3l& i^tj JLp j jfyl 



f}_«JL^ j_^-l_^ ^i- Sill J-*-l— ^ f3_iiJ N 3_^ Oj_i 



J—* *J — ^b 



.roi/\ i^^ji jua/o ^u^ji t YT-/\ i^i ^UxJi 1 woa_ wov/r : vy Jt ju -.jk. 

.l^Ju-. (Y) 

.l^j-i- (r) 

.^JWi :^-t^ (0) 

oLIj j ^ ^ ^J^ 1 *-^ ^UJl iSjJ l *y* C^iij iilJi JUj Op auI ^j ^p L^j» : ^1^1 J^ (1) 

HV 



y,-. JUS *5li !>i£ S^i ciLi Ja; J^ t b>i &j jii; Ui J>Jl 5l : JJj t g3l jl*i 

Sij ioSi> t jlfi 013 c Jta 4 i& L>i 613 /Lij ^ji j^3 gji ip ii t £^ _ ^-i 

us tii^i 0) [ c ] ^1 ^j j_^ /l*j Sji; ^3 ££ t 3Llib U# li i> 3J if! a6u 

: jjj cil^ iile jl^i ^j lifj 1 j^ Jit i^uli £5^ iy ^ ,(_,) ^l; jUji ^j 
jj.Siij , c SUJi # 1l: juLi ^j ^ i£. isrj? £> £ & 'j**)\ t£ m ii sju; jji 

t^iju isL o^i a£ it ij£ ji : jj iu 

jt jUjJl *L^ yAjs j j 1 JLJ. ^5]! jUl^T 3J at JU > ( %illJl ^ ia iSl :llii 

•* uj-, c>^' ^j ^15 ^i-ji •£ i,l; uj 3; : ju: it ^Siij , J>s 'Ay $ja\ 
x ^b^ ^ c^t olOji ji£ ^^jij ^jji % uj3 t <%£ Js5 £iuij ^1 

Srj 1 oSf > i^u-j; iii ip ,W ^;jji h\s l\^j^ in r^iji e isl <0) Ji ^ ^i-ji 

> ^t ^ iuJ. -ii c^pl aj j Lti % I^|*J| ^t'lii 'Sfi ^pi j^ ^ ^J 

C j)j^ j^'J ^ ^p tyl & 'ojt it : n) isl>i L'SU Jjj : 4, o>pl : ^lill ^*JI 
el^JL ii^Jt ^ijl ^L jt t J. li> ; U, Jl~ij : 4£tf *(j f c ) ajj cjj ^J ^i ^5 ( f 

Ji *j^- *c^*J3 i-!>iT :Oia 44. o^ji di^jjTj 44JI l^Ji 4I1L. dJu .-jii'^jj t ^L 

^:iiij( ^ fSi^ ^jj 4oiij J5I <, iip 4^-ujj Jlj. ^11 j ^1 ip iSf i^,Sfi 

. [o] jJj oli ^j ^j*j L^Sl ici^U ^y: L^l f*jS\ ajj\ ^JJij o-j I Jut 

. [o] jtt\ J^aJt ^j j^jo ^/ JJj 4^^! ^ ^ i c ^JJl jl; jj :U,1 ,31^ j^Vlj* :^i^l JU (Y) 
^ j^Ji^j 4^aJl J i>^kJI Jt JJL- JL^Jt t ^l JJ JUL ^xJl y>j ji i^LUI >;» :^gi Jli (D 

. [o] OtjOiJI ois^M -^ ^^>j * ^. <** J^-J« 

.l^^X^\^^^j^ ( jS J i-u^U-lil^lc^Si ^ (0) 

.JjVi usi^a^; :t ^ (n) 



.°>[ c ] Jjl^ ^Ul jl^-lj L oSlji 0^1 J 

^ il; * ij >>i J*j .aJ j^iJij y i^.?i ii^T JiJ Slj Si-iJi Uui ^5)1 
^ oj: ^ ^1 !?>!* i^-ji ^L Uj t £& * _ Slit >> *, jUS Si jt c<alk j^ 

_"^i */^; it ^ :^ '»>> *j jiii; •#* ^ £,; Si u, ilii ^ ^ 

&J jUJlSII g-ljjjl J> i>j\l ^lij : Dli & lift* ■£ ^ ;'.!& l# «& S1 £fc }J U* 
^ lij i jSlji _ >il cJi ^>Hl 2.IJJJI ,/J 1 jllsJl cJJ 'Ji\ zjjjft J fej (T) [ jSl)i] 

Jit ^ i^ >ij c.Uyi fc& Ajj igjl 51, ^J ^1; fy £-*' * OiUJl : ^5" S^ 1 

^ iii ni l^^i '.^J Si u ^ ife fj ^ >i J^ 1 55L. -^ irt o>^ji ^^ Sij ^u 
>>[^] <*>-, J ibj (j> 4- ; ^' '^3 ^i» }s4 ^1 0- 1»> ^t! 1 -^ « J^-- ^ 3 



.^j ja Jai— ( ^ ) 

i.^i^^ (T) 

J US ik^i ^yL, ^U ^JKJI ^^ jl ^U>-j ^US3I ^U> /i OjiUJIj ^JlCJl 1Jl5j» i^-il^l J^ (O 
^,_, t 4jU^ J ^">UJ! J^ c >o juJI jib ^ *sSl ^ ^JKJI J5i_, N J ^J-Sllj cjikil j^ 

.J» J s^JUJlj v^_ 1 ^ Jai^ (O) 



&s *i$ jij&Jij u^oiii > r^iiji 44J1 



1; uii; ft i^j£iij ^1511 4- fy '•:£ 5^- ^ «^^i ^ '^ ^ fy k* 
^1 y& iff >>^i ^ '^j jb c^Su j^Uji ; j^ ^j ^1*11 cJ& cJ£o '^ 



6? u^' 3^': e :^»J J^ ^ : <J^ '<X^I *S~ cr^ ^ ^ P>^ cr% 
iJ^I j^ jl3 ^ , -pi 0*1511 v-Jlr Crt ^1 ^ ^ ^>JL Jjj 4 #>)I3 jUJI ^1 



«* 04 






(1)r 



i^U. 



L*i' 



(0). 



J^J i* r l> l °T c ] <J jJUl eli^ J^Jlj ' [j] lij*>i ^ '^" ^ 



.< c ): 



. [o] N» : Jtf ^U l^«Ll ^il : Jli «L^iU Jli 1^^ I^jj 

v \A- 1) \^/T) J^-lj (W) iuJb- dUi ^ ^ij ^Jl g, ^ ^U U ^L :^JI ^US" (oAA/r) 
I'^Sl U& (Tio/O ^jl^tj cSu ^Jl J*^j jl ^Jl V L :^JI ^l^(^ \A/Y) ^jloJIj (Tl* 

= .^-l>Ji jSli h>^h \j\ o\ ^1 ^>JL>- ^ ^^>JI ^ JaJl iUjI ^jL 



(r) 
(V) 

(0 

(0) 

(1) 



rr 



O) 



£ j^ji ^ij . (r) ^i ilia #fl oi &Ji \£ M ^iSlu ciL; p op ^ culij 
S5AJ13 ^531 > fcj£JJi ^1 iJJ JSU3 x oLJi tftf oSu^i 5 ; > :;>ii ^ijJi iuisj 



(sA<\/r) t|x.>Jij o<uy/\\) ^^ j^Ji jjuj r .^ ^ :ipSli ^us (\ovr/r) ,0— «->-1j 

. [o] jJ'iOj Ajji 4^- c^L. 1 4S1I Jup *^lj ^_;ij ^Ut j>\ <J-(Sjjj ilj-b a^-1.^_4iIJj-j 
. oor /T ^U^NI <\ \ /o ^l>3l (^r— o^i /^ Ji-L-sJlj c yJI r • • /\ ^^-ill ^>" r • A 4 Ml 

ns.ni/r ^,j^ji ^a^ ro/\ ^1 \\^/f r ^->i ^jL- tov juiJi ^.JL*; ta^/t iuii xJ 

y \ pjc ^M ;TV/T ►^Ul f ^ui jj- i« /\ v_-»JJl oljJLi \TA : JU53I ^_»A: i^->U ee /i i,U)/l 

. \Y _ i/1 /L_p 

.lj-JJ- (Y) 

. k-J V» JX4— ' (t) 

. u v» ia.4^ ( ) 
, u /j* JaA^j ( V) 



f >; & ^\ j& 4^; ifkfrte && >^ ^ '»&& % ^ ^ J^ Si 

'0y\^ g£ Slj co>JI 0) [ c ] fi :JJj cJUi-Nl f>: *& :JJj c^Jl Ji j^i 

c^ji oSu., *i^ >ui ^ oSfi ^33 jll' ui ^jbut (JLj t<. o^LiUi ^ ^Jj i«^i 

c'aL g. u 353 t oSu iiJi <u& ^ c'53*^ oJiju. u^; ol Sm ^^1 «&i ^1 11^3 
^ji ^3 ^ f>ji lb t j^ji j &1 1I1 p lUijjjui Si £ji SSi * j£ 'if ^' ^ ^ 

p3 ^33 C4JI ^ oil lil IJ^3 '£?! J^ ^-5" ^ 'sA ^ ( C> CT* ^ ^ J^ 

ift t (r) ^i jVi 344jJ iL*j ^1 J^ £Jy oiSii ^ i>s 333 t y-5Ji & .J^L: 
oSu^ so-u ^3-j oil 'h i ( °[j] ji)li lii 't^iLi & ik- j^J ot i>: 3J3 tSJLjjb Ja 
oiL s 1I1 tf>3 coWi <i;ui ^ n^ >3Ji ji ii jU-J t; j£ j, \-£ <l&j Lp 3I is 

"" s ^ ' " ^ *" * 

^;S ^.o^^ c (0) JlA)i JuiJli- fy : JJ3 '« -^> e *? ^^ tl * ^&ll 

^.^i . t^ti i'i .C -* " n • > ■" £ ", • -• . ^ *,, 

^f\ ^y S11 Jl; iijf S13 ijji oiSi 5^ 3^3 'ofP' 4-> (^1 «j>Ji)j 
«i oi^'.-u ^13 ^ ^1 i*ti £ & ji^Ji M iij V$d d^ !>; p c (v) [U«j] c^ ( ^ f ) 
31 jiiJL ^u- 33^: 3J3 t ^Su ^ jii ou t^u. jii jji Uaj^-1 Ji iluj jjjJj jJ 

> % Vjjs fp\ ilk^i ^ : 3iIJ3 '3^' ^ Ji '^ Ji^ 1 4~& ^r>3 J^ « oS^L 
J^ c^iuiji (A) [^i] ^>; j: c^.1511 gill/* % j£i:Sl ^3 '^1 Jjk- ^e *ii>Ji 
Jl^ i'uu &^i3i ^ |j c^ji ^ '^511 di3 J^iJ oil 3J3 <£Ji '^ j1 S* 1 ^' 4J>' 
•#'3 c^i^i oiu ^pi J[ -^L ou t ( cf ) ajut 34I ^jiai ^ j ^11 ^u 3J3 t ^i 



. [o] ^J^t ^ «^Mi > ^JJi >- (J 4 Uij ^1 J*r gJI ^ 0i)ll J J-p ^j» : ^1^1 J^" (t) 

.J-^Jm- (I) 

. is "yA )ak~* (*l) 

• u^iaL (V) 

. is ^ iai-w (A) 

TTY 



>u & aij^ji iijij l; ,ujJMi 'j^j k jfljji vlaij t ( c ) jn*^i ;>ij t j^^ji <•_£ 
oil 3J3 t ^jji ^ 4^ <ill <£> iL; M3 t; jJ j <r) ( r c ) jjul 0^3^13 c>i *j **L ^ 

' * 'i" 'J i ' \ £" \f T -'» : .i- /■ /:• ' '.- :'i- . t » ' ■- -•»' •'■.",•-- ,,. i. ' >1 

jjj ijjiill jlw> ui i^wiil Jt-So- j L-aJJ j tlJL-li Uli i^ 4J^ tjjft.A' j g ■ ■ ■ 1 1 Jiij 3^i i -JjJL 

Uil-u ^3 ii'jA JJu J^/jl'j ~£i*'jk* iUi j^J :aj§l;Jl Jlij ijjlLii ;> ^ ju J5j 
jlp w-^UJl j» jf m Jii\j uji Oji Ajiu'lj <iJu^ ^l^>l ^3 gSjlil oSf iLl3 ££JL 4J1L' 

3>tiLUi lis j ioju j >_4; jp t dp ouJji 5^J S13 c^jlL' c*_w>uji ^ ^pii sjjipi 
yi 013 i jij }4i ;^3 ou c5^ij Sly j«^J js ^ jjlu i^>U»j 1 013*11 j^-j dikUi 

<U-Ul ^ ^LLp ^Jbi^ : JJj tjl^d tlj^^Jl llpj t>?^' ^ ^' ^^ c J4-..1JL i(Jfl}i fciiU^I 

aILp jj^l* ^^J ^^ ^-^* VJ^J ^s?J '■^—J^ ^lA'3* t ^ J> " y* ^i^ t Hr- i ^^^ cij'S^^ 

j*$\ %vy\ jii; Si ^ ^511 ii di ^; ii to>pi Ji cn^u ^i^ji ^3 ^1 
t <A> ^jij ^^iji ^1 jj_jj S3 cLJ yjs Si ii t l> _ < :3_ui ;i3_ji S3 4 MSL_k.t 



.4Sl.:t l> . (^) 
«S^' :i>j* (Y) 

— * * 

.i ^ Im- (0) 

^y^> v* h ^j — i3i pjU yw/\ ^Jwji pjUi nr/i ^uji ^jc ta» uju ouj» ^ c^-j j& 
\ < \ < \/v <-~,±^\ <-->!& o^r/^ -1^1 ^u> m /\ j^\ -llji r»i/^ iioJi m ou^ji s^X u\/^ 

. UVyh ^^bJUl oljJLi r*^ ^LbJl oliJ* Tvr/\ Sybl^Jl fJ >JI 

. 1— j ,ja \za.u (A) 



Sfri 5tf o£ t ( °[ c ] s^iij ^ji«j (r) f c ] ^ ^ [ c ] ^ * b W [ c ] 






>UsJi '<£ i«J; (v) [api jt] .^ji ^ ^ ^'^ 'c3f ^ J- J^ f^' '^ ^ 

-W ^ ^ % ^ & & W* iA' * H #'3 ,>Ai % ^3 ^*J us 

^ '$- jti * JU ip^'4 W 3^ &■ ^ ty ■&* & '.Of ^ fojf'oi &? 

o^: ol fy' ^ ^ >^i oi> jji /.^ W Ui 3~aii ois 013 ^ j i~ oiL; 

^i liiL^ i/Sli ^liu Hi3 ^ J^3 *~ & ^ ^ ^ ^ & **>* 'df\ 

^ji ;k; ol 'S11 iuJ&-1 ^ 3J ife t (A) t c ] ^' 5iU- \i& te ^ui^-1 fLj ^ 

t '4^ (j) &Z JJ lcfii\ i^4$ ^ ^ '^' ^^ k) ^^ ^ lii Asuli 

03^13 ^ o^>ji c > : >dj jii 3J3 ^i & Si (u) ji>>i ^1 ili j^ ^ ^f 1 

. Jo ^ C...%)lj ^ ^ (>• ■ iai - (^) 

.AiOlj :^^ (i) 

. v ^i^ (V) 

.[o] «J1 orU N ajjll jljSk JL^i ««>JL ajjl* j'y^ ^ ^ ^ ,) : ^ i1 ^ Ji Ju (< ^ ) 

. k^ t Jo ^ja Ljum y\ \) 



rn 



}jj ?^j «^i JjuL Jjj li^ ii klfy jL; iJjlJI] g : jii fc . juJji ^ ^r^ 1 ^ 

.^1511 ^ji ji 4jL-j iX* j^S/li t uiii ^ : jii 



^ ,- 
.>* «-^»t . ^ -* ^ 

^i ^Li t) ji*Jl fa*. Jj/Sll SI i^l Oy <J>!U tti L5&-T U^ (j£JI J :ijS/0 

1J ^j J ill HJ <^jLJL. Ji 1 4JI ^Jlp J£1j J^"3 *q? ^t-jJl^JJ JL^Jtj jl <] A$i <.UjbJji-l 




liiJ 01 iii (Y) [j] aJUIJI ^j Ji iili^ 31 1 J^^JI ^liS" J^ ^-^ <£ ^M* ^ : J^ 

3U3 J^Vi iii t^pi 6j^ ^1511 5ili3 ^;UJi o^i ii^ (siiLjji ^ :ijiiji ^0 

i>: t j& ji} cij^jb f >ji j> ^ ^; ?ij ^ij ^15)1 f>: a) tji] cai^ 0^ c^i 

. t-J ^ Jai^ ( \) 
. i-j \-« iaA~- ( T ) 

.I^Ja^ (r) 

rro 



r5~ ij ji ->: j ^' v s <^ ^£ iss^i o-^ji -^^ji ^iu.j ij^i .iniu 



^ ^ *£«^l ^3 ii2li i^l * ^iJl Jill j^ ^ 015 JUJI ^ &L U :^5J| Jli 

: si ju; ^ ^ j^&ji ji y>; ^ 5 j^ ^;in i^f^i ^ ^ jj Jou 3J5 

• v' 1 ^ £-^- ^ life ^ ^ Jl oSn vi^T 



.l.yJa- (Y) 

:* ^ ^^ 



: U->U^1 ^■..Ji.-Jl 






^^ 



. v ^j^\ y. -j^Jl 5^, ^^^Jl 4JL. «Cp >, JU ^> Up ^ ^UJi £. : 4iL iLL^Jl 43y> 

\ ^ "\ / \ • >^>JI ^ ^ 

rr /o j^uji ^^ 

•^VT/o ^b^JJ ^iUjNl 



O) 



j*JM\ 



Js- ( c ) J^\ y>i LlL, _ JUJI jJi /JU sjjljjl aJUJl j^jJL >UJI e li^J| ^Udl 
t JUJl ^jLJ Ji e li>Jl ^UJI3 e U>Jl l)j^ .j-liUl ^Ui3l Jj , (r) ^.JA)l JJi ^^jIui 

t <r) ^i Ji i^&i jiSii ^ Sfj iO) iij >^- N %£ii 0^13 c^Su JL i>; )i 

c^Ij tj^tf c^ji ^ 2* ljr^\ JUJI i 5 UJ l^i 05^: jl £ (:j/SM) 



W^ 



Jli-J 



^j c^Liil eLLifj t( Jijl5 t^l&Jtf i JUJI u;U! N U IS 1 ( ^l t. .^ -^ ^jj| 

j£ j£ Slj t >ji lu :& «j j&iji jujl 1L jlsi: u Si Sli t.ji# iJij V°^yi JU 

^ ^^ jp w^^. j, f Ujt ^ jjS iLiJi jl^L. ^ jJkii ^ J-pU- I ^ J~p j> ju^I ^ jIjlp ^1 

* * * " " 

jljj J^j jJj iU>»^- UJ^. ILi iU* jl5» : JU «tol jfi. ^^6 jj j*s*J\ V <y ^Sj*^ if y^° CfJ (<4 ^ p 

<h\ 6y^j ^ Cj* liU- l^>J 0^1 Jit ^ |0>-1 l^ y - ^jj 4.*L> ^ ^_ ^l)i jj^i ^lil ^ 4JL. J>l ^^ 

O^Ji ^ V^J Ji 1 Ji> a- ^ Oi- 1 l> ^ >J| j^*3i ^ ^^ : ^r^ ( V 1 ^ <° ' A) J^ ^ry^ ^.A>JI 
^L5 (Yr- A) ^^aijlAJI o^^lj . <JU ^ jJU jt Jlp o,U> ^ -lH J^j ^ jJU #, 4jI J^j jl^p 

t * " * ' 

M ^~ *i C^j ^J ^> V^ J-4»» ^* l*—- UJ^" ^ J Jr^ ol ilj " ^ '• ^ Vf' C^ ^iUL. ji ^-o^ ^il 

liU. I^>J o^l Jri ^ i^l l^y ^i o.U> ^ ^ ^l j\j JJ _ J J( ^ <K <JL. J>1 ^^ jlju Jji jji 

. ^ jJu iU- f li ^^ aJL. jg ^( J^j ^ ^U H; -Oil J^j J>.| ^ 

:Ul;1 Jlij i j^/y ^^ oyL, ^t ^ tjj^ijl ^ a^Sfl Jp ur JuiJL J^-Vi J>^_ V : ^1^1 JU (Y) 

.[o] ^iiiJ! Jjl ^ tJ ^JL. jjZ. ^\l Jp ^^L J^-^l J^_ ^ji) 

. [o] jJ^ll ^ i^Sfl Jp ojl^i (i5j» : ^l^i JU (r) 

JU J\ lil «v Uf» V i| <5y JJ ^^Ji jjj ^ 4i irf-lji JUL <u jUj L. ol "Vj ojlyl IJL^ji : ^I^Jl JU ( i ) 

rrv 



jl^; Si':di ^ 4 j*J 31 ii*n# 01 & ^iSii j ^ ȣj[ '& ^ ^ *a& ^ 

sua ^ : gjji ^ ft »* 4ou: ^ ^ ^yai j ^' ^ '«# ^ v-^ 1 

ois lip ^ iiii jis te. <£! $ ~ 3*» ft ^' ^ 0) ^ > k ^ 
JzQ & J ^ SiSSj ^ ^5 ^ i4i- oi5 6i^ni>3 iU J^ 4 4ju- 

JU ^ }\ ob .JL.U. ^ : Jli jl U^ 4it :^b y!-J« JJ U Jl ^ jl U^ *:1 oA>JI ^ S^ 

.[o] «^^JI« ^ b^3l £• C ^ ^J ^ l*^ ^ ■>' ^ ^ 
J, ^UyJl r ljj H J o^^Jli ^Ui5 oU^JI J /i\ *MS[ j\ M j\ oU^ o>. U5» :>l^l JU O) 

.^^ii^ (T) 
.t^Jd- (V) 

rtA 



ciu tf jl; jj ^ «j t ^u^i ^i ujp ijl*. Siu c^J Ulji oi Sii-ti ^oSu da. u^ui 

Iju ur 5i 3^13 ,f,> ^133 o^; oi j^J 3^3 jJLj^j Si j^ji oi >i£ji o'V *^t 
(j) «jj /.i^ ^;3 Sij ^;iiu r .>ii ^ ^3 t ^iy otf op ^ Si ,u>ji > ^ 

. Jj Jii >^ii kij ^;l!i i^ii # K r )'oSu 



> 



-* 



-- . ^ «•> 



>-:t, > 



tJUl *li^ Sail* 3^ 01 '4'jJ ^ UUJ t.jLl^ o^* J^ 11^. :(£jUl ° ) [' r S^Ji]) 

t*J> ^l: 3^; ^ 1^3 t s-s Ji^3 t ( f c > juji j — t0 ^i JU a; (.isi o^ 

0|3 1 «S ji jl' Sli 1 lu U I«J. JJj Si IjJ JJ Op t oSU- aJ ?tfUi ^ lit ^UJI JU ^ 

&\ ^ j^S/i j: .Sf^jij ^lji p j^'Mi ft ^ j>ji 01" :jj < r) [3ji] 34L; p 
c^; jl; p ou t ;jji ^ 'Si jg&; Si if! >i£jii t »^i ^;iii iijj 01 3k; : JJ3 t jijJmi 



; JLd ^KJI jwi; M sl^JI jl aj ^ijl jj 11a .^jjJI ^Ujl-I jJucj ^LaJlj JjJIj r-l£Jl ^ ^...aI i c^Jl. 
^i 4Ji- ^^L ^i I4JI J^^jjl jl«; ISI ^J, M ^j_p| j! iljl o\j 4 <^ r ^ jL ^i^U *J>j S~ r JA\ 

iijili ^Jil J^j Lwl : Jl* S| 41 1 Jj~-j j! 5y.yt J ^ j^^JI j^p ^ ^ J j* y_y}\ x* y^ ^ 
'^ l^ 1 ^ o^ '^-^ c*i' C^ 1 1^ s y* iL ^ 1 lSjjj ({ jt^ewjjl» jy ^j±\ ^j *<> J^l ^i <c^. ^^ J^J 

• [^] viAi^i J ^1 ^ ji^ji ^ ^i^i jp ^u ^ij t ^ji j ^1 ^ ^uyi ^b y\ a \jj ^ 

("lY/o) coU*Jlj (AA) ^_^ ^yjl ^^ij ^ ,l> L. ol :^Ji ^b5 ("IVA/Y) ^UL- a^^I ^JbJ»j 

j^>! ^Jil lij ,u- u v i :^ji v i^ (<nr _ o^r/r) ^1.^^ (ro^^) ^.^ 4^, <pU j^^ji j^j 

ii ^^i J-^l^ :^JI ^l^(r>T_r>^/V) ^LJlj (\Y1Y) ^j^- a^L. x^ j^^ 



-j^ 



rr ^ 



jJSI jt oU ^-j Uib : f *ill 5^ ^ ^ ^ Jl <C } M"^ 1 : C^ f^ 1 



tf .^-v ! t > i-t 






'^ «t >. 



3^: ^3 14k ^ «ift lo^ ^ *<j) ^ 015 oi i*j jOUJi iLi sijLiiJij t ( °lii: 015 
ji3i» 3I alii ^p Ji ^pi\ £5 i#-k ^feiai ^1 liij iu ^i ^ >i^ni 
^3 ii oi5 oij itii>Ji J* i« fa* ^ 3>l ^it ji &j ^>; ^ h\s 6u ^130 



ju^lj (\ri*) sluJb- ^Jil oi J^-j x^ c-*, *pbu Jb^j ^ ^U :^l5^Sl! ^>\z£ (V<\« /T) 4^U j^lj 
V 15 (T^/r) ^jIjJIj c ^...UJl xp a^U- ^j j^J ^U :£jJI ^b5" (tlY/Y) ^jUlj (ToA/T) 
^^Ul V L : v _ r J^Ji v 1 ^ ("/^) ^/4-Jlj (^*) (Jj ".^fcuJH ,y ^jUJI ^lj ( W) ^_a^ ^i 

. <uIp ^jil^ C-jU ^v-**-^ I ***j jj' cJ^j 

.^^Ja^ (\) 
.ip^Ja^ (T) 

.LjLoJl ji M >. (V) 

. js> /^o U4,.,»» ( t ) 

.jIjJI :t^ (0) 






/uiji *j jii3 iiilUi iLi sijLiUi jt cL^o di* ill s^Sfi 
^Ji 4-P ^ ^ <$ Gj^-i] s>yi j£ iin o^5 it : (T) Ujiilij jlji ijlii 

o j^ijj jij /"[;>& ji] ^4-5Ji 'J di t cJ^jti ^Jkii\ jj j jiUi'j ^j^ji Oil 

*-^Mlj 4 jl^-j ?l^ ^UJ jt ti^iJL il£ jij t 'uLi ojUJl £U ilit Hi tl _^JL liJl 






L.<aj «J| 



Ml <J p-Oi cdlli > i£L J UU j_^: jf : (0) [JjMl] :jU,>i iii <£>>Ul Ut> 

^ jk;3 cii^JLS ^L ^p c j>j|j ^1 Ji LjJl o.lj jj 0) IJtfj t ^k i :j udJi 

jt ( %i £i; it mi ij ^ c^ oi:^ (v) [<^>] > j ju ci>a i_£ 'Ml (^iIjo 

oud; j^j J* j&\ ^ 6 ]^' H) [1;juui] '^ c^l cn^ i_£ it mi t ^k c,jl% 
^ui £- ^ >,& m iiJij s^xji ^i 2, jijii ji'iiJi i_£; ii ii c^nji ^/u m t '^ji 

ijii. ^jJ>ji hj ji^; it a±J t 'i^, iis ij ^'3 t 4j -^ M J^jii o-j ji ^ SLJLU13 

c^l, Jp ^>J|j ^Sf| ^ t 0) ^.511 ^3 v; J^ ^ ^ j^ ^ J fy t ^, ^ 

ia 4#j]il j-Ui ^p jt t ^3iil)i J^ji yL : 1I13 c^^jJji Ji pMi 4^j d[^j 

'£> oJy SUI^ LjJl CjUJl CJL5 il3 ,13^ S^ IJU3 ,(_,) ^»^iSfl ^ i^Jl'oli 

.1j-Ja- (T) 
.l^Li^ (r) 

.UjbA»-i A ja Ua.. (0) 
.J.J-JU- (1) 

.J, l> .J»i- (v) 
! J» ,y Vi- (A) 

rn 






^Jl £a; jt ISI :'<J JU^i c^;dl j^ J k* Ji^ it c£& jiiJi oUi: ^ J^ li 2,1 
<ii v -^t iSL'-Ji ciii ill 'Si iiij jjIi jJili iui ( r ) iL^t ^^LllJii oij ii3 1 55 > r l 

JJ lij : J^i ^U : JU* jlj)f1 : jjj Jlp cjL)fl c- ^—Nlj Sj^Uj >j>y iUJ : JU, t^^ai; :J^Ji ^b (^) 

.^^iLi- (T) 

.t^jaa- (r) 

^j 0! >i.j Jj^>m (J (titt y l^^-l 0b it> i^^ Lr-^'j " L t J1 ^^ °' ** cr^J ^^ Ojli^ 

^Jl Jlp j^i -to % .^JJii ^I^JIj ,UI ^ ^ ^j^l jA-j ^UyJl jilj 01 r 4 cdUi aJ jl : L^^l 
ujUj t ^r> d/i 0l L.1 J, 4 Ui>j ^> Jl ^j-^l ^ ^ M d : U^^b jj^^l jw»l J 

.I^Jai- (0) 



: j^y <U^ ^ >-^ u J^3 '^1 ?3>-i-9J i^lJdi 

Li JJtf ^ t 'J>! JJ^ jLjxill x ^ ^jjl ^iL- 3J5 tcr l>Jl > ^bU lii Jlii i ^. 
> : VI (.,) f^i t s>Vl £> : J3 jiitj ^ \-jS\j '/illi ;jU*Jl Li^ t ^i ^1 
>^T t fi> sjUjJi kj^ cLU s^Vi cjtf 015 ceU>ij lu& ,^ JjUlj c^jx 

. lidi ^lili '>v y \ 'j& kp d~ii t £jji L^l h\j sjLiaJi 5^ ii^Sli j£. 



r*r 



^^LLJiids 



yt ijUJij fSiSL ( rc ) Sli ;^ ^i- o> jui^-i ^iaij ^5)1 £ ^JiiL £L& 

;^jtjd 2g ^i&i o^j^j #ai <r) [ c ] oi? j! / T> [ c ] -.t^jj ^jf jl tf ^Ni 

il2T i j^- u^j /% cf ] >^Ji 5^it i^iNi ail 3^-t fi£ iSGjJ uui icja ^ 
i j-5L 'Si ^> S c-isJi 5^Ni SSl i n) >^Ji '.£ ;J t( >^Ji j^t ( c ) iu >u i(j) >^Ji 

jy± bj JLij t £JL&l Ji <kl Jj^U yij 1 0Ui)ll ,>*>■ -r -flb >h>JIj tUlk* g~JI <y*w jJUo. y^Jlj 
L5*J fc rLr*" ^ i^y^ ./?*>■ ^ J^t *f'-r^' ^*' yj^lj -'r^J d**>-j *i*^j <^S ^y ij} t j^U ^>o^ ^y 

iLiJjrf ^5Up fly- oUJl rji ^Juw l^lSj jjjjl <5ftUU jjJ^i LJjJI ^ -Jul >UJ j^^ V \j\S ^JJI ol 

VAi -VAX /Y V ^J( jUi i)V/^ ^1 j-lwxJlj ilTr/T ^UwaJl J& 

. <JL* ttX 1 ^^ jjIjj ^"^ ^y tOj^oj ij^ 

t ror/^ j-u^ji <,i^ t rxA/^ ^31^ v-^ 1 *itv/t« >Sfi ^-^ a^/o ^juU ^i v:^ -^ 

. l_j ^y JaA^. (T) 

. w ^ U,5 ■' (V) 

• «-^ (jA laJL- ( 1) 
,l-» ^y iii^- (0) 



• [o] 4Jilpl jl t y>^>Jl ^j* ^y tJLS" 



ru 



> tSi^ )f 3^11 *£ t L^. 3,^13 ^iiji su > ^ ty £>: Si cJji 3^11 St us 
i^Js\ zJ&\ ji ^3 t >ji j jp * v .i£ jj 5J1 o^ j j| jui ^3 ^jb 

^L ^3 c^l lOJj , (r) [ r ] JjJL ^Nlj (T) [j] el^iJlj £p\S i#Ul oli^l ^ O^Ll 

Si uj da ^ S13 ^13 'w3Ji Jj? dx, ^ JU3 t ( r ) a$u. * ^i %<%> 
^j~ r)Tj ^3 ^i juk-tj ^13 oi^Jij ij&ytf i>^ji cJj jil; 

'.ji^ii jd; Si '& y*\\j \<Jl >H-& & tf* ^i J>. Si #jij c^i ;fv s^i 

$ \;\ ^jji 4J33 t ^Su ^ ?c^ji ,ul Vi jkL Si J^ 1u 4Uji ^1 3! >^ji ^ 

S11 4J3J1 ^>^: sij /"u fsj i:S/3 ^3 ^<m> t •£ p ^ ^i u*.i ^ ^ 
S13 ^> ^jy»>j jfe'^ '^ ? 3 ^ ^- Tj ( \ ] tUL ^ «/£*' ^ t(s fe^ 

. >'«<;: :..; U * Li ji* 0^3 /i^ its' 5| ju j, oj^l jsi 



. J» y C.' .Jlj i_- il ^y. i»i^ (T) 

. j» .y c-uij v 4I ,>. j*l- (r) 

; UU j* Ja-^ jt d- i>j ^aJJl JJULj :^1 i'Uk» V Ik* (Jbli ^y <^.j t JUJl ^..^ ^ :iUjJ| (o) 
Ik* *k*l «J^* :«i. Jy; t j_^ ^Jj lK , <J|jj x.ji jl jj* ^ J,^iJl JU Jt, ^ui ji :iki!lj 

•V ^r 4 kL- (1) 



• *>U,£ . s- (>) 



J^Jai 4SS15 duii , '^JAll oQS 



(r>[ C ] Cr^ ^ 'jP^ 3^ iji-l'j j^ fjiii 015 il :Jlij ci^j <T) Jp /I yjl 
Si *Il!l -kllj t^uiJJl SI* ^ikL j^S^i (.jSLi- ^Ji ^^^ u^ <>* ^.^ ^ :SJlii1 



<uii t * iil ( \1p oii iijb j^ j^]\J^ \X»y&- Jli ^1p j^ o^1*J tljujl Jli lil : Si 111! 



^ *.^l tJ-^j oLaJl iJUL- UJU?lj UJU>j UJJx^i jJj ^^>„j /Jb c£lJaJ! : p—NI j : tir 6 ^ 1 ^^ 

* * Is. 

. *s-jij ^-*y~ j' ; f'y ^^ o^yi isy** j' i JP" j^ J^' : ^ «^JLJi ^y^ 

' . * ... * i * - » /' -' 

.oTv/l :^JcJl iT^/r :^UJI ^Lt5 t or« /I : ^woJl ^yJI t A> /o :JJl>3I ^^ 1 T • • /T 
UjJ, Nl ^^O^Jl ^ ?\*r ^UiJ> ^j t^A »LJI] «^ ^Liiljfl : JU Jy ^->1 JJ «ui J^Sllj 

JjL^>i iljj>Jl JjI fj^ *^-^-ij U-fjJuAj t/^JjAll ^^'j -V^' /^^ t ^ 4?" ^ J^ (*^"J JUaJ^j vX«U- ^1 

r ~i * 

. *— » v> JaL« ( V ) 

m 



M 






<2Si SjJs'& c ju^ pu_U Ji \£r'£ J& 'j, ^ju, -)j ^ iu^ji fjl; Si ai j^luji 3I 

Ji^i ^ '^ji jpU-I*. J* ' J^ ^ ilr* c^ 3^3 ' \*«? sSlTj Jp J^iilJ .A^i ^* JJJ 

4jis5)H Jp ^Jukii isU iji^i)n Ji* jJlJji ^ ill ili ^jl; Si ^ui ^ ^33 pu^U ji 

/tilLi jJ^y* -j\ A\'y>l 'Ji. }i £il£Sl Ill^S Ji ^Li : Jli ill US t 0) ( r c > ^J Su 

^J Li >i£)ii ylli ^ ^u, : Jli 015 c^ Oi^l 34i ^^ ^1 jiJJi j~ : Jli !>£ 
i^Ji ^ ^ i-V < 01^-3 ^Ji J &y\ Jii iL^Ji pU ^3 c j^l; ^Ujij 4 ( c ) ^1 

'crt c^3 ^tr^ ; £ ^ '^ c> ^-^ c^ ^> ^^ Jl ^3 ^ ^ u r*i -^ 

il^jj t *£U y, : Jli jp t^aiL^Ul jil> : J.M^ ^> 4 $ai y. : Jlij ;^U ^lUl j^ 

.vliSu aJ *£i y3 i&Jl 3 ^ ^)l jl **ji y3 cjijl ^Sl2 Jl y^-Jli 1 ji2)fl ,y Jiui 

^i Ji 31&1 jJU lip *kiJi (Y) [j] #£\lii *^iJsSvT Ji 3aii iff JU33 t <JlJ ^u 3J3 

jl5j ^IJJUJl ^ ojL&l ^ i^l>Jl (r) [«i-L» ^] *£J-*kM ^ tt> Jjjl J^ 0U3 csyj 

^i j^ 4^31*^ ^^ -^pi j«* Ji AJ-^Ji [^>j] V3 tSjj^JJ J4^J' ^ A-^3 ti^«i—^ 



: ^iyUlj jlk,>Jl3 J>Jl ^ jyAJl Ji ^i-Ji j : ^bJi j^iJi 

jl (^) j^Ij JSOi t( jj>J» Jlii li-» ^| tol>Jl5 to-U>l Ji <0) ^l3i)li ij^kll lit 
lOl^Vl ^i ^ iUJ^3 iU^Jl ^ JiiJl JuJ Sl3 cojUJL «i: V U, *Sly. ^ o> 

jll.Ni sllUJi il^Ji3 iLfljl jj^yi ^JJ jj til c'^ e iLj s>j, ^ 'j\'j^ n) [j] _^iSli3 
ji .J[^ ji ^^3 t ^Ui jil^ '£ h^JS llL ^ sjjipi 2±j , tJ v£\& 'jLi\yA\ 2* 

Mj J^^r ^--jLj T^ij ?"^>J' fi'j~\ jy^i ^3 t^Sy -ui ?iSCUi Jjs-Ii Jl ojb v jIJ \* ^^t 

. s— > ^jA \sJUm ( T) 

fcj-i^l JUU jl5 U :Uuj ^jllilj cSjjI^I j,^ :^j ifrLJI ip^ j^ :^^lj t( JipVl Jj>JI ifjlljl (0) 

(Yvr/\) ^Juc^Ji ^kJi ^ 



5u cxj^Ji j>ji ^ /s;u-)ii (f) ttjfc Si '.J'j^ £*'£ SjUiiT ju t»>l Sm'aj >Sii o>*£; 

•ftAl J ;jU-3l Ji (r f ) £« Si t\ :la£Jl ^ c^Ui J* jl^->l ^ ^l-Sii j 0) 

u>p j^iSJi ^.jlL Stf j (^ /J jilyji isE 5^ j1 >Sii 5j i>Vj uiju-1 a>2f _>Jj c jLii 

^Jljai t >^Ml Silij cUioi-! <;i5o HjaT ^i ^3 iljlj ^lij JU ^pST }J : JjS/i 






^-» • 



U^lli 



f ' ^ '.t > * 






SJLit 



.? . .^ ^ 4 - -.-... ^ - 



UZ50l» jJ: ^U- Ijl^r Ujl2 

<-. &Vj£% 1 ty.it liS^ u41l; ^u- ^ 5N tjJ c^u, ((.) jiij jj *Li*ji-1 ji JaJbi aiUi 



rt\ 



j >£ i^5iu t4 j£iYT ^ Sjji afc as jj ii ^l 5^ l^'uL jkui ^ 

^L^JI jl^Jl liSj sXJl b^P ^ ^Ju^y JUfl jifj| ^u, ^'^Uii ijti cdlll 



rM 



0) fji>iJi yds 



: J^Ill lit il^l&U, cl^il>l ^i ^3 (T) « jlUi t ^U 



* i 



i, j J) i,i j^ JU jy^ J>Jl JJUi£i i IJl^j I AS 0151* Jj 8J b jp j^Vi J^" : JjJy j, ^ : oJ ill^Jl ( ^ ) 
«. Up JU«J! Ui J] J~*~JI io j* J>Jl JiJ [+N ^Jjpxiil j- ^L. I^l^pJl i^^Jli ^^L^ JUj 

.^UmJI j,I U+U t jl**. Up JU-Ij ^ J^jl J* JU~ : Jlij 

\ *oa/T :^*JI jU :^l 

:U*k*lj 

. <u!p Jl>w*Ji i*i JJ j L>m^Jl oj j* Uj_pJj ^ j2-^l Lij : l$JL <Lai>Jl L$i ,p 

.aJLp jU«Ji oo Jj ^ J~>~Jl oi j* J>Jl L5i : IgJL U^iUJI Lp^p 

. JjSf! I* i^J <s/\ J! Ui~ i-i j- jjjdl ji : l+)l ^JUI I4V 

. aJLp Jl>^Jl <o Jl «.J~>^J1 00 j* jj-Jl Jij : L^JL iLLbJl Lfiy^ 

wT\a/t ji£i .rro/r Jj-jUi uiU iUv/y ^jyr-Ui ^u t r o > /t ^i^ji jju jU^vi :^i 

. \vr/Y j-i^ji ^ 

J *UI JlSL-L i^iJi >JL JU pSJb-1 ^1 liU t( j£ ^JJI jki» : j^>JaJl ^ ^UrVl JJ I4J J^Sllj 

^_jL>cu-^II J jr^J ioU>jl*Ul j\~m ^Js- ^UaJl wj^>-jJI jp <ij-u?j i^o-uJl IJL$J «-JL ^Ip LfJjJ /^-ij 

. aJU J i^ \j tlfjj l t _ 5 JLJl jjiL, jl _ ^jiSfl «Cl>^ U5 

>i» : JU #* J^j jl s^yh J ^ ^/i\ j* d yi ^1 jp Uiu ^jj « r JLli ^JJI Jki» :^i;i Jli (T) 
juu ^jj Jb^li «cL^( ^1 touii o^J ^1p ^>e- c^J JUL ^Ui t,JL. ^1p ^j^I *^\ lilj c «^JLt ^JJl 

. ij^p iijb J*i jLii 1 Ji>*Ji * JL Jp pSoJ J^l lijj» : oUj^l 

sJ^_J^ ^Jjl Jk. ^^ ^L :3li\ — «Jl ^US" (^ ^V/D ^Ju^j (TTAV) ^jb- i)l_pjl J ^^ J* ^L 

uii(rw/v) jl-JIj (rrio) ^_^ jkJi j v l :^ji v us<ii./r) jjb ^jj (\oii/rr) 

j^Ij iJi^i ^us (rrr/r) i f Sfi» J ^uJij (r^r) j^j^ ^i_pjt ^l loii^Ji ^15 (a*t/y) 
^u (wrr) ^j (uv/t) ^-u^Jij jjLt jjJI jk. j V L :^,ji v i^ (Y"n /y) ^jIjlIIj (yjo/y) 

:^l_pJl ^[^ (v. /-;) ^a^Jlj (a/1) tjiryi J5L^» J ^jUk(j ("lYAD pij (\vr . >VY /> >) Jl*. 
:-jfe -oil J>-j JU : J^ s^.y^ ^ ^ £/^l jp jL'^II J j,> ^ ^S ij^ii *J^ Jp J^ j- ^L 

.gdu »jl jp ^jb-1 j^i lib r^ ^1 >•» 

= ^L5 (\\^V/r) pju^j (Yi«0 vi^jb- (JLU ^JJi Jk. V L i^l^t-^l ^US" (vo/o) ^jUJl <^j+\j 

re* 



.2uj Si tiu>j L3IL' dJi jIpj tJw-Sli r^ i»>L ouJji j,^ iiij^j liV^L' 



>. 



ill ^ ^1 Jp «JI>JI (j) £-^i ipjiil J\'Sj~*> j\ L-jS jJjdl jj£ jl :(jUD 

•£ip 

U4lL; jlS jli t LL>33 Ijji i J^UJl Jp LJ Lj£J di JUiUl Jp u oyC ot (iJisJD 
j4iJl s lits iJj2 J^p yJr\ j, l'j&l jj Op ijii jj liijUUl J I iU «ila1 ^i ^ ^J^ 

y^l Jli^il ( c ) j£ jj ; J^ )! dp 0) [ c ] JUJJI JJit }li 1 J^Jl ^ ^ Op JUJJI 
(j) ^iSlli 4 JaU- }J>3 cAJiyJL lij^i ^S^iNl h\S }Jj ciiiki U13J1 cJU,^ l\ \ J~>Ul Jp 



w-i-fr- ~ 



(v. /i) j4-3i rf . (\or 00) ^ (rn/A) jij^i _l^ (r\o/Y) juJj jjJi jk. ^^ ^1 :si5L-Ji 

.1^^^ IJL5U tijUJl JaiJ «(jLt JJJI Jk.» :-^4i)l Jj^j 
. «^1U ^LiJl Jk.» : ^ J j— j J 15 : J 15 s^y* ^j j* olyJl 

. _* . \ j^i _jSj 1 J_^j jl^i «ui r j_^* ^ <r^ *— '^-*' ^ ^J *^ ^ f^- >* • J^* 

. « JJi ^^JJI Jk.» :^fe -oil Jj^-j JU : J15 5 y _^ ^1 y> 

r U vU (\r^) d,i> jJLt ^i jJJI JLl. ^j ►U- U ^L :^J! ^1x5 (i^ _ V • /r) ^JL-^JI ^y>ii 
j, j^# Lj ^^J^ Ji> ^ (V\ /Y) J^-lj (Ti • i) ^jl>- ^I_pjl V L o15-UaJI v li5 (A»r /Y) 
^y -^jj^ aJ Nj **Jli p^ ^^Ip cJl»I Ijlj JJi ^J«J1 Jk»» :^ <U)I Jj— j : J 15 I J 15 ^ JjI Jj^ ^U 

J _. Uuj J1-/3I ^r>l & ^^ Jlp ^ ol ^. (YiY/Y) ((JJlj^JDi ^ ^^r^^Jl iaiUJl ./j ^J^Jlj 



o_>- 



■>p 



1>\S 0I3' c^kil; it Jjti t £~Ul ^S ji iUi 015 jU t £L3L s l/l :U*#£1 a) [_,] : oTj 

ig£i Sit jjS tt i>lUi ^ ijui Oii.1 3II c^ki; Sit jj'tf is3i>ji ju. j&dJi ^ jl« 

j 4J1 <Ji; pALL jl l*5jj 53 f>4J 4~^ ^ui 'du>i <r) [j] ^/.j.'.iu iJJfc Si : ills j^ 
5j ^di t jis ii •£ jj j t £JL; :ds 613 '4\-^\ ju & jjdi j4* cM r 3 'H ^ 
jis i^jSi iiNij cdi^T iSi^i iV tj^liJi ^ Ji; Si i\ (_,) £iVu ija jp c J*uji 

5^- Ul : jl^JI Ota c^^l5Jl Jlp ^t J^U i'|j£ 5_JI jlS 3J3 ca_L ^ "51 5J luj> 
U^y J5C !j tjL^*5J) jji ,jjjJii\j 5jll)l 5jJ-i jJJ tiJljiJl y-^ l W*-^- 5yj-i>3 1 J-iSll 

■*«*• J ^W l^ i ^* **•»- 



:^;jji ^15 Ois '^j ^ rt/yr & u£ JJ >Jj ^ 5Jpi Sty ^3 <Jb 5,131 ^1: 
^ J 'Jt^ 4* iy '^s ij2li 1 51. ^S elipit ^3 :i£" 4* 0- ^3 iu?W 

jiioL jji^iji o^ijJi3 5J153J1 ^l J>i 5jV ijjUi 5j jjaj tL/ ij oi 'Jz jj ji |y ijji^i 

(A) [Uj] 5J3 *ik ^iJ S J^- 5JI>Jt cJ^Jol lil 1 JUL lijlk 5Jj / 0> [^aJl] dp ji 
: JUi 1^3 (v) [j>il^J] Jli lil €\ l$\j»1\ ^yi: ^13^ ^3^1 5!Sf sLiti N <:i:>ll 

(j) ^>JiiL» t(J ^i jjj jL5 jij t( jiuiJi d* ^i jii- tl >j oi ^ jj o^ t Jj^u-t j: t Sf 

. ^ioii xjp iiu; jj op jSi 5Jd^; t\ 



^c } : ^>- (T) 

.^^.ju- (r) 

iJUJl ^ wi-^UJl Jli ja Jy J^SJI jl ^ «j^jii : <Jy Jl UjUj JJlyJl Jii3 ^^- lip' : ^yal^l J^ (i) 

. [o] <Jl — Jl ^y ^yoULJJ ^ Nj tk-*L»wabU LfJI ^U Jj^*^4 ^43 j^fy : Jli j^j ^U-^-> 

. j>c~**<Jl ; w-i v« (V) 



(jiJL 4J*} 0) jii£ji CJ& 






*t itn * 4' 



^-jjJi 5uJ> ( f ) ^j ig5dJl ifl»b ?.3^' ^ *?» -^3^-3 (S*^ 1 :iJV£» ji^l) 



Oji 



i;. > *^jjl j^j> :dJu- jil Jlij .«u JiS lij :^>w>j ^-U* ^i iUL-j> *^1 j^J> :j-ua* iii jUjaJl O) 
•jliu jjl ^-iUJl J 15 <.^L^ ^Loi! oi jV \ jLjc}\ ja j£JL- : y*j 4 all <Ji5 toll <iw»j <.UU-J>j 

. ^yjl J **yry J-»^t ^J^ ^ JUfc-iNl i^ J^j « j_^» jL-Jl!1 Jj ii^i r J^\ J 
«oJl Ji ^^5 j^JI Jil5j Ul» :&§ JUj 4^/J W^J^ : J^" " il J u ^^J ^^^J ^ UJ ' ^ JU i-J 
v : ^U»j J^ J\ i^j *, \Aj ^ y^ ^ ^ ^j^ '• J^ M J u -^Mj ^^j ^ U J : ^ ^ J^ej 



:\ ^LJ J-i>JI ^+-ij v>Jl Jii>« ^ ^Nli iJLUl ^Ll ^L]Jl]j viii^Jl ^j viJUJI ^ J^iilj vC4> 



,*j V^') ^ 



. \ nr /v ^JiiJI ^5 ^p : p>\ 



ror 



L rW Jb (.JlP bl 4j 









^3 ,,l;>ji a;iii ji ^uji j^N ,^ ^ & (j) ^ ^^ ^ 5 ^ 



°> > 



^-i^Jl 5pb j} i^ljaJi gl^ajb jLw» t(j) 



- a - . ! " 1 ■ I *♦. I •" " S •- • I . . 1 ^ a ^ .1 "«» . ' .. . • £ 



(A) 



jlk* ^-^u ^>-ljJj) ^43 l^u^ ^>W? 



uj^i, 01^.3 5ju4ji ^ j^ji ol^ ^3 / fJ > jf;'^ \\ s^\ ^ ^j, ^ 
^ (w [ c ] ji>:>i iiiisi i**ji j, ^i c ] ^l; ^3 ^^Jt o\^> & fJ kjL 

J\^\j & ^ : Jli 3J3 il^li Ji^i 3^; US iCoJl J.I OU-i ji^ £^13 cJ^^^Jl 



^ j> iai— (T) 

. >— j j^ ka...i (V) 

.^ ^ JxL- (!) 

. w-j Ja Jai— (0) 

£>- i.au*JI ^y jMy si^U oJJl UAJ jL^a5 ^^: ^j a,^^ ^_- j^ U jLw, j^j)) i^i^l Jli (V) 

• '—' J^* llA.,. > (A) 



. ^jjl Jw,Sll ^1 >J US * J-A&l i^ i *-JL yj^. \^j . ^iSlI ^ 

t 4ji ou^Ji ^ jt ^iii v*~ oxjl ao^si jU V3 t (T) o c >^ ^1 ^ 

jib j^ (j c ) U: N US iel^l Jfctf (j) Uj Sl3 c^UJI > ^: tfSl ^SU 
ji-^Jl ^J> }Jj tli*j ^ ^UJI JUJl JU^ ^ 3^' ip5 ^4!l iJltf ^ jVj ^UJl 

^ jlJl j£ S (r) [^l] 015 01 ^ j^j ^j > *^3 ^3 ^ >J^ s> C^ 



Z ^,U\\ jU^JI j^i J ^liJ) yOiJ 



Si.*i .V'jJi Ji* V3 ^M« & P 'Jrf^ 3 ' 



%» 



y 



ifSl i J^53l vJlk' |J 'Jr^l ^Ui 







, ** ^ - 

.^^.W^ (Y) 
. jLi^^^ J15 OJ :^^ (V) 

.l^Jri- (0) 



2Si -0.3 ^ U1 ^>; Su t 51i S^Uai isl^ -43 ^>; v '^1^; ^3 ,1^1 '^ ^'-^ 

jl ^ jl^-> oL^Vl J^l ii£ jjliJl 3^b o^lll 03. ^Sl ^3 i,iSu. jijjiui 

.°X^nj^^J3ij3*]i 



.j-US/l :i j, (\) 



roi 



0) £^jiii3s 






(Y)^ 






. ISL/J 4jjJ lip ^UJlJI ^ jl t tf jll. 
. i j^> j\ * ( j^\ ^Ui JlS" l^p IJLpUai ^\ f-^ J&rjj jl yt \Jj 

. ^1 ^ /^r^Jl Jb4 .Jyu *y <U>^ i LuL*i ^...^■tH 1,^1 jp SJLp : l^L iji^Jl L^iy^ 

• £j~Jl i^ ^ i /*li o^^ ^ J >JI CJ^* ^ : l^L v^UJl L^^p 

. L^J <i-u ji aJU ^ ^i^^l J v-UaJ jX^JLlI ^ Jl^Ij JS" ji] : L^L iJ3LJl L^i^p 

f^Jlj tJLJl ^ 45^i :JjVl fyJlj iJj-a ^ jl s.(jU^~-i J* f-Ui>-l :jU^ : L^L iLU>Jl lf»y> 

^_^p ^^J- :j>\£\ 

: ^>u>Ji Jli t^y^l xj* s jj4^ jl^*JI i^^ :4 ^y (^) 



Jl 13 



.Ij^S Jlyl L^i_, 



L^J ^jL-i a5^JJI Wilis' lU^-y ULp ^jL-J : liL-J lil j^jUJl j\ i jU^Jl j^l^ jLp j^. i^-L. 






oLf>Jl ^U ^i JUL ^5-^ ^ 4U -* ; ^-e^i ^k^ ^ %>■' L >*^ w JU^I ^y jLp ^ iy-L : JJj 
\$» wJ>^l. il~^ L>r*"^ l J t<v ^ W— r*^J ^^ ^-^^ JUl JJ — w «oV : JJj <. bfc-U^j ^1 <4>Jl ^ Nl 



rov 



" Z£ '* ' -- -' ,- ,- 

\ijf- <0 }j.st.i*}\ j,^ jlS lit 

cSjUJji JS^Ju; SSi ^i^tf iji ^ 013 1' Si if! ^1 ^ji sjti^ (Juji ijiLi) 
^1 LUji ^ \*£j t jj/Mi 3; p±L iii^iNlj cii^ii jii jl ^ ^ 2! ^13 

Jl Nj iji^L £^l LU' ( c ) ^ Nj ,yh\ L^rJ, iJU tjs-^Jl iii 3UJ 



* "-» 



V £3-1" ^ ^i^l «£ ifi* iJ^-l 5* <T) [^ fej '^ H^-T ( c ) 2p Sl3 t j&ll 

jjUJ (j) L31L; S13 c^Su *Ji ^13; 3II ijjuji J£ LUji <r) [ c ] r !aLJ3 iUi jiiJ 
isp ^3 ^ a> [^f] oiJbSii ss^i ^j N3 ijiji iu- jIjlLjl jJuji N3 ijjiji ^ ^uji 
(0) l>juUi i5> N3 cL^Ji; 41L ^-u co.iL; 41L £& j^.13' Jj isi t^jtujij ^jSijJi 

L5.331 i-I it (v) [^] j .(r) d) i 5^311 i5> N3 /ulij l> v^ i^-l ^ >iit 
j^-3 cjljl 34-1 4J3 ijisill dUUJ ^1 J5 3? iU~ «J 0^ tpj oSlTj, J^UJI JU 

( c ) Jk; c'u^u5 l^3i 3II k JUii jji ^ 013JJJ13 £3)1 y>;3 co3Jl3 u>AJL ^JL : 3 

. J» ^ C-JUJlj 1— J t! ^ ial— (T) 
. i> jj^ OJU.ll j u il j* .ki** (V) 

^y^^JI iii 11* /■> . U»jUJl ^^ ^j i^jf! aJ Uji.il lil : JUi J OlS^^I ^jU5j 

_ i /T jJiJl ^ 

^y 0^1 Nj k^Ls ^yj Nj t4_i^ :^1 1^ UjJi i^jiij ol : U*-l^1 tj«ii«- J*^*; »>»->Jl ^j-i ("^) 

. J«kJIj oUJI j*^ bj^i o\ :>Nlj i<ui >Nl a^jULj ^ i-^Jl 

roA 



C^ # '^ u J $** vA ^^ li* &y- ^j 5* & *^> ^3 ^ ^3 i>lJi 






oiii d^ cybii ^jl WSu >ll ill Vi . ji^J-3 JJi ^, ^l'b Jj-i i-iii L.1 j^i, V 
£i; iiij tiiiiJi j&i j c^Li ^ i^ju tjLiaJu J >LU itfyLii ju j^. jyi :jis oj* 

1-Ur ^3 /Ji j^Jl Ji3 gdi 5! ^ jj ^jfll -si ^* /tf^ii iai >S/I jib ^.^iJl oi-1 

5*131 iikl^t ou t ^^ii]i ^ wj 4Ji ^dbj t oji^N **iji ^J, ■y. i^j, ^^liliu 



ro^ 



, ' *f+ f 



olill &Stf «usi , u; *UlSkJI oLiS 



■ "'"Si 



■1* 



. JpU ^^^j *>L<o 

<• , » ' s 5 

• ^ l J! -^-^ J-*>" J*j^ 
.Op bLx*1 *<J» <J>y :J\ to^L fUll <JlJS"j JS^Jl j'N *^>LSj J-5^1 ^^-_, 

*L-S'l s^xf vToa : ( JkJI r*\A/T :^>J1 ^Aio/o i^UwJl t *W»/\ :^iJl ^,.^.,.11 :^ 

• (J^_P' c^! J***^'j <*jy^Jl ^ajyjj : L^iU i-i^>Jl Lfj^p 

JaI ^p _ JU; _ 4jI ^1 4^.^l J! °-i* (^j>i *5^ lyjyU^ : JU: Jli LJ ^U5JL ipj^L* iJlS^Mj 
4~~s^ Oj^. jl^! % ti^UJl j^Nl ^p _ jJL^'j iij^J - ^1 J^ L*j ^Ui? (-lyLj *_g^* Iju»-^j ^j^j - wi^CH 

.^ilJj j-pj «, J^AliJlj ^LjjjlJlj JjA>JL LJlkLlI ^y i-«jJa^Jlj ij^jJl p-Ls^Ij i^l^jJlj ^J\S ^iJl5^Jl 



r*Sjli\j i$\j&\j i juJjij caJi>>J15j t *^3i frijjU tsdu 0) %is ^ it s^ui 

a^iuJl ^j tjjJJlj t( JuJl5 cjS^lj c^liUlS cSliLLUlJ iSJUcJlj i&JLiiJlj 15JIS3H3 

^j iliSU- ^ik-^lj iLki^tS' itoU-UUt J£ jJI oLJL J^l ^3 cj^Jl ^^i 

o^i l# 4^- ^ 'C*i fJ i| r '^IjjiNtj ( c ) sSl^Ajl j5 «S^ t 6->U jl^L JjSp 
ili-sllj (Y) [ C ] t'oU-j ^3 pjjjl Lijg ju^Jjl J^l 3^J ijJJ^3 t ( f j) o->U J^l 

. . |- f a" . „ *. ' » > \t *. > . ,^ i-'i, 

*^jl :U_Ajb-i 

• UijI^L :JJ3 t jN3i :>Sr, 

dhK3 : Jli 3J3 03^' *rf '^ ^ 'fU # L.jUi J-S3IH «, U j^; it :£jlsll L3IJI 

p cl^p /if : jLi 3^ ^3; *Ji 1^3 ^li JS ^ Jl U, il&j : Jli 3J3' t j^' ^*M 
3! jiil jjb 3JS li^f 3J3 t( jLUl iLijt L3IL' S3 i.J6 ipU, li5>- lo> : Jli 3J3 t (_>) ^J 

jUJii'*^ 5^ o ^l; ll g : jii 3J3 t( >ji d^ ^ jj^ S3 ^331 jU* n t il* 133H1 
z^[^L d&Sj : Jii 3J3 «, jlpi j^ ^ v CJ-53J1 ji ^ L3IL; '^ 5S^ <u ^l; u iiiw 



.oLU a ,. , .5.U :^ ^ O) 
.l^J^ (T) 

^>-l^j , r UVl JJ^ Ij^ ij^ 4J ^J5j JJU J5 ^ yj U, .ikKj : Jli ^ jU- J^\ pj ^j^j, 

. [o] ^Jil IJlaj ^15jJ! ^ (J ^J-i ^L5 JU J ^ r ^S J^_, cJl j! 
J j^\ :J\S lil UJ ^J-^UJI oUl oy^Ui «^->U «uii ^^ /Ju ^j ,^1 iJL. jSi £j jJj» : cf A3l_ 7 )l Jli (O 

* w ^*i3l /^ lit U J^ J^>-Ji tS^^uJl oJUb ^i ^i^UJj jS'i ^j v L,x^ jl IS j ^^53 ^y>j^_ J^ tiiUj Ijlp 



tyjfc.UJI J^ t-jj] C l^l ^ ^ &UI Js# (T) [ C ] t-J Slj .j^UJlj 0) [ c ] ^JxJl 

^ j> ill 'sii ^i fe ^; S15 t iyij ySii j^> : 1^:3 (r) [^sn ju cli ^y 

j^> : ( c ) ^ S13 c^a&L iiiij ^jirfJi ^ «j ly^j (j^ 1 :iJiiJi i^-D 

P >UI3 ( c ) sl^Ji J^ ^ Slj i^j Jp t^J^Jl JLiiP c Jy-ill ^ jWi ^ Sli ^JxJl 

" x { ^ * * „ * ' *> * " -* 

t <0 \lJll)l j\i J^Ni c^-3! ;& Jjdil ^3 c^U^I & 1' Sl3 (UjJl i^IJJI jjejl) 
i^itj g :Jli 613 cJ^iil l»3il' cc-j.> }t t J^K3 \4ys \& ^u ^-'l 3] *S\ y»'j 

hyjz (n) [«Jie] ii^i J» rfjl L3LL' {J 43 i f UkJi o-u ^ ui iJi^iNi J^iji ^^ 
j-^i ^3 t ^u- JjSi i^iii aj 5b i«l- S5J1 fji i»3il' if! ^ oSu S3 iiSu <JtfjJi 

SM ^i>i S3 JUJi ^ ^3 : ju 3J3 c«>Ni Ji M-5J»3 cA^' J^ 1 -^ ;^ ' 5 ^3 



fJls^JI jiii ^4 j^JliJI oUJI 



• t (A)r-i 



: r L^l lA; [i:%']L^. 



y ^ILl diipi i> 2 3 tlaii u jSUaJj U c ) obf^i ^ J913 u ^ : J3S11 

"t^ ^-^ ^--J L iSy- ] t-ijUu.j 



•? j* ^ L 



.^^^ (Y) 

.i.^ii^ (r) 

.i^i^^ (V) 

. 4J«J )1 ! s—J ^\ '+* (A) 



U Jt . >— ' C I V 



r\y 



0>i 



^ ^ ^ • 



J£ 0_P U, Mj t ( '[ c ] i^L Nj ( c ) t ^>)L JjJ * t ulki £ :JU lil :^J_,Sf| 

j. ^.Sii ^ ( cc > ^3 ^ °v^^ r^iL >di ^: i^ V T) y jLu 

^>ii J> : ^ ,<Jj ^ ^i ^ ij oil '4^-^ y_ Tj ^& a ij ^> '^iif 

>Uiii ,! #ii dJ •> J# tc i&i J>J pi ^i J^ ^ ^ -J ;,- f l(f j} ^ 

J^/l £p\ J 2 Oil 0|3 t L^ J.U1I3 ^J| i^. ^ SLfj OK lil U5 i^Jlj -.l&| jJ£ 

. j^ Jji jj 3 c i^ujL :i& j^i 0! ^iSfu ', jiit 01 j t ju- 1 i^oli 

t £ji tf 3^: Si jj^sJi ^3 ^1 j> ; ja g~Ji r-ui Iujj Si 5J1 jk^ii :l;ilii 

JK3J13 t ^/ii!l Ji3 illlTj ^1 ,JLUJI ^1 j^iU j^ t i^JL JK3JI3 c>ll ^ J?|i 

;^ « ^ q>^ H ^ ■•*?£:> *5ji> s ^ ty ^- ^ ^' j4 iiu: ji 1( ^jl 
a* <j 9'^uJ ji c j>ji sLLilj ?^_£j ji c^ji odi JK3J1 51 ^ oj*>uji ii, 4,'^ 

. ,lL^mi ^ U- ^uJ3 c2 4^3 ^3^; Si od>i j^i 0! "'toSi'i l±$ 

013 cjlpl Ji. ^3 t ^j| J^3 c^ J& L^ fcyX lil t ,J;ilL I53J1 5t : SiJVill 

J^ U^i ^ t ji^> t j^ 013 cjlpi ^ ^ jj ,^3 ^ ok 513 c ji^> .jUi. 

:>_^; d^^ o>ji ^ jt^3i cjlpi ^j. ^ 14^ liji ok Si \ Uj) S5J1 iii cjK^ii 

^ U5 ijlpi jj* r u, j^i ju* ^ ji ii coi^j jlpi ^j t ^' i3 ^ c'ulp JK3J1 

. JK3J1 ij jlpi u^ iii:3 c^pi ^ JK3J1 u^ ili: |J oi^ji di u^^ t o]j 

^ jii3 iVjg oii^ jlj 3Ji ti i ij oil lii is yi JI3,' Si ^ 03^ I53J1 iLi^ji 

3^u;3 ,^p j^^UJi jIjjJI ^ jl^j ijiji ^3 .^.3! j3Sw t jitt 013 t J^j CJK3B1 

. iL^jj l>j sL.t H\ jl>; Si p t jdi 

^i U, ^' ^j iii£ SLJJ lil Si (j) iiji LL ^' 4 pU- g : Jli jJj /uiJ giT t ^ > JJ M Jl 
^ : Jli ^j cJUo L^iy L^ ^J^^'j 1SI4J lil Sfl l^ji LL ^^i: c^U, ^il : JU >J3 cJUy 

.tj-Jai- (T) 

. [o] >Sfl JLi. ^ L^- l-J^lj J' ^U^Sfl jc^ ^-U^lj . JjUJl ^^Jl ^ r ^ 
.^^^^1 j^l ^/ ^_ J lil vlrcc ^JI r op «^ \lj j^j w ^,^Jl «o ojUj bV ^-^ JJj 1 :^il^> J^" (°) 



JT^ 



p * o 



«-uj IjLjj t*4^ j-^-'j 3^ ijj^ 0^^ ii>- i ^ t5 ^ t^j^M 'j^£ ^i r^* j^'j '3l*~>-i 
ois &j ifi :^>ji jijbj i**it l»->u odji ^ ^3 c^J3iji jl-'1 $i. y^ 343 a) [iJ 

jJjzJL j^l i<^ S3 c^JU: Si US i( c ) ^ JU % H o^L j^l :L,LUI 

Ui 4jiJ ^ j£ iJU 3J3 c jl>Ui iJuJ 3J U5 j^i j^ cj^ ill ^ j£ f jji ^ 
jt i^JJl J^3JJ ^3 44JIS3J ^i $U c^JaJi 4b liii: N f-LUI *l>IJl J^3JI3 iSS? 

jj ""[-^li] Si oii oi3 c^jt ^ o^Jji ^ ^>Jt j^ 0) J> fii Si t ^ji] 4i: 
. ji^-3 ?Sij£iNi ^13 jiq & co^L ^3 JI3 lip 1 ^Jj j^ ^ ift t j£ 

1 jlpl ^ fi °J itfJUl ^ i^iti iki ^~ jlit : JU3 ^ *^l 'fk >H ^^ 

.01^3 JcTjJ' ^ *k ^ ^&\ Ji'^NL c >> lii 'Sli c^i'^ ^3 

L^_^i ^Li ^-U *J (^ji-iU il^l J* ' sLi ^ ^ ci^J 1 j^^ '^ ^^ Jj-^ Ol J->^i y. tjj* J* 

* f t 

t (rtAi) vlo_b>JI iwji3U« ^jUuJt ^ ^L :^l^)flj £^ ^^ :C\VV/t) ^jl^ ^lj i(Y"\iT) 
aJ ^^^ j-.Nl ^U :(A-r/T) i^U ^lj t (U0A) ^jl^JI c(rn V L :^JI ^»li5 :(oo^/r) ^1-yJlj 
:<\ \T /-\) ^Jlj c(TO j (T<\) vlo-b>Jl t ^Jl v LiS :(Wr) jJaijlJLltj UT^T) vloJ^JI fcCij J 

.[o] ^"jUl ju>J1 ^1 ^1 JLij juc-JI ^1 ^ «Sjy>» :^^1 J^i ( r ) 
• ^-r*- i> J 1 ^^ 5ji y i>. Vrrr^J c^*-^ 1 ^ ^J- 5 ; &S ^ t*- 1 ^^ ^J^ 1 ^^ J^ i-»^J 

,u-i 1^- i(tATi) o/r ^iis^i t r^r/\ ^i^^Ji j-N j^i i(oMA) c^ ^u)li ii-r/r ^uji 
juiJi ^iJ^; v(^Arr) o/r i^-^uJi t \A/r ^-ytli ?u/r f ^u)(i ^jU t ( t • ia) o/^ ^u^ji 

. o/r < 

. I y \il^ ( t ) 



IJ^Jti V */. 






J 



J53UI jjj <U <u)lk> lj| 



91 > 



&i » «i>^ ^ SU jl^l J). ( c ) ^ ( ^^ ^ j,^, . ^ ^ ^ 

^ j^ ^13 ji-j, ^ j^i; ^ ;^, jt j ^ .£ ^ (c) ^ ^ 

^j t ^Sfl J^ ciuiVl liSj t j^Jl^ o^Jl5 i^j^l ipil ^ U4L j^lj ji ^ 

o 

. <UJl>Jl 



h ~* ^ i>il li£ t jl^Jl J^ 4J J>sJ!j ,o>"j ^Uj j^l J^l ^ :(J3Vl) 



* - - 






Aj 



. [^] c >; jl 

.i^io^ (r) 

J .j. ^iU. :_!«, Ml .1^11 ^ ^Jii L. JUi ^.^, o> tS> uSI l,U JS^JI Jy v J^JIj :- J ^ (0) 



4 



^ ^ ^ : Jli }J 3fe c <0> o£r3 J^U ^ £*-S y o^l>!» #j ^ 

^3 4^ \j+& <mM hft r^ s '*> ^ *' 3u ttJUJI i3 ^ ^ (j) ? ^ 

& »; .*' y te OS, .(3 j C } * ^ ^ '^ ^ ^^ ^ Jl ^° ' C> 

io* n o» ji (v) w 3^ *4ass si ^: jJj .^i 0) ^ ''-^ ^ * - L - ^> 






.ol^ji Si]3d fc ^ 3^»j ^o^ 11 hi *J& ^ l ^ 1 ^ 



[^] .r->- J5j^Jl JiA^" Jy oN ^olf>-j 

., ji ^ ^ ^ .^, J^t ^ j,^; J ^ J! Jy ^^ M\ ^ ^ ^1 ^» :>^ Ju (0) 

" . to] :r ->J Up ^i» V. f y'j ^ ^ «/i ^>J ^'J -^ L ^ 5 > JI ^-^ 3 

.^j ^ U, (A) 



Y"H 






* , * 












S ^ »;i>p jJiJij cU#£ u^i ji 3 t j4iui3 ji^ t ^ ^su ^ ?^uji 

• -r**-" i^* J»- jL*"! : *^ iojlijl 4J^p 

. vju JiiJ jt t JiiL jji usu; ^> <jj_^ ^ _^ ^ : d ^j U | ^ 

••°- u j*- r^-J' ^j v^i^ ^- ^il)i w^ij iu-i (!) 

.J» ^ OJUJlj ^ J ^ iai_ (r) 

.i^Jm- (r) 

J JbU. ON^JI «o^y JUI ^^, ^ ^ ^ lc kij| u* ^^ JU o^, /\ j}j> :^3i;, JLi (j) 

nv 



•1 c'oU.^ ^>HS jli ^ ( %»; * iota ^ ^i Ji] & ^ ,/ .^>« 



* , t 



» fr > *■ 



: Jli 3J3 /.SljiJ ^Jl f jJ ^, ^ & Lj&±y S& & *$& *}/-& & &~i 

Si 21 >>Ui >ik /%ii /I: jJj ^ ib <■# ^ j| f K^^ ^ ** ^, 



ji^j j^jlJi «jNy v» *Jy J! >' ^ ^ "'j'j A loUi J ^^ **■ J ^ : ^ ,; ' JU (r) 

j-iuii > 03^ ^Mij f^i ^ f^ '^ lisu '^ ^ ^>" ^ J ^' C rj J ^" ; ^' ;i JU ( ° 

JU*J yuJi -~ tii li! ^ LJ|j «!>! r 1 ^- N ^"^ lJii ~- J s^^' **>* :Ui Jb ^^ ;1 ^ k N! 

ji .-^ joji j-*iji > ^ iju "JA m -' >'^^ ^ y^ 1 j^I Ju ^ > J1 cr j Jti " : >^ Ju (0) 



USUI ^^U»j -U>M x* U*^1 :0L^y .i J »^y J|j '«^j Jr^. ^ ^ ,UJI 



<»jp- u 



r^- 



:UJ 



.[o] ; l»0 JU*! .Jb ,y dyJ! jS ,J^J1 ^^ jdj^Mi r^ 5 ^^^ ^^ ^^ Jl 

.» v» Li- (1) 



riA 



Sfj c (i^JuJl Ji a^JI Ji« ^4 p • £r>-^ J* 4^ &*i ^' W 0^ ^ iJI C? */ ^ J - 

*** ##^ *" .H- 

. i^>Jl jjb J Ji.lLa» jle- <*JM i 4jjJLi- ^ >_jUw>MI ^ j l **•' ^-^TJ ifs' J-*-" ° j^i 

J :^!uJl Jli jJj <.j\'}\'& ^ 4*4 ') J* oWA :«Jl» ^ S*^\ :gl5Jl JS3JI 

jt . JL; : jii 3J3 t (j) »ii jt iij : jii ill iJij iiji^ii j£ jj 4 i£ jt t jj :3ia lit ini 






jl; jjj t *ai ut : Jii jJj <.$?['&-*) '\j& oJ jt ^ <ai ul jt t cJ^ jl ^ji t j. 

: Jli jJj t ^L opj '^1 : JJj ^Ijil % iJJ ^ 5il Ut : Jli jJj ^ Ijljil j_£ ^i t 

jjj ,l;^3i iw»Siij t ii>; S 'aji :jj c^j : Jii jjj c^ji t JL; :Jui t la1 ini j ^ 



jLUaJJI jJjlSVI ^ :^liil 4^L1JI 



. --- a - 



• ^ 



j*^ ,J^J» 2M i (r, [ c ] J>£ li JiL oj^- J^; ct^ ^> J^J : Jli lil (: JjVO 

r ^ui y i> ^ j^Sij cUilj f]L; 2Si v .>jij >^JL ji: ^ / f jSi i^i 2S1 ^J^i 

'^ iJ :Jli jJj i^ijUJIj >iJL jj iki c.:.,^fr :Jli jlj ili£ idlti Si ^U ijalrfHj 

ji s jii; j'i ji ^ ljsr ai ^ ^ii ji p *±j <^j t jjil: Si sSSf s r SejL ji; ^j ,iji 

j; i^pjl^i Jiii c^jju >li jii c^e-UJi liL^; J- ijj J* i^i ^ ^u j~Lj t ^tj 
j.ji ^ jiUi Jji JjiJij t 5jli]i ^J: ^1; 6! *I1* JL isSijVi ^^ jisi JJ i's>i* oSji 



> r u>M ji iISl* ««jUi ^u j^ £- vW 0^ tlji ^ J-S/ij «»Ijj *;i : Jjj i»ij-i *:i JJ j^ 1 : i/ «j^i J^ O) 

.Ij^JaJL- (f) 



j^ ^S/ij , jiJi JL4-3 Jlsjl j£ Sij iji2 ii jil j£ t ji. Jp : jii ill < : jiLo 

Jl^iJLS 3J LS jLS JU #3 JU 3I t -s 3! ^ 3 i ^ j u : JLi 'jj/.oJ^Jl 
ijiito * '*£ \L. $ cjSu JU^^iSi JU : J15 J^ii ijiU)IL tfsjl jlp Ji Jj.^ t ( r _,_) 

. c i>ji ^ -51 jSuji jt c^i ^ iii; £f ^;1ji j\ : ^3 ^/u, ,^Jj jj t j^ Jp 

jJj 'j'^S '£ ipiji lis Ids' :JLi lilj t^li ;*i Jis JLp ij : JLi ill (:ijli!l) 
li*3 lis : JLi 3J3 ^ ( c ) liSj lis iJLliSj ^13 *i^ li]L; /%] t( J^ lis : JLi 

vj w ou-Aj^ u^i iU^j j^^aj <j| :uj&jlp-I 

:<# ^3 t^JsUl i«U^» :*j^i ^ iJLij i <r) [S>.lj] O c ) ^ L*f (:jliJlj) 
r.LJi LL J*^ Jjj t ^ la'Slti ^3 lift JLi : JLi 3J3 ^13 ^ tf ^,Sll ^L» 
j^jljl jU s'uija j^ipj llUj *aUj lilt jt tLij, 3^ iiUj a) [liJt] JLi 3J li oSl^ 

i JJlii UL- jjLl; 14L iyti. t jjijj iL* *j ^ijj iijL' t ^j^ J* : JLi lll( : Ll^Jlj) 

cji: ^j t ^ii 6ls 013 c (0) t c ] jj t $u-; J33J1 j ^i-ii 31I 5u t( ,ScNi ^i> ^3 
p 3J3 .iiyJaJi ^ijIjl ' JS Jci\ '0^_ di3 1 01^-3 *rfi c'ulp <, jiua jis iii"'Si 

j# fJ ^3 ^J ^ ^ 31 ^ll^ji Jp : JLi 3J liS3 cjU. jd; fj .^JlSJL 
o>; 2t ^iSlli t j3^P Jl ^13 ^ Jp :Jli 3J3 J& Z% c'^13, Jp : JLi 3J3 Uj) 
% a]L; fj t ^L^Jl ,J p3 ay&j^ : JLi 3J3 /s^i : JJ^ t ( c > bu» jj^ ,blj 



1* 



'J 



cL^ ;iii cl^Li : Jli >J3 ;jd;S^f ^Lklli c>ili iijl ii :Jiij ^ <J3 <, ;l^3 ^li 



.1 J- Jai- (^) 

.J.-j-Jai- (T) 

.i^jo^ (r) 

A y> ^ (i) 

A y> Jai^- (0) 



rv 



t Jit Jdl ^ iJ^i <fc "^ ^ *l>? ^ 0J3 : ti % '& $ *&** *& 

tJ 1^l JU^N ^fij/Slli^ &>/&&&* :3UIH<:>30)^ ^ 
t j^ ii ^ : Jli ^ ^' ^ 0L ^ ^ ^ H f^ r ' f^ (^ : 3u # 

: Jli 3J, /^I3 fij, U]L: t ^^ ^ ^ : 3ii }J, t\*& ^ ^ °o* ^ ®* &X 

^ 3 Sji s.Lpi ii cuijtL.r^ ^^-e j? ^ :3li ^ l ^^ '^^ ^ : '^ :3li 









.[o] 



rs\ 



iff £i\lli c^lj jL»li 0^3 JS j£ J+i 3J ilJyij t g>JL ^jSl\j cii^JL UJL1I4 



iii^j Uj jljlyi . : M3t-i ^s :£Jtij| yllJI 



^ -- ■" ^ 






ifc :ju lii ijuis-j iUsi jkj tsSuJi ^ Ikij jj&; il ji^i ._~yj ^ oilyJ cOS/y 1 
i^i>: cjy ^3 ^1 ,011 % 4J1L; Si c 0> jy Jti tdi,'^ 01 ^ ^ ^'iat 

^ : JU yj c (T) [uNy': JJj] tj ^£s >£ sft sttjL; cfji. Si ^3f :JU 3J3 c'^Nl Jjl 
c^ijL: Sl 5St £iSlii nil ;ii 01 ci2i : Jli 3J3 (r) oNy :J^3 '^jL; ^ ^-^Sfu i&ii liJt 

3*S 3J3 cjNy :JJj ( JUJ| ^ £JlL' Sl t\ yS\i cj4-]i liJI : Jli 3J3 t jN}i :JJ3 
3J3 t (i) L^lj N}i JJ t jk)l JU: 5^ ^ j£> lat : JU 3J3 c ji JJ cjl^t SJJ J£.S|| 
J* ^ 'j^Jl ^b *£ 01 lilt ^ : JU 3J3 clj^lj Sly 1 ji fj c^l ^ ^ : JU 

*$lM lijl: jj c^JI ^Ui 4^iJt >b ;u- 01 : Jii 3J3 cjjaiiL ^i ^Jj ^3 ii ^1 

.^jkiii^iov 

01 &Z iH \ JJ c^jIp Ujij ji : Jlij c^l ;Ur p liiit ^ Jj : JU lit :ljll)| 

liiJi ,>ST }j couJiJi ijii ^ ij^i ji Sij cdp u/n 6153 c^juIjl o^ Ijii. o>: 

lii uj 3^1 ^3 t >i lal iijii iStit ^3JL ^3-J; ji Sl i!t i>li J3S <J3 t j\')y\ '& 

.by lat : JU jt c ^Si ^3 ^U. : JU 



i f. . '**..'" s: - " - *" tf 



^ J^3 lil ^jbJl J^-" c^l^ ^UNI 0^ i.Li ilj^ ^1 JIjJI .JLi :JU lil : UUl 



^J^ 1 5 J^ aJI oIa L5 5 3 > (( ^ J! Jy J^» cc~J- pJL. 01 a-* ^ ^ JU Jli ^Jj» :^l^ll JU O) 
4i*>Uu bUj4, ^LJ! giju 1^1 j/LJl jli t ^^ ^ ^ sjfi Jlp Jli lit u sj>yj^ J^L *kiJl ^»Slj 

.t^JaiM. (Y) 

<i^ ^-y jj4^>Ji ^ip ^w^Sfl «0^/y JJj 4-ujL V 4JI ^Slli c^iii w-iJl Jlp Jli jjj» : L yot^l Jli (V) 

L* /i «u5J jj.^1 J Sjj^j^. Sj^O. ^y4^!i Sj^v? c-^jtj oiaj ji t cuJui!j c-aj : JU ^Jy :^olyil JU (i) 

. [cj JJ^JI yfcj j^Sfl JLp j-^il ilUj ;%/U ojlSi)/ /i lil Ui li^U- 

rvY 



* .1 - * " <- " " > „ «. ' " > " 



: Jli }J3 iLijI Ji '(j^al^l J?* V* ojjl : Jli ii til* dlJ ^ : Jli 3J3 i s?^y ^ : J^j 

°jij t J*)U- 4j ?lJa>Jl ^->*J °'j^° Jr^ J-^J toLiJl Ji- diJaJi Ji OJi^il jl (Vali JyLlL 

i^aJl ^ij J *^JJ ffi cjJj JljUl tJ ^UJ j; .jJJJ JIjJI : Jli 131 <:L;i5ll) 

.^rlili jl ^^ ilili S£j Jl pJJiJL 1^ ^j^UJ. l^^j «-oJj J* L^I^p : Jli 3J3 



> » 



ui ioiii ^£Ji ^ ;lL^iT th this Z% ibiii 'Sm iiij 'Sli s>ti : Jli >ij ^13 iiji: 

iJJ t^iLlUl >i : Jlii clJ^lj Vl Ijfli OU chilli ll p cl-^lj Sll jlJJI eSljij i^aiJl 

.(j) (Y) jN>i aJ :JJ5 

jijlyi jit (>« ii <>j cxuAjl jijlyi ^ ^i^ji oiiii 



3 "r *i. fr 40 , * a fr"' ■*, -, « *• 



4J> _ ^L ^ at o d^ ^1 : uij^.1 jui cU4i ^}j N3 t jjj s^ij jiqj t jii.1 ij 

j^ ,^JJ5 ^jl>JI ^-JJ h\S t oli JU ilbU ^1 bfj l^j i^J ci t ^S jU tCr J^!L 
i >*." >\- '--' ^f" •- i " - "• * - * 1 ->*"•»* .1*". \\ 8 - " ; ," 'i .., -t , k. , \.". >> - ,c 8 ^ 

J3\ toSu aJ ?oi>Ji ^ ^i 4....^i 1IS3J ji3 cili j^j Ji3 ;^3i ^i J3J1 iit !>i ili 



p^>JI U^j^l :>i> i,l5U- v fij^y JJj iJJ jz. Jl yh :JUi Ia^Ij Si lyU jli» i^l^Ji Jli (^) 

. [o] ^j ^tJj i J^iJl y^UiJl jl ^Uw^SlI ^ ^ JL^-jj ^JUlj v/^Jy OL'J ^Wlj J^ilU 

.J.^oJlJIj ^ il^ Jm- (r) 

rvr 



5^ # % 4^j^\ *&*\p> *'A &£ «fe '^' ^ ^| 3*& 'rfe: t/' 

5^1 #. ca^^L }t t .> 5>l jit lii lit ^ ^i iSuJi ^i>Ji ^3 ^3 t jl^ jl ^ 

^i^l 5i!i ci.^15 U lA^j ou -^ t ( c ) i>£li 0,13 ^ XI J& * ^ ,> ^-^ 

iao t ^i ^ u^^j i 0) [j] u£ii^ ^ *Ujj '<~ te ip ^j '«£ ^ '(cf) 

l#l ilijl^" 4^Ui 'ci /5i^i ^j tij^-lj bL lJ^- h\) tjiill 0) J3-J1 *&# 
nLji; »i UJ} i^ji^ ^ fU)(i 2»Sl i^5u <Ji t fUN» iiai> /«&S -^ |J ^ tU^ii 
J^ (T) ( r ^'iijlu'Sij 4~Ui ci: '(J t >Sii ;£1_, ijju pi uij^-1 >'u ijiit ^iU -)j 

£.Sii 'Si :iiJ '(J ill uj o->uji i^5 ij^Sli ji^b 5^ ^i ji^i iSi o^u « ?oSii 

jl^NL IjL, M ^iJaJl £ iJ3l £% iSlii N ci c&1 «iti ioUi iltfL. 015 >Jj c>^Jl 
1^' A siijli: Si fy :J^>Jl v-J >^Ji 3^'ti 'o^ $ ')j '^1 J^ *v-% 
^ '&?! J[ c^ 5^'3 ^l iA' 2l :J^3 Olji?'« Jit -^ ^J 1J 35t ^ 5t Ji 



. i? j^> JaA^ 



4 LS^I ^ «» i^Ji 11 j *J il a— * * — ^j 



(T) 



4j 



^>j j\± \+& oS VjUl J! ^>~^ ^ :^^^ J^J t5 » ! : c^^ tS J Ul J! 
r Sfl J-^^j • |^ci "jJj 1 -^" 'M : °jj^ "jjj^j i*^ \jjj^\ : (^y (>• ^jj^ cy «^i- ^ :JJj 

.ITT /I ^^01 jU VI ^ /T ^U^Jl :^ 



. "W 



. .J>yu N «03-* ^*^« ^-Uj 



l^jlj <LL>Jl Lgijp 



J^l "\Y/t £Li)l oLt5 ;TlA/o JJ^Jl ^jhl^. ; W fr c LfuJl ,> ^>^JI iAT/o j:U>JI j«J : >o 

.rn_rto /t ^jSi ^^^ T^/r djiaji 



rvi 






rvo 



4jjL*JI oQS 






(j) (i) 5>?-Vl i^-1 tbliil S>VL J^JJ ^i* J^UJI 015 Jlj t 4JjJ <r) 5jUiii }4i c^i lii 

i. ^iJLil a^j (j a r-) L$f^J*J J?r"-^J c ^' <j*j^-uaJo AjjUJIj ( jl-waJl '. Jj^/I ) : aJJj^ ^l£i-l Lil 

^L jU-i[ *J ."JjciJL J^-iil J&-U tfUj^l ^ JiNl JLp Jju iiiJ J5 ^y&j ^SjUNl iiw»j» i^l^l JU (T) 
^^J .l-JLs L^*j aJJ *i^i tLjlp ULJJ jjlj jJ L _ $ I^ ^-i^JaJi j^ Jlp-1j ^ iaiJJl ^*j N JJ JL»j «Ja— -jJl>» ^ 

bU^l s^VL J*jo j^. J-^-UJl jls" jli t 4j^J ,ji 5jUu-\ ^i ^yJ! iJuk J_pI :Jli jjj» :^ 1 ^ 1 JLj (O 
^jU-I U ,_3^>- yhUiJIj t5jU-Vl ^ ^i'>UJl ^I^jUj *3l — Jl iUI JLij t^^j»-jjl _i^l IJL^i «5j>-Vl J»^-l 

. [cj] U-a La 4_. 

. J» v ■!*«- (°) 

rvi 



}'} J vliSu SU i«Jb cJJ lii; Ui *<iiliJl 5^-1 CJ^l, 3J3 t.ju cJJ ilii; lil lill^Jl 

^ c^l^Ji ^ oil 3J3 cO) itf lil fy i£,S 3I i«L Vy^ U £333 d4i> ij>i, U ££ ;J 

o^J c^j fJ3 tv >jSll jUt # tJ ^ll ^ ^M ijl^y c^>i c.LJl J 'J\ 

jiij ou 'cjUji ^iL >u ^ >Sn ^>jij ;^li ^ r Nj ^ cj>: ^ 0) a i>t Si ii 
ji >l; 5u iviiiJi^ Jte ijty ,gi. ^yjLH\ yj,\ oijt i^ju cjoi ^liil; 3! ,j.% 

ieM v>j ni p^-iji^: j>i!i ^Jj j^: Sij '^.>Si'j? ^3 j>-h '%£ '**& 

,vL^ liu y&i. ii;>1 : Jii 3J3 i^&b ly>^ 2V /oSu ;iLji ^l; 31^- ^3 ^jjii 
^ ui^Sdi ju^ji ^ 3V^Ji ni JJ -^ jj t pi i^L; jj'^ ejus iii ;ul^ dJai 
5>Mi lit ^'3 t iJiji)ii ji jii)ii l.jj t 4jiji)ii j^ ^.33 ^ijju Jul 1I13 cuik^i ^uji 
ji >ii)i J .sijlii 4UU 33^1ju t d^ ; u i^&jl ^1 213: jifJi j^ iip 1^4.311 0J3 ^ 

. ^5. ^ kiii Si ii /uiA. L^iii ^;S/i 4ijq 

:iiJUl Jli3 t L^J>? :l^JU jSljJl 4413 JU liU o_^Jjl J^i (i^l^Jl jJ^Ji) 
VjU 5 : V is^JLJl Jy ijili cL^JUJ ^.3^1 Jjlj JJi : JL5 3J3 c^l^Jl J>i J}iJU cL^->i 



M 

j 



. [o] jLfl2:H 
^j IjSi Aij jl^pJ! jw»S/lj ^£~JL ^l*-l La j t jl>»Jli v^-b £-UJl ^l^ ^3 U5i oij Jl^-j ^U^l 



rvv 



Jy J^illi l#?>f dUUl Jlij cl^-,:.^> ^IjJl Jli ^i iji)ll fJ* JiNl il ^ dJJUJl Jy 






i^iiai 



ii — fijl 



t - 



ur^ 



4i t ;jl£>l f jLP J-/NI il dJJU 



. f O!i 






rvA 






: jo jl <J*Ai <J" 5 

liol* ib^Ji jJ^J U il^.l ^Ui i^3 co^Nij jiS/13 J^ ly i&i Up Ji^i s>si^Ji 

j£ o^CJl J^ OUjill 4^3 t iUJl ( c ) ill- ^ cr) iil; lL dJ^JI jlS lil t ^| jL ^J 
^ 31 ^U, t L>* £#| l«j J5'li \'\j\l £ '} t J^Li *P & $ "£ &A 0>JI 

ji i> ( c ) Li j£ lii lifj ciui ^ t( ^s j oui Sii cidi J^ i( c ) a^uji ^ Jjljuji 
^_ 4j u ^ilb i^juIji ci^if J>. SjJi 2=* 3^ 'i^ J| 5ii 3J3 * J~. ^3^ t i^ 

*,>-* JJ 4 jii. p c ^> i jii j^ii ^ 3J3 c jJi oiii Ji Ip iiJi 6i5j il'^Li; .jj j 

4*ji3 U-4J1 1^3 c>^L : «!=- j ^lii to K JC ) jj* cjuji j jlu 013 c^bii 2S 

iJUJlj S^UvllI J__. JL* ij.jiuJl <JL. ^ vliJUJl a, illj| :«jL wi-jj _^ij ii.^- ^i -uy. :L-UU^«l_j 

. JUJl J Jji 
. Uap <o^5J JsjJLj ^-J JLJI ^j J*iJI : jl^>u- JISj 

. JLi ^J^ixj N l^i UlU ouL- ^ JL. 1^\ ; 4JL i^JLJi 43 y> 

. jp- ^Ju tj-iJl JU J.P t*>Lu-^t : <;L iLL>Ji 4iy> 

: J^jJI i^U cYVi/o ij^UJl ^1^ arr/o : ^^U jsli»Jl j^J t ii«r/<\ :^L^J! jilju :>, 

.r<\<\/Y :obij)li ^^^ c p t rrA/o i^^j^ji t iiY /r 

Jl ^U N (tj^ai U- ^™JI jl5 lii ^^-i ibo j^J 0^ ii^Jl J^^, L. iU,j ^_JI Jb-jl I.yJI^I JU (T) 

[o] ^> J_,Nl Jj «^- : JU JiiJ -oUI 

.^^.jai.. (r) 



> % 



jLS" (j) b\j Sf?£^\ ^l? h^ If* q«'S*1 y* t^ilp JuiJl jlS jlj tW^Jl <Pjr^ -4*-*-^ Jy^Jl 

" • " „ * " 'a s 1 ^ * " " % * " % * " * -fi * " ' - " m * I - " < - 

°jij t JjoL J-ii- 3^^^ J^ •0*^ ^^J *ii-^ J^J ^^l^iai O^Uli tcJjJl J^lj *tli jJj iUjI 

N : JJj ^3' jUjaJL ^J^^ - f-U^j vIjIS ^J>- t-.t^A jllli o^Ip ^^ ^^ ii^ <3yi ^ 

l(j) 4^5J1 l^f ^ii^ tCljJl ^ \ cjil!^ JyLUl ^ ■£» ol2lj c^L^Ip ^iJjl cjj ^ 
.Ls^aij Jjj t(j) r^P^j Jjj t J^o J^j (j) <• dr*-^ (^ t J^^ r*-^3 <• ^ y J 13 ^ diJUJi 

tr LJi ^o jli 0! t jLli ^ ^i cy^UJi ^ ^ j£ £ 353 cJL^Ji J j^J, C4IU S^llii 
* f ■» , » ^ i ° - - > ^ " £. ." s a *■ *■ 9 

jJ Ju *\Sj t L^ij j Lw ill jl^! ^ J/^J jlw> ^j Ls^ji 34^ t( ^aJJL; (j) J-f^^ ^° ^^ ^\j 

N ^15^)13 t^lj tSjli-Nlj iSiij^ll ^ ^^3 lyi&l jIp jUJlS! 313] ^iiii t j4^Jl ^ 

3J ui iljj>i l\s \lfy tiJut di JI35JU tv ^uJi ^ ItSii ulait 11^3 , juJji 313s ^1- 
tpiiyi ^ iSuJi ^>: ijji53 i4w»uji I31; it J31 14^3 tiijui uili t ^ji ^3 

g LijJjiili cdJJUJl ^ ijUJI ^33 3J3 ,oJu ^ ilils lil 1 JJLJI ^ ;j^->>3 ^^3 
^i :Jli 3J3 ^L £ Ll3l OU tiL v>3 3J dttjSj tvL^UJI ;^3 ciSLxlN! 12 t j4iJi 

C^"3i ^ : J^3 <■ f >J^ (^T^ ' -i^d : J^J l JJ^» 2V 4 liip Jill N : JJ -Us t iiiili t ^aS 

. f >JL 

to^3 ji^Ji ^1 f-^3 tyjJui JU J5 3^3 caJ L^-^iJi j (:j\zi\ jStJ\) 

y tf>UJi iJaS 3^3 c ^f^ cT^^. ^*^»^3 <■ *-—aiJl JCdP ^i>.^i JUaJI ^^li- (. Al^jj ^^.^^ jl^I>JU 

lil tojj cJJ •lilJ 5S\ V jUkilll ^jt jl c£lJ yijaj ^ ^^ ^ fJ^' t ^ Jl t5^i i^-l 

( c ) d^J Si 3 iouHji ^j! 5s yi o> ^ijj H jjjiii jil Jl; .-.har. >)3 ^ai j^i ^ : His 
4^; ^jj tr rJ Sij t ^iJ >^Ji ( c ) ^U: Sij c^Ui ^31 Vi ^13 s^kii ^ j 

JUA53 c( c ) OUj. S^ cjijl iU tlij^t S>l oill jit Ju. ^\y_ V3 1 b^Ai ±J6 'j\ clil3 

oi>jl ( r ) ^Jii ji^\i iiilij ^aii j^l ou^ii ^ j^ii 4J1CJ13 ij&iJij ijJjLiiJij 



ji> «fc ^ J. , yu <^ 4: ^ ^ i# 3i 5 ^ ?^ji ^'34 ^ SU: 

uu^ ^3 c^>t J55L; ji t <J- ^iiL J!p cjji ii : :ds 01 ccjuj^t 2p 5AJ1 sju-i 

^J 3J3 Lj&rj <j ?dudJ 4^1 dSl >i^J if^f ji3i # t I^J| su^,t di c^Jl 

■ g\+>-j ks ?dLwi)l .u, <;^-l -cp Jail; j^i t *ji;i 



jjIjij cLjij ^511 51 3^3 1&U1 ^ ^ Si t (r) oijji i^ t. ti ^K j^j, 






a 



g#?l Jl ^JJJI cJj ^ : jj 3 gi3>?i Ji ^-3 ^3 j- jLji jy ^1 : jj 3 ly aSl, 

.Lall % K% p cdKJl iUi > ^ * ^ .lllL Calf 3J3 ,^^1 JaJL ^1 f l<] 

4^ 3£ ^u]ji sy.^j^Ji, j 3 «r^\ iitj jLji I;/ t diCJi iw ji sii isif 
^3 c^'iL; ;J t ji2i lii 41 ^13 t ^aiJi jLji 3!^ ^ ;> ou^i S3 5V > jLji 

^ : J^3 ^1 ^ ijiL. ij^vi ^ £ & ( c > ^jl ;ij U3 cjLji ssjL; ci^' ^ bi 

0- 3l ^ ^3 ^51J J^ ^1 :llii3 'lp ytill i-'ii-f 3J3 ^ JJJ fy 1* Jd 

/a, jj «o>l J] ^ x 0j J ^ i V - ^^ jjl^j ^>J| urr ^ o^ 1^-1^ ^^^^ ^i, .^g, Ju (^) 

j jj u ^! i.^i jj oiui ^^ ^ i^jij t ouuJi ^ ojij>.i jjuj u juJi jl^ji :^gi ju (r) 

^U,j iJUl ^Lj t i^iJl dlJUi ^ ^ «<^iJl ^ jui o^ jlSUJI dUi Jl ,Ip li^ii :^^i JL5 (V) 
jW i*-i3» r > lil UJ Jl^Ut jl^^Ji U^ji U^iiU ^i jL^j JUi JX, ti ^| 3bj /| .^uj, 

.[o] OUaj oL ^U-ij 4 4^aJL iJUxJ! J ^^^-jJl .ii>^ 



TA\ 



** ^ ** 




#, ^ ^ ill ^ & '* & ^ & * iJ t ** ^ ^'f ^ ^ 

W 'fr % ^J^ ^» cr u ^ tl ^ >3 1 ^ ^ — ^ ' ^ J ^ 

^iLiil ^ 4 '^ ^>3 ^' ^ 31 /5V ^ 3iJt )U^5 ^ ^ y.'^ 

. [o] . JiJI *J^ *iji-' -■' **s» ^ > J ' ol£ 0!j 

^tfli ^u /i ^ «^ > ^ ->■ (J *- ^ ^ ^ N! ^ r ^\ : ^^ Ju (T) 

.l^J^ (v) 



VAX 



iUuj ^ j* L;^ ^Uji i^ji j$. -Jy t ^^D, ^ c^L ^ ^; u fy *j jj 

^ ^&y. Zf-'h 3^ ii\3 *;4i' c-*; ol>Ul j^ ii ^ ^1 4UUJU 4^UJ| ^ 

*d* ^iiii ^pi Jl iirfJi pii ip ^iirfii 4uubj lt >jSfi di -^ ^ t .l; 

siii.1 i~ y^uji > iijuii ^.j <ip ^ji '.lit iiu t *ijt % &■ as 51; SSf i'<j jkiii 
t *iL ij jt l™<Zu yi^ii i, *±i ^ui ^jf ^ ii^ji 4^,'uji jl' 1313 /J |JLj'|J 2Si 

J : j^j 'JijVi ii>: vj c/aji l;>i; *^£; /.jL^t ^i ill ^uij t/ kji cyij i^Sfi 3! 
*j 'Jz fj ^ ou ^ S11 t #L ji oi^ji j£ it ^uL jJj ,oi Ij jiijji ,n 

ol>i 6u t ( c ) ^3x11 $ui ^ ^ C >J 0) iiJUJi id 015 tiiii. *li 4.^ ^ ijj ■£■ 
liiJUi 1*1 ol^ji iii; J^ t ^kjL jj^iui U5J15 ^jiui ;uj 5! #£Vu liinui ( c ) 
1j fjji ii j_^j Su .*» iiLaJi iii: J^ t/ kjL oj^ji u^jk ;jjiui iu; 5! ^Miu 
( %] ;^i Su t £,iii jiL ^ji iui LL jji ,*xu jui *iJ ,li!i ^i ilu /.u. 

Sli }J3 c^iJi ^ j^iL' 1J3 .i^iji ^LUi ^ 1I1 iuiS3 t i^j li ^ i!V i a) [*Ui] 

^ ccjjii ^^ ijj's^ ^ %ii i*iiii s'm ij^i ^ s^: ^ :«^ ^ 3ui ;^*ji 

^w,UJ1 jl ^U^bU a^^_ ^l!l 1.^1 jj ^^ v i^j| 3 j ^ tci ULJi ^j! ^ ^i^Ji ^^ujl ja; lijj (T) 

^ 0/ij ^j^i ^>^" <*jk d Ui^ ^y^- jW^i i^» '^j' ^ IM uj ^1 j* \^j ty u3L 

. "U^UI 1, ,4,1 & 

S.UL ^Jlk. d ^JiSllj ^ijS/l ^_ t U^ ^\l JiUi lc ^ — UJI ^L U^ J>j t(> ^J! ^^ : ^ dlj 

-^'^ d Jlj^.^j j^\ ^i^ji c^js ^usai Jiijj /u,i ^Si ^^j iou-a ^ ji r - iji dLL- 

> Mb <ii^ b^ ^bi^l ^U, 015 .^Ui > ,5^1 jU ,«j^l ^ ^JjSl ^_ f i t i_^J| ,^ 

.[o] i_ r Si\ C ^J|» J J./LJI a,> o,/, jiij i.j/i U JU J jy 

■ Ij-J^- (r) 



V 



< < '.' . > - * <. . , J > 



ill- Vj J=iaJ okiij ( c ) Jjji St J^Nu iiiSi *v jW jl c.o: ^ jU£ 

. <j ^uuJj '^u Si it- Aiki, 'uii. sSu ■ 



• • * 






# °> 



St 

J " * 

" " ** " s * -* 

^jl >i^ 'mi d\ L>-p\ su 6p ^ iui ^ij 35 ^1 J> t ^ ^ '5^j 
Qjj 't^ja 4-^uji 0> [f>j] JjiJi ^i t ji;u3^i te 013 c^iii > ou^ii c~J- 

^•11 ^ JU £J US i*Ui iU 4w,UJl ^-t cjjJjl ^xll JJ 0U ce> ^ y ^ 

j^j 01s b[ t ^ji ^ j> ^4 Si :^ y ^3 ^ U33 >i op leiiJij o-i^Jij 
SSi s Jjii j^iiiii ^ vliuS ^*Ui oSu« c^ aS^Ji ^ u^6ujj vj^ 11 & ^i '(jz)4* 

: llii Op t JLl ^t ja ilL ^> tllJli ijl : liii jl *c?Sja *JajSlL j1 ^SlL iUi jlj ilj>ii 

*'»' »i's , 1' (T)r '■' i / \ '•*((>' '-' vi -' -11 -'• • 1 V ; ?''' J i^n ii->' i\^\* ,i? t 



> * ^ .i .i ••• <s s: •*» 



Jil3' 



rJ.^ (X) 



TAi 



j b\s 01 \jL |J 4 jlii ^ ^ 613 4 4jiL f ii Ji #t 513 1 #u ^U ( c ) I>; j: 4 ^ jj 

3J iJ5j c jl^3 £> te J> i>~f&\ to Vi <j •£; p 613 c jjaiJi ^ it ji ijjLJb 
^J _ 4JSU i> ieji ^ oiij t jjl £ p& ov£- 3! 4^,1 £jr *, iiij /u^L ^ 

LJ&13 jijUJi ^ ^3 44KU jiJ £s ifSl ioSu j/ti)i ji3^ji jj yii <j & ^oSu 

>i _ '4i>-l 3^3 ^33~ c> l&s 3^ *<5 ,> W ^ jJj ^ '^ ^ M *j>Ji 

" ^ » t> *~ ~- ,. 

C../1P jJ3 4 u ^aiUl ^jl p^V aJU J^xUwJl jl 3^ti4i 4 4jJiij ^So *J jjj 4JUJJ UaJ^J i aILp 

5& *4&i : JJ3 4ii%* JO 5'Sl ' 0) '^ ^J. 4«%* 3>Ji kjj 4j>li jiji i^j iii 3> 

. u£r 'cyi t^-Sii 3>ji '.3^ iiiil 3J us iliU :jjj t 4 Jj jLUJt 



y>3 n^-Liiii l^3j 4l; J JJcJi sjjijJi £1; is£ (4__^uji oii*^; ^ :iJiiii jjJji) 

1J4, ^ilji dik ^3 >^ >'>. ^ ^ *Jpi 3^' !^'3 i <r) ;>J 3^ Si :f^iii3 
'S11 4^: S13 4^1 ojj 4^1^ oii 013 4,-,,,^ 11 cjj jijj Si ^i ^ii LV *«>= ^ui 
J3J1 at 4_^ji iio ^» ii> ; ii^iiivL 6 i^ji ai»5 j j is^JLji olijl iii 401I.3, ^13 ^ 

Kj) 5uJ>Sii iki jJ^ji ji2T 013 i a> jfyi ou^ il^jjN ii^Jtii ^v^^ 11 J^ i ^"jj 

rt^-JLi j.m,^i v-^bSOl (JL-- «Ow^ t >*-^' *J*^ ->J^ ^-*t*J '*j-^ J^ll <^j* ^*>- *j* ^—^- jJj 8 '(.y^'jJI J^ (^) 

. [o] i^*^- j^Ju -oT i^j^sJH 4_^L^j ^U^i jup ^^(j t asj-jJI IJL» 

. jNy Uj» JJ 1 Ji^-y wij cu;l5 jiji : ^Ji^i JU (T) 

^ ^P tfj UJl ^>1j j^lfll Jl>j ^]l ^j ^yJl ^ & >» - IS- ,/JI 0l ^jU\l ,^^ J 

^,U5 (mA/r) ^j (xxrv) ^a*. ^j^i ^ <^l :^ji ^t5(m/o cij^Ji ^>i viuJbJij 
V L^ (vor/r) ^b ^jj (^^v/r^) ^jb- ^>Ji ^j ^i^it ji^Uj ^ji ^ ^^ ^i rsisuJi 

4_li^i yJ^Ul, V U :£jjl ^l^(ovo/r) ^JuyJlj(ru>) ^jb* ^Ji ^^UL. v u ^jj| 
^L :^IjUsJI v l^ (VT*/T) o-U ^(j ^J^l g, ^U :^jjl ^15 (T-^/V) Jl~^\j (UVT) ^^» 

■c-Jl c ^» J iSs^h <^^/V 1 /4-Jlj (°WO ijUNl ^L« c ^i> ,> (ijUkllj (W1 . W«/Y) 

^ ^U^ 11a kjJjJI jLw- 4_>. Ji N frlyJl •>! ^w^UJl ^ I4. ^jJ t -cuJ> ^>uUJl ^>*^jB : s ^*l^i Jl* (O 

. [o] iUS ijb> *jSi Jj ijl\\ JU ^^ N Uj 4. ^^ U iU^- 



p iU ^ 0; ^Sll Jit L*>. : jj^JJl .ii ^ JJ3 i^l UJ ^ iJUij ^ ^dJl 
Jl y&Ui :>f 0> [ c ] ^/iUl ^J-Jj ii«& IjJ * tl£lj OUjJl C^j il c( CJ ) 5-SJl jt 
U4; ly^UJl j£ 34 % &s.J A'J- olM *~»j *ei>Ji aI* ^1 34^3 »* ^ ; ciu 

c^jl ^->: Si y^uii ^ yj&i 1J53 ^>; S13 icii? isi ^1 iu ^3 t (T) $uu. 515 
cr>: it JjSiiI /.tiL ^ t >: jjj 1 jjjili Si> «j ?uu^i jUli jLi ^/iui ^>; ji3 
6ni 4-r* Si &ji 5Si »<%] >^>; at ^iiiii ^ coo: ^ c?i 3(3 t ^ii ^/l 

IX* ^1 )j i^jSlI ^iillJ j& J i^l J3 ^ ill IJ53 ciiUJl oSU. »elj^Sll 

*" \, •* "' •* 

dit <J JJJj ;axU dit jt j&JI 3jS o J tloU- «1Ip jCJLj c^l^ i'.UJl a};} t £.UJ 

J3J1 5u jjJjJl ( c ) #J Si sSSi ji Suij ciiUJij e j£ji ^: 5> ^ ^1 £ JjSii 



- - -"1". 



L*. ^w.UJl J* dAJi j£ gs-jjj :<Jy J| .ju o^J cJli jJl i*iuJl s^l ^^ulJI ^j)) r^il^l JU (Y) 

.i. ^ c^ijij v J^ j*l- (r) 



li * ? * f 









*i "*H * t' 



jiaiiivt u^j' «*» :JiV» o^Jt 



> 



* >? 






_, y 



» y » 1* 



ju^y S11 uiii j£ m U3 itUJi ^3 i f iUJij4 4jji.uji ^ « rr «ll!i» _j Ui'*^i'» 



> 



dJUUl jJUlj ifLLJfciNl iji j>* I4J Jr^ 1 H * ( ^ C? *^ '^ -** ^ sS^JiaJI cii: 






JL 



>» 






; ^ wULjjJi ji ^^ i^*^ 1 ^ V-^j . .o^ J! <^w> ^^i c ~* jLi -H^ 1 *** ; *^ jl 



7J 



jlJIS" Ji « i. Ui^ jl 



^U j*N ^ii> JUL. ^y>j <.<jJlZ3\ c^iuii La j* j i^ U^Ur i*5^l c^Lij o^l J! a^<^ ^ 



. JiLJJ v^!j ^J^ J/^ 1 «^l» ^ J~±*+H 

. uo/\ ^1 c UxJi .ror ^>Ji fc \xrA/r c u^Ji \J^ 

jl JU.UJI ^^ ^ ff ^Di ^^ j^LiJU o^j i^iJiJI vilU J! ^Ul dUL. f^ :l^t 5^>J1 l^> 






^^ 






^» J ~^\ i-iu c v /\* .u^^Ji cTia/^ : y .jiaJi ^ t ^rv/o ^jbU ^1 v^^ ^A j^N' -^ 

. n 1 /y ^iis^i c y . /1 ^u:N» 1 ay /r jjl>ji ^ t \ u /r 



O) 



rAv 



•' - - • - - , . . 






V .S . . J ! J . .. > 



.tj^jUl. fjSUl *£L. ^ ^i Jsi :jij t (iL i^UJI :£jnj| ^0 

. t *J&J jj ju: IkJi 5Sl sN : llioi-t 

t'oJbU ^iill liij 40J iljtj t 'u£ ^kllL ^jiiUl jl^-j }J Ui i jN}S 4J i^liJlj 



O % y.,v -* , < 



> . ! 



^jLLUi oii }J UJj ii Op ( ^(j r ) li^i cl^.-u ^f %> jijji i 1j 015 -Jj C4J; ■• 

.!^J^ (T) 

j^Ul ^jJi v l»w»Vl ^p j^Vlj j~)\ «i>l J! i^iJLJL JL>.L r g--Jl ^1 ^ viLyUljB : ^1^1 ju (r) 

.[o] OL^-j U> :Jli bjMj* u <Jy J1 . ..ij aljlj L^p ^S/ JL Jbrj ^ U5» i^l^l JU (0) 

.[o] jl^j Sjj-^aJI ^ j^-Ulj «, jJ^ill l^j ^f^ J& Ijj^l 

.J^^Jm- (V) 

. w" ^ Jai— - (A) 



% « ' 



^; juij ^JSii ^j jjl iji^ji iit; : jjj t L^- ^13 od)ii ^a cj^ji ^ 
SJ3 ££ >Sii i\yi 51 ^13 55 '^jj c^ji ^ ji jii:^ J3L.; 3J3 cui^ ^^iiij 
jU 013 iiiiiij cS^n- 3! iljui 6£ t ^li]i ^ ^L. wxp ^ j^ij ji iy 3j3u _ kiln 

. cii- jj ^ t >Sii j5jj uij^i 



: £* cil>1 ^ *lslH 3 

S13 1^1 ,^iil Jjlu: ^3 icilwj oiil :4>i iiu; Su t <u jjlu: M U-i : ijSft 



* ^ 



*j ?>LsJi £jj SjS 4il3i ^13 c^i j^ ^ulli ^ ^5^1 ^13 tG iiu ^4^1 

• «-? erf V » ^ vf ^)*iJ "WjL~ *yJ ^ Cp <~1 "\ ^ i>J '^^T 

5ii 5 1 i^j^lui JjI: u jL il; ^aIii ^3 t< ylji ^ ik uj : <r) [jiiji 03L1] 

UJ ^JUJI <lli U3 J_4^^ es* J^ t ^' ir'lji ^ ^ b\ jilll (»^ [j] iiJ jl tlllJLo 

jfa\ juji ^3 34^ ^ii iu cjLi ji JSt ^L; b[j c (A) [ r j] r jji uj -jji Ji ^jLjaji ^3 

L r l tSf^i ( ' } ^> ^jj3 caUji ^i Ji jUllii ^tj t (j) JikJl Ji ^ t ;Li oij ciitj 

. [o] jdj^ 1 ^ ^^lj t i*ajJL Ji^Nl ^ j^JI j^-jj jJiJl 
^y>^ jl ^JiaJl o^ Ui^JLj 4J ^UJI frUai jl ^JL-JI jj^ tj^LJUJl U»j ^^k^j dUu^ Jaj» : c5 *il^i JU (f) 

.1 j* Li^ (0) 
.(f)^^ (1) 

.^^Li^ (v) 

. k— ' ^ )aJL^ (A) 
. k-j j^ JaiL* (^) 



. &pX\ '.lit Ui 4 & ^r'y ^L ( c ) lit: 



c^ji li^j l^ ^ # cji^ ^i lilt ^lj ( f ) ^ lit: 2t ^ y J^j 

6'} uj ci^iliJ ju>- v p ,jiJij.>; uj ji^L i'^i ^ UJj'u, >iiJi ( f ) t lit 
illicit ip>li ^ £ jiljji liL- ji) i^iiJi ja ^ji ^ii ill t ^di ^ ^^li 

u\'jAs L^l :di 0^ t o^k]l cJ^-ij <ppl fUs ^ jlj 4 «i*u Jdl lit _ J^Jl 
clii; j^Ul 015 jlj c (r) [^l ^] <^~ lit i^j^JI itf :Hii jlj c'jSJl ( f ) lit t J^JI 

'4 '^ ^ JS Si :di j|3 c^i j£ ^i £ f.&jji iiti t <j g&\&Jz : di 

j>; it l£ SI s jY^ii c JlL^JI jJI>U :di b\) t 4i^>o Jdl lit c^apJi j^ii jilJi :dj 



f jjLi ^ uii oi ^ t <s) [isu 6 i>;)|l U p ,Jt >iiji ^f -) 3 /ui^. ^ ^ 

j^l £ipi iij jlj c<%] £iSll ji. *(j f ) liJ t jUiJi sai ^ oii jlj .^iiil £jL; SG 

^ t^iili ^ 4, Jjt 3Ji ^iiji lit ja ^ilii SiS^T Sijfc /l£ _ u ^li\ >> ^ ^jji 

uj ji ^>; -^ .pilji ^L (j) j^l; ;j 4 ^iiji Ait ^ uii'up c (v) ^i jit 

i(j c ) o^u ^liij <^ji 'jz ^Ji\ J* ,^ /I jjiiji JjI; ii JU Sij iu tu ^il]i 
iiS^-i ^ ty ^ji £di ^j ^i 1S3 ii^t ^^iJi JU i^ ^oiiJi ^u ii Ljji oju ill 

t ^ilii lit j^ ^ iu t ^di J^ >i Sj cd^ j^iii Sj 5^ ty ii dlt. Q (ji-jt -^ 

^^U .\0A/^ :^A4i)i ^i>" TT^/T I^-JlfJI Vi-^'J ^TiT/\ : JUXJI yoJL^ ^ Ai^-y Ji^ 
^ ^ ^ /^ :JiJ^3lj C >^1 .^/V :^JI ^UJI ^A, .T^r/\ ^il^lj T»r/\ :JU53l ^i^j 

.t.yJU- (Y) 

■^:1^ (T) 
.i. J^ iO-. (1) 

.( f ):Vo« (V) 



J&\ j J^lui J; # /u^j £> ill ufc t (r) gi^i 2e && dikj M lj> 

klT Jj'koi 015 5$ t tf JU £&l ^ iki c^ lip c^ ^ 4L>I j^ Jiiti ^\ 

' V -* * ^ A ft - - 

<>: 
v. 

U5 




j 



i^ai i LiljiV^ilUi ^ # t ^ik jt t ( %] Uili .JjSii ^l .lit: it •* 



i^ii ,'k,^ gpiiii oj5 ^ it c^^i Dj. 3j2u ^1 ^ ^ jt Ipiiii ^ i^u 

'} *& J3 »y^ii ^ jt 45s; ot Ji ( %] Jj j£ ».* ^ -^i Ii>=5 4>aiii lit 

^ ^1 j^ 4^1 li3 : Jli Op lUijJ^Sl ^JU i <A) [£ik] ( %] lib ^> ^ 




^ J ^^ w'W ^^i ^t ^ ^ t ^-Ji ^^ J*^j ^J5« 

^ ^3 chilli aii^i j^U. Ail ^ fiJill iL/JI iljli: Ji 4 35^1 ci/^^ 4^li2 

i 4 ( c ) cIulJ S^ /4^j f^i iit; ot ^: ^ c> ^ ^3t aX 4 ?^J >^ ^ 

.l^Ja-. (T) 

, a ^,^ti jAi ju- <;t JbJUsJlj iJbJL^- dUu: JJ oVl >^j t^l U, uUULi ,J ^1 jj^ -ul ^Uw»S/i 

.[o] ^j^^Ji j^i JLp J ^.jiaJi :l_^Uj 4 i^^p oj^sNi 

,.^ :^^ (0) 

. J, ^ c...u.llj ^ tl : ^ J«L- (1) 

.u^iL (V) 

. u J-« JaS— (A) 



* • " 



J^Ulj j\'jj>\ jj^aip 1 



.jl^j U*^1 oil jl^^ 



. JU*J! Jii Uill _ m - Jli i< f > ^>Ut &. 2f la^Ji ( : ijSfl) 







J 



' - ' 

:Jli 









rM<~ 



.J» ( >.c_iJI J u A j, Ja- O) 

.^ijJi:^^ (r) 



r<\Y 



u.1^1? 2i$d dosj /^yui ids 



** 



C5*-> 



ill tii^J L&ki U S|i iSj>iJ c~J JJI ( f ) S^&Jlj ^jjiil ^ ia&l» -i £j. 

^ "" ** ' % ' 

J^ Jl ^>. JUi o-b J^ ^ *f*tf ?A & u^ 1 if Vj^I" h tJj^-Tj 

■e5" 

' ** ^ ^ ** ^- 



tJUi >lj] i>£ii ,&J £fjf ttf? <£#! i^J ^i o^l Sj ilu 4 juji >b j*i 

Lp Nj t^^UJl J^ (j) jyr4 ^J tL> ^J J^ 1 ^'j a^ jrf? l u** y '£#' £^T 



<r» « 



^iUuJ cJopI ISJ J^Jl Ow*y1 : J^ii ^yl y y : a^d ^U> JUi . oUiJil Ijl, ^ ^UUII L-ib^lj 
jUUl jSf i^l y* g;Ul ^yJl y JJj .^b £U^|| ^i jLyw U^Sl ^UJ^i J LjLj ISI j!y>LiJI 

i^UwaJt «^>A jl iiVjJl <>-jj U»ly 4ll*>- ^j : 4)1 JL^j 4ii Xp i^i ^i e^UaiJl ^ ^^J iUwaJl ^y^ *Jli 
iUwaJl Jja o>>Jli OuUlj ^^-iJl *i£y\ Jji ^>v. jl^ IS^i ^ilijl jLJl »yUj!j ^.yJl jLJDl J*I ^ 

.MV/T ^1 ^UaJI roAA/o vy J( jU ^kj 

.o\t_ o\r/T :^\ Jj] L-Jlk. t ao/A : y- jiJl jci c ^i t ow/r :J»j-Jl a^^ :>^i 

.Wo. Wi/Y JljJI^I^Ji ow/T ^Li4JlciU^n\/Y >Sfl ^^ 

.^ j> iai- (Y) 



. lJ*>U- twwajJl 0tw» f'Uaijl ^j t rc-i' - <11p <W? JU j LjaP jl i o Jj ^ Li j jl t <*j^j 

( '\bjt it jt i.j: ^] i_£; it iuui i>& jli c j^uuji j: ^ i_£; 51 ^Lilu &jfj 
it £>s jjj ip\&i j~jc ijSi s>i^5i 1-i _ fc^ii ^-i>; jt c^Iii ,> ^i>; jt 1; si 

£ I'M bjz it ^3 :«# &j'Aj 'c?5Ji » y>3 O^ 1 : ^i (T) [^5JH) 



s ** 



.jui iul ^ iiLJi j£ ^ij-ii & 6jj r^\j pjij gui ^ sji^jl uj^i 
3P jjj iSfii sft » j£ 4J?i ; >ji ji^ -^ jjj ^ & »o c ) 3l-u # _ iii 

A2]i]L Ljiii *W>ii ijiJiiiJL u^iii 5^ it ^ jjpt ikipj c^*ji liJiLo 



ijj^t tLJ£; ^3 t (n [ f ] jl-u 34S i*iUiiii jt ^uaj J$3i i>i jj 'Jt iiJijji^TLj 

JJJ i£5 ^531 it J^ :3li jJj iSjJ^ fy ^^i ^ ^ ^ ^ ^ ^ : ^^ 'H ^ 

. t-5 i^^Jl ^ j.jiiii ar b] JifiSlU ,jl±> : jl; 

J^ clIlL; Jdlj fij, J jt t ^j, jt SJU jh^JI ^ iJJ :0lS ill LU i§]^L djj^Tj 



' " tf . - > ' rf " . .-• * " - " 



. jlJiiJI JlJi Ml J5»JI o^sC V U5j il iJi-U JlJi 

ViiS £&JI it ^U Jjbbl^ jt liJsyli jt liliijii :3jl it ^j tlLill :Jjl5JI 

: Jli jJj t (j) lli c^UJl ^ vli^j t J O^JI it J^ :3li jb icii :J^ '.j^i 



.l^ia^ (Y) 
. i_j J^. iai— (V) 



r<\o 



( r ) j-uJJj] c4UujJ p#i 55 jjij cou^ji 12 ^p oi>L >i3i)i ii 1^3 ^ 



: r l^!l^U <r) [<jj] 



^ 



Ol^J-UJtf & .#t :'J JJ613 g^istf t ui^| : '«J Jj 61 i^ib^ lWj 
:Giij 4gy 3^3 .fciSlI cJ^JI 013 y, .JUJI ^ ^ Sfj .*Ji C,y J.UJI ^1 
JUI ^ ^ 013 . J^ili ^31 J jl~A! Sf ill >«>>; ^'3 (_,) £*_. ^' tJj ^j L Jjul- 
S& ^3 *Wdl ^ .Jl£ :llii 013 t j£ JJ3 ,-, tJ ^L ju- Sf'illiij ^ 

15&J tfj £iii 5SI ,410 y^ Ji ^3 *'«ir (0) b] j^ ^ 6u t jji^u ^uj 






• <-^ ,j> laa.» ( Y) 

• <Jj:J»^ (r) 






c^ Jj c^UUJl oil Jx, >l *Ip >jli: Ol »^l ^UJ J-J : JWI ""5&JI 
^UJJ lis- £#| i jj^Jl J£i c^lj oli^iJI 03*3 cjWl ^L J^ h$ ,(j) ^SU ii)IL 

ia^i ip. gj\ si gjSfi j-uji J* 4L #1 ^ui j.uLj , duuij ;^ S13 cj^i 

;>1 ^ jwi j.uji ^>: >3 iik£ u* <%> ^ ^uji ^: >S/i d^ui^^i 

.01^-3 <j /J ;JL: ^ c^i ^ li^Ji 'J j y. 015 i!Sf *aL 

j£ j&i S^ti t jWi >u- lip i4JijJ~ ^^ >4 ^j '£#' 5*^3 lifu^ ol2 j^ ju 

^413 1^13*11 ju Jl^ ul1 jiiJi ,y jjiii jiiJij jiaij 0J3J1 <jl£ 5! us ^15*11 Ju 

Su t^ ^J ii* i£a J»ui 5^ ^yi^Ji tj^\ fcj <-tp>\j v*j&\j iSjUfcJi Sn j^uji j£ 

i *«jj c ( "°^ji ,> (0) [ r ] 4-2 Jl^ &ij is^Vi Aii^U'i >l^i 013 /J s^t 

,> ifi : jjj c>ui ^^o u2ji j 1>; ^iJl ^1 ^ oSf^iJl JJ ^ *J cU^ 'Uilll ^ 

^Sfi 



lia: f1 j_4iji (A) f) ^5^L ^1 JIU, ji 4^t ^ ijiJi liJbi-T : JjI^JI (v) [^l] 

^j^ii &~. >3 ciiiiib ^1 5^; Si 3 c^i ^ >^Ji t Si;>i5. ^3 513 c JI31I11 



c : ^ ^ 



(T) 



. k-J ^jA JxiL* ( i) 

^ j^ iai^ (0) 



Cr^-^J tf*^ ^ U ir* Jc*^ 1 V—^J Z^^J 5 r^ 1 ^ V 1 ^ 1 V^^J r U ^' ^ <> , > J1 ^ U ^J 'C.J\ 
\+S dJUl I4J j>J N!j cj^iai^ ^i- J-Ull JJUU, :Uij ^j JUI ^ olS" 01 jJJJl^ r iUJl jl :JJ L. 

pj JUJI ^ o\S jl *;! o^j fi^ul^lu ^i JLi*JI jlAiw bjX_ jl5 -uJl ^ _^j j^ SjUJl -tfly ^- C.....I 

. [o] ^ ^>o jj NLj 1 £^l ^- J^L-JI y^ ^rj j^^, ^Ui <^! : l^ij 

. v J^ Li- (V) 

. u-J J-* la 4,.,* (A) 



r^v 



juji j Sis' -jij r<*iJ\s dty\ b\* i^-Vi ilsj t iL^ ^ juji iuuji CM $5 & 

. «kj £& dudj & jj /«,;,£ 

iii ^ ip^Ji -^ 4,^ ^iSiij o^Jif t'&sii &l;Jji :^uji (T) [fi^Ji] 




^jliillj ^iliijl ^ :£diiii 4411 

JJ 1 **|J jUJlj i£l2T 0^ *5JIS^JIS O&JLj lO^JlJ cU*^t jill ;LiL; jjl£ ^l^lj 

^j i& p op liL^i #tf & aJ 61s 01 itts ^uji J^ /uV,^ 5is op /.>t CiiJ 
jiij ^ liuui ^jj c^ ^ jj ou iiit ui % it ^j^i ^ it v^ 1 ^ "J^> 

jj-b ^ J-^ $ ^ 'C5" ^ i^' ' u j£ ^J h % &> % Ik H 'ZJ : J.UJI 

^-b J* & ^4 ji- ji Ij 013 ^ d* ^'j 1I1&; 3~ii juu ciJLi ft^j t juji 
Ikji So^J 61 *Jj t > : A ^uji 'diLi ^ji^ iiio ou 3J3 1*^ ji I5J1 fcji i juji 

cUU^JI oIp ^ ^ c^ jol lit c^Jj JUJI J 615 op *1jJb JUJI <-l> [^j] 015 oi cii; 

i!t ji^ji iijj ^ (v) oi^-j d^ ^i 313^ ^ ,u> 015 op ,^\ 4^ <j Ji; jujij 
'M ^j t J.UJI ou op d4i £s&\ uz$ % ^ fOi * jj ^ liL^-j juji *J-j ^ jj 

ko j^i 1 1 JUJ 015 01 i ^J i CIp ^5 0^i t <JL Sl^if U 2|^ t ^^Jl jU *Jjlj ^ji s 
J hi il 015 j c JUJI ^ il'lt JJJUJI SjsiT c0l5 U^.3 t 0l^-j -ui TjijJSl iiL ^ ^l^jl 



.u il^ U5 .» (T) 

C J j, v>-~» *Jy «(>l>^l JL. y»j ^1 j- ^^-^ c idlj skills' i-^JI SiLJIi r^gi ju (r) 

.I^Jd- (t) 

.Olx* jlx* ^^ (0) 

.i^j^ (n) 

.J**-:^^ (V) 



^ill : J-UJI Jli 01} c 0l>liJI j- ijiUJl >A^ U ^r ^' Jt* v*« jJ 'Sir-* *rf ^ 

U £>t U jOi i Lii^l jlj I.UUJI <J^ i^Jli - vluUJl iiJUj i^i^i ^ j^£ li jt i^j-J 



■^u* 



yii- O) 



r^ 



( ^ )«., Ml -* J (i J g^ 






t <v »*? - ■ ■ < 



»^i^ji oSu. g^iii ,5^ l^ julii o) ^4 &ji bjSi siiiiui St vi t ^i^i jjii 

i£ li «& 'OVy i^Jl jl^sSfl ^ UJI^ UJj ,1'J j] SUJ S_£ 6t (:ijSfl) 

^3 ^uJluij t6 Lji3 c t 3J3L i^L; '^ ><%] ja, ty ^ ^i ^ sb1 

ijoi <] ji ^u o;j i^ u^ ^J ^ ^ j\ t ^j L; ^^tJi ^ : ^L i^ilji ^ :L^k^lj 

.ooi/oolai^^UJI t (UY)^^kJ| t rTA/T jjjJI iYYA/1^1 t X { /T ^ J>r Ul ^U 
cijUJIj c^^ J-U ^ ^1 b\ ^L jjJl V US- (TV* /T) ^jUJIj (TT * \V/Y) juJ 4^^t ^juJI^ 

^^ ^ lit ^Lj (rrrA) ^_^ . _ p j J ^ujjl <pj1>ji v l . <pji>Jij ^^>Ji ^t^ (\r^ • /o) 
^i j* *^ iLUJij sul-ji v l _ sul-Ji v i^ ( u An /r) ^j (rrx^) v^j^ ^jI>ji ^ .-...n 
oiiu^Ji ^ v u_ oijU-Nij jyji ^i^ (iiv.i^ . ^o /r) ^b jitj (\o«^ /r *y * \) ^j! gjjjij 

jLJIj (\j.\) ^j^.^jijji ^ /i U ^O-j^Jl v t5 :(«Y\/Y) ^Ju^lj (ri.A) ^jb.. 
- oy>J\ ^bS (AYt /Y) UU jjlj cipji^Jl ^ SjjSlJl JiU)S/l J^tf-I ^i a.^l^l v l^ (or/V) 

c^ 1 *^^ >' > u 41 * J>-j ol ^p jji ^o*. ^ (yhv) ^.j^ fJ s3ij j^i a-u. v u 



.0 

'J 



i 



• * 




at 



& lli (1 >[ C SUJI & Jfcj] ( °>[ f ] cjj-JI aJJ Jii 5b csLu juSii hjz Vf :JU\ 



Aj&r*~ ^>U -JUi J*t y UU*> l^ ^ ^_ ^j| j\ gj ^j ^ U L ^ ^ ^ 
^.wJlj (UV) ^.^ ^jljJI v bJ on /Y) ^JLAJI JU11I l4 4^>! ^juJIj jLi- & i_i J ^ 

U, ^L ^^ :J# ^ ^1 c-*- :JU jLo j, j^ ^ XJ ^ jU ^ jj. ^ Ootv/^1) 

•«*» > 41 Al ^ d £>b r*> Jjl f i» otf ^ 

. [o] i^lyJl & ^ . £ _ 41 J_^ ^ t ju^JI j. ojU ^ ja*. j, A jl» j* ^JLUl a 4i jl, ^ 
0«H/MA) l ^b.iy ! .|jJ| J ^j'j-JI ^ ^ :^ytSOUl. \\Ao/r) r L_ «*>! o-jlJI., 
Ji> j- (l'1/O ijUSlI ^U Gr t» ^i ^UJJlj OUp b'^ (TT/i) o^lj loe « a ^ j^ ^ 

•^J 1 ^ 1 6* ^ M * J^-j ul ilU^JI ^c-U ^^1 : JUi ^jljJI 
» ej Jlj ilill ^jl>JI ^ ^1 yi v l i^jJI v lrf (YV\/Y) ^jIjJIj (YeM/UA) (JU. ^>tj 

Wj* l*;' Ji> y C < o H / > M) ^.a^ Syrl^Jlj ^jljJl ^ v i : ^j-Jl v ^ ( ^ At /r) (JU. ^-^ 

.J.yJl:..,^ (£) 

.^— > j^ iai^ (0) 

.J.yJo- CO 

. to] j^ V d ^UwVl jtfl a^ jw.S/1 .^Ml > jlr J UJJI dljalj ^i^ oji .j^JbjJlj r .AiU 



h\s 613 ^ & ti*-» & Si ;2lL jjiJi jfe Lyjz h\s op 4 jtoi ^il* ty ( %] il-u 



jj ,u4L ^i i>s op oi^Sii ji^ ->> i'H S»i ^ H - '<* ;S^i -^ ^; 

. Su i j^Jl >Sli UjCt op t juk S&.1 0^ £* 4 SSg U i>ij 
Sib /%] ^ '(J *U1 4UUJ1 3>S i>s j3 H ^1 J.1111 1^1 j: c^ji ,> ^ 4UUJ1 



. i#£ a^ii oi> guiSii j^ ( %] 



. 1— J ^ iaA*- ( 1 ) 

l(r i ^ Jai- (°) 

• u^Jai- (V) 

. t-J ^ Jai— (A) 






ttj'sMs^tf ±JrJ V&.. 



jUJl Sjj i^Jl i:yi3 t a,^Jl ^Jj ^UiaJlj *^J| ^i^Jl Z^-j ,^i\j 0) [j] 

.sij^ji jiiiVij jiiS/i >>i i^uji jU 3^ t j_^Sii ^ Aii 3 * £s 31 ^ j^: Si t.3 4^1 

J s^ jji ^33 i^Jji ^3 tJ >ilJi s^l! ^3 4^3 ^_,1ji ^'3 t jlL»Ji jtL, 



. X - *' - " 



Sx£\ 013 4 ji^-NT j* i^ jj 5i o) ^jLii 4^1 ^ j^ 333 t ^j ^ -,'f ii jj 

*, >i: 51 j^ ^Lf-Sii j^ 513 /«& ^-1 ^>: Si ^ ip^ii; it lu 4^Ji *^t ^ 

0) -^ 4 j-uji ou ajj tduui j£ v 4^ u^i ^.'Sii 01^3 ^uJj 3uLi ji£ t jjuui 

"\ A 'J ^ v 1 ^ 1 J^ ^> j- r? !>1 & 4^/ •£ p 5£ 4^ ^ j^ji iji^ii 

4 ji^JJ aaai ^3 t ^Ui ^Jl ;>t £1 jjbj 4 (ry tf/ ^ p ill ^ d^ ^ jj 

4^ .ii? 5^ 4^.t '<!£ i^iai i> 3}2u 4^1 Ji'£\& jt 4'yp iuui >ST 013 

1W ^ [J 5p 4^1^ gjl 4£i 5l 4^f <%] ^ 44^ ^"^j] 4^ 
*UP S>t J^liiii 4Sklli jL^iSlI C^3^ 5^ 4^ -5-3^13 4ijb ( % f ] 4iiJ 4 4j^iUL 

j-^j Ui u J.UJI ^> 4 41a; 5^ 4 5^£iUi Liiit 4 bu ju*ii 4iJii 5u 4 4_^Liji jU 

l^ 4Jli 4iiL ; lil jL^iSlI Ii53 ij^l yr^J ^J^ J iiit i^U i^/lUl ^[^ 5ui 

4^pi 4jSu- b^iii di Jui ^' ii: Sfi^- ^ ^01^3 1% ^1 aiiai ^j . U) 4^uji 

. i-J ^ Jai^ (T) 
J y ^ ur~ L- «^" ^ ^. (J fy* J?* ^ ^> '^" ^ (J 'M ^ *> v« H J W* : S^ 1 ^ 1 JU (r) 

.4-J ^ Jai^- (fc) 
.^ ^y iai^ (0) 

.o^U- (V) 

. »— * J4 ilA*- (A) 

d\S i^wUJIi iiAJ 4^1^ ^J k^UJI l^ ^Jlki o^L" ^J jU^iS/i (J^j JL^JI ^^Jj* ^gi JU (<\) 



'. «J J \ 









*•* 



olitf i&i 4oii , 0> S-;Liyi it 



U4-Ui ^ c^li :^ t ^t jt oioll ili;/t : J^i it ^ 4 (iLiJI :«JjSfl) 




>^i # lf iiJl JU ^ ^ US ^ ^ % : JJ 3 t ^j, ^ U5 *'jU. .2^ (^ 

4ij oJ^j ^^ V ^T ^L ^ t ^_ ^> ^L ^l : JUJ ^^ ^ ^ ^ ^jl, ^^ tjU| 
a^S\ J* sr^jU* jSj i^LUl : J 1^1 41 <J^-1 ; JUJ ^ ^ju li^ 4 ^J| j^ Ji* j>^w 

^i^ ro^ij i^>4i ,j^j ujj siUL, S.Luis' sji^i jL^i ^ si_^L ^ i^j, ,^ji ^ s^i l-Ij 

. i«J£J! ,U l^'j^ j^i J^UI j^Jl SjU-)ll 
. U /^ IjJuJl ^-UaJl t 0VT/T >kj| ^_ 

.o^Lw J^j^ ^j* <*^« lLLLj I^jL :^iLiJ( L^i^Pj 

• f J^ u^^i 4 ^j^** ^ j * i*>^ ^ <*ii- ^i.Juj : L^L 
*fy* J 1 ti*>i** ,>^ ^* o>U- sx. iliJLi iLi JL^-3; iojLc* iUUi iuL- Jlp aap l^L 

•py* - e^*>^ 4 f>^ J*^ j' 4i *- Ul ^ 

,rrr/r : c u>^ji l ^ .r^A/r :>Ni c ^ *vt/^o i^^^jj ^^ji ^m\ \ y ^\^ : ^ 

:t U]i ^u^ t rr\/Y : CJ i^Ji j^l tT /v — >jt c ^ t rA^/o :Jr uji ^^ tV . /T .^ 

. t-i J^ Li^ (T) 

^•0 













rr 









is-j <-.y. Si o^uji ^ i^uij *|JJi »£■# ji^-i St *, »ss i^J&i is1 



US' 

lis 



.. « 



riiiii ^ji SjS fs^Ji lit t ji^-j a^Jij p.i>hii J&i j£ail ^j *i*-» ^ ^j i&ui 

j^ ^ g fly tju? . IJi^j lijdj %& jdJlj ^lijlisJ ol£4)l3 ;^Jl j^ ?* 



l 51 
ju v L(r«v/o jiiSli j^^jUU, (\»TO^i>(r« Wy).jli- ^ Jk ^1 or^l ^A>Jtj 

J j^ ^ J ^J ^ V^ J f lJJh a^ ^J-^ 1 ^^ Ji> a* cH 31 V- p C^ u^ 1 V L . - £^ j ^^ 
M JJUii'j c^ : JIjj 41 jl^ oIjj U5 OU- j^ iijLJI ^1 oljjj i^l JU ^ -ail Jj^j» ^i 

. v^j j^ ]ak^ (T) 

. V-J J* ±2A~> (it) 

i.ytl JJ jJUJiJIj ^IjJJI jl>*^' IAS'j Oj*i ^ *i c-Jl^>Jl ^jd pUtj ^-iJJ UU? jUiu-U r^l^l Jli (o) 

^UJl ^Si ^Uii'j iC~Jlj>Jl ^_p o^Sll jUjl^-I jl^- f-Uu ( Jaiil ia^^Jl ^y <iUJ ,yj t«o ^ij Oi 

i'1 



Jy J^ \ o>^ s> '* '*** ^ &^ u >'-^ c^ 1 ^ "^k i&i j^j 
& > jisi; j£Jb >*Siij lf! uSu ^->Sfi juj^i 51 * ^ 1r lJji & \&\ €\ 



* s " 



44L: 015 613 <£~^J i t UI S^-3 fJuJ 015 op cJUJl Ji^ aL il-lii i^jlii ji. ^ 
Slj iJWl ^ l^U _£i iUJIj cUi >kl ojj c^Xli Ujf ^UJUUJlj' lol ^vlll 

Ub Si ii ^ (r) ( r c ) il-u aLuji £lu jIjji jju-i} c^i ijj £l; Si uu tui 01s 
iiii ^Iiiui ^ ^ 34.1 p &l. 3-j-t 3JJ t ^i jkji iUiit £ oiji ^ ( °[di] 

pL^it ujp c^: : :^ 3ii : j .ijSfi ii^ii $j #£ Si si t^uii ouju tji^i >i : ^ui 
u>i j^ij n) t c ] £^ >*j oiJJi ^-^3 jSIjJi ^iii'ji^lr ^i isUi^Ui J&, 



yji jt allii l)i cJi5 3J3 i^ia u>3 iuii SSf il-u 34I cj^j ^ Jl^ (j)'Uju. 
oil 5^ >ji U^ >l^i jijj (A) sju.)ii cijj-f t ^i ja dk^'ou cdJw, ,'^j 
<^- ) [ J ] li^feit 015 c( c ) ^> 3^ t ^Ju yjjf li^f ^ <%] L,0i t ^]ji 

? L^JI JU '.jL^I 5t ^ ^ t ^Liliij ^^.^Jl Lit t £_^ t L4L. .jjj ^j)l 

■ J-^ Jai- (U 

. k-J ^y iai^ (T) 

.^^jai- (r) 

. fc-J ^y Jal^ (1) 
L^i^ (V) 



■c : ^^>* 



(W 



.!-» <y JaJL- (\ ♦) 



i*v 



>J 



4sitLgJt JUj ^1 lib ^Vj $ it 1-U l^ still £*J Sf ^l olStJij 0) [j] 

Sf it **i^Jb jSJJi ^1 ji^i ( %] |UjU3 c5juj.>ij i;dJi 1*4 ^>i iciai 3^3 ^ 

ji^i ulL. jsa ijii^Jbj tiil; ^.Siij c^Su ^i^Ji jiii^j ^^ 013UJ1 iiui 
isb ^ jiai ii>.i J-^: :^ji ^ £« 1* j£& /<Iii ^ j,b &i; 3^ jijb 

JL£ U5j i5S( i(j) lli if^JI IJL* <> u^ill lii kiJ-J 3f>^kt :3li ^5 i^ ^ 5^^?i 
^ill ^ £UV})ll ^5 t <r> ^jJL jt ^iJl {& J>#M ^ ^j i&u jf j£l( J3 J^il 

• * >>n'ii^-: H- li* 5£ '* gU^M ^ j 

till ^»4 j^i toIUlL <j>jcSJ\ jJi t-iyuj Zjij)\j <.oJiJ\j t^Uill Ja5,'..,«j t^Uil ^jj '^*jsr" 

t -.^\ii & £- 'J; iiu- & -(J3 'o^ # A ^ ^' ^ *<5 '^ 5St :ju\j 
jJ3 v^ 1 1> -^X'j i (J5^i ^t ,> cr-»i %[ -^j <-'*=^r j^t (J H • J -? ,L » >4» '^u^ 



. «—; ^* ill- ( ^ ) 

.1—; ^ iiA~- (T) 

^^f- ,> ouSllj jj*J\ ojUJ jU^I /i ^ Y JJ «0U^I jl j^L d\jti\ ^ ^ij» i^ljJI JU (t) 

. «—; ^4 ]oa~. ( O 

.t-; ^ J*i- (0) 

.u^U- (V) 



" -J"J - > ^-^ -^ V^J ^^ (j^j^i c£/si yj iy^J! ^ J^j -oM : J^j jl^U 

. 0) iftu v&j <Jkj2 J 3 








*■_.--• 



ywj L^^J ±yjj 



£ # ^ '<su :3u op ,o^l jji^Ji cJJUi ill ty 2J33 tfi ^ iij3 , jJLji 

^•> : ii - ..'- ".'i, i.»„ •: >. ..r ,.. '..'.. . ,..^ ' "-r - ' "\T 



JU*Ji >3 .ift^JS ^U ^ c^jVi ^ 3I <%] glilL i>? ijji^b oii 513 

.ii^ i>^ 'jiiiili ^ «, jSLiSf3' t( >>Ji <, '03&; u 

««alkji Jjiifti ^ ^ : i/Vi j^ii^ 
ji^T3 t ^ui J* 3i j; t <^kiji ^ 4^^ ^ Kill ji^-ti : -..Sfi ,j isY 



.oJUI: V(> . (i) 

• y ,y J»i- (T) 

. v ^ J^ (V) 

.k-> ^ laJu. (A) 

. [o] ^^uji » w ^ ^jij ^j^ j^j, ^ |^ ^^^ , j^j, j ^ ^ . M ^ ^ ( ^ 






" '■ ' **., 



'" o «,'•..*•- ^- . 1 ,.* i. x y ". im /t;^ -All I , f" 



siUl cOi oU ^1 lii J^ ^ -fej ^'M k'P* &$\ ^ 5l : JJj 



3^ 



£r>^ 



il uii jfcii 313^ ^ ,ii^ ^5 ^: if jS> t;^ 35* '^ ^ ci>ui ga ^ 

.u-> ^ iai^ ( ^ ) 



n 



'A 



j^t 



'Jr\sl.\ \l[ \JSj i' J7 Ai\ 0) [^j 







* . • 







Ijj Up i^iiUI ,»-! 



^13 t >j f ij*Jij co^i f4li 5JIJJ1 ^ Jlp 0) d^i tl LijjJi ^ €\ 

j^-t <. (j) iif Uj iiLjJij Slitjij j^ujij coSu r >ui ^ ^Iji ji. ^3 tj .iL>Jij 

it&j\S *£cift\ J JLi*Jlj jJjJli n^jSCUl JUi ijSJJl lp S33 OlJ ijiloJl ,v* Jlp SJLJ-Vl 

4415)1 ajIpI ^>Ui Jlp 4^Jj i^ii^'J Si ^iVu i^J m jii ^j^uui f uJji ^ 4^jj 

. j^l X Jl ^3 1 jfljJl ^p Jlp ! jU-N/l oS jj ill 

*£-& jj teJj£ il'lS jJLi t£JJl JLp SjjI Op ici*l2T 4 42HJI SJIjJI cJJi Ll^j 




j- j-Sl ^CSj •) iH i^'tdp ji^Vl fj£l lit 'Sfj 5U-> S^ tcii; j^ A-J>i\ 05^-i 



.i_> ,^4 Jii— (Y) 
iil_^UJl oJj ,y <^j II* liljjLiJI cJj ^j lf U lij ^J 4*^; ^ IJ ^-U-l t U+.j» i.yol^Jl JU (V) 

in 



>Lb5 ^ o^i ^Sii oSu- *$ni 1; ij^lisi ^Sfi i; 5f *&j> : fe ^y 
i's^f ^y t ;^vi £2 >; jjj t Uj jk jt ci^if 3! t; > ^ jip ^ 5f t ^, 

fr islj *s^i *i!iT ^Sli d£ &ii 5tf 61 :^]lli Oiij ^jiiit <-!' ii£ atf ift 

:di iu c.o: ^ a^ c^i >^i >jj t *i>Sfi jLi *<%] ^ ^ s.^£ ^ 4,121 
ULi ^ ii 5-^i # :iiii 6p c^jjJji jj laf '<& rs^Mi && -fsj* ijuaji 5i 

coUi ^\yr '& ^>5 'Jr^lj*- ^ £> 'H ^ • l:i ^ J, :Ui ^ (0> ^ ^ cs?J 
,J^JI oSu. s\^ V oU-l>jJl 5Sl i( c ) olOJ! ^ 3ip ^t ^ ijA 4^: tf ' : ^|5 




cil^Jl b'j i}&\ : (v) Jj J ^T Jlij t j£J| ^5 ^ Ju^ji $ 5iii ,4^ 5lOJI ^Jj 



• i-j ^y iii- (Y) 
. •— * {j* iai— < (V) 

•C^t lii^j jUiJl jb ^y v yj| ^iL- ^jj JU ,1^ ^^JUiJi ^ s^ u/i oi -oj>^ iJl^JI i^lyJL UL-. 



nr 






• " • •• 

jfti ^ jp piiL i^i ^ 341 t s^Sfi *, ijiiL- 'uuiiS ^i >k u ( .- ijS/i) 
>l^f jrj &> ^ 3! biJJi >t^i ij c>di •> JUj it *3ii aidj ^ ip 

jiiitj V c^!i jiiiL *^&i J^ ^ilui y^ .("y £#,, > iiu^.T li 5^tj 

.sjlUI 

£ jlaJI floiSIj ^o^ 1 jrf-^lj i? 1 ^ 1 ^V-^ *^&L JiiLJI ol'i :.^jiili 









j TM/ojjjldl^ J.KJI 4 A« ^jl^ioUJ, t TYT.rYY/V J^judlj C>8 J( (i-li) cijUJI ^\/Y 

ii^Ji i,u c\Yr/n f ^L-)ii ^ji: com . ur- JU5J1 ^j^- \a\ . w^/i juVi ^Ljj .oah 

.n^/^ ^.^ui oia» ir*r-T' \/i ^i^Ji ^1^- iUo/t 

. [o] o^ij J*^L ^jSfl olji^ 4 jj£j tU^JL 4,g-,.JI 0> i; oUV! ly JkJ jdl 

.cy ^y JaJL- (Y) 
. t-J J^ JaJL- (V) 

. cj ^ J«Ami (0) 
. cj ^« iaA^. ("0 



}"zj&\ j Z&. pfr i^^uji i^iia 0) ['u:t] 



JU J&JA\ yj| ^1 j£i >! US' i^lill 4^-ji iU>S jiiiiJI SLLsil glj li iJliJl 












(v) tj] i^vi Jp jsjUr^i ^jl: 



i^UlUl > jS jllll £1? % cdUuJlj c l£jtf iOlii^: Sf iiJuJIj SjWf^l 5l : JJj 4^-Sll 



. c : v ^ (O 

.i_j ^ Jai_ (0) 

.VO-JJ- (V) 

. }e ^ C. ;.*.».) I j u 1 1 (j> iai- (A) 

Mi 



0) <UUudi:'- 



: JlSj £JjiaJI vi5 lip ig^sJl l^S 2)i iiili; jUJ JJ ly. Ij ill liSj ^ <Y) [ r c ] Jj t^ 
4^1JJ jj tH \ JjJdjI J£ Slj cdUUJl J^ 'ijJI 5^4 5U i^iji ili cSj ^ O^i :3li 

Si iuifj 4o£ji 5*JL^J ^uji ,>Ju ; i^il' Sfj ts^u-Vi Sfut it>ij cjji^i .^ilji 

.lis ( %) Djdii ijEl' 

^Li cjiL, iii t (0) > ^ ^ 31 1 ^>- iii ^ ju ii j; > j^ji ( °[j] i>i; Sij ^ 
^i Jlp % jj^; Si tf *>T U3 <jj ^jt jJLji ^u c^ji £ ji^ iii sSSr * 0) [j] 

ill 1 1 if .u; ^ S j ji : <jvi >u cs^-W iijlui LJLi o^I it i>ij (4 jiiJi : y*ji) 
ijiif ui^ ^ ij >b ciiLi 5^-T 4c±ji ^ j! t ,:«,; rt -ii j^i 4 jJji 4_i^j ^ ^ 4jL,i 

44J t^£ SU 4j^t 4_ii o^i op iJ-UJJ J&li iJ-liJI SijUi xiiJ i'^P <JjUi 4^13 ^S 

1. * • • . 



jujj Ljwaj (j^l^ilj 



. 4JLU1 ^.Sl JU> jLJNl oLk«j L. : iU>JI 1 ^U>Jlj t J^l : « J^>*JI» J ^-jU 

.cj Ja Jai^ (Y) 

. cj ^y Li^ (V) 
Sj^l. Sj> gJI Sj^ i ijS t| Jl ^ p. ^ jl ^y J»U ^ JU jj J, J4>JI i^ Nj» : >l^l JU (0) 

no 



^* lai ou $ j; t j^Ji >jl £*£; Si J^ »'^i f uS > s^Sii jik^i 4,^3 



m 



0) ol>JI z\iL[Jc& 



t (Y) 5J ^i /iJ Ujt £-1 ^» :f| Jli * ft £-)ll. vlli^ l£ 0I3UU i^ljSfl 151 



.j\j}\j *-Ji ?cii tUU^-j tur^ civ : cr*~ J *-*jW ^^ t>j^' y>«^j*Jt lol^Jl *L*-J O) 

• i-"l2il ^y^' c*^ 4 J^y^ O^w-j (*?*■" £*-^ 0^jj> (J^"JJ 

jl t *Ui fU^L I4PJJ jl^j tl^iu .j^u p)j c^sCU jl tf^L-)li <y ^iiU; jj ^J :<uL ^>JI «^ 

. i^jijJt 4 ,| > J1 u^J^ 1 : ^ ^^ "> 

y> : Jl* - #g- <bl Jj~-j Ol *J jp S jy > j* f lt* ^ 4UL ^jj «J ^ <v Ujl U-1 <>* B : i/*W Ju < Y > 
0Jj e y _ -Li* jp (n) ^jb- ol^JI SjUp J .UOJi V L :wUVl ^^(Vir/Y) JUL. *^1 ^j^Jij 

. ^L-.^ «UjI ^p 

^ j^ib^ M dJJU ^ .Ij^l ipl^r J^ ^ r ^_A>Ji IJlaj :(TA* /XT) «x^Ji» J ^Jl ^p ^1 JU 

4J3ll» Ajjjj ^U- J* jl~~S jA ^Aj J* fLijh ^P ii3Up <j"jjj Oj j ^ X^- ^P 4^1 ^ ^Ll> ^P USUp Ojjj 

Ji> >■ ( v * (J J ^ Tn ^ - ^ ) «Ji>-Vl» ,y f *A- ^ ^—UJI JLjP ^1 Uul ^L- r ^JL>JI II* ^jj Mj 
^ -Lift ^p C^JbJl 11a i)ljj ^ ^5*-*^ {j+*-Jh -^ t> *V^J ^J^» ^'j ^s* t>i oU^-j ^UU t* Ji;li 

nv 



: ^ j^i ^ -u~ j,> ^(ur/i) ^^Jij (v.v) ^j (Tio.ut - ^) iji^Mu ^ j^p r j ^>1 

• ** 5 jy* jy. lj^h 

^ J ^ ^J J ^ JjpU-j w ^*3 ujl- : Jli (YAA/i) iy^Ji ^;« ^ U5 ^ _*1 i^>1 

<t> pJUs, 3s*} ^j *J > fc^Ujl L>-1 ^ :& Al J>-j Jli :cJli iiiU jp <J ^ s jy . ^ r lu 

._* . I ^liS" jIj y-NI aU-l ^>j oUI *Jl>-j <?*j p^JI a*J jjI ^ s^*^ 1 ^ C 1 ^ ^ ijlj ^ f ^ 
jiuJl ^ ue ~ Ji> o* (UAV) ^ (Y-T/Y) i^lfUl x—» ^ ^U^JI l^r>t ^U-Nl ^ iiJU^ 1,1 

. <u U5U ^p -tol p. ijj* jA f Lu ^ j^r^l t>J ^ 

Aj 4-IjIp /jP Sj^P ^\P <^y*^ <~^J UA»1 t^u-b>Jl IJU ^Js> f L~A *jjj jjj 

^ kji ^j^l ol^. o* U-l j~* Jill iSj ^^Uij -Al iU ^L*il :^ ^ ( J>-j J^ " ^^ *-^^ C^ hj* o* 

.£>■ jJUi JyJ ^-Jj <J 

.1^1 ^d^. jjl ^ y " ^-^ J ^jilUu : ( ^ » o /r) ijj^II pLJI» J (ijUJI Jli 
<0^ :(TVAO«^l» J <si*jA\ JUj JaLJl ^^»Jj>JI £~* j* :(^oA_ u ^) i^l. yJl JJlp» J JUj 
JaUJl ^ ^ (i^JL ^-J :(YY «^ Jv xJlj ►Li-jJH ^ ^LJI JUj *W JJ ^ ^.-uJI J*t ^ 

ol^- ^ ul ^ «il i^i i*>Ulj ill ^Up ^L*Jl : ^ <i»l J>-j J^ : cJli iisU- ^ 5 jy^ ^ ^y*^ 1 ^ *** J 

11* il^l ^ ^^,^^1 o\ J* Jjb 5j^p JLp -5t>^^! lJu :(YAr/YY) «j^J1» J J\ Jup ^1 J^j 

._*.! .ouL" yj dUL. ^jj U5 JL-j^l cp ^JbJI 
JU" : Jli -up OWO «JbMj^( ( * :< >j>^» ^J c^W fl /i -^ Oi ^^ ^"^ i>* -^^ *iiO»Jl II4J o^i 

. *J ^i Ulj-» L>-1 o* *"^ ^^ 3 W^'j i 4 ' o^- 5 ' i^- 5 ^' ^ ^ ^yj 
.-* .1 ^.^aJi JUj <Jl^jj ^1 ,y ^I>JI o\jj : ^J^JI JU 

• ^j ji V- a* vJ <y> f ^^ a* "^ c jm : j^ 1 *^ c^- 1 Jli 
(^rVA) ^jl^. ol^JI ^jSl *m ^y /i U ^L : f &-Sl ^^ C\^r /D ^lo^l «^^1 j,>3l lJuj _ 

(YOY/Y) Jk^J (V*vr) ^»J^ ol^Jl ^1l> ^ ^J^'j ^'j C 1 -^ 1 ^^ 0^i/Y> jjIa ^1j 

jp 5 J-r P ^ f 1 -^ ^ ^ a* u^ 1 t r jU J JI "^ t>-> Cr* r^ < TA ^ / TT) a ^^ ll) J ^ -^ C?)j ^V 



.jr ^Up 3j^ ^Jj *) ^ *V Uj L^l ,y : JUl H ^i ^ ij oi ^- ^ «J 

. f li* ^ vr J ^ ^U^t jl* Ml Jb j ^ ju- & *J & hj* c/.^o* :JLi 1-^1 ^ ^ oljJl J^J 
■ 5t-^ oljj ^ <~ ^ .iUU ii)U~J SjlAlL J,>3I II* > (To l/o) uljj>|i yi ^USlI p&t Jij 

. ijjbijl IJbfc yi- ^-.JbJl L-JU. jl jJI p-jtf, 

._^U». j* jL_^ ^ v-*., ^ *Ll» ^ iilt Cjjj :^JI v ^J <J y 

(j> . \TVA) ijj^ oljJl ^jSi .L-J yi *W L. jJi ^ : f lS^Mi ^ Oor/r) ^i^i ^ 

^ SjJ p ^ r i^ ^ j> ^ (iji^ - \ \r\) o^ jjij on*<» ^ on/0 >, jjlj (r . i /t) a^I, 

. (lw i^J| J.,j JU e^ *L-1 II*., : ( N • V/T) igj^Jli ,> ^USlI JUj 

«* oljj > otfdl o- ipL^- jUrtl f Li» > «L-1 j .Jjjll J**» .r* ^ :(i /"*> - l ^> 1 l> J 'J-> 

. Uju-1 li» JUlJ sap v f U#J <jl y»UiJI j-j U£* 

• >r j* cfb a o—^ V js * ■*«* if ^ if ^ *■>->■> : ^' ■*** •>•' JU 

Ui^Sii j ^ ,}j J ^ iv Ujl U ^ ^ L^' * w (nv/r) ^^^ (rw/r) ^ ^ >! 

^ ^ ^ ^' "^ -> ^' ^ ^ ^ Ji> •>* (JJ,> " " * ^ tV) ^ ^ (V ' r> (Jj (ni " ^ > 
. jj^. :(on/l) «vi^JI» ,y JiiUJl JUj oUJI ,> 0U- jjl ./i 1 >^^I V> ^ 41 o_pj *, ^U- 

^.juJI II* J Ijj* j. r L^» > J5btM» ^i >1 .^t-j illi*j jJl V oil f^ ^y U* Jl ^ij - 

. j^ ,jib jyJ j-Jj *i v«i t- i-»J u-1 o* : Ju * sr 11 o* -»j** ^ ^ -^ ^ ^ ^ ij s 

js ^ Ji> <y ( n • /*> ,jj, jj b er** V ^ "^ )|B ^ ^'^' ^^' J -»* ^ J ^* ^-"^ " ^^ 

^ ^ijJJl ,ljj : y^JI JUj Jb j a a-~ ^.J^ JU, Uy r >^r cf ^ if ^f y- j^ iy- ^ x ^ 

ju^b (T.VV) ^.^ oljJI »w yi ^b, i-.jioii., .jaij c i>ji ^^ (^°/^) ^^ ^ ^■^ , 

^ J> j, (UA/l) yifcJIj C^*^) J ^M &h (vn / v) ^ J ^J ^'^ ^^j < n ' u / 0) 
(JU- JyJ ^j : r ^~. »ljj *iJ>'^V> ^' ^ :#, A yJ : JU !^- ^ 1> _^JI ^ bbi 

. c_»UJI J, Sit* <^-i^>- ^yj _ . Jp- 










i^ 



i^il; i^ip ^juji Dji; Si ^i i^i^j 



^ %U, J£J l4 i\fr ijSJb ol> lit ie£-?lj ( f c ) tfjO^ M jOfll 5U s^)|l 

^ isSUJl J%~ j£ r l^ jl jUJ jl ilai- ojte ULif jJj colli * c^U #i s iu 

'L»lJjlj ii_il-LJLi ^--,5-Ji-. Vi >1ljl_ji ^ILL; Si 5lJ >Jj ^Sl^ ^ 



1 j^ (JUj JyJ ^-J *;! jg 41 J>-j 



*J' 



• o- 1 ^ (>' ^--^ 

. ^j Ja AaA^i ( ^ ) 

.u-j Ja Aai^i (T) 

. [o] jl^ j Ua JJ tuNy .iJ-Nb l«5X» ^ : «ly Jl ii*W SjUJI j^J Li Nl» : ^gi Jtf (T) 

.u-» J^ iai— ( t ) 

.u-j Ja iiA^ (*\) 

.^^i^jCT) :1^ (V) 



'.'. »-.•* V '.*! 0>i 



Ui slii 015- 6p liL^Jl ^j ^SfjjJIj ^jlll ^> IJii^ii toljiJl ^ ^Jl lit 

jj ill Jlf >jfti\j ,tiy <J ?*U^I j- gs ji iSi^ oy^JL jJUJI ^Ukil :£jl*!l 

t (r) [j] l^uiii jL; t iiJs jjii- iu tsjLLJi l^I Suiii 61*3 toujji jL jj 01 ^ J)t 

^liiT ^ ^ lASj c ( °b] i^U diLJl J^ ^ cl^-b »j£ ci^ >J d>*L3l : JJj 
. _^Jj| ,i*i e^l J?*&-j vcAy&j&fc tf U)ll fltil ( : ^-jUJl) 



. ^ ^ Jai~. (V) 
.k-J ja Jaiv- ( £ ) 

a* cf^ a* o*^ ui s>* ui ^ V o* Lf±*^\ u* lSjj «^l» j*j - H A I J^J ,^JI» : t ^ii^Jl Jl» (o) 

. [o] ^y ^^^J — Jl Jr**^ £r^ i_^^ - |J--j <^ - jj§ - <il J j— j C>T y>* jj\ 
' ^ J** U^ U* C*^ U* U**=^ Ui J** Ui ^ -^ U* i/r**^ UiJ» U* **Tj^ ^i-A^Jlj 



-»->-^-^-». 



^jL : sUI — Jlj ^JJl v^li^ ( o i /o ) ^jU*Jl A5*-^>-lj ^JL^Jl JJJ *^iJl ^^^ ^ j^jJI jl ^^p ^ <uil _lp 
ur ^ y^ b\j g&\ c _^^ ^ ^1 j! biL : JUj dj^Jj A N1 ur ^ N : Jtf ^ -Al J^j jl : Jli ^li> 

^^^J- j§§ 41)1 Jj— J jl jj^J-JJ ^^AJJI JUj ^_L>JI L.-AP JUi [S/J^J^ C^U-% J^ IJLA jl ijb ^j| 7«-^jl -iij 

jl J_^ y^j *J| j^JLJl ilwNL Jj-^^ y^j t^l^-i ^1 yb JiUJIj (oo /o) ^u)i ^ JiiUJl Jli . *piJl 

fcU-^>- J-^Jlj Jj-^^JI ^li i-jl^Ji ^1 ^ ^jt j* l-^j ^1 J,^ ja ijli jjI A>->-i li^Aj tj-^ajw 
Jii ^iAJ-iS" ,^-Jj ^aUaJI tijUwJl |»*>\5 j^ ^1 ^lyJl ^yuu j&i «^J[ bJJu 4il _Lp ^1 JUj» ji ^1 Xs> *Sjj 
Jj^j^JI /ii «ui g;jLUl ^i ^ ^ ^»« je jUi* ^ ^jhl^l ^ ±^.\ ^J» j* ^U^Nl o->I 



'i^J Si 111 :JJ t (T) [j] £*>■ £UJI JI33 ^ ,^»JI ^ ^5 ''^1 ^ 'jilill 

b>: 31 >t ^ ,/ ^: $ ^ ot ^1 & jd ,^u, ^ ih'si4- >; c^oi* c^>: 

ii i ( °i^i Sfj^-JiSf £iU)li 51 (r) [j] 3^13 u> ^1 iiJSli £& i^ C3; 3>I jt a^Ji 

.ii j£ ii^ 3lt !>1 p *l* &~ & ^l &j£j *&ty\ J J.LUI3 u> jt jjl^j 

oLJii ^ui 3i j: c L ikiy S3 ^iL >*-: Slj /J> 1^3 *£-y 'Si 3^1 «, ^ 

.^i-l Slj ^ (j) ^Lii ^Jij 
Sl^-t ol JU? OLIJI 41L J 34JJ 6U ciiiJlj yijJl5 tJ^JL ^ ^1 ^*j c5%UJl lit 

. <i^ y -U^>-i ^y-i l-^j >-a : .«.v^.H y^j e£j-*-«Jl o^U^-J ^yj fl v ^,py t j S ^L~Jl J-JJ j*^' e^*^ ^ 

.l-j y Jai— ( ^ ) 
. *—» ,j* iai^ (T) 
.t-i {jA \aju* (V) 

.1-* ^ Jai- (0) 

Jljj o-j ybj 4 *Li L.i>l^ «c^U: j^flSi U>j oLai JJ ^p^ N ^^ Jl JiLUlj» : ^^ 1 J 15 ("^) 

. [o] ^pjj j 0-UJ1 jaj JUL oj^^fi 

■ u^J^L (V) 



fUj ciir (j) £*J .iJ^iSlI JMS i 0) [j] llL ;# c jl_,Vl J yj£ 5&S t '.£JI is! 

a jL; S : jj j c ^LMi ji u>: of iui ^? a jfcs (T) t j Jili ji U-jl ^ 61 j^ 
ijk^t c^ui^u -$i tg cjiji j> aui jtij Sum. s+h ^3 J^ ou t(r) U 

C^rj c.UJU ^liiVT >^ll J> iljaS jl* j: t<J tfJLLi ^LJl ^ jj j[ ?&£UJU *3jL? iijt 

l«j £i£ ■,,„%•■ iiiaJi j4b 1 Jiili J iJl^iMi v— ^ tfcj iiiJU ttey±ZS\ :l£)l lit 



" ^ * -* 



jJJ^j ilbjiilL Sfl villi: Su t j£Ul lii 6l :lll! foljUl el^-i Ji> Uj : Jc? OU 



jj c^^a ji &jjji j y^; vj cl$^ ^; *, si j jjji (A; tj] 






(NOl 



(*\)| 



( " u) l«Jl (j) dl 6 UJI Jj^j <^>y)\ $JJj ,Ol> ( c ) yl^JI °%] ^ JI jpjjJI 

ji y&J Nii^i yii Si 21 ^>i A4-j ^ »5jjii Ji £^. $ iiiMij 

. Jlpt 4)13 cjljdl J u^iJI 



.j. 



^ C« JUJ )j <^j 



t^J -^a JaA*- ( T ) 

.tj-Ja- (V) 

<*_-> ^y» JaJa*- ( I ) 

<^-» ^ iai*- ( ^ ) 

\~j ^ JaA*- (V) 

«^-> {jA )oJUm (A) 

u-j ^ iaA*- ( 1 * ) 

\~j ^ Jaa..^ (11) 

^IjJI Jli (H) 



A>-i jj«»j c Lfji-- j L^-JI oU^JI ^'j>-| jV^"' ( j - ^i 0j-*U» (( L^J| f-UJi (Jj^-j ^jil ajj^Jj" 

. [o] jIjJI J d/UlS dl 4>-U N 



nr 






&\±L&3 *$*') J OjVl 4*011 



J-*** 



.li^usi i^Sii ^ jjto o^i«j ^ c > J^'3 ^ ^3 U? ^^ 

^ ^3 Slj .fcJ2 5^1 ^3 3>w Slj ;i4-»£y ^tfflj »^pb ifetf* »<c> ^'3 

J&13 i^^-ui -ij ^3 S^J&. Si sft ^3~ >pi ^3 )>: Sij r.>k^i 

£i 33 < Jb i-^n ^3 3^:3 w & i>: > ^ a j *& & *&** (, V 

5rt ( f ) 5 A 61 && ^ ^ & *& &'4*& Z>&\ :^\ &J\ 

j! ,ljbj c^ij : JJU3I Jy ^ oU^j *Wj kfl ^ i«J-ii iU> > .1* L aJ >*j ^UU 

.■-0*31 f^ ^ «cuijl» -iyu Nj i^jlj tijb c^ij 



.otfA> cJj5 t »JUjlj (.-iijB : JJ»i JUil J^ j^ 
. i\\ ^>J( cTo^ :^dl jj^pj :Jta 

. <~LJL JjucJIj JU -ii dJLL. ^ ,> ^1 ^^ : <^t i^>Jt «y> 
illi *Xt-/t :^ ! ^^ trVr/ ° :> ^ JI C^ 1 tVrW ^ : ^ t^" ^ T/T '' k ^ :j ^ 

. «—* J> Jai— (T) 
. u-* ^ Jai— (1 ) 

m 



( %] xiii j£ Sij , juji j Lii; Sf 2V t^i j» \j^ Sij *3jSi '«& iJj ;ii Sf ifM 

<J ?l#U J^ iBj ji ji t i^!l J> iijJlj t ^i j£ iij & iijii l$-j t *J5 ^ 

i^J iff i>T ^-j <jj 4y »5^xJi gj ty -u ft?!; ^ ii K f ) <~2 j£ iijii j^J ^j t i*Su- 
t *i>ui Ji iij 5i ii*j * 4_L- j£ ii j 34i t Jj^j tftfj ci^ji ^ ^ ^ it iji jjj 

5^ te i>Jij ^niJtf * ££ &r & ^Sjit ^ jb i(j) iSu-V^ ^ t 1 Ji jti p 
u2j sijj-ji l^j y-Ji^Jij gpi sjU* ^ y*jJtf j'ii^; Sis 613 c^^J isyi <j h\s 



ii lis j J\j*jj. >^: jj t <^L ^ 6UI1 ^ oil jli ii^L I4 Sij ijLiJi :iJii]i js-jji 

. £.> iUi Jfj oJb j c~^3 cii j : 5J> : JjSlI 
. jl^-ji c jiit Sij liBj j# 1 is jli ^ Si il«ftfj iiJh .ii £jL£. : U'ji :hli)l 

cilii ^ Jl^ >iT jf t ^5^Ui J^ >^i h^ Uj) Iiij jl> i4Ji>* yj ^d S b^i 

aij t (0) [j] 1-jt ^iijJi oiij :«jii 5i t ^ ij^ji d t iir^i ^ t a) Aj '^> -J. 

t\ J oT^ c^jl His 5u t ^ ^1 ii>: ^ ^1; fj'3 oSljt J^ iij jJ ui ^Slji 

.*— * ^ Jal- ( \) 
.*—> {ja Jai- (Y) 
. *--• ^ la S... (V) 

. t-J jV lad.* ( 0) 

ci^UJl ^> ^ JJ U t >^Vl a jl^-j 0^ ^ aIju-jNI ^j 1 4yS bjLLt y& JUJI jkJl iSlji : -igi Jli (1) 



jul ji i>4 ( c ) ^ Si : nii ou ?^i^i ^: ^ s ji j\ us&\ ji kL i£ ' L 

jtf SI i (T) c UHJ fy : JJj ( %] ^Lili % : JJJ c^Jl ^1)1 ^Sl i-t :JJj col-i 



" 'l' 

'^M J* 



i_^Nl «.U,2U.< OVjii tJjVl fj* * '- « 3f* 'ti^^J' 5^ J Jjr- J dr* J* ^-^J : w^ j^J ' 5rf" J 

t AJjlj Jl* j! ( °oj^ J£ ^ij ISU t liAii 5p t JUJI J iJ «£ S' 5& iUij jL; : JJj 

** ** S s* fl 



«fZ -* . S ' " _^9 >' <• 



Sit i>i # cji^-j '*ji i^pSif s ib £ ^iii ^J? j ju>ji J Si j^ : jis >jj vLs'j>\ 









ijljil oJU : JUL «^JLaJJ» 4JI JJj t ^L~JJ «ul JJj <Ji ^lljl ^/\ J J «ul : JJ aiy :^l^l Jl* (T) 
.>.! Jji .iJu ;^iJJi ^dJi^N :JJj jJji v jl : j\z)\j jJu>JI ^ :^T ^Sl JU 

. ^> j^ iai— (V) 

. [o] >J l^»w jy* iOS" ««v J^ ^*j' lili b^va^ uL*» : ^ijJi Jl* ( O 

.^^iai^ (0) 

^Ual^NL ci>^^ yy^lj CAjj-j lift ff (j^^j J tloJj»J( jl 4(_$1jJl uk^l IJL>*w. ^A^>» : (J**M J^ (^) 

■ oj-JA. (V) 

, i? ^» iaA~- (A) 

.k-j j^ iaA~- (^) 






. ^N jl J^ cJij Jli llli i j&J jjif J : JjSfl JJollI 
ciij : Jli jJj i JlliJlj o£Jl J^j oli^Sfl jJ-JJ jj t^Nj! Ji^ cJij : Jli jJj 

0) ^ui Sij t ^ji jj^ji cjj jii; Sij 4 Ji^ji jilu p c^i ^ jt t o£ii > 

t JJ^UI JU : Jli }Jj oll^l (T) [ r ] JLS tc5 ie jt ,'jL: jl t J# Ji* : Jli jJj cjUJJl 
. o^iiJ ^Ml ^J :JJj t y>; :jjj t (j) Jl^U iJL-li ^i cJuL-S/tj J^ll Jjj 

Jl ^ fj op i JlAil J ( c )^fjjijl -%JI fi£j c^lUJI r l^-Vl J : Jtiil JjJjl 

dJi }Ji t lJb»JJ 015 jl p toJ^JI J£ o^l ^-j .4JUUI iJIji Sjjt-j co>JI jJJ li 

^- ^ Jij % L& jjji^aj (r) [j] liL ^i tJ si ju. cjis jjj ^.^ii iviiiji ;> 

. <W>i ^lil JJi si£L jj: fjj t (0) [ c ] ^ai^b 5ST : lioJ 

.ya>V vJj^; Si il * ( % r ) 4 t\ ■.Jayj 

i Slid I di iji^Ul ilii/J .^UiNl o^ill IjU i (v) [ f c ] di ^ijijiii ^ :£jliJlj 

ti^ji aj ^: jj 6ij i0Jdi5 i^iai ^ii j!:j ioi^ji ^ >:>jij ^^15 csp-iij 

'4 A L^J iiijl Jl : J^i -^ g^^Jl j>: p t ^]5 ^ if! ( %] >Lyij t oJ^JI 



Jil JJ ^iU^ JJUli i.U i^r Jj^ US j q\j iUp ^y^Jl JUL. ^i ^a Jj> o\S i^fi : ,j*i\J\ JL*" 

lala.- 



i>" 



i>" 



i>" 



(Y) 

(r) 
(0 



i>* 



(0) 

(1) 

(v) 

(A) 



£YV 






>- . • 4 ' ' t- 



Jr*~ 



l£*& tails' JJai OU t^-li" ^i tJsj-iu Jj oU tJs^J; ki^- ^ *^^ tlwLlp ^-iijJl 615 olj 

44^: : J^i t ^ki /s>J, 015 613 cda ^J| ^1 kL i>4 5jI : JJj t j^ >i4i 
( c ) yj^ ^i *j ££j£ ££ : JJj t <& jjy-^aj .llL 3JL : JJj ^JSI^ kL vlkjl 
t j^Ul ^j 5~^lj lyii^Jl ^p 5jV idiUJ N3 ^ Mj lUi^- -u £i£ :JJj tliij JiiJj 
•^ 5JU ^ik; 5j| : JJJ cj^JI pJLii ^ i>^ i££ 5JI : JJ t £li. tfujj ^ lil 
o5ir, c^t 01 5ijj l^iiii is1 t oJj'5ll jllij ^iUJi gJUJi ,_j i^iji 1I53 t id S^ t<ii^ 



. <— J ^y \aJL* (Y) 

^^^> ^M 0^ 01 a;I v Uw»Mi f « ^ iJbtl o t j^ i jl ^ ^jljij * jjSi ji>Ji ^^^ yui, 

. [o] iili jl IJ^J dLUl 

. t-J ^ iai^« ( t ) 

HA 



O)?' h * .- 



^SLia 4Lilj « £ffl c 



& « J^J' ^ &fe ili^ yj Sij t ^ 4,1 j_^j >* ^ biii iui h\s ii isiiuDL 

)j t b> Jj£ (r) [ f ] ^ cdhiJ3J ^ IS {'4 ,/ji\ t Xk&JS\ : Jii >ij c^is- s v l^.)ll 

S*j c Jjl jSU^Jl, ^ ^5J| life t J^t jSUJl ^i t ^!l SU ii OU : Jli '^ i( f ) Ife 
ii jt ^U ty i3di 6l &&&*$$ ^jiUL^j Ljfa\*&&-} : J>: jl 



Sfj u c ) iljji jj hi) 4gi-iJL j^i: Su *&* j£ '<^: 5£ U5 li^jUi i^iiii 



«» I* 

vyk> Ji ^ Lm J-^JIj £jd\ Jp iUJl J jUri <ol J jli w^Jl JUU JUUil ^ f JUL- L^j tL^-^j 

. JU ^p jl SfU OlSl »l^- iliik. <J 

^^1^ i\\* /X ^l^Jl JU J^^Jlj 4A0/Y ^Li)fl OA/i ^> ^1 iLjt^ t \<\/<\ ^_jjj( ^ : ^ 

.Til /I ^JcJIj o\V/Y obl J )ll s ^ Cr : cM/1 JJbjJI 
N 4jl ^^wJij ci^iS/L j/U! r !£>Jl .j^^W J r U>l ^1 i*j>A JJ i^J,^( Uju J Nl» i^l^l JU (T) 

. [o] J^iilj ^U,)fl Jl ij^Jl j crU N <;lj t U>j i^Sfl ^ Jy 

. t-J £ja Via.- (V) 



. <uOp JbJ iSl^s- j' L-JL*. ^L- ^y^i)\ ^U dLJU; 



( r ) jidii si *(_,) ilij j-^. Si ui *(_,) J-^ Si ^3ji bj 4 °°u iSu aj ?^ jil 8 ! ^ 



a f * # . 



. iiiji ( c ) ji^; 



14JU- 



«J£ jli; 01 j iuVl >£iJ $Jl :JJj ti pt Jfj (0) [ r ] i^Jlj sjjyi iHU jj t .J^ 

'J*<)\ ii2T lit iJij ^ 0> [j] ^4.511 SU fc SU jii Jjii juJ ci^^ 5ir & i*uji iii 
/sJulli fc& cJui- #5 c (v) [_,] oSf^i £,4.511 ^ ^ **Jijj ju: iiLii su # c!;&jij 

. j^Sfb M-5JI >^-1j c C^UJ dili 



>" 



di op ^u 3^ cjiA, <^i: Si jikji :iiii 5u tSi^i Sis' jij t ^ilii ^Q ^ai^: 



.i-i J^ lai-. (T) 

..u^cujljij v i!^ jo- (r) 

.i,^^ (O 

.1-* ^ Jai- (0) 

. t— * J^ lai-* (1) 

.^^ia^ (V) 

. »— * ^« JaiL- (A) 

.1— * J^ 1*5-- (^) 

.^ ^ la- (\ •) 
.1^ Jd- (\\) 



tr 






: &&\j Lj&Jlj il^l ^*j 

>L; fj 01 ( c ) ^ul; p /&. kl'ji ii>j t c *u ju li-t ^ :ju* 34S tiiitoT is1 

jj* 6^; it j^ti / r) i^ V^li iSt2 L&T ^ :$| 41 i^ij jii ^3 /s-gji ^uj 



jp ^jjj coUilj p S3l <*>\j}\j tf^Ol ^ JjVl ^.^JJU kki! jii JaiN L. JiiJj :<kilj /ikilj t ^UJ 
^j :jj^o y\ Jii j JafcL I* :oUJl J^5Loj c^UJVl ^^31 :oUJI ^xij ^1 ^ju tluiiJIj :JJUJl 
jj ^L^j t ^U^aJI _^i£U ^>wi5 t J^O- l^^Loj *. J^l» *U- L. jtfl ^Ji gsi iL*i jN *oJJl ^Li 

.YHV/Y iV.Jl^^Uil cYAY/^ i^lkJl t W/Y : ^^Jl : J& 

.^LvaU ^j* f J-*** JL* ikiUlj .i)Ul oJU-U ( _ r iU oJL>w. ^jJI 
Op-I^JI J/ Vj ij^ (J ^J^* s* J^H *<^ _p*^ fU* 'fj=»^ u^Ua^l j! JL. : L^jL iuoLLil l^iy. 

.o^p <laiLL t Jj j^ a^UoJI JUJI iL^jL 4i|L>Jl Lfi^P 

:'^\aj y y ^XJ\ iTo»lr : J ^>\ c yL!l iWVft :Jj^^\ ^^ 4 Yw/Y :JJ^Ni y^l^ ^ro/r 

Jii AJl . ^e _ ^J| ^ ^U~JI ;U> ^ ^ U ^ ^JJlJI ^ -Oil ^p ^ o>* ^ ^^kJjl ^ dl ^p ^1 
^!j ^ J^' ^4* Wr^U^ ^ ^^ ^ ^j ^ ^j [J^p ^ji jt] JjLp li [l^Jlp] J f .*. JLi ikij JxiJl j^fl 

. [o] *LL. ^ aJJj 4jjl JL* j^i 
(H^ /O j^>.!j (U»H) ^Jb* <UU! v l ikiUlj UiJJl v b5 (Ui*_ YVH/O ^JLkJi ^->l ^a^Jlj 

:ikai3i V L5 (Arv/Y) <^u j,\j (^v» < \) ^_j^ ^oul ^L^di v l :^ui!i v i5 (rro/Y) jjIj y \j 

j,\j (>j\j*- \ n«0U ^ij (To. /A) wol^Nl ii»Ji ^ U5 «^^Jii) ^ JL-Jlj (Yo.o) ^JJl V L 



.sjiu $£y\ j SjSJ *^b» uiUj* 



^ISO 1 



" - ? "■■■ isl 



-4. 






(UV/l) ^fcJIj (^uW.W.W) pij/W) ij^flli ^ JI^Jlj (X -A . T -V/t) ijBNI JS^» 
j,_> ^ ^ (\\Y - \r\/V) ij^JH ^ jJI JL* jjlj ij-i«Jlj ^i WisL. *i^ii ^ :ii « ui v^ 

.u-j ^ JaJL- ( w 
. k— » ^j» JauL* ( i ) 
.k-j ^ Ja5— (V) 

J r ^ ^ j-^t^ j^^^y ^ *>-> "^ ikaUI ^ ^" : ^ JU (0) 
l^li* o^pi JUi y«JJI j* jLi - ft- *il J>~j J! Jtj *4- : J« ^ J*^> -^ Oi -»4J j* i^-rJl 
jp (Jl^j i^L-jj ^ ^Ijup ^ ^jUJl o^^lj «l*, illii Nlj L^U A* ty fc- l«i> ^ li^jj 
JJUi : JU ^JJUJ jl JL^S jlJJ : JL» ^ 5JU» JU £***& ^j '^ ^ L^Jjj! ^c-i ji lc=~. 
jU- ^ •o-^^JI 3 ^J W?j l»UL. ^ j*ill jsbj ..Ul v" Ujli^ UJU. L^ ^j ^JU : JU J.NI 
L»^U ►U- 0i» /i- Wj* J^ ^' a* ^ ^ J J-J J 1 -" : JU sT*** 51 -*iJ J* x ->- ^ ^ J ^ ^J-^ 1 

^,L^ (Al /o) ^jUJIj (H) ^.^ iUUI ^ »USII ^ J-S-JtfSl v 1 ^ (VOV/X) >±UU *p->l ^.-L-Jlj 

ikaui^L : auiii v^ortnA , ) r JL-j(TtxM^Jb.3i-x«aMiii fcr ».u JrjtfJ 'Mv 1 ; :yaalJI 
(too /r) ^JL.jJij ( w i) ^.^ i^i^. mo- sM ^ :iUiJI ^^ (rr ^ /r) Jjb *b Ovn /o ^.^ 
j,>i au'4 *wji ^ (Arn/r) i^u ^ij (\rvx) ^^ j,ni auj auiii ^ : f i&-Si v l^ 
jus-b (tor) ^.^ j,>i iJU ^ i^^ 1 v^ (\rv/r) ^uuij ( Arn) <-u y \j c(\rvr) ^.a^ 
jiujUb (^rt/o ijiAi ju- c ^» ,y ^jUJJij (m) pij ".^Ji" ,> o^uji j.ij (\\o/o 

,_^ji» ^ ^^ ^ -upj (au> ^j (roA_ rov/r) ^ju^JIj (\avt) ^ (^r. /v) jij^i ^j 
j jjMj (t) pij (ov. oi . ^) «<^^» ^ uu^ ^ij (rvi) ^ (\ ^ a . nv - ^) •.u-Ji ,>. 
^^JijCoroA t orov t oroT t oroo t oroi t oror t oror t oro\ t oro. 10x^)^/0)^1 

^L : 4 J i lUl^L5(orr/\) iJ ,b^j(^ v, f , f/ v > w-i-i^ll V L :*WJI v L^(\riV/r) r L_ ^jittj 
JjSl JJUj iUUI ^UL-a : f &-Sl --^ (loi /r) ^x.>Jlj (^v.^) ^.a^ UaiUL >_i>JI 



= klo^- 



irr 



»yu>sJl ;ji JL« o-L ^ .La; J^ t jUi SVi cSjUl J^ .jj ^ OL ; ijj tjl^lll ^i U5 i (r) [j] 

jj ijj lei^iii ,> oil ') ui i«j^ Si cO) jiUL iuJaJi #Ls c^iLiii ^ j£ui oil ou 

dil^Ulj t j£UI ;>. Oil Sfj t lL. Slit V <fSl ic3> Nj ij£UI iSJL, V t j£JI Si jfcj coil' 



ijUNi ju. ^p» ^y cijUkJij (To.v) ^jb- uaui ^u :iiaiUi V U5 (ArA/r) i»-L. ^ij (\rvr) 
i^jujij jjji i^L ^iUi ^l :^iUt ^U5 (\ai/"i) ^Jij Jij-aJij aaui ^u :^Ji ^»i^(\rA/o 

^iiJl ^ ^ j,| J^j j^ : Jli ^J| JL^ ^ J.J tf x^ ^ ^ ji> ^ ^ (-n^) 5J > ^Ij 

. «UJ Ia^U lf->»Ltf ^U- j^i l^iS" ^ U^lS"jj Lfu»Up cJ^pli t-Jy»J J jU <U- Ifr*^ JUi 

. *-*i>c- ^y-*^- i^-d-L^ : ^Jl-^iJI JU 

. <^ Ja \sjum ( \) 

.t-J ^ iai^ (Y) 

. ^ ^* iai^ (V) 

jL ycJL, hJjJI JLp jLwiJl jl^ii wJJLl j\ t^-aJi UJbl J^ oJb j* <*yz± ^j Jj^\ y^i jjill I^yoi^l JU (i) 

. [o] A3^U- y^Uill t^ji t-L^lj Jjbu *-UiS'Nl JjJj t^i^U- iw jS> ^ja ^j^-jJI ^yj ^_^^ 

.^ ^ iai^ (0) 

«o ^^U ljL.j «cp -oil ^j ^Ju- Jj»-j SI t^y^JI -iil>- jV -AjJ j^- j* ^jt^ >jjj} ^kL Jb :^»j\J>\ Jli (1) 
JUi t jLjjJi jlj^: st^i o"l jj li^. ^1j _ £| _ 4tti J>-j J^U ^iil Jjj ll*» : JUi _ |g. <il J^j iJ^li 

^^i^Jlj (\V\i) lUj-I^ ^aiDL ^ydl ^L likiJJl ^U5 (or^ _ oro/\) jjb ^! O-y-l LluJbJlj 



,*>L-j a^Ip ^ <ail Jj—»j <ip cJL-i i*J»U aj ^jlli IjUj^ -brj <_JU? ^1 ^ J^ jl ^j-^>Jl -V*- - ur if 
jU-.jJi jJLj" sl^l o"l uUUi a^ jl5 UJU iu^Lij ^U J5"ij ^ -ail Jj^j o J^U J^-j y> <ul jjj ^* : JUi 

.jbjJiaj^L :# Jcy Jl JUi 



. ^jc\\ iii iv; 4, fii-^L >^!j t iiiji 









~ *• ^ 



* * 



'• ^J Is* J 






& J 1 jkJ fjj .21^11 lii «* ^isMi jjj JU lit & t5r ij klu ju <iu 2ii 

. jki; fjj .iiaii f-^ji dp t ^1 ^ ^ ^h? m '^r& '* JUL!!' 



-^ 






^ ^1 ^ >*& ^ u 51^ at -l; Si ^ tj p J* -J t ^i # p lt ^ 
^ ciuiiii <%] l^i isi ^ ^1 fcjs iijl: Sts C4UU1 <^ 4, jjjj ^ Si t oQi 
hs^ii jit fJ jS ^ jflq jjd U ikji l^i isu c^i'^ <Ju 'uii a£ as 
^ Sis 01 4 J.&YT ^> ^ :»# -,t ^3 t £jj l# 5ui5 stf t <iJ 3^,3 t ^su 
$ j btf a\^ j ^3 5p ^/\ & -y, j ^ ^ ^ it 2 U: S15 .* 

. *Sui 4#f I^H t ijjJ 3^; it iijL; Sij ^; f t ^ oijl soL; 

,Sut ^ Su A& Si tf jJi jjiji isf t lH: Si ^ ju ^ Sii ^^ji ^3 jj 
>: u ^1 kj ,<iL ^ yikii ^ ^ ^-s 3 f /% f " c ] - 8Ji ^ ,^ ^ t D 

^.j il > ji 2jS la JILJJ! : JJ3 ^p\ y L^ jH; i!i : JJ3 ty 3i]| Jlp Ji -^ &U 

. jiil^vl 41 '.jsS t gd . 1^3 4)1^ _ < v >^ 

M 

• k-J ^* Va5 ■ . . (V) 

• ^ ^ Jai*- (O 

= ^ r^ 1 * a^ ^ kJI Vji^^ ^^ J ui J* j* ** & ^j «vJU» J j> JU» :^gi Jli (V) 

in 



iju skin iGci jj 4°HULii /uui. Io3T ^» :^ jii ]& 4f iiuis' tali; t. is1 
j^L: Si :j^i t ^Su js->- Si Ji odi^ji' jIa^j jl^i Jj 4 ^ji ji l&j iu£ 
013 t (T) [j] o->u r iiyi js-'l ;& yi^sii v ^ ^ ^ ,p\ f uui ^ j;lJji 5^ vslIjl 

■ J^ 1 f>*^ 



i£Ul ^ j^ ( c ) JiAJ i!l : JJ Jij ijlUi ^i jJJ jsU- ^ij tt iil.-Jl :£jlsj| 
J5iJk2Sl : Jc^ 'U^'^J?^ =i?j ^l^^iSl :JJj c^i]|^ll[ 

J*J S/» : gg 'Ays i (r) [j c l i^liS Su i& &3 isl ^^i ,> ui *juwb Agi uJl 

.y*Ji 



( c ) cjij wyiijJi ^ ciit i^ 4*2; jmji flit u^I 4*511 a) [j] v_^-5 :<gi5J<> 
5u ijjt j^ij Ja~ ;u*Vf ftj ^-^'i£,'Jt ?JrW J3 ty\ % *&* ^ & 

}Jj 44LLJL 53 kj-iill 4^1 Ji ^ jj 01 4 4_i^l}JI j£ JI35JI p 4 .Li^ljJI Cj\i> 4',L3 Op 

j^Jl jj ^>Jr'j J* 4^li j^Jl Oli b(» 4 4ilkl)l ^ iiU hirUlt ^* 4 4±lLl!l jJJ JjJUJl >£> 

4^ j4i t JjjSfl 4^1 pj 4^ CJl* jU 4 jV^ll 4UUJI J* 'J& 4*j ££ 4 ( ° ) [ J ] 'A'J 

y)j o^- Cf} ^ lSjj LJij*^ r-^J Ji^ ^>iJ l c>^>^ ! jt*\ lt^ lx^^ Cr^ 1 ^' ^^ ^ '' 

iw^JL^ iflil LI4JI ijlP ^' iiU>Ji s/Ju" t (nri :o ^UwiJi ».U-1 jl^ (r«\AT) :o ^jLliai 
oljU: (o.-O o i^jj^JI i^^ cT^/T ^^iJi (o"\AA) o :iU)II tTT^ _ TTl /V ^i^JI 

.To ^o t <\/\ ^aJJI 
^^ J^_«-xi ^ tV J^Jl ^ 4J ^S N JiiJUl llfri v1-jl»JI 14ASLU UUfc JOJI ^» :^ Jli» :^\J\ Jl» (^) 

. J j^l ^ (vo /r) ^^^Jixji ^ JiiUJi ju 

.^ ^y JflJL* (Y) 

.»-j j^ itL- ( v) 

.^_j ^* Li-. ( t) 

.^^•iai^ (0) 



>Ci: „.&i .°>u.s1ti.M-.< 



«££& Su c'uju; jLjlui 6tf op ^^i Jjtj c^ibi j£ ii^i (T) [j] ^'Su _ jisj^Mt 
istj i^i^ji Laia t f.i:..m isl t l;Sij Si <jSi \ .iljji Oji ^i&i ^-Sji i^L' ^isjij t U:.U.n 



^ ij^llll ji i& SJI^I >ltj 4 ^ilJ '\j£ iiJS Jsj s&jJI j£ ^lj t ^i 






> • 



.XiV/Y ^>Jlj iAOA/X ^^1 ^UaJIj t 0V^ /Y qU^iJI :^ 
. U^Ji i*-4j j^ IjI^* j\ tiLJol ^» U_p- tAift! *>-jk <.}j$ja i y^} *— »l : 4Ju <Lii>Jl <j^p 

. \}y^ \j^> i^J^i -& ^b ; ^J^l J^^ J^ 9 -' c f" 1 ^ ^ ^.rM ^ fj^-i ^»*1> JLJ Jii? : 4A> i^QJl <i^P 

.[Y :ei*LJl] <^>^ij 

.^ ^ JaA^* (Y) 
.^j ja Jai^ (V) 



.otii ji fe ui ^ js; 5^ t <^ji oji^j ,& [J c fe i; J &i ^ al; ^ j^ 6^ c^uji 
*»#& & & s'M jj tfe a, ^ jLi ^ jLJ ^ -1 ^ j, ^ ^ ^ ^ ^ 
jl .eLkalii ^U^5 ii ^3 c<ju J . iJbi b2 ist 3 c4ii1 ^uji ^ ^ ^ ^ ft 
jl cdi u>b o_£ ^uji ale .*; iJJ Irj ii jt c^uii ii±j t j4j ^ j ^ ^> 

hj $\£* ^ & yjall 01/613 c (T) ^< ^t ^ sij -i ti j ><£ i3y& UiJ 

y-j Si ^ tt> ^lii e iiit ^ sij ^ ^ UJ3 V"h ^ < J^i c4? k fii>i'j2t ^ii 55 

3^ 013 i*£i 1^3 ^ 1^ 3^ 313 c w ; ^ ^ -u ^3 i'Jj 3^ °o\ k :'<&<& 

c^ t oi^i 6jl j2t iu cdi Vii ^cM J 013 i^uji 0^ ^1 «i2i JaiilJu 

• ^ 5s» W^ 1 $H ^ '^ u ^55 fe >j 



* S 



j[3 c^ii s>iLL ^ Hj c^ui opi^ v^k.f j^.; ^13 t iiSci :ijSii 

% <&$ JSJ %* J- T^l 0>j til ^i i^ltll yiJlJl J^ ( rc ) ij^i Otf 

Si ^ij'i «^ji ist coSci oS^^^ijiJii^ou^u^iiijioi : ;lj3 tr i3^vt 



*■ r « 



:> op fiii ^i c( r ) jaii 3I ( 4ii ^ ji2T ^ ^ t ^i j^t fSci <^Sii> 
jfe jj lii coi!>ji jt jil^Sii ^.1 dit iii \"jSj fjuji ^',.Sc>l is^ . y-Ai ait iSci 
S V -^ '^ ^r^ u* V>b cfi 4 r 1 ' (j) > y s *£* v? i&-M ty i&- ^35^1 

^ y _ M "j^^JI ^i > ^ jj SjjUI ^ iU J\ y_i ^ _,l 4 u jj u ^ js j b „ : ^i\j\ Ju (^) 
iaUt ^ iLJ y ^1^)1 iU jl f U>l : JU oaUl y iLJ Jl iLi ^ JiJl ^ ^^Jl /i v Ovi UU 
^ jL^y U JJ Ui ^ jJi^J! ^ jU jlj ,aU oU ,Jb J jit ^Jlj ^ r J j^ jL J*t ^ 

.[o] .SJ^iyi sJJl JU«5 IoUI ol>i oV iji JliJIj *_J U,U^| ^ M ^_, 
ot jij^Sfl f >^J jijSflj i^^^ji jtf j* J _^i t j ^L i_^ i^j ^ ^ r . jt Nji :^IjJI Jli (Y) 

gs- j « j j«Ji jl : JJ Aij ,«J. ^j M r ' t jjA-Ji ,U*t ^ olj ^ ^ ^]j jl„ jJ jij» : ^i\J\ ju (r) 



' " >.:•> 






jloJl '«£? ft iJJ>L J^j c^Ul *jtf 2l : JJ j£ c^JL *J£ •> ^>b ^L; tyjj ^-u. 

ji <r) «^J&i» 4^u, juj t *£ r Scvi JU AiJ^Ji (.i^-Sii ^ ^J^)i ^i i^uf ^iii 

>!5 tf S^NL jjyjl yiU JU 5j3 4^31 ^ fcij ^ J^JI 4^J jU 511 ^i flit 

jNy ^LiiJI ^is tiJLlp JiS oIj til ^jSlls t^Iip ^xi jij tL-fldj; ^ drf ^^ o-IlJ ilUi 
^^J! ^i v Uw»Vl jj>o ^^^ jljj iiiilt IJla Jl ^-U- V a^iiy «oto 4.i.^^ jljjl L*j jV» : ^1^1 JU (Y) 

. [o] ^^U*JI *-^Ip jjI ?^r^^ «^ t^jJl ybj t^'* Jj *b i £j>.r M Oi' ^^-^^ t>" ^^"j .7*^ *bj 
i\ , "l j^ L^-a^jJJ p-L^oaJI olXij t \ * A ^y> ^y^J% ooljJl 0UJ9 t AT V / \ ^JjUl ijOjfc ^y ai*^^ ^^ko 

.TA ^ 4A ilJUfc^V voUJt oUi 4 r\i/Y ^^S^JJ a^ooUJI olU 

yju UJj t^JCu V oL *UiJl jw»Nl «o*>U l. JU ^L" ol ^- ^ f!>^^! pg*. ^JJ ^yj)) :,yti^l JU (0) 

I4J li^JUi L4JJ U^p ^J Ul.1 U-jiil oM io^l JJb N -ui J! ^Uw^Vl J^ JlySfl ^t! JU UjJ o^Ju 

.[o] iaJl ^^-j y^UiJlj t( H-A~ /i diJJ^j t^UiiJl U5"^" _^J UJJI JJ Jj-bJl wii 

ITA 



t J_£J ^l£ ^i^ij Suw, -^a^jt ^3 4 ^i 1^13 jj ^J tn \L^, m :^ 

JUJl lit 3! lili j| fU)M aJ_^1: Iii ^Ui ioSCI ^ yiijSjl 4IU3 tjgJLUJl ali-T Jl 

Jl^j t ^i 'JLlLS SSI i^uaJi 4^3 t ii> ^y 613 c<j UJLiJi ^3 01 ijui yd 

Olj ttV?-j l£5 ip5c>L ^>1 jli ili«ijl iLllS ^JUJI 015 jl ii^ JSli ^U LU5 

££UI jl* jU t^ljj ^jSlI 



< * •- «« 



.^Uii ^lLv 3! t ^bjj 



t> t i, f- 






jj c a) 3$ju /uju jijlit 5p t (r) o^ «j ?y_l)i £k& jji 3^U 
c^i ;kk,i 3J3 tv _Ui j ( %] 3AJi5 i!t ^3^1 ^ y^<* 4 ! 
jjjt j£ *i*LJ c 3j oii sl^T ilkkJ 013 1 jp u i Ui5 cjL (J^ji ^3 c n) ^ jJi 



. £)> j>J L^iL^k-l ^Uc; i!V j M : JJ 3 



> 8 



. gOjJI oli jj> \&& ^UJt 01 : JJ3 
jjl: iSl^Jlj cii^^l ^ ^1 53_JL i'N^lj t jxUJI J $ & tfjii ( c ) £.Sll 5! :^liJI) 

ySfl s>l ^ clllii Ul3 t (v) o>i^: ^ s>Nli y_l)l ^ 53^^13 lyi Lilii is1 

. v-j ^ ialw- ( \ ) 

. v-j ^y ialw- (T) 

. [o] Uil ill* Sj^Ju ^ «^jU UJU { j^\^\ jljfl : ^i^il JU ( O 

.Jp ^ C-JLjlj ^ il ^ ia^ (0) 

^ -u, ^ j^JL- ^JL ^^ flj^i-i fbU S^NU ^_JI ^i sy-^ij Ji>Ji U-li. Ul» i^l^i! Jl* (V) 



cjiS u j4L ^13* Ljji 5^i <>ji ji f4ii -A: jJ 1I1 2f i^j^J ^Su s>vi jt fSiij 
*L& jt £f Ui Sis Sji i$u£ ijSi ili ^1 ^ uiaii c..^ Su icisJi ^ 55 b£ iiiaJi 
i j&-tj Jt jt t oiy.t Jpt jt i oi^lii 5tf op t *£ uiaju 4 oQ-h <.}\ jt t oi>t 

Sj $ ^: i»l> ^ ^i J&- 'i-^J« M & pJ ^ '|4a# ^1 ^ ^ ^> 
jkt >; op /s>ni LLj ^ i-li lyj ^jj sftiai cJUI V,^s jl: p jt t( >i£ji 

ijii&r-t fi£ * v Vi sjii jt t^Slij Jty\£\\te £b jj ill ili i*. ijji ^ 4 ti b£ jii 
JU ;J&j Jill SSljt 5t ^j i&iUi Sj£2 \J\j cSii" ui ji j: t jiil; Si Ijji jj^i d^ 

e i£ '^<- -'*mi > ' '".: *'.* \' 11 '; '1 i'i « » -»" ■*>*,-*' -''t-*u i' • * ' 11 

^ jtf 5p lySlI SVjt ^ U gJr SjSit ijTi ^Sflj Jill iSljt ^ jli jU cj4lL; JUJI 



> . • «--...«-' "*1 2 



Cr^' 




JJj 4^*iiJI J^JJj chilli fVJj iCiJ&l ^jJJUi 

'^j t oJ-\ij lyi ^ j t; j^>; ^ t 2luji 

.oL^JI jj£ lii i JIA, £*J >> V il *ik. c Jt oiVl 



1» 





iiJ4 t r+i ^ij ^j fMij ^Sfif ^ji^J Si ^jjjij yjiu 4r^ &* ii1 
air f^i £ i/ Si j: VfSii ife^'^i ^ ^ sjl^jij ,4.^1 % z^ ti t kji is1 ,-^3 

&}&\j * j^Ji'jJuL; ^ ^^Ji 4JJJ j^ ji ^ ^jiij ^Vij 4.S11 14^: ^Vi ftj ^ 

Si ^i ^ sly 15 c^'jiii ^1 J^ c' ; v 

\&j4 lch* ^ isb ^:mi 'sii i44^: sa t • jmt ;ji 1st 



Cr*J l o; 




^Sii oLi^j t ( c ) Jsil iiiiii ^Sii 5^ icji>b s?i^ ^3 ^ ^ Vi 44^: Si ijj 



r 1 0^ 



iii^ (>) 



it 



J^ jj -#3 <lxii ; SCVI J U^ J^JI j^: Sl i J*rlj ^ ^ O^lji oii-t U^3 

. S^Jl fVl 5>-1 Lili c f\ U-t ^ clS i {sySi\ UillUl cJ^c it 




( % r ] okbj isjSjl iiiiji i«£ t ^Si U-f -j» li ciU Jii c'.jjj din oiu 013 

-.Ls.v. ,r. .'All, l'-IiJi i,li ^ All .-.it » i s J .*- .ill 'isi ,\)d Ti'-n .-fa ojj ik£ v " 



■^ ** ** a Sj - 

cJJj t s^ipL ^li^Jl oliii icl cij hi c.iU Jii tdiJI ciU OJi iOli&l ^Jii o£ 

iJu S$ ^^Ji yiu >ii cdiL ji tiiJI oLJi j^ j J^\ sy-tj tv S/i sjit Jdl clJl 
> lii^JI cliJj i^aill JbUi c^>II ^ s^-SlI , ; .i.5.-..i t J lit Ui lij'ist ciU 

.Ll^ji fSii ^Sij .o/Sil ifti fW » J bi-t ui ft ftj lit ciU ja t Sijt J&ji ciu 

Siuuij t (0) bi ^Su jiIjl u^: iSiipi £iual ^ c^vajij J^jbi ^13; ^3 tj jiji 

• ^^ AJijiij ^^ iju 3? 4 ^ct (v) [ c ] ^ S13 ^ Si i ; >ui3 
c ] dJiiaji ^ ^^,3 /J Ilu Si ii iijjJ S13 o^: Su »^*ji :^iiji 






(Y) 

(r) 

(0 
(0) 

C\) 
(v) 



tn 



tsCti • (Y)r i £^> Vl * ' \l *- r " ^ • •" £ * */• • * • " " - -it" i1"tl ST" >*'\* \\" 0)r 

. (r) [ r .] ^SU <J ?JUJI dl jt i.J&J Jill <i^ ^ Ui lij J S/ :llii Oli iJUJbJl 



}l iga jt c ( °[j] Ji jt tsjik, ui /u>Lii iia 5i5 01 i*i 1»\^» Si jjuji :£jis! 



:iJltU 

^ " , 



s ^ * 




$ ijL, j V jis\i \j» y£ oU ill US tojlll ^ jit-llj £ JU&I j^±-l lil ( : J^UJI) 

>ii sj ui^-Sii Jfe- ujij t'v^u l&J jj <Sfe ^ij '^b^ J j^ ' j> jf ^ 
. jaui 5i>i ^ ^3 j ^y j£ lyu j45! j iliu 5i jii iuijj t .lii^iu i-jjSii 

^ jt ^1 J jt a^l ^ lil ilS^Nl jij iJUJl ^ ^Jl ^ £L; U :^olDl 



. u^ j^ Jai- (T) 

. (— ' \fA Jai~- (0) 

N Jlj^SlI l^L IJU-lj j^Ij J^ Jj> Jl^Sfl >L ji^UJI ^ J^\j ^ j>- ^ UJ^b» :^l^l JU (v) 

at 



. ^ILji ^ Ui^i t yjjuji j£ 0) [ c ] <^> J\j&t <s& y$ ' ^i ^ i^i tf 

3^.1 life i Jiii. U33 c4ji viil^J 5U iU-*^ aj4-jJij oj^^Ji ^ 3i£iyi isl 
^Sijt kjf jii 61 &ji i^ j. m [_,] j^Di ^b ^ ^ ^3 # j» ^ Jiy-Sii 

liil io^Ua^tf ipi (r) [ Jr ] ^til j^3 4^ ^ iitli t Jli IJj CiU 3J iilj^j 

!* •» # * * *■ ' s 

£5JI 3*j iii^3 t ,i«„fl-ii :lw. ^I3ill oljoiij (kjll^Jl JjJ.1 ^ iJliJl J-iiJI) 

. \^JLlJl ^ij $ Uga.,<?'> i fl./i*»j chilli ^ij fr U^a.^ij t jliliJIj t/w<jJl ybj S Aa.U\ l aJaJj 

. ^ ^) ^lui j i^t^ijijij &$^-}Aj ^\j^ m }c&\j 




c^JUi ^13 c^ ^1 ij^ jL j£ ij&i j£ »UpVI oii iiU ^ Jrf-lJi CJ3111 lit 

i>L* l~U3 c3i^ l : Sc Ji ii^L 5j^ s 3^ tib ^ !>; Si j 4 -.3^ ^13 ^ ^ 

jil; J^ i4al*ji ^ .ei^-Sli ^ iui j^: 61 3*3 ^511 J^Ji ^*3 ^ -^iej 
ii *jL ^ t'SC' 3^3 ^li^li gjju t ^3 ^ ijljij j^jj ^ J5JI ^ iukiiJi 

p x#j* aliji ci>3 4^> ji ^ 0^ 5p 4t)dSl /s Ji SU jj2 1 Jsl ^j 6^ 6^ 

.l-» ^ Jfll^ ( ^) 

.l-» ^ JaA^ (T) 
. 4_j ^ iai^ (V) 

ar 



'•» Ji'.i , i' O), 






q 5i5 '4 4 ^it jL, o^ q 3*3 1 31*311 'A* £& fa ci^j £. j^k 51 i>L » ju. 
'Jf ^311 #£'U t ^: ;J op t j5jLji ol> J.4&1 j j^; fj c^>j oil ;1qij ,ii> 
#•** 3S3 /14s ji2T u^j cl^: &£» eij ub> i'V ^ #1 LuJ it 'Sm t 



j aib jibs Si i| ^^311 ^t j <Id * jjp. ^ ^t ^ <ij ;^ Su * ou- 

it oU^Vi ^ur, ^il£ii £^5i5 i^3ii jj,t ^ ^i Ajzz. pi* ^ 3J3 t juji 



lit 



.iiij :Lij ^dL ^1 ilijj 
■a* •■a* Uj a;L^ ^Li ^ v jtf U J-ij 1I4, ^j! U c~Jl oS 4 . w>j w^l c^j -iSy*}^ Jti 

. Uor/1 l^yJi jU crov/Y ^yuJlj cYoYo/l ^-U^Jl 1 11 Y /Y jjuJI C U^JI :^k, 






1" * ' - 

. l- ^ ' ^J^J f «A owiiU- cJj ^ Ub>~ *w^>-jj -Up 

^J l cW- J* oU ijl^j ^ oU ji cw>Jl f^- <>• fJ>^ ,B ^ ^ -rr^ J^b [^ :*UI] 

d Cj^r^ j&\* cA r 1 ^ tt5 ^ LJI 0L -> jj^ J^-i r 1 ^JJ ^>i ^Ij <•> L. 015 ov*» :,>^l Jli (Y) 

. [o] jNy U«.i Jli « J: 



yiidf jj „£j y£ % & # ijik^tf al, iji h\s h[ p .k^ 'J sl^ju t ^ji 

015 013 t (T) b] ^^U ^iL J^l opl s>ili J \jt 3 t ^5u ( %] J£J| J £LS\ j-| ^j 

cl^iip ^ jj>SdL ^Li jp t iLUi3l iii }t 4jlit <l)l i Situ I4J SL^JU iJSljdl Lit t Ijj 
S^Jtf 3i ft t jSloJI Jl Jip f jL: J4i JJ ilj t ^y fdUUl J^ Jl >i; jij t £i 
>li ill Nl ^J Slj cSSljJli ft :JJ i* t ^LUJ d^jt : JU & , g\^y ( °[a^J] 
^i c^^Jl Lit tSJlllI j5u« ijJ^iJ ^ jiUJI J,^ >lii(3 ^U Ji ^Jl 

4^ 5SSr i^; Si :jjj d ; pi 1^ ^ s^jif s^iji ^ ^ stf si^ii (0) t c ] 

^ cjl/t SiSu 55 SI^II J cJjUJt lit i^JLU $'£ J^Hj i&'£& J\ 
J^li ty , C ^JI JS <L?]l\ 'J& ^Ujj sl^!i ^ ^JiLl ^ 3& '&. Slj c n) [ c ] 

jxs lii t ji.>u'i ^;iii 5>aii iiij cili cdjuj^i ju ii2i dj£ lii ijj^uij t ^u 

Lib ^Su <Ji t sl!>i^i -^ 55 ^pi ^ S# ^ij t ikf ^ Sj&\ <& ^ 

jjujij ^jijji suj sij^Ji ju-f 015 t (v) ^'3J £*j Si Siii :g jjij *55 si^j Su il^i 

.«-j ^ Jai^ ( O 

. t-j ^ JaJL- (T) 

. t-j ^ Jal^ (V) 

.t-j ^ Jai^ ( i) 

.•-* j* iai- (0) 

. u ^4 Va-S ■ ■* ("1) 

^ 4I1I J^j jl ^U^. ^ J^iSfl jU-L- jp tc-jp ^i ^ ^JLLJI ^jj i^jl^j w,j N« :^l^l JU (V) 
flp JU-3^-^1 jl <^^ tijUHl J*1 ^Jb- Jlp ^UipNIj /uLl. objj : JLi ^ ^I^J t^^ N» : JUS 

. [o] ^jjJI ^Li; jl Nl ^j\ji O^Ji jj>j N _ ^1 f U JU . |g <il J^j 

. 4j IaUm ^ J^>-Sll jUJu- ^ 4^jP ^1 

^1 iljx (J ^Ut>Jl ^ ,U*p) :^J! JU ^U ^1 ^ .U*p ^ jgyj. ^1 j,> ^ ^yVtj ^.Ji^iJ 

■ ft ^J J J ,J ^ ^^ V- (J J o-V- 

.,>^il-a». iC^Y/rji^^JJl* J JiiUJI JU 
J^^- ^ ^i 1 -*-*j c>J j^^-j ^^* <y. u-^J **rM ui Jj^J ^ u ' ^} ^i-A*- a 4 s ^ -A*^ ^^*JJj 



.i-Ul J^ 



»fl 



^bs arr/i) ^JuyJij (yavo ^jb- ^ji>) w^Ji ^l iiu^Ji ^ii5 (n*/n jjb ^t 

^Jb* ^jl^J wjN ^ L . :LU^Jl v 1 ^ (*'°/Y) *»-U j,!., (YU-) ^j^ ^J\^ ^_,N ^L iLU^I 

J ^Njjdij (iTV) jj-^ ^ V-j < T ** V ) r 5 -* (a> ^- nv /Y) tr-JUJij (yiv/o) juJj (Yv\r) 

w.^1 ^J ^l :LU^ll yli(ni/l) ^^fJlj (YYV/\) «jl«--^ £>jU» ^ (^^J CU/U «j£JI» 

. VV-»>%*0 /»— ^*~ V —^^ L:> " " (J>-U 7*"^ Jl*J 

. i*-j jl>JI ^SJo <*UI u c ...<■»-..« 

. Aj^jL>- v^u Jo- _ 

^JcS (Y*V/t) JUJIj (Y\Y\) d^Jb- ^jl^J wjN ^ L . :W V 1 ^ (^/O ti-^ **>' 
^Al/O ju^Ij ^jl^l wjN ^ iLUijJI sJcS (^•o/Y) ap-U ^ij ^jl^JJ w^Jl JlU V L : UL^^JI 
^ (VA/T) JLu ^tj OTW) ^LkJlj ^jl^JJ w^JI ^ :l,L^1 ^ (^^/Y) ^jWIj OAV 
_Lp y> ^-~iy- y. j4r± £> y p+K tjUil^U 4~-*jJl £~J ^b : ULffjJl ^bS (Y*U/*D J^J>\j (\0«A) 

. «-*w» j-~>- : (^JUjJI Jli . ^jl>J w J ^ **>- 3^ & J^ J ap ' J^J y ""' ^! ' ^J*i <cu ^ — ' 
w^i £-> ^l :1-UijJI v 1 ^ < T ^^/^> aW'j <^0 ^i-J^ WL^^I ^l^ OoY/O ^"jlaJI a^^I 

.oJJ^- (^^Ji C^»»-^j 

J>- t^J J5" J^-j _>p <ul ^^kpl -liJ iwjj w-jljJ ^j-J :ol) -Up UIj ^IaJI ajj Jli ^ <ul Jj— j oi j^^p ^1 

. jj4*>JI a^w» IJla diLJl JLp ^^53 
.^Ljj J^. :(YY ♦) i^UavsJIb ,y lijUJI Jli 

.T0*\ ^y> ^i^Ji ^^l>- ^-i-L>Jl ^-* : U?J^' *^JJ j«' J^J 

(YtTo) sl^Ji>Jl JJlp <^.a>Jl >Jl.*.J> :^U r J JUj 
.(rM) ^tf^l oN!>- il/i ^yJ^ i^j^ Jli j 



•^ 



^U5 (V»/0 ^jUJlj (YV\0 <1^J^ ^jl^J wj M ^ ^UffjJl ^l^ (1-t/Y) <^-U ^1 A^y^l 



. 4j 



•Lb <Ji^j j^^ *L-j 11a : (r^^ /r ) «_ci^jji» j ^^^^Ji Jli 



. 4j »j^j- ,\p r*-^ (V 1, 0La**» lo 

tijjijj iw>j N : 3^ 4)1 Jj--j Jli i Jli ^l>- ^ 4-ji ^ -U?»» ,jj _>**■>- ^ i-Jliu 
. v^jiy v^j Nj <w?jJI JJ ^aJI : ^ 4)1 Jj— j Jli : JU JLp ^p o^^w* ^ w>U 

t^jJL>Jl ■tijjl* : -Uj-I Jli 

illJu ^j ^Jb- J ^b N : ^jU»Jl Jlij 
. ^jl>JI iij^ : (jSLJI Jli j 

_j v*P jjj 4)1 *L*P t»l^Jb»- 

^^p jp ^> ^ (AW/I) IJ.ISJH ,> ^op ^lj (W ^.Jl^ ^1>JI i-iltf (U/O ^jUl ^r^l 

• <j j_>Jl _);r^ <3' *^! ^jljJ *r^ J ^ " y**^' f ji <iJ3>- ^y Jli ^ ^^Jl jl oJL>- ^p «UjI ^p ^-^oiJ. ^j1 

. jl*W /iJ , li«-* v«1^jJl>- 

iJLi^^^J! j* ^Ui j, iijUJl L: j^ij* >^>JI ^ c> Ji> ^ (* W°> «J*l^l» ^y ^Op ^1 o-^l 

.il^-)ll IJL^j Jtli ^.-uJI 11a :^op ^1 Jli 
Jt ±jj ^ y- c^ J} u* ^^ Jl ^^^ y. ^y J^> J- ( ro * h) «>l^l» ,y l$op ^1 ^^1 

^-J J J^" ^ ii-UaJl jl : JUi ^-lj jf. ly*jl\ j^ai- ^^ ^j f+ji-^ f Ji ^ ^l ^ ^ : Nli pJjl 

^j 1 >1 ^J ^-J 1 y^Uj ^>U ojyi aJI^ > Jy ^ 4)1 ^j J > Jl ^>\ ^ 4)1 ^ ^JUSf 



&$i & fg at l^$ $ Zitij t Jl/Sll oiit ,> >>ji #L; si ,'^ ><\ : ^£Sll5 

t jLji ^ <yj ^ ^ # o>ji ^ ^ ^l; jj d ^su Si 0) [^] <(_, c > &; oiiJi 

. ( c ) i2 

J* i>; 'Sil j?>L j&i ji; j^ 5& sl^i ^ 1 4, ^pi ^ : ijiIji ^511 

U>i^Slj t iiiLJljOlHlJI;^j ^l ^J ^ tki jl b» '^ i-^ Slj t Cil]l 
t ^l ail ^J ii *(_,) USi 5j^ '^ <«>^Ij yjA^lJ ^l ^ il ^ Ijj&j 

ii *Srii i# S15 ^ ^jii\3 $ jppi ^;ii> t ^Sii & >jLiLh\ #& y jj 615 
'Sl[ 4^1311 Ji j£^ u jf, s~ajji 5^13 ^13 gai X3 4, ^£l!i J&Si ^ 
cii Si^i J& ^3! 313 ^ji^ji j5u- »'<5 ^pj ^ L,j Si 2p ilijiii £-3 ^UiJi 
>.aL s J&i ^ y iiil 54.3S ^lii^ sj <ju Si ii5tf 2 5tf op t $& a\yi th ry p dj 



" • ^ tf > 






i >, > 



i>ti 013 4^1 ^i ,UJ ^ y^JJ ^J»>l JJ lil 'Sll olli ^ ^ ^ ISIS 

J^^Ji £k i o>ji x* ^>ui juji JS ^ ui 3 <o ^pi'o^; Vt i^i; 



J 



. <Y M /O Olj^Jlj ( 1 r /I) ol~UI ^ il JjS- : r -U. ^1 J\jj 
.[o] >U ML, .w»^i c^w, JJJI ^1 o. JL, ^JUI ^ixJI ju- jl U> ^ ^1 i^Jl Jp L.I C LJ 



(T) 

<r) 



(O 



iiA 



t0~ 



\ii\ 



bt 



> o s 



,< 

*> 



(. O^l) 



1 J>s J tP & '°V ^ ^ ,B :< V*3 



i<l^ S^-lp £-J j>\ ytj p±J tii>JL jjj| 4)1 J_^j aJ J+Z l y^ Jt iSj*$\ ^jA\ JU— I ^1 (^jJ ^ ^S ^1 
i f-^jz* J *w>x,^x*j -L*>^j ^^ JL«-^ ^Xjj t ^ J^J! 01+1p jj\j t o j.*— - ^j _/^"J <> yJr /w *M -*?* ^^ \SJJJ 

t n<\ t rnr 4 y<m 4 <u ^y ^ ^ .o _ <w/i /r juu- ^i oUJ* t no oijjji ^ ^ o^^ >^- 
pULp ^jbLL. c i ^ - \\i\ ^.jlsaIi pjUi t ir/i jjjfli pjUi 4 un 4 ^o u^u ouj, t iY^ irw 

jlJ iUT. \tt/\ >\jJu pjl; t WV_ W»/i ^Ujl^I i^o _ <\Y/^ 4J,Sfl U*. iO') o jUx-Sli 

it* f\ f^u)ii Jji i jva JU53I c-oJl^ ju - r >r /> ouuij .u*-Sfi c-oJL^- rv* . r*n/Y ;luji 
t r*i/^ Ay6\ oUJ, t oiv. orv/i ^^i jljuJI <. n« - ^or/^ jsij^i ( ^ f ^ 4 ya^ /t f ^uNi pjU 

oljJLi iYo» AiUJl pjt i\tV/\ ij*\^\ {j>^}\ i\M - H»/i *iU»)ll UAT/T ^.i^Ji c-oi*; 

^••U- JU ol ^p ^Uj ^1 ^ Xy^- ^ ^-Ip ^ ^W-- {j>\ o* o^xj i^iJU ijlj^ ^J^ ^p ^jkj 
Ulj ^y U a>-jJ1 a1». Jj <bl J j— j Ij ^ cJUi t^ JiiJil Ji jl>-j ^j JU fbjJI <>*^ /»Ip L^ :, > A i SB ^*' «-)>•* J 

.^±JU :oii^ :JU>JJL :oiiN :JU JU j±ti Jjudil ^1 Ni jJ ^ Vj * JU _,i 

^1=5 (Hi /D (ijUJIj (0 ^a*. iliiJI J w^Jl ^U : w^Jt ^b5 (Vir/Y) viUU o-y-1 ^JbJ^ 
y\j (\nYA/o) ^.jb- ^JiJL \^J\ ^bS (Uo./r) ^j (H^o) ^o^ ^ ^jJI ►Uj ^U :>*bJl 
v b5 (ir* /O ^JU^JIj (YATi) d-jb- aJU J ^^j-U j>s- NUub iLU^I ^U5 (YiA/D ^b 
^tj wiiiJL v^^l^l :LU^I^l^(tiY_ Tn/1) s ;L-Jlj(Y\\1)^jb- fc UWL v^^l ^U rUL^^I 
:LU^ ^ (i'V/Y) ^jUJIj (\V^/\) a^lj (YV«A) doJb- viiJJL UU^I ^l^ (Vr/T) o-U 

.( ^ *YT) ^j (^^ _ YAY /\) ^UtH ^b ^lj iUWL A^ji\ ^l 

^ j> x+^j Cuv) ^jUJt jAj on) (jj (n/\) c^x^ij (\-\rov) ^j (ni/^) jij^ji jlp^ 

_VY>V t o^i t iYro) jL^ ^lj(iV) r i J (^Y/Y) JLu ^Ij (YiA) ^Jj (VY _ ^) ifcjl» ^ ^jj^Jl 

(f^jUij oycji» ^ ^yJA\j (yia/1) ,/^Jij (rv^/o jllSlI ^l~ C-r i» J cijUkJlj (0L-^)ll 

; JLp aL. d-J-ii U»^ <£*j C~J*ja : JU 4-j! ^p JL»»— ^ ^*Ip j^p ciy^' Oij* Cs* (H^ (^*^^ - Y"lA/\) 

^ c^^ w ^sr^ 1 ^! t/ 5 ^ cr^j ^ ^^ J ^! ^ ^j ^ : ^* J>y». M & ^j -^ o^Ji 

dA^jj ilyj jl dli ^ ji .^^JjJIj c^iiJI :JU S<lAX\J :cJJ 4 N :JU ^>uiJU :cJJ ^ :JU ?JU 

. aJIp |*4^^ 0^ ^>* ji>- *-Up1 

. ^v-^v^s jj— ^~ *-^-d*-*- > " ■ (_5-U -Jl JUj 

^Jb- ^Ul l^iiSoj ol j* jS- ^Lipl o*jj ilyj Jl ^L : UL^jJl ^b5 (iYA _ iYV/o) ^jUJl o-^-Ij 

v b5 (Y*Y/1) ^LJlj (MYA/o) ^ju- ^iiJl i^^JI ^L ri^^jl ^U5 (\Yo* /r) Jl^j (YViY) 

. <j 4-o! ^P Jjw ^j j^lp ^P *^*l^| {j* -A*— (Jd^ o^ ( ^^ / ^ ) '^-^•J ttJuJl; V^j^' ^—'^ • ^U^jJI 
^JiU ^ pJtU J,> ^ (YViO ^.^ ^JjJL w^Jl ^l :L.UjJl ^U5 (^ro _ irt /o) ^jUJi o-y^-lj 

= . 4j «U»I ,'»P J-«^- V w»U^ 



(\) 



(Y) 



S- 1 o* 



oir^C/- 



1M 



'.t * 






ij Lgjjuu io>ai jll; lj ^ oljni 0) [ c i juii: u Ji :viis 



J 



t (T) [j] «sl#l ^ Jill j i^jJI r US ^ ^1^1 Jl^-Nlj i^GJI o^5Jlj c^l^Jl 

^33 ^>jij "gjuji ^.13 3±ii til;! Vf caIuji ^13 ^ud ^ ^13 
j£ jJ. 6£ tiS^Ji ^ - UjiJ «i& «y 1^3 i,ypi im ^ & : jj l-j; 

jilf jL\ j £>j 3! c>^!i ^5 3I 1 jixaJi ^ j&^i c^jt 11^3 cSu csUIji 

t\ ^Jid i^UiAJ (Jii 013 c (r) [j] oSf>o^Jl ^JL l^i^Jij Jl>Sll .ii 
cjLjtf ijlk^t > ^ ^1 ^ ^ aJU ^ 4JO iJljl 3i ulii 

i (-,) ^ijJi (0) b c ] oijikiij ( °[ c ] 013SJJ13 ajjili tus ut 4^Jij 4 «IiJij 



M 

JLiu j^lj CU/\) JU>-1j (\"ITA/^ t A) ^jb- ^JiJL a^^I V L :w^Jl v ^ OTo\ /r) jJL- *^->1j 

• V ^y JaA— (!) 
. v ^.k^ (0) 



io 






• ?m 



,j|i i^lilj %» f^ ip '3#li ij^ 1 f Ji l V-^ 1 ^ ' s >^ 0^5^)1 cJlS 01 : Ills 



.1— ' j^ JaJL* ( > ) 
.t-j Ja Jai— (V) 

j^p l-j^.1 j* ^\*^\ -±* J" ci**^ 1 iSjJ L- *lj' "jr^ 1 ->JJ^ JJ-^ Ji*Jl ^y ^yxJLtill oSl» : cf *»L^ JK (O 

j^li ir ^ ^ili 6 I^1 a^U ^l^yJ tr *U^ r k tlXJui Vy V JUi . |§ . ^Jl diJi £Jui ^> JU *J 

.^jl Ojlj ^Or^ 1 

• [^] <**ji «^ji' o* j?** <>i J^ 1 ^-! ^ ^ i>J a -^ c>.' ^ r 1 —* *^>-'j 
: f i^Si ^^(vAn/r) o-u ^tj (^rno ^.^^^ ju aJ ^^ o> X* ^sytw- juj ^ ^u- l. 

^Ij (MTl) pJj (^l. . YAT cYAY/O ^UoJlj <iY1/» juJ, (YTio) ^.j^ Sp^aJL ,UiJI V L 
N o^JI jip V L :juJI ^l^(YAo/\.) ^^Jlj (TAWO ^j^^*j <^^A) pij iJfcJU ^ ^jUJI 
^p aJ ^ji-* ix^ JIpI tjUj jl 41P ^1 ^j ( j 5 ^a^ ^ oij^p ^p ^VJI J j,> ^ liJiJl JP 0>r>«i 
J IS j : JU oujl Jjlj ^1 Jipli (^-j £j \ pi li%*l (»-*'>>»* HI ^»l J>-j p-*U^JLi ^j;p JL- *J ^ J ^ 

. IJbJLt Sfy #, Jil J^j *J 

^L :j^3l ^b5(mv/i) >j\> y \j jlp ^ *J ^ j»l ^ V L :OU-)H ^l^(HAA/r) jJL- <>-^lj 

^ (taWO tjisSii^u. c ^» ,y ^jUkJij (oto itrA/0 JuJ,(r<u\) ^.^ <J ij^p j^l ^ 



jtf ^Jlij iliU l^lU jU ^1 ii^JI <«i- ^ li-jH' jjj iJ^J Ci^j t( JL- j£ c^i 6| 




OU t J] &£ jt 5>it jt dl^jt :fyi 3*j lv ^l ^ jj Slj ( ZiiJaJl : JjI«II ^$11) 

£ iili 111* 3«i i*J &f* : JU jJj i3i yJli ^ 3* : 3j% <l)t SfJ *i li-ljd j^j. 3«i *J y> : 3l5 

^*ji Cr *j\ ji> ^ (Aro ^j env/x) ^x^ij (rA^ /o ijuSfi ^u- ^ j ^jUkii j (££0 

^JUi j^ >_...^;< ^ ^1 «iJJi UJ p-A^ ^ ^ O^i f^ ^J^ X-p ^ Cx^J^ ^ J 2 *' ^"J ^ ^j-** <j* 
• **{jt (Jj^J ^j' J^Li j^lo fyl *J *(_}*-! aJ%* («-**>>* 4 S^'_^ L *-* ^ (J *JLp <_A*^ ^ ^ C»«^ All : Jlij 

• *~jt Jj'j Or 51 ^^ ^ c^ 1 t/^ 

• -^s— ^ ^--^ - 

JIS i.ujl jjlj j^\ Jipli j^^ pyli ^ ^Jl <iiJj> ^Li J^-jJl ^Uj f*jj> JU 4J ^ jj ^^Jl— iL- 

. aUa£ S^ jjjj <L^jj tjL-^. ^^J! ^ x^*^ ^ jjjj ^p oijj : jl^Jl 



.oUlJc 



I ^ ^ ^jjl fc- vj ^J>jJ^I :Jli cp (YM/O «£*^J1s ^i US' L-jSl ^ ^IjJJl *>->t 
^ (J j ^ jj -oy <Jj : ^4JI Jlij i^jt Jjtj ^1 j»li ft* fyli ^ nil J^j aJi ^U p^^p JU 

. oUj <1U-j *-*j J^jj t_4*-^» jSj tlJJI t-JlS" «JU» j^ ^jI jup <ij <*^ry ^« 

.^J ^* Joi^ ( \) 
.J,^^ (T) 

.^^Jal-. (0) 



-* X ^-D^ 



J[ JliiVi lit; ilj °d\3 co>JI 



^t ^ J>Jj i£jU J^i ^ J£JL$ t (T) [ c ] jli Jy ^ p>JL JUjj ,o>JL: &#l 
l\ c c l^Jl £lliJTj fj&Jlj JwJl 515 jj U&lj iiiUJI sSUJJtf iJO ^i IIII35 US v^JuLjj 







>J> % 53 •£ fjj v ;i1p ^ S> Jii lii ui t^i J ,iLJi ^ & 'j% 55| : jj 3 

Sij cHiai 4JS1 Sij ii^Ji Hj ,vh\ yk H\ V'lkii jjiIii Si', /aiSji «!)',i£' Si ,'u^ 



. [o] JjVl V UI ^y SjjJJL. U*i- iJ^^ 5j>^< 



tor 



> * ' 






&$ J* & ■ fej 



y&i 



"^ > 



j*b' o^ /^ J3 613 >>u 'V s " ji ^1 e&\ ^p\ >% 






.^liiiLsijjj 



(8) > .* 



'**"». 



. jjbl j£ jJLidl Jl l^: ^ : JJ3 

j^jiia M «;1 ^U~,Sl i-U x* i^SlI JU jAJl Lj/JI ktJISlI >~j ,^1. dJbJI ^j 0i»» ^IjJI JU (X) 

. [o] U^i o-J J-^ 1 ^ 

. [o] jji* ±j\ji\ Ol 



^fr iff >oji ^dJi JLi te £% .a:jJ ^jt & , jg£ $&J i^'} lii Vi o*)i 



(r) r I. . -t;- ■?. £ 



.1'%' t l^i)l 3^ Jit il *[£] #JI jj£ : JJj 

.>l)i oSu 3JL3 t/lii ^ <l;iidi **i>uju /«.M<ij i^jJ (0) [(.] li^ii : jjj 
jJjj ^.jt }jj ui^iiJi o$u« »j&L ,>*~ g>2Ji ^ ^i> v <!f £ c^u^vi >ii 

JU5 4)1 ^5 i*jj'5& : JJ ^j aJjJ ^ ^3 ^.^ ^- '^ p^ 11 Jl^ 1 

. Jf^gi ^ 1st; 



.*>. " ' > 



iSlI Jill Sfj d c ] f >UJI >j f>UJ!3 Ijljll *J J^S caJj yjliSl ^jt }Jj 

*» ^- »■" 

.^l5^Vl (v) [ c ]J^l:V:JJ5 



. k-j ^4 iai*- (Y) 

. l-> j^ iai*- (V) 

.l_j {ja iai*- ( O 

.l-j ^ Li- (o) 
U^j c fV^' *j>^ (js^"-^' o * L r A * ^J 'ckjt^" *jj-^ (_^* /^»aJ^ p*ji ti^—J' ^iltU t»jjJI (J[ iiLj»Ml 

.^^Jai^ (V) 

too 



&$ $ & \fi$ 4\ 4-3 fc y3 if ^i \ y /Sii ^ r uiSri ^ ,> ^>: S13 
iL;uj ^ ty iLi!i ^ oil; ai ^ ^ Si t (T) ^Li ^ ^1 &jjf 4 43UJ ^ ^idji y /M 

'&j J fix fa k'h <£^ ^ ^i ^ ^i 4^: £# ^lIji y^t ^ s ^i i>; Si 
^f lit \ :*y) ius hj& Si ^JSi >< r) ^i J* > y >ji i^,j j jioi Vj tf ^3i 
djiij t ^iji &Ju i5jj £> t <Jj yjii'Si ^1 >^ t <, 5jjJJ v ^511 iij 5£ ifU-jVu 

'% !>Si iol ^ Si 5 ty Su jSii Jk fi\j J*i pSii # fSi: S13 r£*i\ &i » f uAi Jp 

: gSiy pSli ^t £ JLfJI ^3 

. ySu qSii £ ySii vJ* c^bu ^Sii ^ fSi it Ujo 

j£ il* 41 ^j ^-idJi ^ 0) 4jpj toiiipi fe tjijJi g&< $1^311 (L^jjl) 

oli ill J£ iji.U| ( c ) ^ ^ t o>i!l jlL: Aiil; JJULU >ij' t J^Jl glii laij icX^ 

^ iuii ,.>; ,> j^ji ^ fit t( ^: Sij t if ji^i (t >[ c ] ^ t ii* < c > i^ % ^^ 

. [o] Lit 

ion 



jij c^Lmi gs £ ;&$ h\s 613 cioiji «^ ^ 01 t fcr iji^jj iui; Sij 

. 01^- j <j ?oiil^3i Vi 5S cji Si j * oiis- iiu: 
. gilai ^ ,ib t i^ii; • ^ ^u i^.& ^pi Liui j 

51 ^JJij ,ik 5^? c2ui siji Si) /J ^p, £. jL; g il^ t <^ ^j'Vi'jk; 3i 

« ^ L# w ^ '*4*« -^ <^ ^ ^iLi 0j£ ^ t ijS» ^ ^^ 3; ^ 
fj op JUJi ^j ^ ^ & fy c^i ji ( c ) ^ * lf SLi>i fe'otf oi} coi4fj 
liUjji i^j i&u 015 4^5 ^ I***- :0u 01 •#, 40^1 iij oi^jji* 4, >jj 
i~ yji ^ ;j 01 p 4 (t) u j5ij.11 ^ ^, j my fr Lj, >^> ^ ^^ 

: jiji i*SC* oijdsai 

• ol^jJlS" 4 0^1 :liai.1 

i^>t 14; Sjikii p 4»; p 013 44^1 -,. ^ 4^15 lisi^i ot :ijuij 

. w ^« Jai*- (Y) 

j^S/l i4i*i^ w^l ^^-1 a^ ^ ^ u jrt 6l dill! ^ -uU^I j,> 6l ^.^xllji : ^\J\ ju; (r) 

. [o] <1±}\ ^ 4_^? i^L- f to UJ\ ot (JkxJI ^ 

iov 



* . ^ • «, . .. . . ' *^ ^ ..< . >. 



jLJI <J <j;_£-iJ i^JJI tUi Ifc-il til* c-iij tiSjS II j^j pjj c^a. ou o- C-.J.JJ. 



J' « 



^ ,uit a* y Nl <L* «op ^Jtfl SllJ>l oU tyi : JU „ |K - 41 <Vj d Sjj^ ^1 jp *J jp y^l 

jp o_u*JI JJlJ y *U- U ^L rliU^JI ^ ( ^ n / r) *J* J* (rA) r*J <3 > J! ^ |l </ tfJ^J 
(To^/-l)^LJIj Om) »iuJb- ci>Jl <y ^ •f 15 ^^ 1 ^OWHifL^dlj (YAAO ^x>- c~J! 
JU* ^j <mi) pij OYY /» ?*->■ ^lj <rVY/Y) x^tj tc-J1 > *ix*JI JjLi V L :L>^I v U5 

^ jJi ^* *ij ^^ ^-jJ* ^ : ^^ ^^ ( yv a/^) ^ij (^* /o ijisSii j^*» ^ ciju^iij 
1p w ,-wi je> .y ^ (iia^w. xrv/o i^Ji Cr i ^ ^>Jij (^/^) rr^Uij ^i ot- ^> 

J A^jU- oJu^ i^^J y Nl aU* jUii oUJ^I ol* IM : JU JU 41 J^j ol Iju* Jk & *J jp ^^ 

•>! ^1 ijBf ciiifi ^K; ^ l^ilj ,^ (Jj ,l^i «j3l ^ 01 :4I J^ L Jl»« «| -^1 

.[o] **: : JU l^ip oi^^ 

lil c^L :LU^Jl ^t* (To* /n) ^UJIj (TAAU d*Jb- ia^ Jx^j wj ^ ,/oU j^J -U- U ^>L 

^ ^1 oJu^ ^U :Ui^l v 1 ^ <VV/Y) ^*-j (TV^V) ^j>- ^ Jx^o J> ^ji (J j oU ^ 

.(oT) vl^Jb- c.»ll 

^ ^ (uaji>^- irA/r) ii-Ji c p» ^ ci>Jij (Yvv/n) ,^0 (aro ^ <n*/v) >- ^ 

• *i 5-MU JP 4-1 ,>P Sj^ ^ f ^** Ji> 

,^j j^ i"— (Y) 

^ olj^l. j^y .jljsr .yj c f> ^3l cM ^Ui x^ ixxJI ^ cp ^ N Uul f ^JIj» J^I^M JU (D 

.^-t ^y Li- (O 






U# jLji 44iL; ip 0) L> j c l ^i ;J i Jwi ^ j^ iii «J i v >>jis ^ji ^ suuiii 

4^i ZH ijX JJ 4^Ji JUJl J JJJj ,C'y jtf j£J| £Jj j£f jj t Ol^-j JjiiJI J?l^ 

cli ^ 5l^jll cJj: i'.l3J J^-ti i.a£ jJL ^jt ^Ol^j ^>1 ^ ^ ig-AJl 



• s* ^ 



> tf « » sr 



. ^1 f&u ±u\ 1b S11 3**$ ^ Si :jjj 

■ ^o\^r j o^^A vk J % &$ tfiJlL olioiJl jl- £& Iii : (£>) 

%e3 ^ :^\j # frj ,^ c> y**s ^ ^ ys-J ^ '<* ^t :<Jii iii 

4iSlJ ijJii 5p t ( f ) sd&L fc*j # J^lj 4-^L ^tj 4OILI tf 015 jj ( (r) [j] ^L 

^ 4^ sjJj ^Ld li jL pkiK.ij 4^j ^ -yf ^'j 4 (i >[ f ] L^ ^fl ^ jL 

vi 4J11L ^jt ^ 40 f c> D^: ii jit ^1 ^ $ ^ 3! 4^ ^1 'o\j 4( c > 

it ^sji q,^;^ ,>.> 4%3 '4J3 4<ju -^ 6 ^J ^1 ilp 4^; u Jit j> jj- t ki 
Siliii ^j 4 •£! 4isUj 4<ju 41JL ^ \t\Zj io^StiiJi ^ ilJ 4^1: ui 4«j^i 

^ iiji 4^mt ^ jL ^i^jij 4 jiiit jl^i^i £i>i il: jui ii ^4 r ^i jL i*swi 3ij 

4iL ^ 4«* 4ljlll ij^^Dl J.^ 4^^J il^JjL jL -^ ^j 4^1 jfcj 

s^j a>: it il>i iviJ&i jp si • ii ijj^Jiii j[p ii u, ^ il^ lit 4^t 4^ c^ 5 

^ : fi 4( c ) j^Sji 4iiL- Jip f4lr ij&i juiij 4sjii.)ii iu- 1:^1 ^ujt ^; 051S11 

.*-> ^ Li- (i) 



.itit p4-5"3 »>*• ^ W H &■ ^ *^i ja i# t^' few 

Jus. im 5£ *l* ji^lj ^tfj 3^«j J^lj <# ^J" ^^ U V^ 1 

jj ^u ^ gs iJu jJL ^1 # ^ 5* ^ % &>$ f <j& % ^? 

$*&'&*} $ */^ r- T >: J^ ^^ ^ ,:b - ^ Y 1 ^ 1 ^, Ll ^ l sft^ '^ 

•)is c'u^j h\s ciiji litui'*^ ^u, ^ji ill i'u 4$i^j 3531 J _ a^: gic yi 

-£*y J 3*J3 ^'^^ ^ »'^j ^ r> tL ^ ^ ^ 4-^ 'i^ ^ t^i ^ 






n 



Jbl-jfl ^ :^| 4411 

: l^i&ts l^t ^ >Di j 

4* 

.%$ cSiij'Sfi lit 

c 0) [ c ] ffctflj 4 j#j| 3ufc t ( Cf ) .la^i :iiU ikl>ij (i^JII DiSfi) 

^1 >.^II j^ cOl^-5 ^Sll ^1 ^S ;l> ^ t ^)| ?fe t <%] SiUij 

»i^j & jj ;g ;u ^ ^ ^i i> t u ^i ^ # 4 %. ^ ;;^t 

^3115 ^uji % >£ S13 c^l '03 ^l; 4.S/IJ 4 &k ^ Si jtf ^ ^uji jjjfc 

c^i ^t ^13 J** /up jutsii ji i:Sij si *- J* # u^^\ :Ji\) 

it l^T ill u* > J^i ^t ^ l4 iui iii ls u^i ^ ^ji jj oit iii S11 iu/Jii U ^ 
jSuxiT I>ij c^j ^1 -yf 313 t ^i h^ji &£ ii t ^Sa, ist^ 5 i^ 5^ 

4^: ^ ^ui *^i ^ ^1 4^ WSij ciip £i v: iIji o> 2, u^t 
. Ip>s yj 2p c^ji su. ^ 4^311 djri j>; S13 ^311 i^'^iii ,ui Jfc^ 

^Sij'Mi pj'j, j ii^/i -^j S13 cUlui ami oii^ii 3JL3 (^ ^pi : £juo 

^ ££ ii\yji\ &j ci^ji ,il ^ S13 c^i % m ii 

^ tm ^ ^ 



i5!u 3^1 u^3 t( ^^i oi.t ^ ^j, ,*- ^ S11 e u:>i jiLi jji: fj t j^i 

Si J^ t^uSi ^ 5^i illui t ^j jj ^yi ^ t ^L ii^i ifv ii^ju ( c ) 'is 



.^^Jai^ (Y) 

.<:LJ :*-» jy (f) 



m 



. &# j v& lis *siijj» 3i i'h * u&; Duji p: «i : jj jy ^ ^eaii 

^ it sfc t ;6 l^s t ( c ) fci; 3>: 61 ^ *jfc & ^ ^> f&* ^ 
^fcj jl ^ sSign «^1 v^ ^' ^ ^ fc*" ^ ^ ^ ^ '^ ^ 






c^r L *^ 



■ •^i c> r^b (^r* c i -'>" aJ -'" : s** i, ^ !l Ju (Y) 

. [o] «!*>. JL-ll J jt iiS\ 



O) 



* 1« 









<^; Si i^ *<^>ji ^j j£ LuiiJ lit ill Vi -^ ^ ^ si^i'iil yi t^aiia 
. lM cyjl ill t#i\ 6 -j, juJji j^- j iSuJi ijls-j cUl; ^ U^t >i ui ^ 



. *.«., •>. 






• •£ . . -'%%> ** • * ■ ■ "" 



^ x- ** x- * x- "" 



>«'fS 



jle^olNj t ^jU c )i^jH c )^jj^tii^ ^i!e^ it :(ijSfi) 



•^J 51 : y>-> :^3" a* Ay** J*~. «V :iiJ <*o_^l 0) 
. 4^; : Uij *^\ c^s-ij : ^Ikill ^1 JU 



*| <ftl 



j^-j r >s j, k^uji ^» ^j «oUi>JI ^yj j* r lyl i>fU J» ik^ 
x* iS'j^ :^I t4*o, c~w l$jt£i "^^jj U ii^Jl lyo., t^^jj" U I5_^)l 1^1 1 
.jl^SlI ^ _^i i**oj kiL. <dJj tiioj iJx* aiUt :*^riJl Jbpjjtj .fj^Jl 

^-*iS*.j 'Uc* ^^ ^ «xi-^Jl ,^-Jl _,t t Jili>c-!>U Lr A*Jl JiJI :LjjL i-«iLiil l^i^p 

. 4iLU j^ JLp Js-j Dli : l^L ij53Ul L«i> 

. ^jf- % -Jiixi ^ J\ ^iJuJI ^^Jl JUU ^jU.| : LjjL SJLL>JI Lji^ 

^iLl5 AWlr :J^ji\l^[^ t <\l/Y : >.^JI J* ^jliytJl ^n/l :.JU^I :>, 

. m/t :^biJl 

. rrv/Y jijoJi tfijiJi rrv/Y >Vi **** 



nr 



$\*5jjXlLZfi ^$&b :3U)J3 ^Ijit^ ^^ *£#<*& :3lililU5 

. i 15 i& iiiu *ai ilJ J 1 1 o> s^, 

ill ni t -A' i s>h atf * *£■ ^ fr* ^ & & ^ ^ # o? I£ ^ 

Vvii' til : JJJ ^' i>3 *^ '^ ^ '^ ^ rf> ft ^ fr >c& 

op ^ ( c ) 5^1^ ^i *^ 'r-b'^i ^ h fe* ^ '*e ^ & Z& $ ^ 



. ( ^J UJI ^Spl 01 : JJ j 

vats ^\ ji ^ as -^ Sj # c'M t> ^ : P t "^ J1 ^ ^ '^ 

>Mi «o^^ ^ > 0L ^ 31 >^ ^^" ** >LJ ^ ^ ^ 0L ' ,, ''^^ JU (T) 

. [o] Ji>)> yt xp ^rwie M ^t ,Ji*Jl xp 
. [o] 0UI ^ 0jr ^J ^ d (Ji^l 



ill 



iU JjjI S^c £i iJi: Sj isi u o*~ j ^-^ji ^Jt JU » jui ji SlOji l£ ;J t ^ui 
^Ly isj us ^ %Jl h\s iii s ni c^lii ^X. |J t^jajii J** Ciit u^j c^iJi 4iL *$L 
lit j£ io^Ji 'Si jij^ JJ /u~~ 6if 5£ c^UiJ 5531 ^ijj *ju t v >*ji j t -£Ji ^> 

i^Li: iJji i 5 I>^JI J JjxJJI »_j£ j, >^l lit ty 'Sll (j r ) jlX. SU ilj^. Slj X3i 

ciU5 ^ I4L5I :3lij c'^ljS 4Vr^ & '^ UJI ^^ -^ ^^r ^J 1 ^ 1 ;4* J^f ^ 

oi^j j!,;l ^>^i 5u t (j) xA t+* s2\ th (j) i^X |J t^u liii'U coj: j liiiti 

'^ 015L1 '.iiti ijjai ^jli L15JI k£ji j^-5 t5J Slki i^i ^j iij 013 c^ t (j) 

j&jti c^l J£la kiJl J^- Op 1 jiij jj t JL^Nt £li dU ijljLu il>l iUS & 

i^i ^ Jjii isi 'Si c^; ^j t ^> jt t iiL 3; u ^1 ji- ip t (j c ) ^i'*3>Ji 
oij cj^i: jj cciul c^ji^Mt ^ i^iuj w cjsijji ^j^i iujij ^ j^l»ji o^ji (.i^jtf 

Oj*"' i^l JjiJl (1)15" b\j t^iJU^Jt ^j-iJ ^^^w* t Jii JiUl j^ oL^J jlj 1^ L^ILp ij^Jl 

^J t 4UUll ji^ij tJ 3jjli ^ jjjjL^ ^ ja V3 c^.> }1 ;> ;i,>J jiUi Sir ill 'Si 

(j) cuiLU t ^-aL>- jlj ^V-^ tp-L^ oli 1/%-jLUl jl tc3*>Ua3L ^ii>«J1 ^ 3^" ^^ t^UkiiJ Lois' 

*s»l*rj J4P 1 £ *b? «j# ' 5^ pH ^y cpi j- 1 '^i^ 1 <j-"^ b^l ;5^^- ^^? ^ ^^ 



♦' oC 



S3 L^j t0J b ji iijii i^ isi ^\s s&£ id *J j i&ji ^^3 ouJji ^i c^>: 

^ c^^J| ^ ^ c^J| 14, ^ JJ t J^3)| 3^'U c^l; ^J'3 c^l JU 

no 



jt li>j ^1; it fy t ^ ^ ^ i^u t .laSll ^ti t S5JL tf U, jj : Ui^-t : jU> 

^ ^ ty ^ it \ rf? ^ a$\ &\ & t jiiilt jt 5s vi ii^ v ^u »sja 

ySAi ^ *< c ) 4UU1 j^ ^ ^1 ppi ^ 3 t i^Lui jt ly is y ^1 yi > 

J \\&U OU i££ L~l Jij iU*j>.\f ji, :JUi t ^ 3^3 j^4-j ^1 :(jli\) 
& jJjI^ST ilj cU^t ^ iui 0) jJ-j t l^.> life i^| cJu2 t guiU, 

•^ ^ J^ ukj ^ iu lf Lii ^ ^ ( c ) si^ L^: u4j ( c > ^ 4 ^p, 

J\ ji^l O*; Sj cLU^V &Aj ^1 ^ 5p ^t ^ ^j|j Ujji cJUj ,'Ujj, 



til 



0^ **j 'f^'i ^ ^ odi 






•i^ii 



&$jb A^> sji^j 5j& ^ ^4^Ji y^iij '^ ^ i&Hj '<*'£■ J && 4r*') 

.ita'hsuiii 

h/> t 44kUi ^ ^li ^ i|g 4.1 J^j ijiil fa < c > j£i ^ (^bii f^JD 
t ^i3ij 3^13 ^13 iiii 4U^t ^ ii^ c^y ^3 ^i^^:^ *r*^ 

J* ai-t jJlL; Nj teUSlI 5^J iA^Vl 0^ if a~ i^UJIj 0> v^J &j^j J^'j 

. 0I3-JI ^ U5 ( c ) ^JJI o .liLSu '^ iSjj&L ty , Ji-1 

4^311 JA £> (\J &J> l^j A jiis- N ^ J* & c^i iJiii ^lii 

"" J- 
.A*-UJ1 OjUIj p-fi^ 

: Jl^t a* Sjuij itfli- ^ ^ dl J^ijJ cJlS oii i Sift I ^UiVl lit 



> > 



3^1 ^3 c^J >^ Si il ^13 ^ ^ 1>: N3 cLJ ^ ip '^33 ^5 ;^3 



nv 



«j*l; otf a 0S1A <rjJi ^ 2t 0) #£Siu ou lip 



Lr - 



^ t^ J^i lip i&Ii 4^5 ^iLl J>JI Jui Sip c^JUJJ fit & 0) ^ : Jjj 

ui i^ij jt iii't: a £jj jt t ijjjVt Lr iiji ^ ££ ai ^i >^ ^l^ i$$\ ^j£, 

.fa)iiii>; 

j: t -^juji ^ ^13 ^ fc li Sit J?>L r a)/i Jj ^i ^ ia # ^j\ ab 

i(j) £l£JI iJf j ij^JU. $U& ,4111 ^ ijUij ijU^Jij ol^SJIj oJJl Jl i>^3 tt >iL: 

: (T) Jl/t 1'%' JLi Jj /<J ^ 0) f U)[| jiy yj^ 61 

■" ^ s - 



. [o] <;^ Jl r \l ^j 4>JUJl 
.[o] o-jl ^ JJ ijlyl C^S a!~ ^j» :^^1 Jli (Y) 

HA 



hjz. ot if-jL &v iLtz i*£jj ^^3 <,\z •& £tii\ g j±jl t # idLsji isf 
j^ji otf jt cjJj LiU\ t \yj & $ ^ ^ ^ > 'j>M Wb' iwij c^ui j^i 
ou i^jiiiJ 4JLUU /.# il* ou 101L71 Jihijj t j>^i: jj t ja t &u 3! ilg# 
t( jj ill icij jikaiT ^3 t (j) "4b ^i.t *1jjij p1 1I13 iu# diuu t jiiWi ^ 15-^liT 

4 j£ ill i«j#i j^ii ^3 cdiuij (j) ^li; Sf ^13 i (,) oSiy iJ2 ^u isi\«ji- 3I 

»*-# J^'SijllUi ^Jlj t (j) (r) ^i*Vl JU j Jlui ^ 'i&Jij JI3U13 ^UJlj t iSu 

i&UL ^JLiJl JU JUI p t j2llj £i«Jlj CIDI3 ^1 fUNl £ lil : JjSfl 

s>^j U3J1 J14J ji ^13 i f 6c)ii jiS ji ( c ) iujji 3^ S13 iSljk 3I otf ijia* 

JLiJ 3^ Op U c ) SU i Jl£i!l eUiil Ji~ >^ jJj '&&«T iJ^Jl >^T I^J- ^li t^iliU 
iL i-lj^L Otf O! c Jl£a3l yC\ J L>\± lip t (0) jV^ iJLiiJI sjl^ J33 t J&Jl eLiaJi 

'•-•': jj loii op i^; ^ «Sji j^iiu ^1 Tip t ^t & ji j^i l^s isi \ t ik 

.^1 3* iii i^u ^ji oSf *lip 



. o>jif i'Jijj ^ Si ^\ ^\j 

£J4 ij&i jkui lit iy u:>ij ^Sui sa2 ^1 «£i£j r^i kJ Sf 1jl;> : jj^ 

. 6ut ki ^ Su 1 ^2: 6u i liiji ^ 

t (j) j^u JJ cjjli' JJ jl tii^oJI ULJ j^Vtf t jl^JI xiiJ Sf 3^ ^ (SJliJI) 
.^JjliUll -^3 t jL^I^1^S^liUll ^3^4 :oJWij cJI3Jt^ t j7L5 6p 
c^UNl .3^-U^i iljlJ jl5 OU laljjjjj 3^Vl litj liJlsll ^j^J Sf3 icjS>Jl oiii ^1 ^3 

»1 5SSi ^^4^-311 oi-1 Jl^ s'uJt U-uji 5-^: Si j i5u' /uiii ol? op t i>Vi j^Li 



[o] j^r^l ^ JJj .jJ^Ul ^ JJ i^Sl J^ ^lJl ^ ^uJlj ^l^Jlj r "UJIj» 

. [o] Ubl v ^ik>.l fi^-iVl Jlp ^..1 Jl ^ c J ^i>JIj» 



^Ijll JU 


(\) 


^gi JU 


(T) 


y^ljll JU 


(r) 


y^ljJl JU 


(0 


.y-ljll JU 


(0) 



n^ 



^ • • 



. - ^»^ * ' 1 « -! " /' # Jr. * * * u -■■ - -- - - "•" 



-• ■" 






Jl 






A. ■*)**. (Y) 



iv 






jt t f^ jjc yLs Ji ( c ) jji: Sij t 5u»t ki Jul. Si ^jSi 3*3 t^i : (O5S11 Li^\) 



. ^ »» 



a dub. ip 4 our j ji &£S'& 1 & ^ CjSlJ jp\) 

fli)|l li1 iyi#Jlj ^LJJIj (-LiiJIj v-Jl^Jlj ^LDl^ KjtfjJl Ji J-UJI :£jl»Jl) 



0^ * ^ 







N il r Sc>l Ji Lilt; ^153 |4Ul lii JjJ b\ j_^J Nj t ( Cf ) (f^Ji iSjiJl :£l«Jl) 
?Ju' e lkiL di <J I^Jl" iiiilK j«i c^Nl ^ j£]l ^W SIT ill ^ !:..:» lit jil53 £ 

. Jfeii ^ r $cNi t iii^M so>^ Si ^45! s^^i oil 

. jg <il J^ LiU i ^J : jkj 



*' * * a ^i i i> 



Ji i>t JLL J4J3U b\S h\ ijl5]jl y,JU ^ jt t jUS3l ^. iL^»JI Ji lilti ^ IST3 

■ fry **»j' t^"*^ i^?-> 



:^y :J^3 



tv> 



il>j c r ^ll ^ ^s-UJI ( f ) -^l&JI ^olixiJI -^ ^>2i c(^l :^UJI) 

ijiL*i j^Jj /uJt >t jSiii oil pu ^isai Jii^Jij c^ii^Ji oiy j^ji ^t i>SJi 

. :t*SC* SjJjJIj tfjlill :>alUl 

.j£rji\ *A iP ^1 /yii atf 013 1,>~ Si 5^ 3*j c'w^. b\s o£ /uts 

SlJ ( r ) W oii 013 *£; >tf5 i£i j^ i^ l« & $\X- ^ ^ U : J*\ 



^- " « 



ci^jj: jw»Vi oii oij tj^Sii Ji ^r> ; isSju oSi t^i' * J^ji 11* o^Uiiii otf 

• s^y ''j-^^ Jt^'j 

lift t *J5i ^ jjlil: S Jii\ si>Ji ^ ipji^Ji 4. Si^ij '(^i ^ f4^ :qIUIj) __ 

o'Jc Sit w^ o'jkliii fi »Sj4i .iu. >U! ojc Sit i»>L \jj£ b\s oi 4 f4i 
*is*jii Sij t ( ^oi>.jJi ^ p-^t i-6 y/>i!i ^ Sij jjjtf oiiiii .ii j- jii. i^ijiii 



. [o] ;>^ 4j! J--- P+- J jjSl. II* OljiJJl ^ (—Ml OiU y>-j-JI ,>. Mj» : ^i\J\ JU ( ^ ) 



iVT 



JiUi <U* j t tfil J>£dl Jk :^ISJI UilS 



ill liiiJj t <^ai aJ ijuai »££LJlj trills *^jiJl lit toll2Jl ; i* 4b o^J uj :^J_,Sll 

;J ip iii^l bd£ ,^p\ Jj ^jUJir i^ji lib i£5u *=? ?W.i jt 'liW-T '^f 

. l*ji£i)l t&i* CJ> /uikl LL^ i:^ ^Sl jp t (j) oli si-Ji 

Ji£ij i^J tjr »> JJf ^ sji^ii ty ^jJ Si h\sb$s& «& (j) y>3 *&Z\ $ ( c ) 

ii u&ji ^ ^3 tj 4Ui ii* sijxiT it ^ fu^ii iiij ii- lhj jt /isuii jt *^ip ^Scjij 
J-ujij t fuvi ii>; ii ^ idi iiJprj .oi^-y f$i2n j^t ^ >3 .^ii^ sij 
atf op t^il^Sii J* jJiiJi Sj i^jtJi >t JU laiij yjjji ^ oif 5p i*h- >t ^ 
it li .<!, j~J3i fu^i ^53 (,) Ui juji 04; ^ oir iii % dj) p*}\ gs 1* jii /uiu 

. 4i* JKj 

aliff ^1 U.oi-1 ^ ^ cctfji 4J ?o^ 5^-: <> <s>&* « c^-t ^ (:J>) 

5tt nJZ j,yl f >JI3 ^ iOCUl ^UJ 6l : JJj ijiiJI *& ^l>Sfl ^3 t ^Jijl 

. f-o-^j* t^iiiJIj jyJo % UU>1 jKj t ^^V 

^ H Z\i styj & JLX\ »w '& igJ}\ 6S1 ?<fe£ ii Jit ^Jilu ^> c^ii js. >iT 
^ ^L; ^ ^ op i£J&i f>: i5i :jjj t ^ulji ^il^Sfi -^ 5^1 oSu. t^J 



-T -* 



Jl^il Siyu (oliJLiJl J* y :iul*J0 



jl 4A3 



. 4J J^^JI r U>l ^Ijj «<^ JUI c-jj ,y 015- lil Nl Sl^jJI ^i ^ J^ UiU 015 jij» : ^1^1 Jli 
J-^i 0t ^V 1 ci'jJ ***- V ^^ lit JUI c-j ^ oLS'jJt U ^ J^JI >„^r-" JiiUI IJu* U^ t<0 J^i 

.[o] OJL^JI ^ J^£JI jlj^- ^ U ^" ( J^J * ^.^* ^JUxJi 



(^) 



Jr*^ 1 



ivr 



.£SflfjiiJ »( f ) jl>JJI :l*j£l 






. ja ill 4 &i U; •# j t j&l j^jj Sf : iilljlj 



'sS.. > 



<S-u,j c^Ul ji^. 14J #jS|ij ^IUjJIj jjiiJlj oljl&l ^ iSuJl lii .>; : JJj 

. oll^SlI y l^.f ^ jj J&l £ ^ ol^jll JL15 >iJ 

Dl 'M j*$\ jili ^5 t iale ul^Ji j^ii g^ji oSf>- ci$ juji ^i 5&1 «i 



j* & ^ili ^Ilii ^.j£~ IjJtf 01 c f L>JI Jib i^jJI ^ ^ **il3UJI ^^ 



w-- .• ^ i . ^ u - y-» • J- S*- LP' —' £TTjr- 

ii ,aLji ^ i^U SLji cji5 lii vi c^Iji jiL^. Sji li ^i j&i 3^ tf u>ji 



(O' 



.j-skiJi isll^L la!.XH ! Ai j 

•^ J^ Jj^ 

^i/L i^ii 5^: M ^i>i ^ cCv^ji Lsip i~u. ^sdl t ui: c^ ill t ^n p 



t <J^lp 4-i^Uv- JJ <dLu>j a ^Ui caj"^J^ ^^Uv- jj, J\ £jy^ ^i^U^ j^ JiJl J^-j L^j ^ J^ 

.[o] ^l^. ilyj <^ JJfcJl lii ^I^Jlj 

• LoJ S^Ip jUj ji o^^tp w iL— D jjj a/I -i 8 w*l j^e-fi j^pUa 

£jjdi t \oo t ^rA c^v ^i^ pjL- r*r \.r iLU oiii» \t- /T/r j^ ^i oiu, j c^-y ^j^- 

cTio _ TU /A Ji^dlj C> >JI cToi ojUJl i<\ 4 iV ii\/^ ^^aJI pjUl t f\* . To^/v ^1 

iio ^jijj^Ji oUJ, i\-i/^» v u^Vi Jli . YrA/^ ►UjSi u^ em)o rjUa-S/i ,lUp ^ll* 

pjL- i\*/\ ^y\ jj^ i\rrv jufli ^jl^ 4 \.. _ha/t ouuij ,u^V( ^i^ ^<u/o oUJi jl-1 
\ai/\- viifJi ^i^- i\«r/Y fi^aJi oiu» t H/i i^u>Ji s/jj t t r /> ^*ji t r^/r ^vt 

i\ y _\ j* J-^JI jl^j vSlS'jJI J j^ U o flo^I J! <_ij ci^l Jy dJUJJ jj+ij* :^\J\ JU 

. [cj] Sl5jJI ^y i^?l>- l j^*J>jd\ JL>-I ^y jj„aSo.H 
.[o] olt^j J>+ iJl 'IjsUr f U>l jl^ lil VI ; o^ji <J» J-iiS 1 ^' :^IjJI JU 



(^) 



(X) 



(r) 



(0 



iVi 



-fJLil JuJj fiuci 4i j *iu-3Jij 






(ovi/o) ^JL.^Ij (HVA) vi-JyJI JJUi J i^Jl V L :sl5jj| V L5 (oTl/O 3j b y \ o-^lI ^juJI 

L. iU^JI j^ d\ J* aj Joi^ L, V L : eL5"jJl V L5 (U\ _ U-/0 Ji*Jlj 0Y*0 ^j (ov<\) ^j>. 
jj^ b\ ^ Al J^j U^l : JU y^ #. <J je jX-l ^ xj ^ j^ ^ r Ul* j,> ^ ,j± j& j* d\S 
-J JUi txj> L. j£ ^ ^1 j!j JU <Lu :v^li ?dlU^ njd U :^i <i)l J^j Jlii JU i^j cj^J 

- 1 *' ^ J! ^i^- 1 ^ :^i ^jj Ai ^ c-i! : JU ?,±LUV o-il U :#, Al J^j 

^Ul -Oiijj jX- J»j-i J^ j^>^» : ^5UJl JUj 
. JjJ^j ytj ju^ ^ pLiA .u^^j jljJI dyj : ( n o /r) i^^hlli J JiiUJl JU 

J^ J^ 1 y^^b ^uix^JI jL^Sfl ^ £**j id I4LL (Ji cU^J. dUL-I Uj i^i^ ^ UJL>- dl J^j 

. [o] jj^UI J../ifJI 
/T) ajb jj!j J^^5( x* L, ^^^ ojluJI ^ ^\ V L . Sl5jJI v li5 (T<\ \ f\) ^jijJl ^>-1 ^}^>Jlj 
jS- V L . 515>!I V L5 (t\T/\) ^UJlj (^ivr) ^j^ ^U ^ ^ J^^JI V L _ stfjjl ^,15 (TW 

. ^j^A-iJl 4-ailjj aU-^Nj 



Jjlfl *j*& o"j4* 



VA 
M 
A<\ 
M 

\\ 

\* • 

m 
> ^ "i 

>Yi 

^Yo 

Ho 
>Yo 
Ho 
>YA 



JI>JI f UNl ^jUi >~ 
UaII J^»l <y JI>JI i^ 

JI>JI f L)M 5Uj 

» • 

jtfl^l >m J : jW! J-*iJl 
^jU-l »ILI <y r^JUl J^AJI 
-Wl aijl ,y : e y I J^iil 



A~i\ 



J^ Juujl <Jj *Uo^Nl <y : jUl ^Ul 



* Jl>jl f UNL ^ydl 



\r 

U 

\A 

\<\ 

Y^ 
Yo 

n 
u 

oi 

OH 
OH 

ir 

1H 

vr 



pJUl U0» ^y ^j 

jIji^ ^y pJUJl Ul> 

JJLo Jl Cl>j 

T*+ Jl <^"J 

^J Jl J»>J1 f^V» s^ 

ji>ji r u>i ^ 

JI>JI f U>l Jl-%- 

Mjliw^j r.m\m\\ JI>JI 3^r 

JI>JI xp ^JLLJI 



iULil 



^y AiJUaJ 






^pflUJI Sjlijj ^^^ai^l <^»^- 



tvv 



\A<\ 

\A<\ 

\M 

\<KA 

y« • 
Y«r 

Y*o 

Y«n 

Y»V 

Y*A 

y\ \ 
Y >r 

y\r 

nv 

Y W 

YU 



Y^A 



ru 

Y^ 
YYA 
YY<\ 

Yr^ 



♦ 

L^V <y :Jj\i V UI 

^JLI ^ ^ : jbJI V U! 

JtuJl p^L jl : dJlsJl £>JI 

^L-UI 5*>U ^liT 

uu£dl ,y J>aJl 
s>UJi <y J^i 

c~il Jp flSUlj o^cJl ^y JjiJI 

-* « • 

grljdl <y :jUI J^iJi 

<y *l>Nlj iklil £L*rl ^y : ^Ul J^iji 

^ 3>d1j J^bUI jLaH ^ : e gi J^iJ! 

Jaii-I *JbJ ^y : ^-.UU J-^iil 



n 

ro 

rA 

IA 

o • 

on 
o<\ 
•\Y 

1* 

Vo 

Vo 

V<\ 

V<\ 

A' 

A» 

A» 
AY 

AY 

AY 

Ar 

Ao 

AO 
AV 



j^Jl f &J ^y : iiJUl 

oUUii! ^y : jWl 

J^l ^y : fi y I 
.UJI ,y : u -ULl ■ 



cT" 



jliVl ,y : jd! 



Jli\ 
Jli\ 



S>UJI v^ ,y : gl^ll V U! 

S>UJ1 W^ ^y l^ULl ^U! 

olJL>wJ! ^y I^iUl ^Ul 



oj^UJI iJL>«^* 



^}\ o^U ^y : gUl ^Ui 
^J^e> :Jj^i J— -ill 

* • 

l*JUii ,y :JjVl J^iJI 

SjJLiJl Ja5l^ ^y : cJWi J^iJI 
j-^iJl ,y :Jj\l V U! 



tVA 



W'j u-Lr 11 -r^ J=^> : ^ JWI t^ 1 Yn 



Y^A 


^oJL 


YrY 


Y"IA 


jJJ-L. , '*W.:)\ : ^gi j^Jl 


trn 


Y"IA 


^U+l :^ULl y]| 


rri 




fUjLl oUjii. i^Ul *jj| 


Yn 


Y"H 


juaII ui%1 :«^LJi f^Jl 


YiY 


YVY 


Jp-I^UI ^ : ^JWi pjJI 


Y*i 


YVY 


E^CW :JjVl V UI 


Y*o 


Yvr 


cUaJl ^ :jldl vM J 


Y*o 


Yvr 




Y£V 

W / A 


YVl 


l^Ujj *UjJI yijl jK- ^ : jUI J^iJI 


Y£^ 


YVV 


£j*M T^ 


TH 


YVV 


*• 


Yol 


YA< 




Yo"l 


YAT 




Yo"l 


Y<\o 


juUJI iLi ^Jp Jjj L» 


YoA 


i 


.J-Cr^ <-«-*• c>* * l -~ iJI lp* : C^ , j J| VM 


YoA 


ym 


AJi^aJl 


YoA 


r\o 


cJJUJlj JU*JI i*|JU ^ i^UU >J1 


Yo<\ 


r\o 




YV 


ru 




Y"IY 


rr • 


^^jiJlj ,< I...II c-jLS' 


Y"\Y 


h« 


aW^S ^ :JjVl cjUI 


Yir 


m 


^^Ij v ^JLil *bl ^ : jUI V UI 


Yir 


rtn 

m 
rr» 

rro 


aj\sJ J : JjSfi V U1 


Y"\o 
Y"\o 

y*u 
Y-n 


rtt 


jj-l ^ls- 


Y1V 



'C**' j t <i»^J( j t «cSj j t O jJ j la,:) 
aIL»-^j tjliaiVl ol>w. ^y 

4 

JU»lil! ,y : jU! ^JJ 
^1 J : £, bit J^UJ 

^saJI p-&- ^i :^Lp c$ibtl J^aiJ 



£V^ 



1 * * 


iULJLl ^jUS 

• 


£ * * 




t • o 




i • o 


l*>w> Otfj ,y :JjSl! ^Ul 


t*<\ 


^>^aJI 5 >>l ^ <y : JUI ^Ul 


nr 


• • 


tti 


oljll *U-1 «-^ 


ITl 




*YV 


• 


ir\ 




in 




ir*\ 




trv 
tit 




tti 


•* 


tor 


i^wJi v-»^i fis^t i> v^i vM 1 


IV 


E^ll j» ^1 ,y : ^Jlill *L» 


tnv 

nv 


i*ji^31 kalis' 


HA 

tv\ 




£V> 




ivr 


^l^Jl^y :^I V U! 


iVV 


^^W a"-** 



rn 


c Li]» ^liT 


rn 


«a*j'</ = JjM» J^i 




^ J^iU > ^l jdl ^ : ^IfJl J^UI 


nv 


J>Ji 


ru 


gjLsH ^y :^JUJI J-xaJ! 


r«» 


ill^-l ^liT 


ror 


OlwJI c-jIiS' 


ror 


4* 


roo 


j^^wJl OUaJI ^ ^ : ^ vM 1 


rov 


^-^1 ^liT 


rv 


^15-^JI ^IsT 


rv 


WJ J : j^< ^yi 


rnr 


atf^JI ^ ^y : (j^l ^Ul 


r^o 


^IjDl ^y : ^JliJl ^Ul 


rnv 




rnv 




ri<\ 


<J^4' ju&M J : J liJ, vM 1 


rvr 




rvr 


v-J^ j'j*)" J '• c^ ^ 


rvn 


VJUI ^IsS* 


rv^ 


• » 


rv<\ 




TAT 


n*jl>Jl c> : u^ vM 1 


TAV 


• 


tav 


JLi>^-N! Otfjl ,y :JjSM ^Ul 


TA<\ 


ii-Sl v^ ^y :j^l ^U! 


r<\r 


UJI J>. ^ iai-j UJ :^J\SJI ^>UI 


r^t 


^lyUI ^liT 


tm 


c^ jl^jf ,y :JjSll ^Ul 


r^ 


j^waJl ^l^all ^ ^ : jUi ^U! 


ru 


gjldlj j-UJI ^y :^JliJ! ^Ul 



tA»